Tasarım Mevzuat

 Tasarım /Tasarım Mevzuat/Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK Uygulama Yönetmeliği
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK Uygulama Yönetmeliği

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Tasarım,  Kategori :  Tasarım Mevzuat  Tarih :  11.09.2015 00:24:49

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,
Başvurunun Yeri ve Zamanı
 Amaç
 Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen tasarım tescil başvurusunun yeri, zamanı
ve başvuru evrakının düzenlenmesi ile tasarımlarla ilgili diğer işlemlerde uygulanacak usul ve
esasları belirlemektir.
 Kapsam
 Madde 2 — Bu Yönetmelik, 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine
göre tescile uygun tasarımların korunmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar.
 Dayanak
 Madde 3 — Bu Yönetmelik, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.
 Tanımlar
 Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
 Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,
 Kanun hükmünde kararname: 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameyi,
 Tasarım: Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil,
biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya
özelliklerin oluşturduğu bütünü,
 Ürün: Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topoğrafyaları hariç olmak üzere,
endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu
oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya
sunuşun birarada algılanabilen bileşimleri, grafik semboller ve tipografik karakterleri,
 Bileşik Ürün: Sökülüp takılma yoluyla değiştirilebilen ve aralarında fiziki bağlılık
bulunan birden çok bileşenden oluşan bir ürünü,
 Tasarımcı: Korumaya konu olan tasarımı tasarlayan kişiyi,
 Bülten: Kayıt ortamının türüne bakılmaksızın, tasarımlara ilişkin tüm tescil bilgilerinin
ve tescil olunan tasarım ile ilgili sonradan meydana gelen bütün değişikliklerin yayımlandığı
Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bültenini,
 Sınıf: Endüstriyel tasarımların uluslararası sınıflandırılmasına ilişkin Locarno
Anlaşmasına dayanılarak tasarımların kodlandığı sınıfı,
 Tebliğ: 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı
maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile 25 inci maddesine göre Türk Patent Enstitüsünce
uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliği,
 Kurul: Yayıma veya Enstitü kararlarına yapılan itirazları değerlendiren Yeniden
İnceleme ve Değerlendirme Kurulunu,
 Ücret: Tebliğde belirtilen ilgili ücret ile bu ücretin katma değer vergisini ve varsa
harcının toplamını,
 Vekil: Enstitü vekil siciline kayıtlı marka veya patent vekillerini,
 ifade eder.  Başvurunun yeri ve zamanı
 Madde 5 — Yurtiçinden veya yurtdışından yapılan tüm başvurular Türk Patent
Enstitüsüne ya da onun yetkili kıldığı makama yapılır.
 Başvuru zamanı, Enstitü tarafından verilecek gün, saat ve dakikadır.
 Başvuru sahibinin veya vekilinin posta vasıtasıyla yapmış olduğu başvuru, ikinci
fıkrada yazılı esasa göre Enstitüye giriş tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Korumadan Yararlanacak Kişiler
 Korumadan yararlanacak kişiler
 Madde 6 — Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin öngördüğü şekilde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel
kişiler veya Paris veya Bern Sözleşmeleri veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması
hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler korumadan yararlanırlar.
 Yukarıdaki fıkra kapsamına girmemekle beraber Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki
kişilere kanunen veya fiilen tasarım koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel
kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye’de tasarım korumasından aynı şekilde
yararlanır.
 Karşılıklılık ilkesi, ülkelerin Türk vatandaşlarının tasarımlarını tescil etmesi veya tescil
edeceğini yazılı bildirmesi olarak kabul edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tasarımcı Olarak Belirtilme Hakkı
 Tasarımcı olarak belirtilme hakkı
 Madde 7 — Tasarımcının adı tasarım sicilinde, rüçhan belgelerinde ve yayım sırasında
yer alır.
 Tasarım tescil başvurusunda yer alan tasarım ya da tasarımlar birden fazla kişi
tarafından oluşturulmuşsa hangi tasarımların kimler tarafından yapıldığı başvuru formunda
veya gerektiğinde ilave bir sayfa hazırlanmak suretiyle belirtilmelidir.
 Tasarımcı olarak belirtilme hakkı devir ve ferağ edilmez.
İKİNCİ KISIM
Başvuru, İnceleme, Tescil
BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Eklenecek Belgeler
 Başvuru
 Madde 8 — Tasarım tescil başvurusu, Enstitü tarafından yayımlanan formlara uygun
olarak iyi kalitede düz beyaz A4 kağıdına daktilo veya bilgisayar ile yazılır. Başvuru
formunda başvuru sahibinin varsa vekilinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve tarih açıkça yer alır.
 Başvuru formunda, tasarım ya da tasarımlar bir ürüne ait ise ürünün, dekoratif bir
motif ya da desen ise bu motif ya da desenin uygulanacağı ürünün bilinen ismi belirtilmelidir.
Tasarımlar Locarno Anlaşmasında belirtilen ürün ya da ürünlere karşılık gelen kod numaraları
ve adlar kullanılmak suretiyle tanımlanır. Locarno Sınıflandırmasında yer almayan ürünler
Enstitü tarafından tanımlanır.
