Patent Mevzuat

 Patentler /Patent Mevzuat/Entegre Devre Topoğrafyaları Yönetmelik
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Entegre Devre Topoğrafyaları Yönetmelik

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Patentler,  Kategori :  Patent Mevzuat  Tarih :  02.03.2014 10:32:48

 

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, entegre devre topoğrafyalarının korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, entegre devre topoğrafyası tescil başvurusunun yeri, zamanı, başvuru evrakının düzenlenmesi, tescili ve diğer işlemlerde uyulacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 22/4/2004 tarihli ve 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,

Kanun: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunu,

Entegre devre: Elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürünü,Entegre devre topoğrafyası: Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümünü,Sicil: Entegre Devre Topoğrafyaları Sicilini,

Bülten: Sicile kaydedilen entegre devre topoğrafyalarının yayımlandığı Resmi Patent Bültenini,

Tebliğ: 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ve 25 inci maddesine göre Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliği,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Koruma Şartları ve Korumadan Yararlanacak Kişiler

Koruma Şartları

Madde 5 — Orijinal niteliğe sahip entegre devre topoğrafyaları, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi ve Tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi kaydıyla, tescil belgesi verilerek korunur.

Korumadan Yararlanacak Kişiler

Madde 6 — Entegre devre topoğrafyası koruma hakkından, Kanunun öngördüğü şekilde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan ve sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili uluslararası anlaşmaların hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır.

Birinci fıkra kapsamı dışında kalmakla beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen entegre devre topoğrafyası koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek ve tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye’de bu haktan yararlanırlar.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının entegre devre topoğrafyalarını, diğer ülkelerin tescil etmesi veya tescil edeceğini yazılı olarak bildirmesi karşılıklılık ilkesi olarak kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Şartları ve Başvurunun İncelenmesi

Başvuru Mercii ve Tarihi

Madde 7 — Kanunun verdiği koruma hakkından yararlanmak için yapılacak tüm başvurular, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden başvuru dilekçesi ile birlikte Enstitüye yapılır.

Başvuru tarihi, başvuru evraklarının Enstitüce alındığı gün, saat ve dakikadır.

Başvuru Dilekçesi ve İhtiva Edeceği Bilgi ve Belgeler

Madde 8 — Entegre devre topoğrafyasının tescil edilmesini talep eden başvuru sahibi veya vekili, bu Yönetmeliğe ekli Ek:1 deki Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Başvuru Formu örneğine uygun, A4 kağıdına bilgisayar ile yazılmak suretiyle hazırladığı imzalı başvuru dilekçesini Enstitüye verir.

Başvuru dilekçesi aşağıdaki bilgi ve ekli belgeleri ihtiva eder;

a) Başvuru sahibinin adı, soyadı ve adresi,

b) Entegre devrenin yerine getirdiği elektronik işlevleri tanımlayan bilgileri içeren ve yayın yoluyla çoğaltmaya elverişli, entegre devre topoğrafyasının kopya veya net çizimleri,

İbraz edilen kopya veya çizimler entegre devre topoğrafyasının tanınmasına yeterli ise entegre devrenin üretimi ile ilgili parçalara ait kopya veya çizimler verilmeyebilir.

Çizimler A4 normunda sunulmalıdır. Büyük ölçekli çizimler, planlar veya fotoğraflar A4 normuna gelecek şekilde katlanmalıdır. Bu mümkün değilse çizimler rulo haline getirilmelidir, ancak bu ruloların ebatları 1,5 metreden uzun ve 15 santimetreden kalın olamaz.

c) Entegre devre topoğrafyasının kısa ve açıklayıcı tanımını içeren ve yazılı bir metin olan özet,

Özette, topoğrafyanın veya topoğrafyayı içeren ürünlerin satışında kullanılan isimlerine, entegre devre topoğrafyasının diğer topoğrafyalardan veya topoğrafyayı içeren ürünlerden farklı özelliklerine yer verilir.

Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder, korumanın kapsamını etkilemez ve tercihen 100 kelime içerebilir.

Entegre devre topoğrafyasının elektronik işlevini açıklamaya yardımcı olabilecek blok şema, devre şeması ve benzeri çizimler de verilebilir.

d) Entegre devre topoğrafyasının ilk ticari kullanım tarihi veya böyle bir kullanımın gerçekleşmediğine dair beyan,

e) Tebliğde belirtilen başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge,

f) Entegre devre topoğrafyası tescil başvurusu vekil vasıtası ile yapılıyor ise başvuru sahibinin başvuruyu ve sair tescil işlemlerini yapmaya vekili yetkilendirdiğine ilişkin vekaletname,

Başvuru veya tescilden doğan haktan vazgeçilmesi taleplerinin vekil tarafından yapılabilmesi için vekilin vekaletnamesinin, bu yetkilerini açıkça belirten ve noterce tasdik edilmiş vekâletname olması gerekir.

Türkiye’de ikametgâhı olmayanlar, kendilerini Sicile kayıtlı patent vekili vasıtasıyla temsil ettirmek zorundadırlar.

Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayanlar tarafından yapılan tescil başvuruları ve tescil sonrası diğer işlemler ile ilgili taleplerde başvuru sahibine yetkili patent

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Üye devletler, buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla; bu tür korumanın, üye ülkelerde patentlerin tescilinin tek bir prosedürle sağlanması


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Adana Patent Muğla Patent Tekirdağ Patent Ostim Patent İkitelli Patent Manisa Patent Malatya Patent Merdin Patent Fatih Patent Maraş Patent Tuzla Patent Kayseri Patent