Tüzük

 Hukuk /Tüzük/EMLAK VERGİSİNE MATRAH OLACAK VERGİ DEĞERLERİNİN TAKDİRİNE İLİŞKİN TÜZÜK
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

EMLAK VERGİSİNE MATRAH OLACAK VERGİ DEĞERLERİNİN TAKDİRİNE İLİŞKİN TÜZÜK

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Tüzük  Tarih :  15.03.2014 15:14:53

14129 SAYILI EMLAK VERGİSİNE MATRAH OLACAK VERGİ DEĞERLERİNİN TAKDİRİNE İLİŞKİN TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi : 29/02/1972 - 7/3995

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 29/07/1970 - 1319

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 15/03/1972 - 14129

    BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLERKAPSAM:Madde 1 - Bina, arsa ve arazinin, vergi değerlerinin takdirinde şehir, kasaba ve köylerin tabii, iktisadi ve bölgesel şartlarına göre nazara alınacak normlar ile uyulacak usul ve esaslar ve mükelleflerden bu konuda istenecek bilgilerle, tarım arazisinin vergi değerinin tespitinde arazinin verim gücünün hangi hallerde nazara alınacağı bu Tüzükte gösterilmiştir.

   

   

    VERGİ DEĞERİ:Madde 2 - Vergi değeri, Emlak Vergisi mevzuuna giren bina, arsa ve arazinin rayiç bedelidir.

   

    Rayiç bedel, bina, arsa ve arazinin beyan tarihindeki normal alım satım bedelidir.

    MÜKELLEFLERDEN İSTENECEK BİLGİLER:Madde 3 - İnceleme yetkisine sahip memurlar, mükelleflerden emlakin genel durumuna, kullanılış tarzına ilişkin bilgilerle kira veya hasılat miktarı gibi takdire yarayacak gerekli bilgileri isteyebilirler.

   

    İNCELEME MEMURLARINA BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU:Madde 4 - Muhtarlar, ihtiyar kurulları, meslek kuruluşları, belediyeler, resmi ve yarı resmi diğer kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişiler; inceleme yetkisine sahip memurların bu hususa ilişkin olarak istedikleri bilgileri vermek zorundadırlar. İnceleme yetkisine sahip memurlar, vergi değeri takdir edilecek bina, arsa ve araziyi gezip görebilirler.

   

    Ancak, çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde bina, arsa ve arazi, bunları işgal edenlerin muvafakatı olmaksızın gezilip görülemez. Binaların gezilmesi sırasında ev halkının rahatsız edilmemesine dikkat edilir.

    VERGİ HARİTALARI:Madde 5 - Vergi daireleri, görev alanları içinde bulunan emlakin değerlendirilmesinde yararlanmak üzere, mahalli bayındırlık, tarım, imar ve iskan, orman, tapu ve kadastro, belediye ve özel idare gibi kuruluşlardan da bilgi almak suretiyle vergi haritaları düzenleyebilirler.

   

    Bina ve arsa ile ilgili haritaların düzenlenmesinde, beldeler ve meskun yerler, bina ve arsa değerleri esas alınarak bölgelere, bölgeler ise meydan, sahil, ana cadde, cadde ve sokak itibariyle kısımlara ayrılır.

    Arazi ile ilgili vergi haritaları, şehir, kasaba ve köyler itibariyle ve arazinin cinsi, sınıfı ve kullanma durumunu gösterecek şekilde düzenlenir.

    İKİNCİ KISIM : BİNA VERGİ DEĞERLERİNİN TAKDİRİBİRİNCİ BÖLÜM : GENEL ESASLARDEYİM:Madde 6 - Bu Tüzükte geçen "bina" deyimi, kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümleri de kapsar.

   

   

   

    TAKDİRDE ESAS:Madde 7 - Binaların vergi değeri; kullanılış tarzı, inşaatın nevi ve sınıfına göre takdir olunur.

   

    Vergi değerinin takdirinde, ayrıca, binaların aşağıdaki özellikleri de gözönünde bulundurulur:

    1 - İşyerleri ve meskun yerler ile park, bahçe, okul gibi tesislere uzaklık ve yakınlığı ve ulaştırma durumu,

    2 - Bulunduğu meydan, sahil, cadde ve sokak itibariyle mevkii,

    3 - Su, elektrik, havagazı ve kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinin mevcut olup olmadığı,

    4 - Büyüklüğü, kat sayısı, oda, hol, banyo gibi iç bölümlerinin sayısı,

    5 - İç bölümleri yönünden kullanışlılık durumu,

    6 - Ön ve arka cephede bulunması,

    7 - Mamurluk derecesi,

    8 - Asansör, kalorifer ve klima tesisatı bulunup bulunmadığı,

    9 - Müştemilatı,

    10 - Manzara görme durumu.

    Vergi değerinin takdirinde binada bulunan mobilya vesair eşya ile sabit istihsal tesisleri nazara alınmaz.

    BİNALARIN KULLANILIŞ TARZLARINA GÖRE AYRIMI:Madde 8 - Binalar, kullanılış tarzlarına göre aşağıdaki nevilere ayrılır:

   

    1 - Konutlar,

    2 - İşyerleri,

    3 - Özellik gösteren diğer yapılar.

    BİNALARIN İNŞAAT NEVİLERİNE GÖRE AYRIMI:Madde 9 - Binalar, taşıyıcı sistemleri esas alınmak suretiyle inşaat nevilerine göre aşağıdaki gruplara ayrılır:

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Wan Patent Kartal Patent Merdin Patent Avcılar Patent Üsküdar Patent Zeytinburnu Patent Rize Patent Şişli Patent Sarıyer Patent Urfa Patent Manisa Patent Kocaeli Patent