 Eklenecek belgeler
 Madde 9 — Başvuru formuna aşağıdaki belgelerin eklenmesi zorunludur.
 a) Görsel anlatım, tasarımın tüm belirgin özelliklerini yansıtan ve yayım yoluyla
çoğaltmaya elverişli, resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde hazırlanmış
tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görünümüdür.  Görsel anlatımlar, iyi kalitede düz beyaz A4 kağıdına, en az 8x8 cm. en fazla 16x16 cm.
boyutunda hazırlanarak görsel anlatım sayfasına yapıştırılır veya bu sayfada görüntülenir.
Görsel anlatım sayfasından bir takım hazırlanır ve başvuru sahibinin veya vekilinin adı,
soyadı, unvanı ve imzasını içerecek şekilde sunulur.
 Sunulan görsel anlatımlar, yayım yoluyla çoğaltılmaya elverişli ve tasarıma ait görsel
özelliklerin açık ve net şekilde ayırt edilmesine imkân sağlayacak nitelikte olmalıdır. Tescile
konu tasarımın üç boyutlu olması durumunda tasarımın daha iyi anlaşılabilmesi için, tasarımı
bütün yönleriyle açık ve net şekilde yansıtan görünümler sunulmalıdır.
 Fotoğraf şeklinde verilen görsel anlatımlarda, tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün
sade ve düz bir fon üzerinde yer almalıdır. Çizim olarak sunulan görsel anlatımlar ise çizim
aletleri veya elektronik vasıtalarla çizilmelidir. Ürünün kabartma kısımları gölgelendirme
veya paralel çizgiler şeklinde gösterilmelidir.
 Tasarımın bir kısmının koruma altına alınması talep ediliyorsa, çizim olarak sunulan
görsel anlatımlarda koruma talep edilmeyen unsurlar noktalı veya kesikli çizgilerle ifade
edilirken, fotoğraf olarak sunulan görsel anlatımlarda ise koruma talep edilen kısımlar açıkça
işaretlenmelidir.
 Ek görsel anlatım, tescile konu tasarımın daha iyi anlaşılabilmesi için tasarımın
bütünlüğünü bozmamak kaydıyla aynı tasarımın farklı yönlerden elde edilmiş görünümü olup,
tasarımın kullanım özelliklerini yansıtan farklı görünümler de ek görsel anlatım olarak
değerlendirilir. Aralarında fiziki bağ bulunmayan, birden fazla parçadan oluşan tasarımlarda
tasarımı oluşturan parçaların ek görsel anlatım olarak değerlendirilebilmesi için tasarımın
normal kullanımı esnasında görülebilen görsel özelliklerine ve esas tasarımın sınıflandırıldığı
ürün adına sahip olması gerekir. Aksi takdirde farklı tasarım olarak değerlendirilir.
 Tescile konu tasarım dışında, başka bir cisim, aksesuar, ölçü veya açıklayıcı metin
içeren, ürünleri kesit veya plân hâlinde, özellikle eksenler ve boyutları ile beraber gösteren
çizimler veya resimler görsel anlatım olarak kabul edilmez. Aynı görsel anlatım içerisinde
birden fazla görünüme yer verilemez. Görsel anlatımlar katlanmamalı, zımbalanmamalı,
üzerinde silinti, kazıntı yapılmamalıdır.
 Görsel anlatımın marka unsuru içermesi, tasarım hakkı sahibine marka hakkı sağlamaz.
 Tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün, yazılı ibarelerden oluşuyorsa veya bu
ibareleri taşıyorsa, söz konusu yazılı ibareler tasarım hakkı sahibine, ibarelerin ifade ettiği
kavram üzerinde inhisari nitelikte bir hak sağlamaz.
 b) Başvuruya ilişkin ücretlerin ödendiğini gösterir belge;
 Başvuruya ilişkin ücretler, tasarım tescil başvuru ve yayım ücreti ile varsa rüçhan ve
yayım erteleme taleplerinden doğan ücretlerden oluşur.
 Tasarım Tescil Başvuru Ücreti: Her bir tasarım tescil başvurusu için alınan ücrettir. Bir
tasarım içeren başvurular tekli, birden fazla tasarım içeren başvurular ise çoklu başvuru olarak
değerlendirilir. Çoklu başvurularda yer alan ilave her bir tasarım için belirlenen ilave tasarım
tescil başvuru ücreti ödenir.
 Yayım Ücreti: Siyah-beyaz veya renkli yayımlanması istenen her 8x8 cm. alan için
alınan ücrettir. Bir görsel anlatımın boyutlarının 8x8 cm’yi aşması durumunda ilave yayım
ücreti alınır. Yayım erteleme talebi varsa yayım ücreti, yayım ücretine ilişkin noksan
bildiriminin yapıldığı tarih itibariyle geçerli olan ücretler üzerinden istenir.
 Rüçhan Ücreti: Rüçhan hakkının talep edilmesi halinde ödenmesi gereken ücrettir.
 Yayım Erteleme Ücreti: Yayım ertelemesinin talep edilmesi halinde, yayım ertelemesi
talep edilen her bir tasarım için ödenmesi gereken ücrettir.
 Tasarım tescil başvurusunun geri çekilmesi veya işlemden kaldırılması halinde ödenen
tasarım tescil başvuru ücreti iade edilmezken başvuruya ilişkin diğer ücretler talep üzerine
iade edilir.
 Bir çoklu başvurunun Locarno Sınıflandırması nedeniyle bölünmesi durumunda,
bölünen tasarımlara ilişkin ödenen tasarım tescil başvuru ücreti de talep üzerine iade edilir.  c) Tarifname, tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünün görsel özelliklerinin ifade
edildiği yazılı metindir. Tarifname, Enstitü tarafından yayımlanan forma uygun olarak
hazırlanır ve bir adet verilir.
