Tüzük

 Hukuk /Tüzük/TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Tüzük  Tarih :  15.03.2014 15:24:29

24790 SAYILI TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ

    Resmi Gazete Tarihi: 19/06/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24790

    Karar Sayısı: 2002/4198

    Bakanlar Kurulundan:

    Ekli "Tıpta Uzmanlık Tüzüğü"nün yürürlüğe konulması; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San´atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun´un 9 ncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu´nca 14/05/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLERAMAÇ VE KAPSAM

   

    Madde 1 - Bu Tüzük, tıp veya diş hekimliği uzmanlık dallarını, bu dallarda uzman olabilmek için gerekli koşulları, tıp veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi verecek kurum ve kuruluşların nitelikleri ile uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenler.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;

    a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı,

    b) YÖK: Yükseköğretim Kurulu,

    c) Fakülte: Tıp veya diş hekimliği fakülteleri,

    d) Kurum: Bu Tüzük hükümleri uyarınca uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınan tıp veya diş hekimliği fakülteleri ile resmi sağlık kurumları ve Adli Tıp Kurumu,

    e) Birim: Kurumların belirli bir uzmanlık dalında tıpta uzmanlık eğitimi veren klinik ve laboratuvarları,

    f) Uzmanlık eğitimi : Bu Tüzük hükümlerine göre uzman olabilmek için gereken tıp veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ve öğretimi,

    g) Asistan: Kurumlarındaki kadro unvanları ne olursa olsun bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık eğitimi görenler,

    h) Uzman: Bu Tüzüğe ekli Çizelgede yer alan dallardan birinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak o dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi kazanmış olanlar,

    i) TUS: Tıpta Uzmanlık Giriş Sınavı,

    j) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Giriş Sınavı, anlamında kullanılmıştır.

    EĞİTİM SORUMLULARI

    Madde 3 - Uzmanlık eğitiminden, tıp veya diş hekimliği fakültelerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre profesör ve doçent olanlar ile en az 3 yıllık uzman olan yardımcı doçentler, uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınan diğer kurumlarda ise yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre klinik veya laboratuvar şefi ya da şef yardımcısı olanlar sorumludur. Aynı dalda birden fazla şef bulunması halinde, şeflerden biri baştabip tarafından koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirilir.

    UZMANLIK YETKİSİNİN KULLANILMASI

    Madde 4 - Bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi almayanlar, hiçbir yerde ve şekilde uzmanlık unvan ve yetkisini kullanamazlar ve uzmanlıkla ilgili tıbbi faaliyette bulunamazlar.

    İKİNCİ BÖLÜM : TIPTA UZMANLIK KURULU VE KOMİSYONLARTIPTA UZMANLIK KURULU

   

    Madde 5 - Tıpta Uzmanlık Kurulu;

    a) Bakanlık Müsteşarı,

    b) Eğitim hastanelerinden Bakanlığın seçeceği beş,

    c) Beş tıp fakültesinden YÖK´ün seçeceği birer,

    d) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Fakültesinin seçeceği bir,

    e) Eğitim hastanelerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun seçeceği bir,

    f) Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği bir,

    g) Dört diş hekimliği fakültesinden YÖK´ün seçeceği birer,

    h) Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği bir, üyeden oluşur. Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler.

    Diş hekimleri yalnızca kendilerine ait konuların görüşüleceği Kurul toplantılarına katılırlar.

    Kurula seçilecek asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları, ayrıca en az üç yıllık klinik veya laboratuvar şefi ya da profesör unvanına sahip bulunmaları şarttır. Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler tekrar seçilebilir.

    Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır. Kurula Bakanlık Müsteşarı veya yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilecek başkan vekili başkanlık eder. Kurul, üyelerden en az beşinin teklifi ile olağanüstü toplanır.

    Kurul, en az on bir üyenin katılımı ile toplanır. Diş hekimlerine ait konuların görüşüleceği Kurul toplantılarına en az üç diş hekiminin katılması zorunludur. Kararlar oyçokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Ancak, uzmanların veya kurumları

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Maltepe Patent Merdin Patent Tekirdağ Patent Eskişehir Patent Kayseri Patent Fatih Patent Malatya Patent Tuzla Patent Kütahya Patent Beyoğlu Patent Zeytinburnu Patent Avcılar Patent