Tasarım Mevzuat

 Tasarım /Tasarım Mevzuat/Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı KHK
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı KHK

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Tasarım,  Kategori :  Tasarım Mevzuat  Tarih :  01.02.2015 19:08:32

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995 - 554
 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995 - 4113
 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995 - 22326
 BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, KORUMADAN YARARLANACAK KİŞİLER, TANIMLAR
 AMAÇ VE KAPSAM
 Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, bu Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine uygun tasarımların korunmasını, rekabet ortamının oluşturulmasını ve sanayinin
gelişmesini sağlamaktır.
 Bu Kanun Hükmünde Kararname tescilli tasarımların korunması ile ilgili esasları, kuralları ve şartları
kapsar. Tescilsiz tasarımlar genel hükümlere tabidir.
 Bu Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde tasarım olarak sağlanan koruma, Fikir ve Sanat
Eserleri Kanununda aranan şartların gerçekleşmesi halinde öngörülen korumaya halel getirmez.
 KORUMADAN YARARLANACAK KİŞİLER
 Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan korumadan, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette
bulunan gerçek ve tüzel kişiler veya Paris veya Bern Sözleşmeleri veya Dünya Ticaret Örgütü'nü
Kuran Anlaşma hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır.
 Bu maddenin birinci fıkrası hükmü kapsamı dışında kalmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti
uyruğundaki kişilere Kanunen veya fiilen tasarım korunması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek
veya tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye'de tasarım korumasından yararlanır.
 TANIMLAR
 Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;
 a) "Tasarım", bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk,
doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin
oluşturduğu bütünü,
 b) "Ürün", bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel
yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları,
setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen
bileşimlerini, grafik semboller ve tipografik karakterleri,
 c) "Tasarımcı", korumaya konu olan tasarımı tasarlayan kişiyi,
 d) "Enstitü", bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini uygulamak ve yürütmekle görevli 544
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Patent Enstitüsü'nü,
 e) "Paris Anlaşması", Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası bir İttihat İhdas Edilmesine
Dair 20 Mart 1883 tarihli uluslararası Anlaşmayı, f) "Bern Sözleşmesi", Edebi ve Artistik Eserlerin Korunmasına Dair 9 Eylül 1886 tarihli uluslararası
Anlaşmayı,
 g) "Dünya Ticaret Örgütü'nü Kuran Anlaşma", Dünya Ticaret Örgütü'nün Kuruluşuna Dair 15 Nisan
1994 tarihli uluslararası anlaşmayı,
 h) "Referans tarihi", tescilli tasarımlar için tescil başvurusunun yapıldığı veya rüçhan hakkı talep
edilmişse bu talep için başvurunun yapıldığı tarihi,
 ifade eder.
 ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN ÖNCELİKLE UYGULANMASI
 Madde 4 - Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşma
hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması halinde 2 nci
maddede belirtilen kişiler, daha elverişli hükümlerin uygulanmasını talep hakkına sahiptir.
 İKİNCİ BÖLÜM: KORUMA ŞARTLARI
 GENEL ŞARTLAR
 Madde 5 - Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımlar belge verilerek korunur. Bileşik bir ürünün bir
parçası ile ilgili tasarımın kendi yeni ise ve ayırt edici bir niteliğe sahipse ayrıca korumadan yararlanır.
 YENİLİK
 Madde 6 - Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde
kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık
gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.
 Kamuya sunma, sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, yayım tanıtım veya
benzer amaçlı faaliyetleri kapsar. Üçüncü şahıslara yapılan ve açıkça veya zımnen gizlilik niteliği
taşıdığı anlaşılan açıklamalar kamuya sunmanın kapsamı dışındadır.
 AYIRT EDİCİ NİTELİK
 Madde 7 - Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde
yarattığı genel izlenim ile ikinci fıkrada belirtilen herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı
genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır.
 Herhangi bir tasarımın ayırt edici nitelik açısından kıyaslandığı diğer bir tasarımın,
 a) Başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye'de veya dünyada herhangi bir yerde piyasaya sunulmuş
olması; veya
 b) Enstitü tarafından tescilli bir tasarım olarak yayınlanmış ve ayırt edici nitelik açısından
değerlendirilen tasarımın başvuru veya rüçhan tarihinde henüz koruma süresini doldurmamış olması,
gerekir.
 Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, birbirleri ile kıyaslanan tasarımların ilke olarak
farklılıklarından çok ortak özelliklerinin değerlendirilmesine ağırlık verilir ve tasarımcının tasarımı
geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip olduğu göz önüne alınır.
 YENİLİK VE AYIRT EDİCİ NİTELİĞİ ETKİLEMEYEN AÇIKLAMALAR  Madde 8 - Koruma talep edilen bir tasarım, başvuru tarihinden önceki oniki ay içerisinde veya
rüçhan talebi varsa, rüçhan tarihinden önceki oniki ay içerisinde tasarımcı veya halefi veya bu kişilerin
izni ile üçüncü bir kişi tarafından kamuya sunulur veya tasarımcı veya halefleri ile olan ilişkinin
suistimali sonucu kamuya sunulursa, bu açıklama 6 ncı ve 7 nci maddeleri çerçevesinde tasarımın
yeniliğini ve ayırt edici niteliğini etkilemez.
 KAMU DÜZENİ VE GENEL AHLAKA AYKIRI TASARIMLAR
 Madde 9 - Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.
 DİĞER KORUMA DIŞI HALLER
 Madde 10 - Teknik fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve
unsurlarda hiç bir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.
 Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek
veya bağlayabilmek için ancak zorunlu biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar koruma kapsamı
dışındadır.
 Ancak, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki hükümleri karşılamak
koşulu ile, farklı veya eş birimlerden oluşan modüler bir sistemde bu birimlerin birbirleriyle, sonlu veya
sonsuz, çeşitli biçimlerde bağlantı kurmasını sağlayan tasarımlar koruma kapsamına girer.
 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KORUMANIN KAPSAMININ BELİRLENMESİ VE SÜRESİ
 KORUMANIN KAPSAMININ BELİRLENMESİ
 Madde 11 - Bir tasarımın koruma kapsamı belirlenirken buna, 7 nci maddeye uygun olarak o
tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimle bariz bir benzerlik gösteren bütün
tasarımlar dikkate alınır.
 Koruma kapsamının belirlenmesinde, kıyaslanan tasarımların farklılıklarından çok ortak özelliklerine
ağırlık verilir ve tasarımcının tasarlama açısından seçenek özgürlüğüne sahip olduğu dikkate alınır.
 TESCİLLİ TASARIMLARIN KORUMA SÜRESİ
 Madde 12 - Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır.
 Anılan süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar uzatılır.
 İKİNCİ KISIM: HAK SAHİBİ, YETKİLERİ, SINIRLANDIRMA VE GASP
 BİRİNCİ BÖLÜM: HAK SAHİBİ, YETKİLERİ VE GASP
 HAK SAHİPLİĞİ
 Madde 13 - Tasarım hakkı tasarımcıya veya onun hukuki haleflerine aittir. Tasarımcının birden çok
olması halinde, taraflar arasında aksine bir anlaşma yoksa tasarımcılar, müşterek mülkiyet hükümleri
çerçevesinde hak sahibidir.
 Her hak sahibi diğerlerinden bağımsız olarak aşağıdaki işlemleri kendi adına yapabilir:
 a) Kendisine düşen pay üzerinde serbestçe tasarrufta bulunur. Payın üçüncü kişiye devredilmesi
halinde diğer pay sahiplerinin önalım hakkı vardır. Payın devri yazılı şekilde yapılır ve sicile kaydedilir. Enstitü ön alım hakkının kullanılabilmesi için
durumu iki ay içinde diğer paydaşlara bildirir. Ön alım hakkı bildirimin tebellüğünden itibaren bir ay
içinde kullanılır.
 b) Diğer hak sahiplerine bir bildirimde bulunduktan sonra tasarımı kullanabilir.
 c) Tasarımın korunması için gerekli önlemleri alabilir.
