Patent

 Anasayfa / Patent /Patent Nasıl Alınır
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Patent Nasıl Alınır

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Patentler,  Kategori :  Patent  Tarih :  04.05.2016 21:47:02
patent nasıl alınır
Patent alma süreci, Patent nereden ve nasıl alınır, patent başvuru belgeleri, patent alma koşulları ve aşamaların neler olduğunu aşağıda bulabilirsiniz.
 
Patent, Marka, Tasarım vb. Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları tescillerinde ülkesellik ilkesi geçerlidir. Yani hangi ülkede için başvuru yapılacaksa o ülkede tescil ve koruma sağlanır ve menşe ülke ofsinden patent alınır.  
 
Türkiye’ de Patent başvuru, patent alma ve diğer patent alma süreçleri Türk Patent Enstitü nezdinde yürütülür. 
 
Kısaca Patent alma süreçleri şu şekildedir.
 
Aşağıda ayrıntıları yazılı bilgi ve belgeler hazırlandıktan sonra Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapılır. Patent başvurunuz Türk Patent Enstitüsünce ön inceleme yaparak varsa eksikliklerin tamamlanması için başvuru sahibine bildirim yapar. Şekil ve belge eksikliklerinin olmaması halinde sicili kaydedilir.

 TPE Patent Sorgulama BURADAN, isim tescil sorgulamaları anında BURADAN, ayrıntılı hazırladığımız isim tescil sorgulama kriterlerini Marka Tescil Sorgulama başlıklı yazımızdan, marka tescil kriterlerini ise Marka Tescili başlıklı yazımızdan mutlaka incelemenizi öneriyoruz.
 
Patent alma sürecinin en önemli aşaması , patent başvuru sahibinin tercih ettiği uluslararası bir ofisten patent araştırma raporu ve bu araştırma raporundan sonra istenen patent inceleme raporlarıdır.
 
Patent araştırma ve inceleme raporlarının olumlu gelmesi halinde patent başvurunuz yayınlanır. Bu yayın kararına üçüncü taraflarca itiraz edilmemesi ve/veya varsa itirazların sonuçlanmasından sonra patent alma süreci tamamlanarak patent tescil belgesi verilir.
 
Patentin koruma süresi 20 yıldır. 
 

Patent Başvurusu ve Ekleri

Buluşlara patent verilebilmesi için aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda bulunulur:

a ) Başvuru dilekçesi,

b ) Buluş konusunu açıklayan tarifname,

c ) Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler,

d ) Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler,

e ) Özet,

f ) Başvuru harcının ve ücretinin ödendiğini gösterir belge.

Başvuru ücretinin miktarı Ücret Tarifesinde belirtilir. Bir patent başvurusunun geçerliliği için, Ücret Tarifesinde öngörülen başvuru ücretinin başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek kalmadan en geç yedi gün içerisinde ödenmesi şarttır. Başvuru ücretinin bu süre içerisinde ödenmemesi halinde, başvuru geri alınmış kabul edilir. Bu durumda başvuru hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.

Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinde belirtilen İngilizce veya Fransızca veya Almanca dillerinden biri ile verilen tarifname, istem veya istemler ve özetin Türkçe çevirilerinin Enstitü’ye veya onun yetkili kıldığı makama verilmesi için tanınan bir aylık süre talebine ilişkin ücret, Ücret Tarifesinde belirtilir. Türkçe çevirilerin teslimi için üç aylık ek süre talep edilebilir. Ek süre istemi, başvuru aşamasında veya bir aylık süre bitmeden yapılır ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücret istemle birlikte ödenir. Türkçe çevirilerin Enstitü’ye öngörülen süre içerisinde verilmemesi ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödenmemesi halinde başvuru geri çevrilir. Geri çevrilen başvuru hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.

Patent İşbirliği Antlaşmasının 22 nci ve 39 uncu maddelerinde başvuru yapılması için tanınan 20 ve 30 aylık süreye ek olarak 3 aylık süre tanınır. Bu ek süre içinde yapılan başvurular için Ücret Tarifesinde belirtilen başvuru ücreti %50 fazlasıyla ödenir.”

Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi

Madde 6 -Patent başvuru tarihi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen unsurların Enstitüye veya onun yetkili kıldığı makama verildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir.

