Patent

 Anasayfa / Patent /Patent Alma
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Patent Alma

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Patentler,  Kategori :  Patent  Tarih :  24.12.2016 00:08:16

patent alma

PATENT ALMA

Patent alma işlemlerini, patent alma koşullarını, patent alma aşamalarını, patent alma süreçlerini özet olarak aşağıda bulabilirsiniz. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamaları ise aşağıdaki linklerdeki yazılarımızda bulabilirsiniz.

 Özellikle ayrıntılı olarak açıkladığımız ve ulusal ve uluslararası online patent araştırma ve sorgulama yapabileceğiniz web sayfaları, ön koruma yol ve yöntemlerini PATENT SORGULAMA başlıklı yazımızdan, PATENT ALMA SÜRECİ  ve PATENT NASIL ALINIR başlıklı yazılarımızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz.

 

PATENT/FAYDALI MODEL NEDİR

Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel hakları olup, Patent veya Faydalı Model belgesiyle korunmaktadır. 

İNCELEMELİ PATENT / İNCELEMESİZ PATENT

Patent alma konusuna başlamadan önce, ülkemizdeki patent korumasında incelemesiz ve incelemeli olmak üzere iki sistem mevcut olduğunu belirtelim. İncelemeli patent sisteminde, hem araştırma raporu hem de araştırma raporundan sonra inceleme raporu düzenlenmektedir. İncelemesiz patent sisteminde ise sadece araştırma raporu düzenlenirken inceleme raporu istenmemektedir.

PATENTLENEBİLİRLİK KRİTERLERİ

Patent alma sorusundan önce en kritik konu Patentlenebilirlik kriterleridir. Bunları üç başlık altında toplanabilir. Bunlar; 

Yenilik: Buluşun tüm dünyada daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına gelir. Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım vb. yolla açıklanan ve   erişilebilir her türlü bilgi anlamına gelmektedir. 

Buluş Basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir. 

Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması anlamına gelir.

 

RÜÇHAN

Her patent ya da faydalı model, sadece başvuru yapılan ülkede koruma sağlar. Yani Ülkesellik ilkesi geçerlidir. Patentin Başka ülkelerde de koruması için, istenen ülkelere de başvuru yapılması gerekmektedir. İşte Bu tür başvurularda rüçhan hakkından yararlanmak önemli bir avantaj sağlamaktadır.

PATENT BAŞVURU ÖNCESİ İŞLEMLER

Patent alma sorusuna cevap aramadan önce buluşunuz için patent ya da faydalı model başvurusu öncesi aşağıdaki önemli hususlar dikkate alınmalıdır. 

Patent başvuru konusu bir buluş mu?

Patent Başvuru konusunun gerçekten bir buluş olup olmadığına dikkat etmeniz gerekmektedir. 551 Sayılı KHK’nın 6. maddesine göre buluş niteliğinde olmadığından patent verilemeyecek konular ve buluşlar şunlardır: 

- Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları  

- Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları 

- Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller 

- İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri

 

Patent başvuru konusu korunabilir ve tescil edilebilir bir buluş mu?

Ayrıca, buluşunuzun patent ya da faydalı model ile korunabilir bir buluş olup olmadığına da dikkat etmeniz gerekmektedir. 551 Sayılı KHK’nın 6. maddesine göre buluş niteliğinde olmalarına rağmen patentle korunamayacak buluşlar şunlardır:

- Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar

- Bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler

 

Buluş Patent mi, Faydalı Model mi?

Patent alacağınız buluşunuz için patent başvurusu mu, yoksa faydalı model başvurusu mu yapacağınıza karar vermeniz gerekmektedir. Söz konusu kararı verirken aşağıdaki  Patent ve Faydalı Model koruması arasındaki farkların özetlendiği tablodaki hususlara dikkat etmenizi öneriyoruz.

Patent ve Faydalı Model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir: 

Patent Ön Araştırma ve Sorgulama

Bir buluş ortaya çıkarmak, bunun için patent alma ve/veya faydalı model almak ve nihayetinde buluşu ticarileştirmek, zaman ve para gerektiren zorlu süreçlerdir. Bu nedenle, daha sürecin başında buluş konusu teknik ile ilgili ön araştırma ve sorgulama yapmanız/yaptırmanız tavsiye edilir. Zira birçok başvuru, yeni olmadığından patent alma sürecinde belge alamamakta ya da mahkemelerde dava konusu haline gelmektedir. Başvuru öncesinde gerçekleşen Ar-Ge masrafları, patent alma sürecindeki maliyetler ve zaman kaybı gibi kaynak israfları da düşünüldüğünde, ön araştırma yaparak buluşunuzun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılacaktır.

