Tüzük

 Hukuk /Tüzük/TASFİYE TÜZÜĞÜ
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

TASFİYE TÜZÜĞÜ

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Tüzük  Tarih :  15.03.2014 15:23:53

24276 SAYILI TASFİYE TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 24/11/2000 - 2000/1724

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 27/10/1999 - 4458

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 03/01/2001 - 24276

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLERAMAÇ

   

    Madde 1 - Bu Tüzüğün amacı, gümrüğe terkedilen, terkedilmiş sayılan, müsadere edilen veya bekletilmesi sakıncalı görülen eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;

    a) Tasfiye idaresi deyimi: Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü veya taşra teşkilatı,

    b) Gümrük idaresi deyimi: Gümrük Müsteşarlığı merkez veya taşra teşkilatı,

    c) İşletmeci kuruluş deyimi: gümrük mevzuatında öngörülen geçici depolama yeri ve/veya antrepo işleticileri,

    d) Uyuşulacak bedel deyimi: piyasa koşulları da dikkate alınarak tasfiye idaresi ile alıcı kuruluşlar arasında görüşmeler yoluyla belirlenen fiyat,

    e) Gümrüklenmiş değer deyimi: eşyanın Gümrük Kanununun 23-31 inci maddelerine göre hesaplanacak gümrük kıymetine gümrüklerce alınan vergi, resim ve fonların eklenmesiyle bulunacak değer,

    f) Kanun deyimi: 27/10/1999 tarihli 4458 sayılı Gümrük Kanunu, anlamında kullanılmıştır.

    TASFİYE EDİLECEK EŞYA

    Madde 3 - Bu Tüzük hükümlerine göre tasfiye edilecek eşya aşağıda gösterilmiştir:

    a) Kanunun:

    1) 48 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan ve buralarda bekleme süresi dolan yolculara ait eşya,

    2) 50 nci maddesine göre verilen süre içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya,

    3) 57 nci maddesinin 5 numaralı fıkrası kapsamına giren eşya,

    4) 66 ncı maddesinin 5 numaralı fıkrasına göre tahlilden arta kalan ve ilgilisi tarafından bir ay içerisinde alınmayan numunelik eşya,

    5) 70 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasına göre beyannamesi tescil edilen ve süresi içinde işlemleri tamamlanmayan eşya,

    6) 70 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre antrepoda bulunan eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde işlemleri

    bitirilmeyen eşya,

    7) 101 inci maddesine göre belirlenen süreleri dolan eşya,

    8) 105 inci maddesinin 3 numaralı fıkrasına göre antrepolarda yapılan sayım sonucunda fazla çıkan eşya,

    9) 164 üncü maddesine göre gümrüğe terkedilen eşya,

    10) 174 üncü maddesine göre posta gönderileri ile gelen ve süresi içinde alıcısı veya göndericisi tarafından kabul edilmeyen eşya,

    11) 237 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasına göre el konulan eşya,

    12) İlgili maddelerine göre, kanuni bekleme süreleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraflı ve külfetli olan eşya,

    13) İlgili maddelerinde yazılı süreleri dolduktan sonra beyan hak sahibine ya da Türkiye´deki temsilcisine yapılacak yazılı tebligata karşın, altmış gün içinde bulunduğu yerden kaldırılmayan gümrük gözetimi altında

    bulunan yerlere konulmuş transit eşyası.

    b) 07/01/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 20/01/1993 tarihli ve 3864 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile Tutulan Her Çeşit Eşya,

    Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya,

    c) Gümrük idarelerine ait veya gümrük denetimindeki depo ve antrepolarda bulunan eşyadan, çürüme, bozulma ve benzeri nedenlerle ekonomik değerini tamamen yitirmiş veya sağlığa zararlı hale gelmiş eşya.

    d) Henüz müsaderesi kesinleşmemiş olmakla beraber, çabuk bozulma ve telef olma tehlikelerine maruz bulunan saklanması masraflı ve külfetli veya tehlikeli olan eşya.

    TASFİYE EDİLECEK EŞYANIN TESPİTİ

    Madde 4 - Tasfiye edilecek eşya için tasfiye hükümlerinin uygulanmasının gerekli hale geldiği günden başlayarak en geç on gün içinde her özet beyan için ayrı ayrı konşimento numaraları gösterilmek ve antrepo beyannameleri, ambar giriş listeleri, hasar (rezerve) tutanakları, giriş ve &cc

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Sarıyer Patent Avcılar Patent Ostim Patent Mersin Patent Üsküdar Patent Adana Patent Fatih Patent Tuzla Patent İzmir Patent Şişli Patent Kocaeli Patent Kütahya Patent