Tüzük

 Hukuk /Tüzük/TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIFLAR HAKKINDA TÜZÜK
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIFLAR HAKKINDA TÜZÜK

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Tüzük  Tarih :  15.03.2014 15:27:34

13586 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIFLAR HAKKINDA TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 25/07/1970 - 7/1066

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 17/02/1926 - 743

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 21/08/1970 - 13586

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLERKAPSAM:Madde 1 -

   

    (Değişik madde: 19/03/1982 - 8/4475 K.)

    Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre Kurulan Vakıfların tescil tarzı, tescilin kimler tarafından yaptırılacağı, sicillerin ne suretle tutulacağı, Resmi Gazete´de yapılacak ilanın muhtevası ve ne yolla yapılacağı, Vakıf idarecilerinin yetkili mahkemece hangi hallerde işten uzaklaştırılabilecekleri, Vakıflarca hangi defterlerin tutulacağı, Vakıfların Vakıflar Genel Müdürlüğünce nasıl ve ne tarzda teftiş edilecekleri, teftişin sonuçları ve bu kanuna göre kurulmuş olsun olmasın tüm Vakıfların Vakıflar Genel Müdürlüğünce ödeyecekleri teftiş ve denetleme giderlerine katılma payları, Vakıflara Bakanlar Kurulunca vergi muaflığı tanınması ve bu muaflığın kaybı ile 903 sayılı Kanunun uygulanmasına dair diğer hususlar bu tüzük´te gösterilmiştir.

    VAKIF:Madde 2 - Vakıf, başlı başına mevcudiyeti haiz olmak üzere bir malın belli bir gayeye tahsisidir.

   

    Vakıflar tüzel kişiliğe sahiptirler.

    Bir mamelekin bütünü veya gerçekleşmiş veya gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir.

    (Ek fıkra: 13/08/1991 - 91/2159 K.) Vakfın tescilinden önce, gayesini gerçekleştirecek oranda belirli malvarlığının vakıf senedinde gösterilmesi gereklidir.

    İKİNCİ BÖLÜM : VAKFIN KURULUŞUKURULUŞ:Madde 3 - Vakıf, noterlikçe resen düzenlenen resmi senetle veya Türk Medeni Kanununun 478 ve müteakip maddeleri gereğince vasiyet yoluyla kurulur.

   

   

    VAKIF SENEDİNİN MUHTEVASI:Madde 4 - Vakıf senedinde, vakfın gayesi, uzuvları, bu gayeye tahsis edilen mallar ve haklar, vakfın teşkilatı, ikametgahı ve ismi gösterilir.

   

    MAHKEME SİCİLİNE TESCİL:Madde 5 - (Değişik fıkra: 13/08/1991 - 91/2159 K.)

    Vasiyet yoluyla kurulan vakıflarda vasiyetnameyi açan sulh hakimi, resmi senetle kurulan vakıflarda resmi senedi düzenleyen noter, vasiyetnamenin veya resmi senedin bir örneğini yedi gün içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderir.

    Resmi senetle kurulan vakıflarda vakfeden, ölmesi halinde mirasçılardan birisi tarafından tescil talebinde bulunabilir. Vakıf senedinin düzenlenmesini takip eden üç ay içinde vakfeden veya ölümü halinde mirasçı tarafından tescil talebinde bulunmamış veya vakfeden tüzel kişiliği haiz olupta bu süre içinde infisah etmiş ise vakfın tescili hususundaki başvurma Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

    Vasiyet yoluyla kurulan vakıflarda vakfedenin mirasçısı veya vakfeden tarafındah mirası resmen idare etmekle görevlendirilmiş kişi, tescil talebinde bulunabilir. Vasiyatnamenin açılması tarihinden itibaren üç ay içinde bunlar tarafından tescil talebinde bulunulmamış ise vakfın tescili hususundaki başvurma Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

    Vakfın tescili hususundaki başvurmalar vakfedenin ikametgahı asliye mahkemesine yapılır.

    Mahkeme, evrak üzerinde ve gerekirse vakfedeni ve diğer ilgilileri de dinlemek suretiyle inceleme yaparak vakfın tesciline karar verir.

    Vakfın tesciline dair kararın kesinleşmesinden sonra vakıf, mahkeme nezdinde özel surette tutulan sicil defterine kaydolunur.

    Bu defterde vakfedenin ve vakfın ismi, ikametgahı, uzuvları, gayesi ve bu gayeye tahsis edilen mallar ve haklar gösterilir.

    Yetkili mahkemeye başvurma için gerekli masraflar, ilgili vakıftan alınmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünce ödenir.

    TESCİLE KARAR VERİLEMEYECEK HALLER:Madde 6 - Kanuna, ahlaka ve adaba veya milli menfaatlere aykırı olan veya siyasi düşünce veya, belli bir ırk veya cemaat mensuplarını desteklemek gayesi ile kurulmuş olan vakıfların tesciline karar verilemez.

   

    VAKFEDİLMİŞ MALLARIN GAYECE AYNI OLAN BİR VAKFA TAHSİSİ:Madde 7 -

    (Değişik madde: 13/08/1991 - 91/2159 K.)

    Yukarıdaki madd

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Afyon Patent Mersin Patent Bayrampaşa Patent Kocaeli Patent Wan Patent Kadıköy Patent Eskişehir Patent Malatya Patent Sarıyer Patent Urfa Patent Maltepe Patent Tuzla Patent