Başvuru Dilekçesi

  Yönetmeliğin 1 ve 2 sayılı eklerinde yer alan patent ve faydalı model başvuru dilekçeleri aşağıda sayılanları içerir:

a)Buluş başlığı,

b) Başvuruyu yapan veya yapanlar ile ilgili bilgiler; Adı, soyadı, uyruğu, adresi, posta kodu, telefon numarası, fax numarası, ülkesi,

c) Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa, vekile ait bilgiler; Adı, soyadı, uyruğu, adresi, posta kodu, telefon numarası, fax numarası, ülkesi,

d) Başvuru sahibi veya vekilinin referans numarası,

e) Rüçhan hakkı talep ediliyorsa, rüçhan başvurusuna ait bilgiler; Rüçhan ülkesi, tarihi ve numarası,

f) Buluşu yapan ile ilgili bilgiler; Adı, soyadı, uyruğu, adresi,

g) Başvuruyu yapan buluşu yapan değilse, başvuru hakkının ne şekilde elde edildiğinin belirtilmesi,

h) Başvuru önceki tarihli bir patent veya faydalı model başvurusu ya da patent veya faydalı model belgesi ile ilgili ise önceki tarihli başvuru veya belgeye ilişkin bilgiler; Tarihi, numarası, bölünmüş başvuru, ek patent,

ı) Tarifname,özet ve resimlerin sayfa sayısı, istemlerin sayısı,

j) Başvuruyu yapanın veya vekilin imzası ve tarih,

k) Uluslararası tasnif sınıf veya sınıfları.

Tarifname

Tarifname metni, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından, buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve ayrıntılı olarak yazılır. Patent konusu olan buluşun tüm özellikleri 

hiçbir şey gizlenmeden eksiksiz olarak açıklanır. Tarifname sırasıyla aşağıdaki bölümleri kapsar.

a) Buluş başlığı : Tarifnamenin başlangıcında başvuru dilekçesinde belirtilen buluş başlığı yer alır. Buluş başlığı; buluşu kısa bir şekilde tanımlar ve marka niteliğindeki terimleri kapsamaz. Tercihen 2-7 sözcükten oluşur.

b) Buluşun ilgili olduğu teknik saha ve tekniğin bilinen durumu: Buluşun ilgili olduğu teknik konuyu belirler. Buluşun incelenmesi, araştırılması ve anlaşılması için hem yurt içi hem de yurt dışındaki benzerleri ayrıntılı olarak verilir. Ayrıca daha önce değişik ülkelerde verilmiş patentlere ve çeşitli yayınlara da atıflar yapılarak patentle korunması istenen yeni buluş ile diğerlerinin farklarını, karşılaştırma yapmayı sağlayacak nitelikte, kaynak göstererek ayrıntılı biçimde açıklar. Başvuru sahibi tarafından bilindiği haliyle buluşun incelenmesi, araştırılması ve anlaşılması için yararlı görülebilecek şekilde tekniğin bilinen durumu belirtilir ve tercihen tekniğin bilinen durumunu yansıtan belgeler zikredilir.

c) Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler: Buluşun hangi teknik problem ya da problemlerin çözümünü amaçladığı açıklanır. Talepte bulunulduğu haliyle, teknik sorun diye açıkca ifade edilmese bile teknik sorunun ve çözümünün anlaşılabileceği şekilde buluşu ortaya koyar ve tekniğin bilinen durumuna atıfta bulunarak buluşun var ise avantajlarını belirtir.

d) Resimlerin açıklanması: Var ise, resimlerin herbirinin kısa tanımı yapılır, resimlerde yer alan parçaların tümünün numaraları ve tanımları açıklanır.

e) Buluşun açıklaması : Bu bölümde var ise, resimlerden yararlanılarak buluş açıklanır. Açıklamada resimlerdeki parçalar ve işlevleri anlatılırken herbirinin numarası yeri geldikçe parantez içinde belirtilir. Bu kısımda buluş hiçbir şüpheye ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde ayrıntılı olarak açıklanır.