 Tasarımın kullanılması amacı ile üçüncü kişilere lisans verilmesi, hak sahiplerinin tamamının karar
vermesi ile mümkündür. Ancak mahkeme mevcut şartları göz önünde tutarak, hakkaniyet
düşüncesiyle bu yetkiyi hak sahiplerinden sadece birine de verir.
 d) Birlikte yapılan tasarım başvurusu veya tasarımdan doğan hakların herhangi bir şekilde tecavüze
uğraması halinde üçüncü kişilere karşı hukuk veya ceza davası açabilir. Diğer hak sahiplerinin davaya
katılabilmeleri için, durum davayı açan tarafından davanın açıldığı tarihten itibaren bir ay içinde,
kendilerine bildirilir.
 HİZMET İLİŞKİSİNDE HAK SAHİBİ
 Madde 14 - Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça memur,
hizmetli ve işçilerin işlerini görürken tasarladıkları tasarımların sahipleri bunları çalıştıranlardır.
 Sözleşmesi gerektirmediği halde işyerindeki bilgiler ve araçlardan faydalanmak suretiyle bir tasarım
yapan memur, hizmetli ve işçinin yaptıkları tasarımın sahipleri bunları çalıştırandır.
 Bu takdirde, memurun, hizmetlinin ve işçinin yaptığı tasarımın önemi gözönüne alınarak tespit
edilecek bir bedele hakkı olur.
 Taraflar bu bedel konusunda anlaşamadıkları takdirde, söz konusu bedel mahkemece tespit edilir.
 ÜNİVERSİTE MENSUPLARININ TASARIMLARI
 Madde 15 - Üniversitelere bağlı fakülte ve yüksekokullarda bilimsel çalışma yapmakta olan öğretim
elemanlarının tasarımları üzerindeki hak, 14 üncü madde hükmünden farklı olarak öğretim
elemanlarına aittir.
 Öğretim elemanı sıfatı, Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre belirlenir.
 Öğretim kurumu tasarımla sonuçlanan araştırmalar için özel olarak belli araç ve gereçleri sağlamak
suretiyle harcamalarda bulunmuşsa, öğretim elemanları öğretim kurumuna tasarımın
değerlendirildiğini yazı ile bildirmek ve talep halinde tasarımın ne şekilde değerlendirildiği ve elde
edilen kazanç miktarı hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. Öğretim kurumu, kendisine yapılan yazılı
bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde elde edilen kazançtan uygun bir miktarın verilmesini talep eder.
Ancak, talep edilecek miktar kurum tarafından yapılan harcamaları aşamaz.
 HİZMET SÖZLEŞMESİ DIŞINDA KALAN SÖZLEŞMELERDE HAK SAHİPLİĞİ
 Madde 16 - Hizmet sözleşmesi dışında kalan iş görme sözleşmeleri çerçevesinde yapılan
tasarımlarda hak sahibi aksine bir anlaşma yoksa işi veren kişidir.
 TASARIM HAKKININ KAPSAMI
 Madde 17 - Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü
kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın
uygulandığı bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, sözleşme yapmak için icapta
bulunamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz. TASARIMCI OLARAK BELİRTİLME HAKKI
 Madde 18 - Tasarımcı başvuru sahibine veya tasarım hakkı sahibine karşı, tasarım sicilinde, rüçhan
belgelerinde ve yayınlama sırasında adının tasarımcı olarak gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
 Ekip çalışması sonunda ortaya çıkan tasarımlarda bu husus açıkça vurgulanır.
 Bu hakkın devri ve haktan feragat hükümsüzdür.
 İkinci fıkra ile ilgili hususların uygulama şekli Türk Patent Enstitüsü tarafından çıkarılacak
yönetmelikte gösterilir.
 GASP HALİ
 Madde 19 - Tasarım hakkı, 13 üncü maddenin birinci fıkrası hükmüne göre gerçek tasarım hakkı
sahibi dışında biri tarafından başvurusu yapılmış veya hak sahibi dışında biri adına tescil edilmiş ise,
gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişi, tasarım hakkından doğan diğer hak ve talepleri saklı
kalmak şartıyla, tasarım hakkı sahipliğinin kendisine devir edilmesini talep ve dava etme hakkı vardır.
 Tasarım hakkı sahipliği üzerinde kısmi bir hakkın iddia edilmesi durumunda, bu maddenin birinci
fıkrası hükmüne göre bir hak sahipliği tanınmasını talep ve dava etme hakkı vardır.
 Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen talep ve dava hakları, tescilli tasarım hakkının ilan
tarihinden itibaren iki yıl içinde ve gaspta kötü niyet varsa tescilli tasarım hakkının koruma süresinin
bitimine kadar kullanılır.
 Bu madde hükmüne göre açılan dava ve davada ileri sürülen talepler, dava sonunda verilen kesin
hüküm veya açılan davayı herhangi bir şekilde sona erdiren bütün diğer haller ilgilinin talebi üzerine
üçüncü kişilere karşı hüküm ve sonuç doğurmak üzere Tasarım Siciline kayıt edilir.
 GASPIN SONA ERDİRİLMESİNİN SONUÇLARI
 Madde 20 - Tasarım hakkı sahipliğinin 19 uncu madde hükmüne göre değişmesi halinde, bu
değişikliğin tasarım siciline kayıt edilmesi ile birlikte, üçüncü kişilerin o tasarımla ilgili lisans ve tanınan
diğer hakları sona erer.
 Sonradan gerçek tasarım hakkı sahibi olmadığı anlaşılan kişi veya onunla lisans anlaşması yapan,
eğer tasarımı, bu maddenin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde gerçek tasarım hakkı sahibinin sicile
kayıt edildiği tarihten önce kullanmaya başlamışsa veya kullanma için ciddi hazırlıklara girmiş
bulunuyorsa, gerçek tasarım hakkı sahibinden veya sahiplerinden inhisari olmayan bir lisans
verilmesini talep eder. Bu hükme göre verilecek lisans, makul süre ve koşullar ile verilir.
 Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen talebin yapılması için öngörülen süre, önceden sicile tasarım
hakkı sahibi olarak geçen kişi için ik ay ve lisans alan kişi için dört aydır. Bu süreler gerçek tasarım
hakkı sahibinin sicile kayıt edildiğinin Enstitü tarafından ilgililere tebliğ edildiği tarihten başlar.
 Eski tasarım hakkı sahibi veya lisans alan kullanıma başladığı veya kullanım için ciddi hazırlıklar
yaptığı sırada kötü niyetli ise, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanmaz.
 İKİNCİ BÖLÜM: YETKİNİN SINIRLANDIRILDIĞI DURUMLAR
 TASARIM HAKKININ SINIRLANDIRILDIĞI DURUMLAR
 Madde 21 - Aşağıda sayılan fiiller tasarım hakkının dışında kalır,
 a) Özel amaçla sınırlı kalan ve ticari amaç taşımayan fiiller, b) Deneme amaçlı fiiller,
 c) Ticari uygulamadaki dürüstlük kuralları ile bağdaşır olmak, tasarımın normal kullanımını gereksiz
şekilde tehlikeye sokmamak ve kaynak göstermek kaydı ile eğitim veya referans amaçlı çoğaltmalar,
 d) Yabancı ülkelere kayıtlı olan ve geçici olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan deniz
veya hava taşıt araçlarında bulunan ekipman, bu araçların onarımı için kullanılmak üzere ithal edilen
yedek parça ve aksesuarlar ile bu araçların onarım fiili.
 ONARIM AMAÇLI KULLANIM
 Madde 22 - Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünün piyasaya ilk sürüldüğü tarihten üç yıl
sonra olmak üzere, tasarımın üçüncü kişilerce 17 nci madde hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen
koşulların birarada karşılanarak kullanımı tasarım hakkının ihlali sayılmaz;
 a) Tasarlanan ürünün, bileşik bir ürünün parçası ve görünümünün bu bileşik ürüne bağımlı olması,
 b) Bileşik ürüne orijinal görünümünü yeniden kazandırmak üzere onarımında kullanılması ve,
 c) Onarım için kullanılan ürünün kaynağı konusunda kamuoyunun yanıltılmaması.