 Tarifnamede, tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görsel özellikleri dışında
ürüne ait teknik ve fonksiyonel özellikler ile üretim yöntemleri gibi ifadelere yer verilmesi
korumanın kapsamını etkilemez. Tarifname, sadece "Şekilde görüldüğü gibidir." ifadesinden
oluşamaz.
 Ek görsel anlatımlar için hazırlanan tarifnamede, sunulan ek görsel anlatımlara ait
görsel özellikler ifade edilir. Tarifnamede ayrılan bölümün yetersiz olması durumunda ek
sayfa kullanılabilir.
 Tescil konusu tipografik karakterler ise, tipografik karakterlerden oluşan en az dört
satırlık bir metin verilir.
 Tarifnamede, başvuru sahibinin veya vekilinin adı, soyadı, unvanı, imzası ile tarihe
açıkça yer verilir.
 d) Vekaletname;
 Tasarım başvurusu için vekil tayin edilmiş ise vekaletname verilir. Vekaletnamede,
vekilin endüstriyel tasarım tescili veya diğer işlemler için atandığı hususu ile atanma tarihine
açıkça yer verilir. Enstitü nezdinde patent veya marka vekili siciline kayıtlı vekiller işlem
yapabilir.
 Başvurunun geri çekilmesi veya Enstitü nezdinde tescilin iptalinin istenmesi taleplerinin
vekil tarafından yapılması hâlinde, vekilin, bu yetkilerini açıkça belirten ve noterce tasdik
edilmiş vekaletname ibraz edilir. İşlem sırasında başvuru sahibinin vekilini değiştirmesi ve
azilnameyi sunması halinde tebligat yeni vekile yapılır. Azilnamenin sunulmaması
durumunda başvuru sahibinden iki ay içerisinde vekilini tayin etmesi istenir. Aksi takdirde,
yazışmalar başvuru sahibine yapılır.
 Türkiye’de ikametgâhı olmayanlar, tasarımlarını tescil ettirmek ve tescil sonrası
yapılacak diğer işlemleri için kendilerini Türkiye’de ikâmetgahı olan ve Enstitü Vekil Siciline
kayıtlı bir vekil ile temsil ettirmek zorundadırlar.
 Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayanlar tarafından yapılan tescil başvuruları
ve tescil sonrası diğer işlemler ile ilgili taleplerde başvuru sahibine yetkili vekil ataması için
iki aylık süre verilir. Süresi içerisinde Türkiye’de ikametgâhı olmayan kişilerin yetkili vekil
atamaması durumunda talepleri reddedilirken, ikâmetgâhı olanların talepleri ile ilgili işlemler
ise başvuru sahibi adına yürütülür.
 e) İmza sirküleri;
 Başvuru sahibi tüzel kişi ise ve vekil yoksa imza sirküleri verilir. Başvuru formu ve
ekleri imza sirkülerine göre yetkili kişilerce imza edilir.
 f) Numune;
 Görsel anlatımı sunulmayan ve yayım erteleme talebi bulunan iki boyutlu bir tasarıma
konu olan başvurularda, görsel anlatım yerine tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünün
maksimum 20x30 cm. ebatlarında örneği başvuru anında verilir.
 g) Çoklu başvurularda görsel anlatımlar ve tarifnameler;
 Birden fazla tasarımın tescili için çoklu başvuru adı altında tek bir başvuru yapılabilir.
 Çoklu başvurularda, görsel anlatımlar ile tarifnameler, (a) ve (c) bentlerine uygun olarak
düzenlenir. Her bir görsel anlatım için ayrı numaralandırma yapılır.
 Süslemeler ve desen tasarımları hariç olmak üzere, tasarımların veya tasarımın
uygulandığı ürünlerin çoklu başvuruya konu olabilmeleri için bu ürünlerin, aynı alt sınıfa
dahil olmaları veya bileşik bir ürünün parçaları olmaları veya aynı set/takıma ait olmaları
veya birden çok nesnenin ya da sunuşun bir arada algılanabilen bir birleşimini oluşturmaları
şarttır.
 Çoklu başvuru kapsamında birden fazla set/takım için tek bir başvuru yapılamaz. Her
bir set/takım için ayrı ayrı çoklu başvuru yapılmalıdır.  Enstitü, başvuru formunda belirtilen tasarımların veya tasarımın uygulandığı ürünlerin
sınıflandırılmasında Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasında belirtilen
esaslara uygun olarak düzenleme yapar. Bu düzenleme sonucunda Kanun Hükmünde
Kararnamenin 28 inci maddesi gereği çoklu başvuruda bir bölünme söz konusu olması
halinde Enstitü iki aylık süre içerisinde hangi tasarımların işleme alınacağı hususunda başvuru
sahibinden veya vekilinden bildirim yapmasını ister. Bölünen tasarımların koruma şartlarına
sahip olması koşuluyla yeni bir başvuruya konu edilmesi hâlinde, başvuru tarihi olarak,
bölünen dosyanın başvuru tarihi esas alınır.