Buluşun çalışması, işleyişi ve diğer teknik bilgilerden hiçbiri eksik bırakılmaz. Patent sisteminin ilkelerini oluşturan hem buluşun hem de buluşlara ilişkin bilginin yaygınlaşması işlevlerinin gerçekleşmesi için, patent verilerek korunması istenilen buluş ile ilgili herşey çok geniş biçimde açıklanır.

f) Buluşun sanayiye uygulanma biçimi : Buluştan sanayide ne şekilde yararlanılabileceği, buluşun ne şekilde uygulanabileceği ve kullanılabileceği belirtilir.

İstem veya İstemler

 Başvuru bir veya birden çok istemi içerebilir. İstem veya istemler buluşun patentle korunması istenilen unsurlarını tanımlar.

Her istem açık ve öz olarak yazılır. İstem veya istemlerin dayanağı tarifnamedir. İstem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz.

İstemler buluşun özü gözönünde tutularak buluş özelliklerini ayrıntılı şekilde belirtecek sayıda yazılır. Birden çok istem var ise, bu istemler sırayla numaralandırılır.

İstemlerde buluş, erişilmesi arzulanan bir sonuç ile tanımlanamaz.

İstemler; tarifnameye ya da resimlere yollama yapılarak açıklanamaz, "tarifnamenin ........................... kısmında anlatıldığı gibi" ya da "resimlerin ................... şeklinde gösterildiği gibi" biçiminde atıflara dayandırılamaz.

Başvuru resim içeriyorsa, istemler kısmında zikredilen teknik özellikler, tercihen bu özellikler ile ilişkili atıf işaretleri ile izlenir. Atıf işaretleri kullanıldığında bu işaretler parantezler arasına yerleştirilir.

Bağımsız bir istemde, buluşun tüm esas özelliklerinin belirtilmesi gerekir.

Korunması talep edilen buluşun teknik özelliklerinin daha açık bir şekilde belirtilmesi için bağımsız istemi bir veya birden fazla bağımlı istem izleyebilir.

Bağımlı istemler, bağlı bulunduğu istemin tüm özelliklerini içermelidir. Mümkünse, bağımlı istemlerin başlangıcında bağımsız isteme atıfta bulunulmalı ve korunması istenilen ilave özellikleri belirtilmelidir. Önceki bir isteme veya istemlere atıfta bulunan tüm bağımlı istemler mümkün olduğu kadar en uygun bir biçimde gruplaştırılmalıdır.

İstem veya istemler, istemde bulunulan konuyu oluşturan hususların tanımlanması için gerekli olan, fakat bir araya geldiklerinde tekniğin bilinen durumunun bir kısmını oluşturan bölüm ve bu bölüm ile bir araya geldiğinde korunması istenen teknik özellikleri özlü bir şekilde belirten “.........özelliğini kazandırmaktadır," "özelliğini ......... kazanmaktadır", "gelişmeyi oluşturan

hususların özellikleri," sözcüklerinin ya da aynı anlama gelecek herhangi bir başka sözcüğün başında geldiği karakterize edici bir bölümü içerir.

İstemlerin son sayfasına, başvuru sahibi veya vekili tarafından tarih ve imza atılır.

Resimler

Buluş konusu makine, cihaz, ürün veya yöntemin tarifnamede açıklanması resimleri gerektiriyorsa, bu resimler aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenir.

Akış şemaları ve diyagramlar resim olarak kabul edilir.

Resimler yazılı kısım içermez, istisnai olarak ve kaçınılmaz olduğunda su, buhar, açık, kapalı, AB kesiti gibi tek bir sözcük ya da sözcükler; elektrik devreleri ve blok şemaları ya da akış şeması diyagramları durumunda da anlaşılmayı sağlamak açısından gerekli olan birkaç kısa sözcük içerebilir.

Şekiller ile önemli kısım ve parçalar tarifnamede anlatım sırasına göre numaralandırılır.

Buluş açısından zorunlu olmadığı durumlarda resimler üzerinde ölçülendirme yapılmaz. İstisnai durumlarda bir resim üzerinde ölçülendirme verildiğinde, ölçülendirme teknik resim kurallarına uygun olarak gösterilir.

Resimler, sabit, siyah, yeterince yoğun ve koyu, muntazam biçimde kalın ve iyi tanımlanmış çizgiler ve kalem darbeleri ile yapılır, renk kullanılmaz.

Kesitler, referans işaretleri ve ana çizgilerin net biçimde görülmesine mani olmayan eğik tarama ile belirtilir.