 ÖNCEKİ KULLANIMDAN DOĞAN HAK
 Madde 23 - Tescil başvurusunun yapıldığı tarihten veya rüçhan hakkı tarihinden önce, tescilli
tasarımın koruma kapsamına giren ve tescilli tasarımdan bağımsız olarak geliştirilmiş ve o tarihte
henüz kamuya açıklanmamış bir tasarımı kullanmaya başlamış veya kullanımı için ciddi ve gerçek
tedbirler almış kişi veya kişilere karşı, bu kişi veya kişilerin iyi niyetli davranmış olmaları koşuluyla,
tasarımı kullanmaya devam etmelerini veya kullanmaya başlamalarını önlemeye, tasarım hakkı
sahibinin yetkisi yoktur. Bu durum sicile kayıt edilir. Ancak, üçüncü kişilerin bu madde kapsamında bir
tasarımdan yararlanmaları başlangıçta uygulamaya konulan veya uygulanması için daha önceden
planlanan tedbirlerin sınır ve gerekleri dışına çıkamaz. Bu kullanma hakkı ancak işletme ile devredilir
ve intikal eder.
 HAKKIN TÜKETİLMESİ DURUMU
 Madde 24 - Tasarlanan veya bu tasarımın uygulandığı ürünün tasarım hakkı sahibi tarafından veya
onun onayı ile Türkiye'de piyasaya sürülmesinden sonra, bu ürünle ilgili fiiller tasarım hakkının dışında
kalır.
 ÜÇÜNCÜ KISIM: TESCİL, YENİLEME, İTİRAZ
 BİRİNCİ BÖLÜM: BAŞVURU VE ŞARTLARI
 TESCİL MERCİİ
 Madde 25 - Tasarımların tescili için yetkili merci Türk Patent Enstitüsüdür. Yurtiçinden ve
yurtdışından yapılacak tüm başvurular Türk Patent Enstitüsüne veya onun yetkili kıldığı makama
yapılır.
 BAŞVURU ŞARTLARI
 Madde 26 - Bir tasarımın tescil edilmesi için aşağıda belirtilen unsurlarla başvuruda bulunmak
şarttır:
 a) Şekli ve kapsamı Yönetmelikte öngörülen, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri de içeren
başvuru dilekçesi, b) Tasarımın tüm belirgin özelliklerini yansıtan ve yayın yoluyla çoğaltımına elverişli resim, çizim,
grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde hazırlanmış görsel anlatımı.
 Başvuruda tasarımı açıklayan bir tarifname verilir ve tasarımı konu alacak veya tasarımın
uygulanacağı ürünler belirtilir.
 İki boyutlu bir tasarımı konu alan başvurularda 35 inci madde çerçevesinde yayınlanmanın
ertelenmesi istenir. Tasarımın yayınlanması için erteleme talebi varsa ve tasarımın özelliği birinci
fıkranın (b) bendinin uygulanmasına elvermiyorsa, (b) bendinde belirtilen görsel anlatımın yerine
tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünün bir örneği verilir.
 Bir tasarım tescil başvurusunun geçerliliği için, başvuru ücreti ödenir ve ücretin ödendiğini gösterir
belge başvuru dilekçesine eklenir.
 Tasarımcının kimliği başvuruda belirtilir. Eğer başvuruda bulunan tasarımcı değilse veya
tasarımcılar birden çok ise, başvuruda bulunan kişinin tescil isteme hakkını, tasarımcı veya
tasarımcılardan ne şekilde elde ettiğini başvuruda açıklaması zorunludur.
 Bir tasarım tescil başvurusu ile birlikte veya daha sonra Enstitü'ye verilecek her türlü belge, bu
Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Yönetmelikte öngörülen hususları kapsar.
 Modası sık değişen endüstriler ile ilgili ürünlerin tasarım başvuruları konusunda enstitü daha basit
başvuru şartları ile ilgili hükümleri bu konuda çıkaracağı Yönetmelikle düzenler.
 SINIFLANDIRMA
 Madde 27 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında, tasarlanan veya tasarımın
uygulandığı ürünler sınıflandırılması için Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırmasına ilişkin
esaslar kullanılır.
 ÇOKLU BAŞVURU
 Madde 28 - Birden çok tasarımın başvurusu, tek başvuru ile yapılabilir. Süslemeler hariç olmak
üzere, bu olanaktan yararlanmak ancak tek başvuru altında gösterilen her bir tasarımın, tasarlanan
ürünlerin aynı altsınıfa veya aynı set/takıma ait olmaları veya bileşik bir ürünün parçaları olmaları veya
birden çok nesnenin yada sunuşun bir arada algılanabilen bir birleşimini oluşturmaları durumunda
mümkündür.
 Çoklu başvuru, 26 ncı madde hükümlerinde yer alan ücretlere ek olarak, Yönetmelikte öngörülen ek
başvuru ücretine tabidir.
 MİLLETLERARASI ANLAŞMALARA DAYANAN BAŞVURULARDAN DOĞAN RÜÇHAN
HAKLARI
 Madde 29 - Paris Anlaşmasına dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birine mensup
olmamakla birlikte onlardan birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan
gerçek veya tüzel kişiler veya Kanuni varisleri, bu ülkelerin herhangi birinde yetkili mercilere bir
tasarımın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren, altı ay süreyle aynı
tasarım için tasarım belgesi almak üzere Türkiye'de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından
yararlanır.
 Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı altı aylık süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer.
 Rüçhan hakkına dayanılarak bu maddenin birinci fıkrasında yazılı süre içinde başvuru yapıldığı
takdirde, rüçhan hakkının doğduğu tarihten itibaren ve bu rüçhan hakkını konu alan tescil
başvurusunun kapsamına giren, üçüncü kişiler tarafından yapılacak başvurular ve bunlara verilecek
tasarım belgesi hükümsüzdür. 2 nci maddenin 2 nci fıkrasında yazılı karşılıklık uygulamasından yararlanan ülkeler uyruğundaki
gerçek veya tüzel kişiler, bu madde hükmüne göre rüçhan hakkından yararlanma hakkına sahiptir.
 Paris Anlaşmasına taraf bir ülke uyruğundaki gerçek veya tüzel bir kişi, Paris Anlaşmasına taraf
olmayan bir ülkede, tasarım tescili için geçerli bir başvuru yapmışsa, bu madde hükmüne göre, söz
konusu başvurunun rüçhan hakkından yararlanır.
 Aynı devlet nezdinde ve daha önce yapılmış bir başvuruyu konu alan sonraki başvuru rüçhan
hakkının belirlenmesinde ilk başvuru olarak kabul edilir. Ancak, rüçhan hakkının belirlenmesinde
sonraki başvurunun esas alınabilmesi için, sonraki başvurunun yapıldığı tarihte önceki başvurunun
kamu incelemesine açılmamış olması ve herhangi bir hakkı saklı kalmamış olarak geri çekilmiş, terk
edilmiş ve reddedilmiş olması gerekir. Bu uygulamadan sonra artık önceki başvuru rüçhan hakkı
kullanımına gerekçe gösterilemez.
 SERGİLERDE TEŞHİR HAKKINDAN DOĞAN RÜÇHAN HAKLARI
 Madde 30 - Tescil başvurusunda tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, Türkiye'de açılan
milli ve milletlerarası sergilerde veya Paris Anlaşmasına taraf ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak
tanınan sergilerde teşhir eden 29 uncu maddenin 1 inci fıkrasında yazılı gerçek veya tüzel kişiler,
sergideki teşhir tarihinden itibaren altı ay içerisinde, Türkiye'de tasarım belgesi almak için başvuru
yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır.
 Tescil başvurusundaki tasarımı konu alan veya tasarımın uygulandığı ürün sergide görünür şekilde
resmi açılış tarihinden önce konulmuşsa rüçhan süresi ürünün sergi yerine konulduğu tarihten itibaren
başlar.
 Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı sergilerden Türkiye'de açılanların yetkili mercileri, tescil
başvurusundaki bir tasarımı konu alan veya tasarımın uygulandığı ürünlerini sergide teşhir edenlere,
teşhir ettikleri ürünü, sarih ve eksiksiz bir şekilde gösteren, fotoğraf veya fotoğraflarını içeren ve
ürünün çeşidi ile bu ürünün sergide görünür şekilde konulduğu tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir bir
belge verir.
 Yabancı ülkelerde teşhir edilen ürünler için, serginin açıldığı ülkenin yetkili mercileri tarafından
düzenlenen ve bu maddenin üçüncü fıkrasında yazılı hususları içeren bir belgenin verilmesi şarttır.
 Başvurusu yapılmış veya tasarım belgesi alınmış bir tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünün,
Türkiye'de açılan sergilerde teşhir edilmesine ve sergi bittikten sonra ülkesine geri gönderilmesine
engel olunamaz.
 Bir sergide teşhir edilmiş, tescil başvurusu yapılmış veya tasarım belgesi alınmış olan bir ürünün
aynı veya benzeri bir ürün hakkında birden fazla tasarım başvurusu yapılması durumda bu ürünü
sergiye ilk koyan kişi, ürünün sergiye aynı zamanda konulması ve teşhir olunması halinde ise ilk
başvuruda bulunan kişi rüçhan hakkından yararlanır.
 RÜÇHAN HAKKININ HÜKMÜ, TALEP EDİLMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ
 Madde 31 - 29 ve 30 uncu madde hükümlerine göre doğan rüçhan hakkının hüküm ve sonuçları,
rüçhan hakkının talep edildiği başvurunun tarihi itibariyle doğar.
 Başvuru sahibi, yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuru ile birlikte talep eder. Bununla ilgili
rüçhan hakkı belgesini, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde vermediği takdirde rüçhan hakkından
yararlanma talebi yapılmamış sayılır.
 Sergide teşhir hakkına dayalı olarak alınmış bir rüçhan, 29 uncu maddeye göre verilen rüçhan
süresini uzatmaz.
 İKİNCİ BÖLÜM: TESCİL USULÜ, YENİLEME VE İTİRAZ  İNCELEME
 Madde 32 - Konusu ve kapsamı 3 üncü madde hükümlerine uymayan bir tasarım tescil talebi
Enstitü tarafından geri çevrilir.
 Enstitü, başvurunun 26 ncı ve 28 inci maddelerde belirtilen şartlara uygunluğunu ve herhangi bir
eksikliğin bulunup bulunmadığını inceler. Enstitü herhangi bir eksikliğin olmadığına karar verirse,
tasarım tescil başvurusu başvurunun Enstitü'ye veya onun yetkili kıldığı makama verildiği tarih, saat ve
dakika itibariyle kesinleşir.
 Rüçhan hakkı talep edilmişse, Enstitü tarafından 29, 30 ve 31 inci madde hükümlerine göre ayrıca
inceleme yapılır.
 (Ek fıkra: 22/06/2004 - 5194 S.K./6. md.) Bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda, adres
değişikliğinin yazılı olarak Enstitüye bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimin yapılmaması halinde,
Enstitüde mevcut en son adrese yapılmış bildirimler geçerlidir.
 EKSİKLERİN GİDERİLMESİ
 Madde 33 - Bir başvuruda, 26 ncı ve 28 inci maddelerde yer alan şartların yerine getirilmediği tesbit
edilirse, Enstitü söz konusu eksiklerin yönetmelikte öngörülen süre içinde giderilmesini başvuru
sahibinden ister.
 Enstitü tarafından giderilmesi istenen ve 26 ncı maddenin 1 inci fıkrası kapsamına giren eksiklerin,
yönetmelikte öngörülen süre içinde giderilmiş olması şartıyla, tasarım tescil başvurusu öngörülen
eksiklerin giderildiği tarih itibariyle kesinlik kazanır.
 Enstitü tarafından giderilmesi istenen ve 26 ncı maddenin 1 inci fıkrası kapsamı dışında kalan
eksiklerin, yönetmelikte öngörülen süre içinde giderilmiş olması şartıyla, tasarım tescil başvurusu
başvurunun ilk yapıldığı tarih itibariyle kesinleşir.
 Bu maddenin birinci fıkra hükümlerine göre belirlenen eksiklerin bu Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine göre ve süresi içinde giderilmemesi durumunda başvuru Enstitü tarafından geri çevrilir.
 Rüçhan hakkına ilişkin eksiklerin giderilmemesi sadece rüçhan hakkının yitirilmesi bakımından
hüküm ifade eder.
 TESCİL VE YAYINLAMA
 Madde 34 - Başvuru tarihi 32 nci ve 33 üncü madde hükümlerine göre kesinlik kazanan bir tasarım
başvurusu tasarım siciline kayıt edilir.
 Sicile kaydı yapılmış tasarım, aşağıda belirtilen unsurları kapsayacak biçimde, ilgili bültende
yayınlanır:
 a) Tasarımın tescil kayıt tarih ve sayısı, eğer rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan tarihi, sayısı ve
ülkesi,
 b) Tasarım hakkı sahibinin kimliği,
 c) Tasarımcının kimliği veya ekibin adı,
 d) Tasarımın tüm belirgin özelliklerini yansıtan resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde
hazırlanmış görsel anlatımı, e) Başvuruyla birlikte ürünün bir örneği verilmişse, bu durumun kaydı, f) Yönetmelikte öngörülen
diğer hususlar.
 Bu madde kapsamındaki kayıt ve yayın işlemi, Yönetmelikte şekil ve şartları öngörüldüğü biçimde
ve bu maddede yer alan unsurları da kapsamak üzere yerine getirilir.
 YAYININ ERTELENMESİ
 Madde 35 - Tasarım Tescil başvuru sahibi eğer dilerse, referans tarihinden başlamak ve 30 aydan
uzun olmamak üzere, başvuru sırasında yayının ertelenmesi talebinde bulunur.
 Yayın erteleme talebi bulunan ve başvuru tarihi kesinleşmiş olan başvurunun sicil kaydı yapılır,
ancak gerek tasarımın görsel anlatımı gerekse başvurunun diğer belgeleri kamu incelemesine kapalı
tutulur.
 Enstitü, tescili yapılan tasarımla ilgili olarak, ilgili bültende bir yayın erteleme bildirimi yayınlar. Bu
bildirimde, tescili yapılmış tasarımın hak sahibinin kimliği, başvuru tarihi, talep olunan yayın erteleme
süresi ve Yönetmelikte öngörülen diğer hususlarla ilgili bilgilere yer verilir.
 Enstitü, yayın erteleme süresinin sona erdiği tarihte veya hak sahibinin isteği üzerine daha önceki
bir tarihte, başvuru ile ilgili bütün kayıt ve belgeleri kamunun incelemesine açar ve Yönetmelikte
öngörülen şekilde yayınlar. Ancak, bu işlemden önce, tasarım hak sahibinin yayın ücretini ve çoklu
başvuru halinde ek yayın ücretlerini ödemesi ve başvuru sırasında sadece tasarlanan veya tasarımın
uygulandığı ürünün bir örneği verilmişse tasarımın yayına uygun görsel anlatımını vermesi şarttır. Bu
şartların Yönetmelikte öngörülen süre içerisinde yerine geterilmemesi durumunda tescili yapılmış
tasarımın bu Kanun Hükmünde Kararname ile tanınan tüm hakları başvuru tarihinden geçerli olarak
hiç var olmamış sayılır.
 Çoklu başvurularda, bu madde hükümlerinin uygulanması, başvuruda yer alan tasarımlardan yalnız
bir kısmı için de uygulanır.
 Tescili yapılmış bir tasarımı esas alan bir davanın yayın erteleme süresi içerisinde açılabilmesi için
sicil kaydında ve başvuru dosyasında bulunan bilgilerin davalı tarafa duyurulmuş olması gerekir.