 Süslemeler ve desen tasarımları, tasarımın uygulandığı ürün dikkate alınmaksızın
Enstitü tarafından tek bir sınıfta değerlendirilir ve koruma tüm sınıfları kapsar.
 h) Rüçhan belgesi;
 Başvuruda rüçhan hakkı talep ediliyorsa, ilk başvurunun yapıldığı menşe memleket
idaresi tarafından verilmiş bulunan tasdikli Menşe Memleket Vesikası ile bu vesikanın onaylı
Türkçe tercümesi verilir.
 i) Sergi rüçhanı belgesi; Rüçhan hakkı talebi, Türkiye'de açılan sergilerdeki teşhire
dayanıyorsa, yetkili mercilerden alınacak, teşhir edilen ürünü sarih ve eksiksiz bir şekilde
gösteren fotoğraf veya fotoğraflarını içeren ve ürünün çeşidi ile bu ürünün sergide görünür
şekilde konulduğu tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir belge sunulmalıdır.
 Yabancı ülkelerde veya ülkelerdeki sergilerde teşhir edilen ürünler için, serginin açıldığı
yetkili merciler tarafından düzenlenen ve bu bendin birinci paragrafında belirtilen hususları
içeren belge sunulmalıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Rüçhan, Rüçhan Hakkı Sahipliğinin Değişmesi,
Tasarımcı ile Başvuru Sahibi Arasındaki İlişki
 Rüçhan
 Madde 10 — Başvuru sahibi veya vekili, yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuru
formunda belirtir.
 Rüçhan hakkı talep ediliyorsa, ilk başvurunun yapıldığı ülkenin yetkili idaresi
tarafından verilmiş tasdikli rüçhanla ilgili belgenin başvuru tarihinden itibaren üç ay
içerisinde Enstitüye verilmesi gerekir. Rüçhan hakkı sicil kayıt ücretinin ödenmemesi, eksik
olması veya rüçhanla ilgili belgenin onaylı Türkçe tercümesinin bulunmaması halinde Enstitü,
bahsi geçen eksikliklerin giderilmesi için iki aylık süre verir. İlgili süreler içerisinde
eksikliklerin tamamlanmaması durumunda rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış
sayılır.
 Rüçhan hakkı kullanma süresi altı ay olup, bu süre, rüçhan hakkı doğuran ilk
başvurunun yapıldığı tarihten başlar. Başvuru günü bu süreye dahil değildir. Sürenin son günü
resmî tatil gününe rast gelirse süre, takip eden iş gününün mesai saati sonuna kadar uzatılır.
 Rüçhan hakkı talebinin uygun bulunması halinde, tasarım tescil belgesi ve sicile
aşağıdaki şekilde şerh verilir.
 "Bu tasarımın tescili için ilk defa ........................... tarihinde müracaat
edildiği............................................................... İdaresinin .................. tarih ve
.......................... sayılı belgesinden anlaşılmış olup, .................... tarihinden itibaren rüçhan
hakkını haizdir."
 Çoklu başvurularda, rüçhan belgesinde yer alan görsel anlatımların, tescili talep edilen
tasarımlardan hangisine ait olduğu belirtilmelidir.
 Sergilerde teşhir hakkından doğan rüçhan hakkı talebinin uygun bulunması halinde ise,
tasarım tescil belgesi ve sicile aşağıdaki şekilde şerh verilir.
"Bu tasarımın ilk defa ................ resmi açılış tarihli ................. sergisinde .............. tarihinde
teşhir edildiği, ................ tarafından düzenlenen ............... tarih ve .............. sayılı belgesinden
anlaşılmış olup, ................ teşhir tarihinden itibaren rüçhan hakkını haizdir."
 Rüçhan hakkı sahipliğinin değişmesi  Madde 11 — Eğer yabancı ülkede yapılan ilk başvurudaki başvuru sahibi, Türkiye’deki
başvuru sahibinden başkası ise bu değişikliğin ne şekilde meydana geldiği ve değişikliğin
tarihi ile bu değişikliğe taraf kişilerin isimlerinin beyanı gerekir.
 Tasarımcı ile başvuru sahibi arasındaki ilişki
 Madde 12 — Tasarımcının kimliği başvuruda belirtilir. Başvuru sahibinin, tasarımcı ya
da tasarımcılardan farklı olması halinde tescil talep hakkının tasarımcıdan veya
tasarımcılardan ne şekilde elde edildiğinin beyan edilmesi gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvurunun İncelenmesi, Eksikliklerin Giderilmesi ve
Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi
 Başvurunun incelenmesi ve başvuru tarihinin kesinleşmesi
 Madde 13 — Konusu ve kapsamı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü madde
hükümlerine uymayan bir tasarım tescil talebi Enstitü tarafından geri çevrilir.
 Başvuru tarihi, başvuru sahibinin kimlik bilgilerini içeren imzalı başvuru formu ile
tasarıma ait görsel anlatımın Enstitüye veya onun yetkili kıldığı makama verildiği tarih, saat
ve dakika itibariyle kesinleşir. Koruma başlangıç tarihi, başvurunun kesinleştiği tarihtir.
 Rüçhan hakkı talep edilmişse, Enstitü tarafından Kanun Hükmünde Kararnamenin 29,
30 ve 31 inci madde hükümlerine göre ayrıca inceleme yapılır.
 Eksikliklerin giderilmesi ve başvuru tarihinin kesinleşmesi
 Madde 14 — Bir başvuruda 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların
yerine getirilmediği tesbit edilirse, Enstitü tarafından sözkonusu eksikliklerin giderilmesi
amacıyla bir aylık süre verilir. Tasarım tescil başvurusu bu eksikliklerin giderildiği zaman
itibariyle kesinlik kazanır.