PATENT BAŞVURUSUNUN HAZIRLANMASI

Patent ve Faydalı Model başvuruları için, tüm başvuru unsurları ve hazırlanış şekilleri aynıdır. Başvuru için gerekli unsurlar ve bunların hazırlanması ile ilgili detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır:

- Başvuru formu

- Başvuru ücreti

- Tarifname

- İstemler

- Özet

- Resimler (varsa) 

Başvuru rüçhanlı ise rüçhan belgesi başvuru sırasında ya da başvurudan itibaren 3 ay içinde

Türk Patent Enstitüsü’ ne (TPE) gönderilmesi gerekir.

Patent Başvuru Ücreti

Patent başvuru dahil tüm ücret ve maliyetleri Patent Ücretleri başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

PATENT BAŞVURU YAPILMASI 

Yukarıda belirtilen hususlara göre hazırlanan evrakı Patent Vekiliniz tarafından online olarak başvuru yapılmakta ve başvuru yapıldığına dair resmi alındı yazısı tarafınıza gönderilmektedir.  

 

PATENT SÜRECİ 

Patent başvurusu alındıktan sonra Türk Patent Enstitüsü (TPE) Şekli inceleme öncesinde, araştırma/inceleme grubundaki patent uzmanları başvuruların araştırma/inceleme raporlarının Türk Patent Enstitüsü’nde (TPE)  düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verirler.

Patent Araştırma Talebi 

Patent Araştırma talebi, başvuru konusu buluş için araştırma raporu düzenlenmesinin talep edilmesi aşamasıdır. Bu talebin patent başvuru (veya varsa rüçhan) tarihinden itibaren 15 ay içinde yapılması gerekmektedir. 

Patent Araştırma Raporu 

Patent araştırma raporu, buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar vermede ilk aşamadır. Patent araştırma raporunda, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumundaki en ilgili dokümanlar (buluşun başvuru tarihinden önce dünya üzerinde herhangi bir yerde yayımlanmış, tarihi belli tüm dokümanlar) listelenir. Raporda, ilgili dokümanların özellikle hangi kısımlarının araştırması yapılan buluşla ilgili olduğu da belirtilir

Sistem Tercihi 

Başvuru sahibi/Patent vekili, patent araştırma raporunu ve buluşla ilgili raporda belirtilen dokümanları inceleyerek patent başvurusuna ne şekilde (başvurunun geri çekilmesi veya incelemeli/incelemesiz sistemin tercih edilmesi) devam edeceğine karar verir.

İNCELEMELİ PATENT 

İnceleme talebinin (incelemeli sistem tercihi ile birlikte ya da patent araştırma raporu yayınından itibaren 6 ay içinde) yapılması gerekmektedir. 

Talep ile birlikte ilgili ücretlerin ve (tarifname takımında değişiklik yapılmışsa) değişen sayfaların Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiği kabul edilir ve “zorunlu incelemesiz sistem tercihi” yayını yapılır. 

İNCELEMELİ PATENT YAYIN 

Tüm yayınlar Türk Patent Enstitüsü’ nün Resmi Patent Bülteni’nde yapılmaktadır. Bülten, her ayın

21. gününde ya da anılan günün resmi tatile rastlaması durumunda resmi tatili takip eden ilk iş günü yayımlanır. 

Patent başvuru Yayını, başvuru (ya da rüçhan) tarihinden itibaren 18 ay sonra yapılır.

 

İNCELEMELİ PATENT İTİRAZLAR 

Patent Araştırma raporu yayınından sonra 6 ay içinde üçüncü kişiler itiraz edebilirler. 

Söz konusu itiraz, yazılı olarak, itirazı kanıtlayan belgelerle birlikte Türk Patent Enstitüsü’ ne (TPE) verilir. Yapılan itiraz, yeniliğin bulunmadığı, tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı, tarifnamenin yeterli olmadığı dahil patentin verilebilirlik şartlarının mevcut olmadığı konularında olmalıdır. 

İNCELEMELİ PATENT İNCELEME RAPORLARI 

İnceleme raporu, başvurusu yapılan buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar verilen son adımdır. 

İnceleme raporunda buluş (istemler), patentlenebilirlik kriterleri (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) bakımından incelenir. Bu yapılırken, daha önce düzenlenen araştırma raporundaki dokümanlar ve inceleme uzmanının bulabileceği yeni dokümanlar esas alınır.

 

İNCELEMELİ PATENT İNCELEME RAPORU BİLDİRİMİ / BELGE KARARI 

Düzenlenen inceleme raporu Türk Patent Enstitüsü tarafından başvuru sahibine/patent vekiline bildirilir. 

İnceleme raporu olumlu ise, yani tüm istemler patent verilebilirlik şartlarını sağlıyorsa ve herhangi bir eksiklik içermiyorsa başvuru sahibine/vekiline “belge karar yazısı” gönderilir.

İNCELEMELİ PATENT İKİNCİ İNCELEME RAPORU 

İlk inceleme raporunun bildirim tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde başvuru sahibi ikinci inceleme talebini  Türk Patent Enstitüsü’ ne  bildirir.