 Bu Kanun Hükmünde Kararnamede tescilli tasarım yayın tarihine yapılan atıflar, yayın ertelemesi
bulunan tasarımlarla ilgiliyse bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen fiilin Enstitü tarafından yerine
getirildiği tarih anlamını taşır.
 YENİLEME
 Madde 36 - Tasarım hakkı sahibinin veya onun yetkili kıldığı kişinin talebi ve yenileme ücretinin
ödenmesi üzerine tescil süresi uzatılır.
 Enstitü, tescil süresinin dolmakta olduğunu, sürenin bitiminden önce ve Yönetmelikte öngörülen
süre içinde, tasarım hak sahibine haber verir. Enstitünün bu bilgiyi vermemiş olması, Enstitüye
herhangi bir sorumluluk getirmez.
 Yenileme talebinin yapılması ve yenileme ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın
son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi,
ek bir ücretin ödenmesi şartıyla, bir önceki cümlede belirtilen son günden itibaren altı aylık süre
uzatımı içinde de yapılır.
 Süre uzatımı mevcut tescilin sona erdiği günü takibeden günden itibaren hüküm ifade eder.
Yenileme sicile kayıt edilir.
 Koruma süresinin sonundan itibaren 6 aylık süre içerisinde yenilenmeyen tasarımlar için bu tarihten
itibaren bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz. İTİRAZ
 Madde 37 - İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek
kuruluşları gerekçelerini açıkça belirtmek ve ilgili yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmek
koşuluyla, tasarım belgesinin verilmesine karşı Enstitü nezdinde itiraz eder.
 Enstitü nezdinde yapılacak itirazlar yazılı olarak ve ilan tarihinden itibaren altı ay içinde yapılır ve
Yönetmelikte öngörülen itiraz ücreti ödenmeden dikkate alınmaz. Enstitü itiraz sahibinden, belirli bir
sürede yerine getirilmek üzere, ek belge, kanıt ve gerekçeler ister.
 Yapılan itiraz ve gerekçesi, kendi görüşlerini açıklayabilmesi için tasarım hakkı sahibine iletilir.
 İTİRAZIN İNCELENMESİ
 Madde 38 - Enstitü itirazları incelerken gerekli gördüğü süre ve sıklıkta tarafların itiraz ve
savunmalarını ilgili taraflara iletir ve yazılı görüşlerini alır.
 İtirazın incelenmesi sırasında şekli bir işlemin yerine getirilmediği veya eksik yapıldığına ve bu
eksiklerin giderilmesine ilişkin Enstitü tarafından verilecek karar, tasarım belgesinin verilmesi ile ilgili
işlemlerin geçersizliği veya eksiklerin yapıldığı yere kadar geriye dönülmesi ve işlemlerin yeniden
yapılması sonucunu doğurur.
 Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü madde birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri
çerçevesinde yapılan ve Enstitü tarafından uygun bulunan itiraz sonunda tasarım belgesinin iptali ve
45 inci madde hükümlerinin işlerlik kazanması sonucunu doğurur. Tasarım belgesinin iptal kararı ilgili
bültende ilan olunur.
 DÖRDÜNCÜ KISIM: BAŞVURU VE TESCİLDEN DOĞAN HAKKIN DEVRİ VE İNTİKALİ; REHİN
HAKKI TESİSİ, HACZİ VE LİSANS SÖZLEŞMELERİ
 BİRİNCİ BÖLÜM: DEVİR VE İNTİKAL, REHİN VE HACİZ
 DEVİR VE İNTİKAL, REHİN VE HACİZ
 Madde 39 - Tasarımın tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkı başkasına
devredilebilir, miras yolu ile intikal eder. Bu haklar üzerinde ölüme bağlı tasarrufların yapılması
mümkündür.
 Başvuru ve tasarım hakkı; Kanuni veya akdi rehin hakkına ve hacze konu olabilir. Bu durumda
taraflardan birinin talebi üzerine ilgili haklar sicile kaydedilir ve yayınlanır. Rehin hakkı ve haciz
bakımından Türk Medeni Kanunu ile İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.
 Başvuru ve tasarım hakkının üzerinde sağlararası işlemler yazılı şekle tabidir.
 Başvurunun ve tasarım hakkının devri veya miras yolu ile intikali yönetmelikte öngörülen ücretin
ödenmesi ile sicile kayıt edilir ve yayınlanır. Yayın tarihi üçüncü şahıslara karşı hüküm ifade etme
tarihidir.
 BÖLÜNMEZLİK
 Madde 40 - Tasarım başvurusu veya tescilden doğan hak üzerinde birden çok kişinin hak sahipliği
söz konusu olsa bile bunların devri ve üzerlerinde hak tesisi için bölünebilmeleri mümkün değildir.
 İKİNCİ BÖLÜM: LİSANS
 LİSANS  Madde 41 - Tasarım başvurusu veya tescilli tasarım hakkından doğan kullanma yetkisi ulusal
sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir.
Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir.
 Bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen sözleşme şartlarının lisans alan tarafından ihlali halinde,
tasarım başvurusu veya tasarım tescilinden doğan haklar, tasarımın sahibi tarafından lisans alana
karşı, dava yoluyla ileri sürülebilir.
 Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisari değildir. Lisans veren tasarım konusunu kendi
kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı tasarıma ilişkin başka lisanslar da verebilir.
 İnhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça
saklı tutmadıkça kendisi de tasarımı kullanamaz.
 Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, sözleşmeye dayalı lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını
üçüncü kişilere devir edemez veya alt lisans veremez.
 Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, sözleşmeye dayalı olarak lisans hakkını alan kişi, koruma
süresi boyunca milli sınırların bütünü içinde tasarımın kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunur.
 Lisans sözleşmesi yazılı şekle tabidir. Lisans sözleşmesi taraflardan birinin talebi üzerine sicile kayıt
edilir ve yayınlanır.
 Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir kişi tarafından
tasarım sahibinin tasarımdan doğan haklarına, tecavüz edilmesi durumunda tasarım sahibinin bu
Kanun Hükmünde Kararname uyarınca açabileceği davaları, kendi adına açabilir. İnhisar olmayan
lisans sahibi olanların, dava açma hakları yoktur.
 Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre, tasarıma tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı
olmayan bir lisans alan, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı açmasını tasarım
sahibinden isteyebilir.
 Tasarım sahibinin, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen talebi, kabul etmemesi veya bildirimin
alındığı tarihten itibaren, üç ay içinde, gerekli davanın açılmaması halinde, lisans alan yaptığı bildirimi
de ekleyerek kendi adına dava açabilir.
 Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesi karşısında ve sözkonusu sürenin geçmesinden önce, ihtiyati
tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.
 Bu maddenin onuncu fıkrası hükmüne göre, dava açan lisans alanın, dava açtığını tasarım sahibine
bildirmesi gerekir.
 HAKKIN DEVRİ VE LİSANS VERMEDEN DOĞAN SORUMLULUK
 Madde 42 - Tasarım başvurusu veya tescilli tasarım hakkını bir bedel karşılığında veya bedelsiz
olarak devir eden veya lisans veren kişinin, bu işlemleri yapmaya yetkili olmadığı sonradan anlaşılırsa,
söz konusu kişi bu durumdan ilgililere karşı sorumlu olur.
 Tasarım başvurusunun geri alınması veya başvurunun red edilmesi veya tasarım hakkının
hükümsüzlüğüne mahkemece karar verilmiş olması hallerinde, tarafların hakkı devir eden veya lisans
veren bakımından daha kapsamlı bir sorumluluğu sözleşme ile öngörmemiş olmaları halinde, bu
Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesi hükmü uygulanır.
 Bu madde hükmünden doğan tazminatı talep süresi sorumluluk davasına dayanak olan mahkeme
kararının kesinleşme tarihinden başlar. Zaman aşımı için Borçlar Kanununun hükümleri uygulanır. Devir eden veya lisans verenin kötü niyetle hareketi halinde, bunlar, fiillerinden her zaman
sorumludur.