 Enstitü, giderilmesi istenen ve 13 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamı dışında kalan
eksikliklerin tamamlanması için iki aylık süre verir. 13 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamı
dışında kalan bu eksiklikler, başvuru zamanının kesinleşmesini etkilemez.
 Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen süreler içinde eksikleri tamamlanmayan tasarım
tescil başvuru talebi Enstitü tarafından geri çevrilir.
 Rüçhan hakkına ilişkin eksikliklerin giderilmemesi sadece rüçhan hakkının yitirilmesine
neden olur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tescil, Sicil Kaydı, Yayımlama ve Yayım Ertelemesi
 Tescil, Sicil Kaydı
 Madde 15 — Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilen ve Kanun Hükmünde
Kararnamenin 32 ve 33 üncü maddeleri hükümlerine uygun olan bir tasarım tescil başvurusu,
tasarım siciline kaydedilir.
 Sicil Kaydında yer alacak unsurlar şunlardır:
 a) Başvuru numarası ve tarihi,
 b) Tasarım tescil numarası, tarihi ve tasarımın yayımlandığı bülten tarihi ile numarası,
 c) Başvuru çeşidi, başvuruda yer alan tasarım sayısı,
 d) Varsa rüçhan bilgileri,
 e) Tasarım hakkı sahibinin adı, soyadı / unvanı, tabiiyeti ve adresi,
 f) Tasarımcı veya tasarımcıların adı, soyadı, adresi,
 g) Varsa vekilin adı, soyadı, adresi ile varsa vekil firmanın unvanı,
 h) Tasarım veya tasarımın uygulanacağı ürünün adı ve sınıfı,
 i) Devir, lisans, yenileme, adres değişikliği gibi tasarım tescili ile ilgili kayıtlar,
 j) Tasarımın görsel anlatımı.
 Yayımlama  Madde 16 — Sicile kaydı yapılmış tasarım, aşağıda belirtilen unsurları kapsayacak
biçimde aylık olarak yayımlanan Bültende yer alır. Enstitü, gerektiğinde bu süreye bağlı
kalmaksızın ek Bülten yayımlayabilir.
 a) Başvuru numarası ve tarihi,
 b) Tasarımın tescil numarası ve tarihi,
 c) Tasarım sayısı,
 d) Varsa rüçhan bilgileri,
 e) Tasarım hakkı sahibinin adı, soyadı / unvanı, tabiiyeti ve adresi,
 f) Tasarımcı veya tasarımcıların adı, soyadı, adresi,
 g) Tasarımın görsel anlatımı,
 h) Varsa vekilin adı, soyadı, adresi ile varsa vekil firmanın unvanı,
 i) Tasarımın veya tasarımın uygulanacağı ürünün adı ve sınıfı.
 Başvurunun siyah-beyaz ve renkli görsel anlatımları beraber içermesi durumunda, bütün
görsel anlatımlar için renkli yayım ücreti alınır ve görsel anlatımlar Bültenin renkli görsel
anlatımlar bölümünde yayımlanır.
 Yayım Ertelemesi
 Madde 17 — Tasarım tescil başvurusu sahibi, başvurunun kesinleşme tarihinden veya
rüçhan talebi varsa rüçhan tarihinden başlamak ve otuz aydan uzun olmamak kaydı ile
başvuru esnasında yayımın ertelenmesi talebinde bulunabilir. Başvuru sahibinin kimliği,
başvuru tarihi, tasarımın veya tasarımın uygulanacağı ürünün sınıfı ve yayım erteleme süresi
Bültende yayımlanır.
 Enstitü, yayım erteleme süresinin sona erdiği tarihten sonra ilgili Bültende yayımı
gerçekleştirir. Başvuru sahibinin varsa vekilinin isteği üzerine daha önceki bir tarihte de
yayım gerçekleştirilebilir.
 Enstitü, yayım ücretinin eksik olması durumunda yayım erteleme süresinin sona erdiği
tarihten iki ay önce, Başvuru sahibinin varsa vekilinin yayım erteleme talebini kaldırması
üzerine ise talep tarihinden itibaren iki ay içerisinde yayım erteleme süresinin sona erdiği
tarihte geçerli olan yayım ücreti üzerinden eksikliğin giderilmesini ister.
 Yayım erteleme süresi sona eren ve eksikliği süresi içinde tamamlanmış tasarım tescil
başvuruları, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen içeriğe göre yayımlanır.
Eksikliklerin ön görülen süre içerisinde tamamlanmaması halinde tasarıma tanınan haklar
başvuru tarihinden itibaren hiç varolmamış sayılır.
 Çoklu başvurularda, başvuruda yer alan tasarımların yalnız bir kısmı için de yayım
ertelemesi uygulanabilir. Yayım ertelemesine konu olmayan diğer tasarımların yayımı, yayım
ertelemesine konu tasarımlarla birlikte gerçekleştirilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
İtiraz
 Tescile itiraz
 Madde 18 — İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili
meslek kuruluşları tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle
ilân tarihinden itibaren altı ay içinde tasarım tescil belgesinin verilmesine karşı Enstitü
nezdinde itirazda bulunabilirler. Hak sahipliğine dayanan itirazlar sadece, hak sahibi
olduğunu iddia eden kişiler veya vekilleri tarafından yapılır.
