Tüzük

 Hukuk /Tüzük/İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ TÜZÜĞÜ
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ TÜZÜĞÜ

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Tüzük  Tarih :  15.03.2014 15:17:41

10808 SAYILI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 20/04/1961 - 5/1107

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 27/10/1960 - 118

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 16/05/1961 - 10808

    Madde 1 - Tesisin mahiyeti, hukuki durumu ve idare merkezi:

    27/10/1960 tarihli ve 118 sayılı kanunla tesis edilen İhracatı Geliştirme Fonu, Ticaret Bakanının murakabesi altında İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (Kısa adı ile İGEME) tarafından idare olunur.

    Tesis tüzel kişiliği haiz ve hususi hukuk hükümlerine tabi bir kamu kurumudur.

    Tesisin idare merkezi Ankara´dadır; gereken yerlerde bürolar açılabilir.

    Madde 2 - Tesisin organları:

    A - İDARE KURULU :

    1 - İdare kurulunun teşekkül tarzı :

    İdare Kurulu, Ticaret Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığı altında, aynı Bakanlık Dış Ticaret Dairesi Reisi, İç Ticaret Umum Müdürü ve Standardizasyon Müdürü ile Dışişleri, Maliye, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi Bakanlıklarının ve ihracatçı birliklerinin temsilcilerinden ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin keza kendi aralarından seçecekleri bir mümessil ve odalar birliği genel sekreterinden terekküp eder.

    2 - İdare Kurulunun görev ve yetkileri:

    İdare Kurulu tesisin umumi sevk ve idaresinden mesuldür. Bunu temin bakımından İdare Kurulu:

    a) Tesisin faaliyetlerinin selamet ve emniyeti ve 118 sayılı kanunun 1 inci maddesindeki gayelerin tahakkuku için icap eden tetkikatı yapar, yaptırır ve ilgili daire ve teşekküllere gerekli tekliflerde bulunur.

    b) Tesisin iç idaresi, personeli ve üçüncü şahıslarla olan hizmet münasebetleriyle ilgili esasları hazırlar.

    c) Tesisin umumi katiplikçe teklif olunacak iş programlarını tetkik ve tasvip eder.

    d) Tesisin bütçesini tanzim eder ve en geç 15 Şubat tarihinde Ticaret Bakanının tasdikine sunar.

    e) Memleket içindeki aynı gayeye hizmet eden teşekküller ve memleket dışındaki benzer müesseselerle işbirliğinde ve malumat teatisinde bulunur.

    f) Lüzumu halinde ihracat mevzuunda kongre ve toplantılar tertip veya bu gibi toplantılara iştirak eder. Memleket içinde ve dışında sergiler düzenlenmesini teşvik eder ve bu gibi sergilere iştiraki sağlar.

    g) Yıllık faaliyet hakkında tanzim edeceği raporu Ticaret Bakanına verir ve icabında neşreder.

    h) Hususi yönetmelik hükümleri ve icabında alacağı kararlar dairesinde bütçe tatbikatının icrasını ve murakabesini tanzim ve temin eder.

    i) Tesisin mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı eser, rapor ve broşürlerin neşrini bu gibi eserlerin hazırlanmasını temin ve teşvik eder.

    j) Kanunun derpiş ettiği gayelerin tahakkuku için yapılacak ikrazat, sarfiyat ve görülecek hizmetler mukabilinde alınacak ücretler hakkında karar verir.

    k) Umumi katipliğin teklif ettiği diğer hususları tetkik eder ve karara bağlar.

    3 - İdare Kurulu toplantıları:

    a) İdare Kurulu en az ayda bir defa ve lüzumu halinde İdare Kurulu Başkanının veya iki üyenin talebi ile toplanır. İdare Kurulu üyelerine toplantı tarihinden asgari 5 gün evvel toplantı yapılacağı bildirilir.

    b) İdare Kurulu toplantılarını Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, o bulunmadığı takdirde Başkan vekili idare eder. Başkan vekili her bütçe yılının ilk toplantısında, Başkan tarafından gösterilecek 3 aday arasından gizli reyle seçilir.

    c) İdare Kurulu tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve mevcudun ekseriyeti ile karar verir. Reylerde beraberlik olursa Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sağlanmış sayılır.

    d) İdare Kurulu raportörü umumi katiplikçe görevlendirilir. İdare Kurulu kararları hazır bulunan azalar tarafından imzalanır. Kararların baş tarafında toplantıda bulunan ve bulunmayan azaların isimleri kaydolunur ve kararlar tarih ve numara sırası ile muhafaza edilir.

    B - UMUMİ KATİPLİK :

    1 - Umumi Katip ve Muavini:

    Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi Reisi tesisin Umumi Katibidir.

    Umumi Katip Muavini Umumi Katibin teklifi üzerine İdare Kurulunca tavzif olunur.

    2 - Umumi Katibin görev ve yetkileri:

    Umumi Katip :

    a) Etüd merkezi servislerinin şefidir.

    b) Etüd merkezi servislerinin sevk ve idaresinden dolayı İdare Kuruluna karşı mesuldür.

    c) İlgili mevzuatın, İdare Kurulunca kabul edilen nizamların ve kararların icrasını sağlar.

    d) Tesisin yıllık iş programını, İdare Kurulunun tayin edeceği tarihte hazırlayıp tetkik ve tasvibe sunar.

    e) Tesisin bütçesini 1 Şubat tarihinden önce hazırlayıp İdare Kurulunun tetkikine arzeder.

    f) İş programının tatbikatı ve tesisin umumi çalışmaları hakkında üçer aylık devreler itibariyle faaliyet raporlarını tanzim edip her devreyi takip eden ilk ay zarfında idare Kuruluna verir.

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

İkitelli Patent Tekirdağ Patent Avcılar Patent Afyon Patent Ataşehir Patent Elazığ Patent Mersin Patent Maraş Patent Ostim Patent Eskişehir Patent Beyoğlu Patent Kütahya Patent