Tüzük

 Hukuk /Tüzük/TİCARET VE SANAYİ ODALARI,TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI VE TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

TİCARET VE SANAYİ ODALARI,TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI VE TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Tüzük  Tarih :  15.03.2014 15:24:57

19722 SAYILI TİCARET VE SANAYİ ODALARI,TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI VE TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 08/01/1988 - 88/12497

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 08/03/1950 - 5590

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 11/02/1988 - 19722

    BİRİNCİ BÖLÜM: KAPSAM VE DEYİMLERKAPSAM

   

    Madde 1 - Odaların kuruluşu, oda, borsa ve Birlikte temsil ve imza yetkisi ve genel sekreterlerinin görev ve yetkileri, oda ve borsalarca verilecek ve onaylanacak belgeler, oda yönetim kurullarının görev ve yetkileri ile görevden alınması, oda ve borsaların kaldırılması, odaların kaldırılması için yapılacak plebisitte uygulanacak usul ve esaslar, borsaya kayıt zorunluluğu, borsalarda vadeli alım satımlar, borsalarda alım satım yapabilecekler, borsa komisyoncusu, ajanı ve simsarı ve bunların nitelikleri, görev, yetki ve yükümlülükleri, oda ve borsa meslek komiteleri ve yönetim kurullarının üye sayısı, yeni kurulan gruplardan meslek komitelerine üye seçimi, oda ve borsa organlarını seçme ve organlara seçilme yeterliği, organ üyeliklerinde boşalma, organ toplantıları, toplantı ve karar yeter sayısı, toplantıya katılmamanın sonuçları, odalar arasında işbirliği, eğitim fonuna yapılacak ödemeler bu Tüzük´te gösterilmiştir.

    DEYİMLER

    Madde 2 - Bu Tüzükte;

    Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

    Birlik, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği,

    Oda, ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, deniz ticaret odası,

    Borsa, ticaret borsası,

    Personel, Oda, borsa ve Birlikte çalıştırılan memur, sözleşmeli ve geçici personel ve hizmetliler, anlamında kullanılmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM: ODALARKURULUŞ

   

    Madde 3 - Odalar, çalışma alanları içinde bulunan ve ticaret siciline kayıtlı tacirlerin en az % 51 inin yazılı başvurusu üzerine ve Bakanlığın izniyle kurulur. İstekte bulunanların sayısı, ticaret ve sanayi odası için 100 tacirden, sanayi odası için 30 sanayiciden ve deniz ticaret odası için deniz ticaretiyle uğraşan 20 tacirden az olamaz.

    Başvuru dilekçesine, istekte bulunanların ad ve soyadları, ticaret adresleri, ticaret ünvan ve ticaret sicili numaraları, uğraştıkları iş yazılır ve dilekçe istekte bulunanlarca imzalanır.

    Ticaret ve sanayi odası kurulmasında, Bakanlıkça, ticaret sicilindeki kayıtlara göre işlem yapılır.

    Deniz ticaret odasıyla sanayi odası kurulmasında, istekte bulunanların odanın çalışma alanı içindeki deniz ticaretiyle uğraşan tacirlerin veya sanayicilerin % 51 ini oluşturup oluşturmadıkları, Bakanlık il müdürünün başkanlığında, o yerdeki odaların meclislerince seçilecek birer temsilciyle istekte bulunanların seçecekleri bir temsilci ve Birlik temsilcisinden oluşan kurulca incelenir. Bakanlık il müdürlüğü bulunmayan yerlerde Kurula vali veya görevlendireceği memur başkanlık eder.

    Kurul, ticaret siciliyle oda ve vergi kayıtlarından yararlanarak, odanın kurulacağı il sınırları içinde deniz ticareti yapan tacirleri veya sanayicileri gösteren bir liste düzenler, Bu liste alışılmış usullerle ilan edilir. Listede adı bulunmayanlar veya durumları ve nitelikleri yanlış yazılanlar, ilan tarihini izleyen 7 gün içinde, kurula itiraz edebilirler. Bu itirazlar, üç gün içinde karara bağlanır.

    Oda kurmak isteyenlerin, kesinleşen listedeki deniz ticaretiyle uğraşan tacirlerin veya sanayicilerin % 51 ini oluşturup oluşturmadıkları Kurulca belirlenerek, sonuç, Bakanlığa bildirilir.

    TEMSİL, İMZA YETKİSİ VE EHLİYET

    Madde 4 - Odaları protokolde meclis başkanı veya başkanın görevlendireceği bir meclis üyesi temsil eder.

    Odanın hukuki temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır.

    Oda adına düzenlenen taahhütname, sözleşme ve vekaletname gibi odayı hukuken

    bağlayan belgeleri yönetim kurulu başkanı veya başkan vekiliyle diğer bir veya bir kaç üyenin birlikte imzalaması gerekir.

    Odaların taşınmaz mal alması, satması, rehin, ifraz ve tevhit ettirmesi, ödünç para alması ve sosyal yardımlarda bulunabilmesi için meclislerinin kararı gereklidir.

    ODA GENEL SEKRETERİ

    Madde 5 - Odalarda, yönetim kurulunun önerisi üzerine meclisce atanan bir genel sekreter bulunur. Yönetim kurulları genel sekreter yardımcısı atayabilirler. Nüfusu 100.000 den çok olan yerlerdeki odalarda genel sekreter yardımcıları birden çok olabilir.

    Genel sekreterin yükselmesi, ücretinin artırılması, hakkında disiplin cezası uygulanması, görevine son verilmesi işlemleri, atanmasındaki usul ve esaslara göre yapılır.

    Genel sekreter ve yardımcılarının ticaret

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Mersin Patent Kayseri Patent Urfa Patent Isparta Patent Adana Patent Wan Patent İkitelli Patent Elazığ Patent Merdin Patent Zeytinburnu Patent Ataşehir Patent Şişli Patent