İtirazın geçerli olabilmesi için aşağıdaki belgelerin Enstitüye sunulması zorunludur:
 a) Enstitü tarafından yayımlanan forma göre her birinden ikişer suret olmak üzere
hazırlanmış, itiraz gerekçelerini açıklayan itiraz başvuru formu ile ispatlayıcı bilgi ve belgeler.
İtiraza konu tasarıma ilişkin hangi bilgi ve belgelerin sunulduğu itiraz başvuru
formunda belirtilir ve sunulan belgelerde işaretlenmek suretiyle açıkça gösterilir.
 Enstitüye yabancı dilde sunulan bilgi ve belgelerin onaylı Türkçe tercümeleri verilir.
İtiraza dayanak gösterilen dergi, katalog, kitap, broşür ve benzeri belgelerin tümü yerine
yalnızca kapak ve itiraza dayanak gösterilen tasarımlar ya da tasarımların uygulandığıürünlerin yer aldığı sayfalar ile tarih içeren kısımların renkli ve net fotokopileri gönderilir.
Söz konusu kapak ve sayfaların aynı sayıya ait olduğu noter marifetiyle belirtilmelidir.
 b) İtiraz inceleme ücretinin ödendiğini gösterir belge.
 c) İtiraz vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname.
 Bu belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda, Enstitü ilgili eksikliğin
giderilmesi için bir aylık süre verir. Bu süre içinde eksikliğin giderilmemesi halinde itiraz
yapılmamış sayılır. Aynı itiraz birden fazla kişi tarafından yapılmışsa, yazışmalar itiraz
başvuru formunda ilk sırada yer alan kişi ile yapılır.
 Yapılan itiraz ve gerekçesi, kendi görüşlerini açıklayabilmesi için tasarım hakkı
sahibine tebliğ edilir ve karşı görüşünü tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Enstitüye
bildirmesi istenir. Aksi takdirde itiraz sahibinin görüşleri çerçevesinde değerlendirme yapılır.
 Vekil aracılığıyla yapılmış itirazın geri çekilmesi durumunda, noter tasdikli
vekaletname düzenlenmeli ve vekilin bu konuda yetkilendirildiği açıkça belirtilmiş olmalıdır.
Vekili olmayan tüzel kişinin itirazı geri çekmesi durumunda imza sirküleri istenir.
İtirazın incelenmesi
 Madde 19 — Yapılan itiraz ve alınan görüşler, itiraza konu tasarımın yayımlandığı
tarihten itibaren altı aylık itiraz süresinin bitiminde Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci
maddesine göre Kurulda değerlendirmeye alınır. Enstitü itirazları incelerken gerek duyduğu
süre ve sıklıkta taraflardan ilave bilgi, belge veya ürün numunesi talep edebilir.
İnceleme neticesinde, tasarım tescilinin devamına ya da kısmen veya tamamen iptaline
karar verilir. İptal kararı Bültende yayımlanır. Kurul kararı tescilin tamamen veya kısmen
devamı yönünde ise tasarım tescil belgesi düzenlenir.
 Kurul tarafından iptal edilen tasarım tescilleri için ödenen itiraz inceleme ücreti, talep
edilmesi halinde itiraz sahibine iade edilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Tasarım Tescilinden Sonraki Değişiklikler, Yenileme ve Hukuki İşlemler
BİRİNCİ BÖLÜM
Adres, Unvan ve Nev'i Değişiklikleri
 Adres, unvan ve nev'i değişiklikleri
 Madde 20 — Tasarım hakkı sahibinin, adresini, unvanını veya şirket nev’ini
değiştirmesi halinde, bu değişiklikleri Enstitüye bildirmesi gerekmektedir. Söz konusu
değişikliklerin, yeni bir tasarım tescil başvurusu sırasında tespit edilmesi ya da tasarım hakkı
sahibinin veya vekilinin bildirimi ile gerçekleşmesi durumunda, bu değişikliklerin hak sahibi
adına tasarım sicilinde kayıtlı bulunan tescillerin tamamında yapılması gerekir. Değişiklik
talebinin bir veya birden fazla tasarım tescilini ilgilendirmesi durumda, tescilli tasarım
sayısına bakılmaksızın değişlik tek bir ücret alınarak yapılır.
 Adres değişikliğine ilişkin eksikliğin giderilmemesi durumunda Enstitü sicilinde kayıtlı
en son adres dikkate alınır. Diğer değişikliklere ilişkin eksiklerin süresi içerisinde
giderilmemesi halinde ise en son başvuruda verilen bilgiler dikkate alınır ve yeni sahip
numarası verilerek işlemler yürütülür.
 Adres, unvan ve nev'i değişiklikleri için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
 a) Adres değişikliği için:
 1) Talep dilekçesi,
 2) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
 3) Tasarım tescil belgesi aslı,
 4) Vekil varsa vekaletname.
 b) Unvan değişikliği için:
 1) Talep dilekçesi,
 2) Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya değişikliği gösterir belge,
 3) Ücretin ödendiğini gösterir belge,  4) Tasarım tescil belgesi aslı,
 5) Vekil varsa vekaletname.
 c) Nev'i değişikliği için:
 1) Talep dilekçesi,
 2) Nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya değişikliği gösterir belge,
 3) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
 4) Tasarım tescil belgesi aslı,
 5) Vekil varsa vekaletname.
 Yukarıda belirtilen değişikliklerin gerçekleştirilmesi için tasarım tescil belgesinin
gönderilmesi halinde değişiklik sicile kaydedilir ve yeni tasarım tescil belgesi düzenlenir.