 BEŞİNCİ KISIM: TASARIMIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE TASARIM HAKKININ SONA ERMESİ
 BİRİNCİ BÖLÜM: TASARIMIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
 HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ
 Madde 43 - Aşağıdaki hallerde tasarımın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar
verilir:
 a) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ila 10 uncu, maddelerinde belirtilen koruma şartlarına
sahip olmadığı ispat edilmişse;
 b) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü, 14 üncü, 15 inci ve 16 ncı maddesinde belirtilen
hak sahipliğinin başka kişiye veya kişilere ait olduğu ispat edilmişse;
 c) Tescilli bir tasarım, sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki diğer tasarımın
başvuru tarihi kendisinden önce ise;
 Tasarım belgesi sahibinin, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci ve 16 ncı maddelere göre tasarım hakkına
sahip bulunmadığı hakkındaki iddia, ancak, bu maddelerde belirtilen hak sahipleri tarafından ileri
sürülür. Bu durumda, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi hükmü uygulanır.
 Hükümsüzlük nedenleri tasarım başvurusu veya tescilin sadece bir bölümüne ilişkin bulunuyorsa,
sadece o bölümü etkileyen ürün veya ürünler için iptal suretiyle, kısmi hükümsüzlüğe karar verilir.
Kısmi hükümsüzlük sonucu, iptal edilmeyen ürün veya ürünlerle ilgili kısım için koruma geçerliliğini
sürdürür.
 HÜKÜMSÜZLÜK TALEBİ
 Madde 44 - Tasarımın hükümsüzlüğü, ikinci fıkrada sayılan ayrık haller dışında herkes tarafından
istenebilir.
 Tasarımın hükümsüzlüğü, 43 üncü maddenin (c) bendine göre sadece önceki hak sahibi; 13, 14, 15
ve 16 ncı maddelere göre ise, ancak tasarım hakkına sahip kişiler tarafından ileri sürülür.
 Tasarımın hükümsüzlüğü koruma süresinin devamınca veya hakkın sona ermesini izleyen beş yıl
içinde dava edilir.
 Tasarımın hükümsüzlüğü davası, davanın açıldığı anda Tasarım Sicili'nde tasarım belgesi sahibi
olarak kayıtlı kişiye karşı açılır. Tasarım üzerinde sicilde hak sahibi görülen kişilerin davaya
katılabilmelerini sağlamak için ayrıca onlara tebligat yapılır.
 HÜKÜMSÜZLÜĞÜN ETKİSİ
 Madde 45 - Tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe etkili
doğar. Bu nedenle, tasarım başvurusu veya tesciline hukuki bakımdan bu Kanun Hükmünde
Kararname ile sağlanan koruma, hükümsüzlük kapsamında doğmamış sayılır.
 Tasarım sahibinin ihmali veya kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan, zararın
giderilmesine ilişkin tazminat ve sebepsiz zenginleşme talepleri saklı kalmak üzere hükümsüzlüğün
geriye dönük etkisi, aşağıdaki durumları etkilemez: a) Tasarımın hükümsüz sayılmasından önce, tasarımdan doğan haklara tecavüz sebebiyle verilen
kesinleşmiş ve uygulanmış kararları;
 b) Tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler. Ancak,
hal ve şartlara göre, hakkaniyet düşüncesinin gerekli kıldığı durumlarda sözleşme uyarınca ödenmiş
bedelin kısmen veya tamamen iadesi talep edilebilir.
 Bir tasarımın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar herkese karşı hüküm doğurur. Enstitü,
mahkemenin gönderdiği ilamı sicile işler ve Yönetmelikte öngörülen süre içinde yayın yolu ile ilan eder.
 İKİNCİ BÖLÜM: TASARIMDAN DOĞAN HAKKIN SONA ERMESİ
 SONA ERMENİN SEBEPLERİ
 Madde 46 - Tasarımdan bu Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde doğan hak; a) Koruma
süresinin dolması veya; b) Tasarım belgesi sahibinin hakkından vazgeçmesi; sebeplerinden birinin
gerçekleşmesi ile sona erer.
 Bu Kanun Hükmünde Kararname'de öngörülen koruma süresinin dolması, şartlarının mevcudiyeti
halinde başka Kanunların tanıdığı hakları etkilemez.
 TASARIMDAN DOĞAN HAKTAN VAZGEÇME
 Madde 47 - Tasarım sahibi, tasarımdan doğan haktan veya başvuru hakkından tamamen veya
kısmen vazgeçebilir.
 Vazgeçmenin yazılı olarak Enstitü'ye bildirilmesi gerekir. Vazgeçme, Tasarım Sicili'ne kayıt tarihi
itibariyle hüküm doğurur.
 Lisansların sahiplerinin veya Tasarım Siciline kayıtlı hakların sahiplerinin izni olmadıkça, tasarım
sahibi bu hakkından vazgeçemez.
 Tasarım üzerinde, bir üçüncü kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmekte ve bu hususta alınan
tedbir kararı sicile kayıt edilmiş ise, onun izni olmadıkça, tasarımdan doğan haklardan vazgeçilemez.
 ALTINCI KISIM: TASARIM HAKKINA TECAVÜZ VE TECAVÜZ HALİNDE HUKUK DAVALARI
 BİRİNCİ BÖLÜM: TASARIMDAN DOĞAN HAKKA TECAVÜZ DURUMLARI
 TASARIM HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN FİİLLER
 Madde 48 - Aşağıda yazılı fiiller tasarım hakkına tecavüz sayılır.
 a) Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynını veya belirgin bir şekilde benzerini
yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için icabda bulunmak, kullanmak, ithal
etmek ve bu amaçlarla depolama, elde bulundurmak;
 b) Tasarım belgesi sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz
genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek,
 c) Bu maddenin önceki a ila b bendlerinde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik
etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,
 d) Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden
alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak, e) Gasp.
 Tasarım başvurusu bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre yayınlandığı
takdirde, başvuru sahibi, tasarıma vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir.
Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise, başvurunun yayımlanmış
olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa,
yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.
 Koruma kapsamındaki tasarımın tescilli olduğuna ilişkin kaydın ürün, ambalaj veya fatura üzerine
konulmamış olması, eylemi tecavüz olmaktan çıkarmaz.
 Tescil işaretleri kusurun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınır.
 Madde 48/A - (Ek madde: 03/11/1995 - 4128/3 md.;Değişik madde: 22/06/2004 - 5194 S.K./7. md.)
*1*
 Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında;
 a) Tasarım hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar
veya tasarım koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş tasarım koruması olduğunu
belirten işareti, yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak tasarım başvurusu veya
tasarım hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına veya
ondörtmilyar liradan yirmiyedimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine,
 b) Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği
halde, 39 uncu maddede belirtilen haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı başkasına devreden,
veren, rehneden, bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile korunan bir tasarım hakkının
sahibi olmadığı veya koruma süresinin bittiği veya tasarım hakkının hükümsüzlüğü veya tasarım
korunmasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında, kendisinin veya başkasının imal ettiği veya
satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir
tasarım hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyanlar veya bu amaçla ilan ve
reklamlarda, bu tarz yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar hakkında, iki yıldan üç yıla kadar hapis
cezası veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine,
 c) 48 inci maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına
veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine, ayrıca
işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine,
 Hükmolunur.
 (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada, bir işletmenin çalışanları
tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine mani
olmayan işletme sahibi, müdür veya temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen
yöneten kişi de aynı surette cezalandırılır. Bir tüzel kişinin işleri yürütülürken, 48 inci maddede sayılan
suçlardan biri işlenirse, tüzel kişi, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Fiile iştirak
edenler hakkında olayın mahiyetine göre 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci
maddeleri hükümleri uygulanır. Yukarıda sayılan suçlardan dolayı kovuşturma şikayete bağlıdır.
 Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344
üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uygulanmaz. Tasarım korumasından doğan
hakları tecavüze uğrayandan başka, 48 inci maddede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü;
tasarım hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması ile
korunan bir tasarım hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresinin bitmesi veya herhangi bir sebeple
tasarım hakkının hükümsüzlüğü veya tasarım korumasından doğan hakkının sona ermesi
durumlarında kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına
veya ticari evrakına veya ilanlarına hukuken korunan bir tasarım hakkı ile ilgili olduğu kanısını
uyandıracak şekilde işaretler koyma veya bu amaçla ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı, işaret ve
ifadelerin kullanılması durumlarında, 08/03/1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanun veya 17/07/1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar ve tüketici dernekleri de şikayet hakkına sahiptir. Şikayetin fiil ve
failden haberdar olma tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılması gerekir. *2*
 Bu kapsamdaki suçlarla ilgili şikayetler acele işlerden sayılır. Tasarım hakkı başvurusu veya tasarım
korumasından doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya
ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtaların zapt edilmesi veya el
konulması veya yok edilmesinde, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi hükmü ile 1412
sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
 İKİNCİ BÖLÜM: HUKUK DAVALARI
 TASARIM SAHİBİNİN TALEPLERİ VE HUKUK DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME
 Madde 49 - Tasarımdan doğan hakları tecavüze uğrayan tasarım hakkı sahibi, mahkemeden
özellikle aşağıdaki taleplerde bulunabilir:
 a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tesbitini;
 b) Tasarımdan doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesi talebi;
 c) Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini talebi;
 d) Tasarımdan doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere, bunların
üretiminde doğrudan doğruya kullanılan araçlara el konulması talebi;
 e) Mümkün olduğu takdirde bu maddenin (d) bendi uyarınca el konulan ürün ve araçlar üzerinde
kendisine mülkiyet hakkının tanınması talebi; Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat
miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, tasarım belgesi sahibinin fazlayı
karşı tarafa ödemesi gerekir.
 f) Tasarımdan doğan haklara tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu
maddenin (d) bendine göre el konulan ürünlerin ve araçların şekillerinin değiştirilmesi veya tasarımdan
doğan haklara tecavüzün önlenmesi için, kaçınılmaz ise, imhası talebi;
 g) Tasarımdan doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları
tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulması
talebi.
 Tedbirler konusunda mahkeme Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun ihtiyati tedbirler hakkındaki
hükümlerine göre karar verir.
 Tasarım hakkı sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili
mahkeme, davacının ikametgahının olduğu veya fiilin işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin
görüldüğü yerdeki mahkemedir.
 Davacının Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmaması halinde, yetkili mahkeme, sicilde kayıtlı vekilin
iş yerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmiş ise, Enstitü merkezinin bulunduğu yerdeki
mahkemedir.
 Üçüncü kişiler tarafından tasarım başvurusu veya tasarım belgesi sahibi aleyhine açılacak
davalarda yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Tasarım
başvurusu veya tasarım belgesi sahibinin Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, bu maddenin üçüncü
fıkrası hükmü uygulanır.
 Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda, yetkili mahkeme, ilk davanın açıldığı mahkemedir.
 TAZMİNAT  Madde 50 - 48 inci Maddede sayılan fiilleri işleyen kusurlu kişiler Tasarım hakkı sahibinin zararını
tazmin etmekle yükümlüdür.
 TECAVÜZÜ KANITLAYAN BELGELER
 Madde 51 - Tasarım hakkı sahibi, tasarımın kendi izni olmaksızın kullanılması sonucunda uğramış
olduğu zarar miktarının belirlenmesi için tazminat yükümlüsünden tasarımın kullanılması ile ilgili
belgeleri vermesini talep eder.
 YOKSUN KALINAN KAZANÇ
 Madde 52 - Tasarım hakkı sahibinin uğradığı zarar, sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca
Tasarımdan doğan haklara tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar.
 Yoksun kalınan kazanç, zarar gören tasarım hakkı sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki
değerlendirme usullerinden birine göre hesap edilir.
 a) Tasarımdan doğan haklara tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, Tasarım hakkı sahibinin Tasarımı
kullanması ile elde edebileceği muhtemel gelire göre,
 b) Tasarımdan doğan hakka tecavüz edenin, tasarımı kullanmakla elde ettiği kazanca göre,
 c) Tasarımdan doğan hakka tecavüz edenin, tasarımı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde
kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre.
 Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, özellikle tasarımın ekonomik önemi, tasarımdan doğan
haklara tecavüz edildiği anda geçerlilik süresi ve tecavüz sırasında tasarıma ilişkin lisansların sayısı ve
çeşidi gibi etkenler göz önünde tutulur.
 YOKSUN KALINAN KAZANCIN ARTIRIMI
 Madde 53 - Tasarım hakkı üzerinde tasarruf yetkisi olan kişi, yoksun kalınan kazancın
hesaplanmasında, 52 nci maddede belirtilen değerlendirme usullerinden birini seçmişse; mahkeme,
ürünün üretilmesi için tasarımın ekonomik bakımdan önemli bir katkısının bulunduğu kanaatına vardığı
takdirde, kazancın hesaplanmasında makul bir payın daha eklenmesine karar verir.
 Tasarımın, ilgili ürüne ekonomik bakımdan önemli bir katkısının olduğunun kabul edilebilmesi için,
ilgili ürüne olan talebin oluşmasında tasarım konusunun belirleyici etken olduğunun anlaşılmış olması
gerekir.
 TASARIMIN İTİBARI
 Madde 54 - Tasarımdan doğan haklara tecavüz eden tarafından, tasarımın kötü şekilde üretimi
veya uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda, tasarımın itibarı zarara uğrarsa,
tasarım hakkı sahibi, bu nedenle, ayrıca tazminat isteyebilir.
 TAZMİNATIN İNDİRİLMESİ
 Madde 55 - Tasarım hakkı sahibine ödenecek tazminat, tasarım belgesi sahibinin diğer kişilerden
tasarımın başka bir şekilde kullanılmasından dolayı aldığı bedelden daha fazla ise, tazminat bu bedel
dikkate alınarak ve bu bedele uygun olarak tesbit edilerek bedelden indirilir.
 TAZMİNAT İSTENMEYECEK KİŞİLER  Madde 56 - Tasarım hakkı sahibi; sebep olduğu zarardan dolayı, tasarım hakkı sahibine tazminat
ödemiş olan kişi tarafından, el konulmaması nedeniyle piyasaya sürülmüş ürünleri kullanan kişilere
karşı, Kanun Hükmünde Kararnamenin bu bölümünde yer alan davaları açamaz.
 Bu kişilerin kötü niyetli, olmaları halinde bu hüküm tatbik edilmez.
 ZAMANAŞIMI
 Madde 57 - Tasarımdan doğan haklara tecavüzden doğan, özel hukuka ilişkin taleplerde,
zamanaşımı süresi için, Borçlar Kanunu'nun, zaman aşımına ilişkin hükümleri uygulanır.
 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İHTİSAS MAHKEMELERİ
 GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
 Madde 58 - (Değişik madde: 22/06/2004 - 5194 S.K./8. md.) *1*
 Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen davalarda, görevli mahkeme ihtisas mahkemeleridir.
Bu mahkemeler tek hakimli olarak görev yaparlar. Asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden
hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceği ve bu mahkemelerin yargı çevresini, Adalet
Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler.
 Enstitünün bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak
davalarda ve Enstitünün kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Enstitü aleyhine açacakları
davalarda görevli ve yetkili mahkeme, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen mahkemelerden Ankara
ihtisas mahkemeleridir.
 HÜKMÜN İLANI
 Madde 59 - Dava sonucunda haklı çıkan taraf, haklı bir sebebin veya menfaatının bulunması
halinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere, kesinleşmiş kararın günlük gazete, radyo, televizyon
veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesini talep etmek hakkına sahiptir.
 İlanın şekli ve kapsamı kararda tesbit edilir. İlan hakkı, kararın kesinleşmesinden sonra üç ay içinde
talep edilmezse düşer.