Resimlerin ölçeği ve resimlerin yapılış tarzındaki açıklık, üçte iki küçültülerek yapılan fotografik bir çoğaltmada, tüm ayrıntıların zorluk çıkarmadan ayırdedilmesini mümkün kılacak bir şekilde olur.

Resimlerdeki tüm çizgiler çizim aletleri yardımıyla çizilir.

Rakamlar ve harflerin yüksekliği 0.32 cm'den daha az olamaz. Resimlere harf konması durumunda, ilgili teknik sahalarda Latin ve Yunan alfabeleri kullanılır.

Aynı resim sayfası bir kaç şekil içerebilir. Eğer, iki ya da daha fazla sayfa üzerinde bulunan şekiller, aslında bir bütün şekli oluşturuyorsa, bu şekiller, çeşitli sayfalar üzerinde görünen şekillerin herhangi birinin herhangi bir kısmı gizli kalmadan, tüm şeklin bir araya getirilebileceği şekilde düzenlenir.

Farklı şekiller sayfa ya da sayfalar üzerinde, tercihen dikine bir konumda, birbirlerinden net bir şekilde ayrılmış olarak, sayfada boş yer bırakmadan düzenlenir. Şekiller dikine konumda düzenlenmemişse, şekillerin üst kısmı sayfanın sol tarafında olacak biçimde yan olarak düzenlenir.

Tarifnamede belirtilmeyen referans işaretleri resimlerde gösterilmez ve resimlerde gösterilmeyen referans işaretleri tarifnamede bulunmaz.

Referans işaretleri kullanıldığında başvuru boyunca, aynı özellikler, aynı referans işaretleri ile belirtilir.

Eğer resimlerde çok fazla referans işareti varsa, tüm referans işaretlerini ve bu işaretler tarafından belirtilen özellikleri belirten ayrı bir sayfanın, tarifnameden sonra, istemlerden önce yer alması gerekir.

Her resim sayfasının kenarında, toplam resim sayfası numarası ve ilgili sayfanın numarası belirtilir.

Resimlerin her sayfasına, başvuru sahibi veya vekili tarafından tarih ve imza atılır.

Başvuru sahibi dilekçesinde, özetle birlikte yayımlanacak buluşla ilgili önceki tekniğe ait olmayan resim numarasını belirtir.

Özet

Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder. Başka bir amaç için, özellikle de istenilen korumanın kapsamının yorumu için kullanılamaz. Özet, özellikle korumanın alanının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz.

Özet; tarifname, istemler ve eğer varsa resimlerde bulunan temel özellikleri içerir ve buluşun ilişkili olduğu teknik sahayı belirtir. Teknik problemin ve buluş sayesinde çözümünün ve buluşun temel kullanımı ya da kullanımlarının net bir şekilde anlaşılmasına olanak sağlar.

Gerekli olduğunda, başvuruda yer alan tüm formüller arasından buluşu en iyi karakterize eden kimyasal formül, özette yer alır.

Özet kısmı anlatımın izin verdiği ölçüde az ve öz olur. Tercihen 50 ila 100 kelimeden oluşur.

Özet kısmı talepte bulunulan buluşun ya da buluşun spekülatif uygulamasının iddia edilen amaçları ya da değeri hakkında ifadeler içermez.

Özette bahsedilen ve başvuruda bir resim ile görüntülenen her önemli teknik özelliği bir referans işareti izler, bu referans işareti parantezler arasına yerleştirilir.

Başvuru Harcının ve Ücretinin Ödendiğini Gösterir Belge

Başvuru harcının ve ücretinin başvuru sırasında veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde ödenmesi ve söz konusu harcın ve ücretin ödendiğini gösterir belge aslının Enstitüye verilmesi zorunludur.

Rüçhan Hakkı Belgesi

Rüçhan hakkı talep edilen bir patent başvurusunda, başvuru sırasında ya da başvurunun yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde rüçhan hakkını doğuran başvurunun yapıldığı ülkenin sınai mülkiyet idaresinden alınacak Rüçhan Hakkı Belgesinin ve bu belgenin kimlik bilgilerini içeren sayfalarının Türkçe çevirisinin Enstitüye verilmesi zorunludur.