Tasarım tescil belgesinin gönderilmemesi durumunda, değişiklik Enstitü kayıtlarına işlenir.
Değişikliği içeren tescil belgesinin talep edilmesi halinde belge düzenleme ücretinin ödenmesi
gerekir.
 Bu tür değişiklikler yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda Sicile
kayıt edilir ve Bültende yayımlanır.
 Hataların düzeltilmesi
 Madde 21 — Yayımlanmış bir başvuruda, tasarım hakkı sahibinden veya vekilinden
kaynaklanan ve sicilin esas unsurlarını değişikliğe uğratmayan maddi hataların, başvuru
sahibinin varsa vekilinin bildirimi üzerine sicilde düzeltilebilmesi için düzeltme sicil kayıt
ilan ücretinin ödenmesi gerekir.
İKİNCİ BÖLÜM
Yenileme
 Yenileme başvurusu
 Madde 22 — Koruma süresi sona eren bir tasarımın tescili, tasarım hakkı sahibinin
veya vekilinin talebi üzerine ücretin ödenmesi şartıyla yenilenir.
 Yenileme talebinin yapılması, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki
altı aylık süre içerisinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi
ek ücretin ödenmesi şartıyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı
aylık süre içerisinde de yapılabilir.
 Yenileme talebinde, talep dilekçesi ile birlikte yenileme ücretinin ödendiğini gösterir
belgenin verilmesi zorunludur. Yenileme talebinde eksiklik bulunması halinde, süresi
içerisinde eksiklikleri tamamlanan tasarımlar için yenileme şerhi sicile kaydedilir, yenileme
belgesi düzenlenir ve Bültende yayımlanır.
 Çoklu başvurularda, kısmî yenileme işlemi yapılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hukuki İşlemler
 Miras yolu ile intikal
 Madde 23 — Tasarımların miras yoluyla intikal etmesi halinde bu değişikliğin tasarım
siciline işlenmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
 a) Talep dilekçesi,
 b) Mahkeme kararının aslı veya ilgili mahkeme veya noter onaylı sureti,
 c) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
 d) Tasarım tescil belgesi aslı,
 e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.
 Devir
 Madde 24 — Tasarım tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkı başkasına
devredilebilir.
 Devir için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.  a) Devir alanın ve devir edenin imza ve beyanlarını, tasarım tescil numarasını içeren
noter tasdikli devir senedi, yabancı başvurularda devir belgesinin noter tarafından tasdik
edilmiş Türkçe tercümesi,
 b) Tasarım tescil belgesi aslı,
 c) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
 d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.
 Çoklu başvurularda, tasarımların tümü veya bir kısmı devredilebilir.
 Kısmî devirler için düzenlenen devir senedinde, devredilen tasarımların tasarım sıra
numaralarının tek tek belirtilmesi gerekir. Ayrıca, hak sahipleri adına kayıtlı birden fazla
tasarım tescil başvurusu veya tescilinin tek bir sözleşme ile devri mümkündür.
 Kısmî devir işlemlerinde, kısmî olarak devredilen tasarımlar için kısmî devir alan adına
yeni tasarım dosyası oluşturulur. Devire konu tasarımlar için yeni tasarım tescil numarası
verilir ve belge düzenleme ücretinin ödenmesi şartı ile tasarım tescil belgesi düzenlenir.
Tasarım, yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihi de belirtilerek sicile kaydedilir ve devir işlemi
Bültende yayımlanır.
 Birleşme
 Madde 25 —Birleşme, iki veya daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek ticari
faaliyetlerini, tüzel kişiliklerden herhangi birinin unvanı veya yeni bir unvan altında
sürdürmeleridir.
 Birleşmenin tasarım siciline işlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:
 a) Talep dilekçesi,
 b) Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış birleşmeyi gösterir belge,
yabancı başvurularda birleşmeyi gösterir belgenin noter tarafından tasdik edilmiş Türkçe
tercümesi,
 c) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
 d) Tasarım tescil belgesi aslı,
 e) Talep vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname.
 Miras yolu ile intikal, devir ve birleşme işlemlerinde tasarım tescil belgesinin
gönderilmesi halinde değişiklik sicile kaydedilir ve yeni tasarım tescil belgesi düzenlenir.
 Lisans
 Madde 26 — Tasarım başvurusu veya tescilinden doğan kullanma yetkisi, ulusal
sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu
olabilir.
 Lisansın tasarım siciline işlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:
 a) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan tasarımın adını, tescil
numarasını, çoklu başvuru ise sıra numaralarını, ücretini, süresini belirtir noter tasdikli ve
müstenidatlı lisans sözleşmesi,Ücretin ödendiğini gösterir belge,
 b) Tasarım tescil belgesi aslı,
 c) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.
 Lisans sicile kaydedilir ve ilgili Bültende yayımlanır.
 Rehin
 Madde 27 — Tescilli bir tasarım işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir. Söz
konusu rehin talebi sicile kayıt edilir ve yayımlanır. Rehine konu tasarım üzerinde yenileme
ve adres değişikliği hariç olmak üzere lisans dahil diğer değişiklikler rehin alanın izni ile
mümkündür.
 Rehin talebinin tasarım siciline işlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi
zorunludur:
 a) Talep dilekçesi,
 b) Rehin sözleşmesi veya aslına uygunluğu noter tarafından tasdikli örneği,
 c) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
 d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.