İkinci inceleme talebi için seçilen ofis, ilk inceleme ofisi ile aynı olmak zorunda değildir. 

İNCELEMELİ PATENT ÜÇÜNCÜ İNCELEME RAPORU 

İkinci inceleme raporunun bildirim tarihinden itibaren 3 aylık süre içinde başvuru sahibi, üçüncü (son) inceleme talebini Türk Patent Enstitüsü’ne bildirir. 

Üçüncü inceleme talebi için seçilen ofis, ikinci inceleme ofisi ile aynı olmak zorunda değildir.

Patent başvuru sahibi üçüncü inceleme talebinde, ikinci incelemedeki olumsuzlukları gidermeye yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli görürse başvuruda değişiklik yapabilir. Tarifname takımında değişiklik yapılmışsa, Türk Patent Enstitüsü tarafından Patent Bülteni’nde “Değişiklik Yayını” yapılır. 

İNCELEMELİ PATENT BELGE DÜZENLEME ÜCRETİ 

İnceleme raporlarından birinin sonunda Türk Patent Enstitüsü tarafından belge karar yazısını alan başvuru sahibi, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde belge düzenleme ücretinin  ödendiğini gösteren belgeyi Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış sayılır. 

İNCELEMELİ PATENT BELGE YAYINI 

Patent Belge ücretinin süresi içinde ödenmesi ve ilgili form ekinde Türk Patent Enstitüsü’ ne (TPE) gönderilmesinin ardından Bültende “Patent Belge Yayını” yapılır. 

İNCELEMESİZ PATENT SİSTEMİ 

Patent Araştırma raporu bildiriminden itibaren 3 ay içinde sistem tercihi yapılmazsa, incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiği kabul edilir ve “incelemesiz sistem tercihi” yayını yapılır. 

İNCELEMESİZ PATENT SİSTEMİ  YAYIN 

Tüm yayınlar Türk Patent Enstitüsü’ nün (TPE)  Resmi Patent  Bülteni’nde yapılmaktadır. Bülten, her ayın 21. gününde ya da anılan günün resmi tatile rastlaması durumunda resmi tatili takip eden ilk iş günü yayımlanır. 

Patent başvuru Yayını (A1), başvuru (ya da rüçhan)  tarihinden itibaren 18 ay sonra yapılır. 

İNCELEMESİZ PATENT  SİSTEMİ GÖRÜŞ 

Patent araştırma raporu yayınından sonra 6 ay içinde üçüncü kişiler görüşlerini bildirebilirler. Söz konusu görüş, görüşü kanıtlayan belgelerle birlikte Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) verilir. Bildirilen görüş, patent araştırma raporunun içeriği hakkında olmalıdır. 

BELGE KARARI 

Patent başvuru sahibi anılan süre (3 ay) içinde karşı görüş bildirmezse (ya da patent araştırma raporuna yönelik herhangi bir görüş bildirimi yoksa patent araştırma raporu yayınından itibaren 6 aylık süre geçtikten sonra) Türk Patent Enstitüsü (TPE)  incelemesiz patent verilmesine karar verir. Patent başvuru sahibine “belge karar yazısı” gönderilir.

Patent Belge Düzenleme Ücreti 

Türk Patent Enstitüsü  (TPE)  tarafından gönderilen belge karar yazısını alan başvuru sahibi/Vekili, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde belge düzenleme ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE)  gönderir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış sayılır.

PATENT BELGE YAYINI 

Belge ücretinin süresi içinde ödenmesi Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) gönderilmesinin ardından Bültende “Belge Yayını” yapılır. Etiketler

Önceki Sonraki
 • Avrupa ABD ve Japonyada Bil..

  Avrupa, ABD ve Japonya’da Bilgisayar Uygulamalı Buluş ların Gelişmesi  üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar s..

 • Bilgisayar uygulamalı buluş..

  Bilgisayar Uygulamalı Buluş ları için istemlerin yazılması  üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibi..

 • Patent Başvuruların Şekli Ş..

  Patent ve Faydalı Model başvuruları Türk Patent Enstitüsü ’ne yapılır. Başvurular elden ya da posta yoluyla yazılı..

 • Patent Başvuru Ücreti

  Başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde Ü..

 • Patent Vekilleri

  Aşağıdaki şahısların Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisi bulunmaktadır: (a) gerçek kişiler veya tüzel kişiler; (b)..

 • Patent Verilemeyecek Konula..

  Bir başvuru konusu buluş, sadece teknoloji alanında olan gerçek bir buluşu kapsar. Buluş konusunun tanımlana..

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunun Getirdiği Önemli Değişiklikler

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım tescil ve korumaya ilişkin önemli değişiklikleri özetini aşağıda bulabilirsiniz.Devamı


İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Eskişehir Patent Avcılar Patent Maltepe Patent Kadıköy Patent Ostim Patent Trabzon Patent Zeytinburnu Patent Şişli Patent Mersin Patent Adana Patent Üsküdar Patent Wan Patent