Bu belgelerin yukarıdaki süre içinde verilmemesi halinde başvuru rüçhansız olarak işleme alınır.

Terminoloji ve İşaretler

 Başvuruda aşağıda belirtilen terminoloji ve işaretler kullanılır. Terminoloji ve işaretler başvuru boyunca tutarlılık arzeder.

a) Ağırlık ve ölçü birimleri metrik sistem cinsinden ifade edilir ya da ilk önce farklı bir sistem cinsinden ifade edilmiş ise aynı zamanda metrik sistem cinsinden de ifade edilir.

b) Sıcaklıklar derece Celcius cinsinden ifade edilir, ya da ilk önce farklı bir şekilde ifade edilmiş ise, aynı zamanda derece Celcius cinsinden de ifade edilir.

c) Isı, enerji, ışık, ses ve manyetikliğin belirtiliş şekilleri, bunların yanısıra matematik formülleri ve elektriksel birimlerin belirtiliş şekilleri için, uluslararası uygulama kuralları göz önünde tutulur. Kimyasal formüller için genel kullanımdaki semboller, atomik ağırlıklar ve molekül formülleri kullanılır.

d) Sadece teknolojide genel olarak kabul gören teknik terimler, işaretler

ve sembollerin kullanılması gerekir.

Buluşun Bütünlüğü

Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne uygun olmadığı anlaşılan başvurular, Enstitünün bildirimi üzerine, başvuruyu yapan tarafından birden fazla başvuruya ayrılır.

 

Bu işlemin yerine getirilmesi için Enstitü tarafından başvuruyu yapana 6 aylık süre verilir.

Bölünmüş Başvurular

Madde 16 - 15 inci maddeye göre bölünmüş olan bir başvuruda, ilk başvuru konusunun kapsamı içinde kalmak kaydıyla, ayrılan her başvuru için başvuru tarihi, ilk başvurunun tarihidir. İlk başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse, ilk başvurunun rüçhan hak veya hakları ayrılan her başvuruya da tanınır.

Bölünmüş başvuruyu yapan; başvuruyu yaptığı tarihte, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını Enstitü'den talep eder ve talep tarihinden itibaren üç ay içerisinde Ücret Tarifesinde belirtilen ücreti öder.

Başvuruyu yapan; bu madde hükmüne göre, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını talep etmezse veya ücretini ödemezse, başvuru geri alınmış sayılır.

Milletlerarası Anlaşmalara Dayanan Başvurulardan Doğan Rüçhan Hakları

Madde 17 - Paris Anlaşmasına göre rüçhan haklarından yararlanılması, ancak talep edilmesi halinde mümkündür.

Rüçhan hakkı ile tanınan oniki aylık süre, rüçhan hakkı doğuran başvurunun yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar, başvuru günü bu süreye dahil değildir.

Sürenin son günü Türkiye’de resmi tatil gününe veya Enstitünün başvuruların kabulü için açık bulunmadığı bir güne tesadüf ettiği takdirde, süre takip eden iş gününün mesai saati sonuna kadar uzatılır.Etiketler

Önceki Sonraki
 • Avrupa ABD ve Japonyada Bil..

  Avrupa, ABD ve Japonya’da Bilgisayar Uygulamalı Buluş ların Gelişmesi  üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar s..

 • Bilgisayar uygulamalı buluş..

  Bilgisayar Uygulamalı Buluş ları için istemlerin yazılması  üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibi..

 • Patent Başvuruların Şekli Ş..

  Patent ve Faydalı Model başvuruları Türk Patent Enstitüsü ’ne yapılır. Başvurular elden ya da posta yoluyla yazılı..

 • Patent Başvuru Ücreti

  Başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde Ü..

 • Patent Vekilleri

  Aşağıdaki şahısların Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisi bulunmaktadır: (a) gerçek kişiler veya tüzel kişiler; (b)..

 • Patent Verilemeyecek Konula..

  Bir başvuru konusu buluş, sadece teknoloji alanında olan gerçek bir buluşu kapsar. Buluş konusunun tanımlana..

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Avcılar Patent Beyoğlu Patent Rize Patent İkitelli Patent Malatya Patent Ataşehir Patent Kocaeli Patent Merdin Patent Bayrampaşa Patent Muğla Patent Wan Patent Mersin Patent