Patent Mevzuat

 Patentler /Patent Mevzuat/Avrupa Patent Sözleşmesi Uygulama Yönetmenliği PCT
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Avrupa Patent Sözleşmesi Uygulama Yönetmenliği PCT

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Patentler,  Kategori :  Patent Mevzuat  Tarih :  17.11.2011 15:30:32

Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’ de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (22.05.2008 tarihinde değiştirilmiştir)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’deki uygulama esaslarını ve şeklini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu yönetmelik, Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de uygulanmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 – Bu yönetmelik, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Avrupa Patentlerini Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve 29/ 01/ 2000 tarihli ve 23948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4504 sayılı Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen;

a) Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,
b) Kanun Hükmünde Kararname : 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,
c) Sözleşme: 5/10/1973 tarihinde Münih’te imzalanan, 29/ 1/ 2000 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4504 sayılı Kanunla Türkiye’nin katıldığı Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin,
d) Avrupa Patenti: Sözleşmeye göre Avrupa Patent Ofisi tarafından verilen patenti,
e) Avrupa Patenti Başvurusu: Sözleşmeye göre bir Avrupa Patenti için yapılan başvuruyu,
f) Vekil: Enstitü siciline kayıtlı patent vekilini,
g) Ücret Tebliği: 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ve 25 inci maddesi gereği Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulanacak Kanun Hükümleri

Uygulanacak Kanun

Madde 5 – Aksi Sözleşmede belirtilmedikçe Türkiye’nin seçildiği Avrupa patenti başvuruları ve Avrupa patentleri için Kanun Hükmünde Kararname, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Sözleşme ile Kanun Hükmünde Kararname arasında herhangi bir aykırılık olması durumunda Sözleşme hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avrupa Patenti Başvurusu

Başvuru Yeri ve Dili

Madde 6 – Bölünmüş başvurular hariç, Avrupa patenti başvurusu, Enstitüye Sözleşmenin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki dillerden birinde veya 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak yapılabilir.

Türkiye’de gerçekleştirilen ve konusu ulusal güvenliği ilgilendiren buluşlar için yapılacak olan Avrupa patenti başvuruları doğrudan Enstitüye yapılır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olmayan veya sınai veya ticari faaliyette bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından Enstitüye yapılan Avrupa patenti başvuruları için Türkiye’de bir iletişim adresi verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Avrupa Patenti Başvurusunun ve Avrupa Patentinin Etkileri

Avrupa Patenti Başvurusunun Etkisi

Madde 7 – Türkiye’nin seçildiği bir Avrupa patenti başvurusu, başvuru tarihi verildiği andan itibaren, varsa rüçhan hakkı talebiyle birlikte, rüçhan hakkı talep edilen başvurunun akıbetine bakılmaksızın, Türkiye’de yapılmış bir ulusal Türk patenti başvurusu olarak kabul edilir.

Yayımlanmış Bir Avrupa Patenti Başvurusundan Doğan Haklar

Madde 8 – Türkiye’nin seçildiği yayımlanmış bir Avrupa patenti başvurusu, Kanun

Hükmünde Kararname’nin 82 inci maddesi hükmüne göre ulusal patent başvurularına verilen haklara, bu başvuruya ait istemlerin Türkçe çevirisinin bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine uygun olarak yayımlandığı veya Türkiye’de buluşu kullanan kişiye başvuru sahibi tarafından bildirildiği tarihten itibaren sahiptir.

Avrupa Patenti Başvurusunun İstemlerinin Türkçe Çevirisinin Sunulması

Madde 9 – Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki çeviri, başvuru sahibi veya vekili tarafından aşağıdaki unsurlar ile birlikte Enstitüye sunulur.

a) Avrupa patenti başvurusunun tarihi ve numarası,
b) Avrupa patent bülteninde yayımlanan Avrupa patenti başvurusunun yayın tarihi ve Numarası,
c) Başvuru sahibinin adı ve adresi,
d) Buluş sahiplerinin adı ve adresi,
e) Buluş başlığı,
f) Varsa rüçhan hakkı bilgileri,
g) Varsa vekilin adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi,
h) Buluşun uluslararası patent sınıflandırması,
i) Özet,
j) Varsa teknik resimler.

Avrupa patenti başvurusu sahibi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olmayan veya sınai veya ticari faaliyette bulunmayan gerçek veya tüzel kişi ise istemlerin

Türkçe çevirisi bir vekil tarafından sunulur.

Sunulan çeviri, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin iki ila onikinci fıkralarında belirtilen şekli şartlara uygun olmalıdır.

İstemlerin Türkçe Çevirisinin Yayımı

Madde 10 – Enstitü, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine uygun olarak sunulan Türkçe istemleri, ücret tebliğinde belirtilen ücretin ödenmesinden sonra yayımlar. İstemlerinin Türkçe çevirisi yayımlanan Avrupa patenti başvurusu, Resmi Patent Bülteninde ilan edilir.

Avrupa Patentinin Etkisi

Madde 11 – Türkiye’nin seçildiği bir Avrupa patenti, bu Yönetmeliğin 12 nci ve 13 üncü maddelerindeki koşulların sağlanması şartıyla, Avrupa Patent Ofisi tarafından, Avrupa patentinin verildiğine ilişkin ilanın yapıldığı tarihten itibaren, Türkiye’de verilen bir ulusal patent olarak kabul edilir.

Avrupa Patenti Fasikülünün Türkçe Çevirisinin Sunulması

Madde 12 – Tarifname, patent istemleri ve varsa teknik resimleri içeren Avrupa patenti fasikül&uum

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Bu Kanun, tescilli entegre devre topoğrafyalarının korunmaları ile ilgili esasları, kuralları ve şartları kapsar. Bu Kanun kapsamında entegre devre topoğrafyalarına sağlanan koruma, hak sahiplerinin diğer kanunlarla getirilen korumalardan yararlanmalarına engel teşkil etmez.


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Manisa Patent İzmir Patent Üsküdar Patent Adana Patent Afyon Patent İkitelli Patent Malatya Patent Kadıköy Patent Eskişehir Patent Avcılar Patent Bayrampaşa Patent Ataşehir Patent