 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÖZEL HÜKÜMLER
 LİSANS ALANIN DAVA AÇMASI VE ŞARTLARI
 Madde 60 - Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir kişi
tarafından tasarım hakkı sahibinin tasarımdan doğan haklarına, tecavüz edilmesi durumunda, tasarım
hakkı sahibinin bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca açabileceği davaları, kendi adına açar.
İnhisari olmayan lisans sahibi olanların, dava açma hakları yoktur.
 Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre, tasarımdan doğan haklara tecavüz dolayısıyla dava
açma hakkı olmayan bir lisans alan, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı açmasını
tasarım hakkı sahibinden ister.
 Tasarım hakkı sahibinin, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen talebi, kabul etmemesi veya
bildirimin alındığı tarihten itibaren, üç ay içinde, gerekli davanın açılmaması halinde, lisans alan yaptığı
bildirimi de ekleyerek, kendi adına dava açabilir.
 Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesi karşısında ve söz konusu sürenin geçmesinden önce, ihtiyati
tedbire karar verilmesini mahkemeden talep eder. Bu maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre dava açan lisans alanın, dava açtığını tasarım belgesi
sahibine bildirmesi gerekir.
 TASARIMDAN DOĞAN HAKLARA TECAVÜZÜN MEVCUT OLMADIĞI HAKKINDA DAVA VE
ŞARTLARI
 Madde 61 - Menfaatı olan herkes, tasarım hakkı sahibine karşı dava açarak, fiillerinin tasarımdan
doğan haklara tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesini talep eder.
 Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen davanın açılmasından önce, kendisinin Türkiye'de giriştiği
veya girişeceği sınai faaliyeti veya bu amaçla yapmış olduğu ciddi ve fiili girişimlerin tasarımdan doğan
haklara tecavüz teşkil edip etmediği hakkında, tasarım hakkı sahibinden görüşlerini bildirmesini noter
aracılığı ile talep eder.
 Bu talebin tasarım hakkı sahibine tebliğinden itibaren bir ay içinde tasarım hakkı sahibinin cevap
vermemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi kişi tarafından kabul edilmemesi halinde, menfaat
sahibi bu maddenin birinci fıkrasına göre dava açabilir.
 Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen dava, tasarımdan doğan haklara tecavüzden dolayı
kendisine karşı dava açılmış bir kişi tarafından açılamaz.
 Dava, tasarım üzerinde hak sahibi bulunan ve Tasarım Sicili'ne kayıt edilmiş olan, bütün hak
sahiplerine tebliğ edilir.
 Bu maddede belirtilen dava, tasarım belgesinin hükümsüzlüğü davasıyla birlikte de açılır.
 DELİLLERİN TESBİTİ *1*
 Madde 62 - Tasarımdan doğan hakları ileri sürmeye yetkili olan kişi, bu haklara tecavüz
sayılabilecek olayların tesbitini mahkemeden ister.
 İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ
 Madde 63 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen türde dava açan veya açacak olan
kişiler, davanın etkinliğini temin etmek üzere ihtiyati tedbire karar verilmesini talep edebilir.
 İhtiyati tedbir talebi, dava açılmadan önce veya dava ile birlikte veya daha sonra yapılır. İhtiyati
tedbir talebi, davadan ayrı olarak incelenir.
 İHTİYATİ TEDBİRİN NİTELİĞİ
 Madde 64 - İhtiyati tedbirler, verilecek hükmün etkinliğini tamamen sağlayacak nitelikte olur ve
özellikle aşağıda belirtilen tedbirleri kapsar.
 a) Davacının tasarımdan doğan haklarına tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulması,
 b) Tasarımdan doğan haklara tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen şeylere veya tasarım
belgesi verilmiş usulün icrasında kullanılan vasıtalara, Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest
liman veya bölge gibi alanlar dahil, bulundukları her yerde el konulması ve bunların muhafazası,
 c) Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi.
 HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
 Madde 65 - Tesbit talepleri ve ihtiyati tedbirlerle ilgili diğer hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu hükümleri uygulanır. *1* GÜMRÜKLERDE EL KOYMA
 Madde 66 - Aynının üretilmesi hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturması nedeniyle cezayı
gerektiren taklit mallara, ithalat veya ihracaat sırasında hak sahibinin talebi üzerine, Gümrük İdareleri
tarafından ihtiyati tedbir niteliğinde el konulur.
 El koyma ile ilgili uygulama bu konuda çıkarılacak mevzuatta düzenlenir.
 Gümrük İdarelerindeki tedbir, el koyma kararının tebliğinden itibaren on gün içinde esas hakkında
ihtisas mahkemesinde dava açılmaz veya mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmazsa idarenin el
koyma kararı ortadan kalkar.
 YEDİNCİ KISIM: İŞLEM YETKİSİ OLAN KİŞİLER VE VEKİLLER
 ENSTİTÜ NEZDİNDE İŞLEM YAPMA YETKİSİ OLAN KİŞİLER
 Madde 67 - Türk Patent Enstitüsü nezdinde tasarım işlemleri için aşağıdaki kişiler işlem yapabilir.
 a) Başvuruyu yapan gerçek veya tüzel kişiler,
 b) Yetkiyi haiz tasarım vekilleri, Tasarım vekilleri, 544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30
uncu maddesinde nitelikleri tanımlanan ve Enstitü tarafından yapılacak tasarım vekilliği sınavında
başarı gösterip diğer koşulları sağlayarak tasarım vekilleri siciline kayıt edilen kişilerdir. Hem marka
hem de patent vekilleri sicillerine kayıtlı olanlar tasarım vekili siciline sınavsız kayıt edilir.
 Tüzel kişiler, yetkili organları tarafından tayin edilen kişi veya kişilerce temsil edilir.
 İkametgahı yurt dışında bulunan kişiler ancak tasarım vekilleri vasıtasıyla temsil edilir.
 Vekil tayin edilmesi halinde, tüm işlemler vekil vasıtasıyla yapılır. Vekile yapılan tebligat asile
yapılmış sayılır.
 SEKİZİNCİ KISIM: ÜCRETLERİN ÖDENMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
 ÜCRETLERİN ÖDENME SÜRELERİ VE SONUÇLARI
 Madde 68 - Yönetmelikte öngörülen, tasarım başvurusu ve tasarım tescili ile ilgili ücretler, başvuru
sahibi veya tasarım hakkı sahibi veya vekili tarafından ödenir.
 Yönetmelikte öngörülen ve ödenmesi gereken bütün ücretlerin ödenme zamanı, Enstitü tarafından
başvuru sahibi veya tasarım hakkı sahibi veya vekiline önceden tebliğ edilir.
 Yönetmelikte öngörülen süre içinde, bir işlemle ilgili ücret ödenmemişse, durumun Enstitü tarafından
başvuru sahibine bildirileceği tarihten itibaren işlem hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.
 Bir tasarıma belge verilmesi ile ilgili işlemler için ödenmesi gereken ücretin, bu Kanun Hükmünde
Kararnamede belirtilen süreler içinde, ödenmemesi halinde, tasarım başvurusu geri çekilmiş kabul
edilir.
 Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması bakımından, İhtisas
Mahkemeleri kuruluncaya kadar, bu Kanun Hükmünde Kararnamede sözü edilen davalar için, Asliye
Ticaret ve Asliye Ceza Mahkemeleri'nin hangilerinin İhtisas Mahkemesi olarak görevlendirileceği ve bu
mahkemelerin yargı çevresi Adalet Bakanlığı'nın teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
tarafından belirlenir.
 YÜRÜRLÜK  Madde 69 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 YÜRÜTME
 Madde 70 - Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen tasarım tescil başvurusunun yeri, zamanı ve başvuru evrakının düzenlenmesi ile tasarımlarla ilgili diğer işlemlerde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Wan Patent Maltepe Patent Manisa Patent Beyoğlu Patent Adana Patent Eskişehir Patent Ataşehir Patent İkitelli Patent Maraş Patent Kocaeli Patent Tekirdağ Patent Bayrampaşa Patent