 Tasarım rehni aşağıdaki hallerde sona erer:  a) Rehinli alacaklının alacağından vazgeçmesi veya borç ilişkisinin ortadan kalkması,
 b) Rehin bir şarta veya süreye bağlanmış ise, bu şart veya sürenin sona ermesi.
 Sona erme sicile kaydedilir.
 Haciz
 Madde 28 — Tasarım işletmeden bağımsız olarak haczedilebilir. Haciz sicile kayıt
edilir ve yayımlanır.
 Hacizli bir tasarım üzerinde, haciz alacaklısının zararına neden olabilecek işlemler
ancak haciz alacaklısının muvafakatıyla yapılır.
 Hükümsüzlük
 Madde 29 — Tasarım tescilinin hükümsüzlüğüne ilişkin mahkeme kararı tasarım
siciline işlenir ve Bültende ilan edilir.
 Hükümsüzlüğe ilişkin mahkeme kararının, tasarım siciline işlenebilmesi için aşağıdaki
belgelerin verilmesi zorunludur:
 a) Talep dilekçesi,
 b) Tasarım tescilinin hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının aslı
veya ilgili mahkeme veya noter tarafından tasdik edilmiş sureti.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ücret, Süreler, Belge Düzenleme, Sicil Sureti
 Ücret
 Madde 30 — Endüstriyel tasarımların tescili ve tescil sonrası işlemleri ile ilgili ücretler,
5000 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ve 25 inci maddesine göre
belirlenir.
 Bu ücretler başvuru sahibi veya tasarım hakkı sahibi ya da varsa vekil tarafından ödenir.
 Ücret ödenme süreleri ile ilgili olarak Enstitü tarafından başvuru sahibine veya tasarım
hakkı sahibine, varsa vekile önceden tebliğ yapılır. Tebligatta belirtilen süreler içinde ücretler
ödenmezse, başvuru işlemden kaldırılır.
 Tescil sonrası değişikliklerde, eksiklerin giderilmemesi halinde, başvuru sahibinin talebi
yerine getirilmez ve alınan ücret Enstitüye irat kaydedilir.
 Tescil sonrası işlemlerle ilgili eksikliğin giderilme süreleri
 Madde 31 — Enstitü, tescil sonrası değişikliklere ilişkin eksikliklerin giderilmesi için
iki aylık süre verir. Süresi içerisinde eksikliği giderilmeyen talepler işlemden kaldırılır.
 Belge düzenleme
 Madde 32 — Tasarım hakkı sahibinin veya vekilinin talebi halinde tasarım tescil
belgesi sureti veya menşe memleket belgesi düzenlenir.
 Tescil belgesi sureti ve menşe memleket belgesinin düzenlenmesi için aşağıdaki
belgelerin verilmesi zorunludur:
 a) Talep dilekçesi,
 b) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
 c) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.
 Sicil Sureti
 Madde 33 — Talep edilmesi ve ücretin ödenmesi koşuluyla yayımlanmış bir başvuru
için sicil sureti verilir.
 Yayımlanmış bir başvurunun sicil sureti düzenlenmesi için aşağıdaki belgelerin
verilmesi zorunludur:
 a) Talep dilekçesi,
 b) Ücretin ödendiğini gösterir belge.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tescilden Doğan Haktan Vazgeçme
 Vazgeçme  Madde 34 — Tasarım hakkı sahibi, tescilden doğan haktan veya başvuru sahibi başvuru
hakkından tamamen veya kısmen vazgeçebilir. Kısmi vazgeçmelerde tasarım sıra numaraları
belirtilir. Sicilde kayıtlı bir tasarımın hak sahibinin birden fazla olması durumunda, tescilden
vazgeçilebilmesi için hak sahiplerinin tamamının izni gerekirken, hak sahipleri kendi
haklarından feragat edebilir. Vazgeçmenin tasarım siciline kaydedilebilmesi için vazgeçme
dilekçesinin Enstitüye verilmesi zorunludur.
 Vazgeçme, tasarım siciline kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurur ve vazgeçmenin
tasarım siciline kayıt edilebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:
 a) Talep dilekçesi,
 b) Talep vekil tarafından yapılıyorsa, vazgeçme yetkisini gösterir noter tasdikli
vekaletname,
 c) İnhisarı lisans sahibi veya tasarım siciline kayıtlı hakların sahipleri tarafından
tescilden vaçgeçmeyi onaylayan beyan,
 d) Tüzel kişi ise imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi,
 e) Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noterden tasdikli sureti,
 f) Ücretin ödendiğini gösterir belge.
 Yayımlanmamış bir başvurudan vazgeçilmesi durumunda vazgeçme talebi kayıt
ücretinin ödenmesi gerekmez.
 Enstitü, vazgeçmeye ilişkin eksiklerin giderilmesi için iki aylık süre verir. Süresi
içerisinde eksikliği giderilmeyen talepler işlemden kaldırılır.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
 Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
 Madde 35 — 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı ve Resmî Gazete’de yayımlanan 554
sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
 Yürürlük
 Madde 36 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 Yürütme
 Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür. 

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Tasarımların Korunması Hakkında Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun tasarımların korunması suretiyle, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin teşviki ile rekabet ortamının iyileştirilmesi ve sanayinin gelişmesini sağlamaktır.


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Wan Patent Maltepe Patent Beyoğlu Patent Kadıköy Patent Isparta Patent Muğla Patent Fatih Patent İkitelli Patent Kartal Patent Rize Patent Kütahya Patent Eskişehir Patent