Patent Alma

Hızlı Marka, Patent ve Tasarım Başvuru ve Araştırma Formu*
Online Marka Tescil Başvuru İşlemleri için TIKLAYINIZ* Marka Sınıflarını İnceleyiniz.

,  Ana Kategori : Patentler,  Kategori :  Patent  Tarih : 
6.4.2017 Patent Alma http://www.etkinpatent.com/patent-alma
Patent Alma » Süreci, Ücreti, Şartları ve Aşamaları » Etkin Patent Patent alma süreci, ücreti, şartları, aşamaları, koşulları, araştırma ve inceleme raporları, tarifname, istemler, teknik resimleri buradan inceleyebilirsiniz.

Patent Alma Süreci, Aşamaları, Koşulları ve Ücreti

 

Patent alma işlemlerini, patent alma koşullarını, patent alma aşamalarını, patent alma süreçlerini özet olarak aşağıda bulabilirsiniz. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamaları ise aşağıdaki linklerdeki yazılarımızda bulabilirsiniz. 

 

PATENT/FAYDALI MODEL NEDİR

 

Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel hakları olup, Patent veya Faydalı Model belgesiyle korunmaktadır.

 


PATENTLENEBİLİRLİK KRİTERLERİ

 

Patent alma sorusundan önce en kritik konu Patentlenebilirlik kriterleridir. Bunları üç başlık altında toplanabilir. Bunlar;


Yenilik: Buluşun tüm dünyada daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına gelir. Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım vb. yolla açıklanan ve   erişilebilir her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

Buluş Basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir.

Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması anlamına gelir.

 

RÜÇHAN

 

Her patent ya da faydalı model, sadece başvuru yapılan ülkede koruma sağlar. Yani Ülkesellik ilkesi geçerlidir. Patentin Başka ülkelerde de koruması için, istenen ülkelere de başvuru yapılması gerekmektedir. İşte Bu tür başvurularda rüçhan hakkından yararlanmak önemli bir avantaj sağlamaktadır.


PATENT BAŞVURU ÖNCESİ İŞLEMLER

 

Patent alma sorusuna cevap aramadan önce buluşunuz için patent ya da faydalı model başvurusu öncesi aşağıdaki önemli hususlar dikkate alınmalıdır.


Patent başvuru konusu bir buluş mu?

 

Patent Başvuru konusunun gerçekten bir buluş olup olmadığına dikkat etmeniz gerekmektedir. 551 Sayılı KHK'nın 6. maddesine göre buluş niteliğinde olmadığından patent verilemeyecek konular ve buluşlar şunlardır:

 Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları  
Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları
Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller
İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri


 

Patent başvuru konusu korunabilir ve tescil edilebilir bir buluş mu?


Ayrıca, buluşunuzun patent ya da faydalı model ile korunabilir bir buluş olup olmadığına da dikkat etmeniz gerekmektedir. 551 Sayılı KHK'nın 6. maddesine göre buluş niteliğinde olmalarına rağmen patentle korunamayacak buluşlar şunlardır:

Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar

Bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler

 

Buluş Patent mi, Faydalı Model mi?

 

Patent alacağınız buluşunuz için patent başvurusu mu, yoksa faydalı model başvurusu mu yapacağınıza karar vermeniz gerekmektedir. Söz konusu kararı verirken aşağıdaki  Patent ve Faydalı Model koruması arasındaki farkların özetlendiği tablodaki hususlara dikkat etmenizi öneriyoruz.

Patent ve Faydalı Model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:


Patent Ön Araştırma ve Sorgulama

 

Bir buluş ortaya çıkarmak, bunun için patent alma ve/veya faydalı model almak ve nihayetinde buluşu ticarileştirmek, zaman ve para gerektiren zorlu süreçlerdir. Bu nedenle, daha sürecin başında buluş konusu teknik ile ilgili ön araştırma ve sorgulama yapmanız/yaptırmanız tavsiye edilir. Zira birçok başvuru, yeni olmadığından patent alma sürecinde belge alamamakta ya da mahkemelerde dava konusu haline gelmektedir. Başvuru öncesinde gerçekleşen Ar-Ge masrafları, patent alma sürecindeki maliyetler ve zaman kaybı gibi kaynak israfları da düşünüldüğünde, ön araştırma yaparak buluşunuzun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılacaktır.


PATENT BAŞVURUSUNUN HAZIRLANMASI

 

Patent ve Faydalı Model başvuruları için, tüm başvuru unsurları ve hazırlanış şekilleri aynıdır. Başvuru için gerekli unsurlar ve bunların hazırlanması ile ilgili detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır:

Başvuru formu

Başvuru ücreti

Tarifname

İstemler

Özet

Resimler (varsa)

Başvuru rüçhanlı ise rüçhan belgesi başvuru sırasında ya da başvurudan itibaren 3 ay içinde

Türk Patent ve MArka Kurumu'na (Türk Patent) gönderilmesi gerekir.Patent Başvuru Ücreti

Patent başvuru dahil tüm ücret ve maliyetleri Patent Ücretleri başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.


PATENT BAŞVURU YAPILMASI

 

Yukarıda belirtilen hususlara göre hazırlanan evrakı Patent Vekiliniz tarafından online olarak başvuru yapılmakta ve başvuru yapıldığına dair resmi alındı yazısı tarafınıza gönderilmektedir.  PATENT SÜRECİ

 

Patent başvurusu alındıktan sonra Türk Patent Enstitüsü (Türk Patent) Şekli inceleme öncesinde, araştırma/inceleme grubundaki patent uzmanları başvuruların araştırma/inceleme raporlarının Türk Patent Enstitüsü'nde (Türk Patent)  düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verirler.


Patent Araştırma Talebi

Patent Araştırma talebi, başvuru konusu buluş için araştırma raporu düzenlenmesinin talep edilmesi aşamasıdır. Bu talebin patent başvuru (veya varsa rüçhan) tarihinden itibaren 15 ay içinde yapılması gerekmektedir.


Patent Araştırma Raporu

 

Patent araştırma raporu, buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar vermede ilk aşamadır. Patent araştırma raporunda, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumundaki en ilgili dokümanlar (buluşun başvuru tarihinden önce dünya üzerinde herhangi bir yerde yayımlanmış, tarihi belli tüm dokümanlar) listelenir. Raporda, ilgili dokümanların özellikle hangi kısımlarının araştırması yapılan buluşla ilgili olduğu da belirtilir.


Sistem Tercihi

 

Başvuru sahibi/Patent vekili, patent araştırma raporunu ve buluşla ilgili raporda belirtilen dokümanları inceleyerek patent başvurusuna ne şekilde (başvurunun geri çekilmesi veya incelemeli/incelemesiz sistemin tercih edilmesi) devam edeceğine karar verir.


İNCELEMELİ PATENT

 

İnceleme talebinin (incelemeli sistem tercihi ile birlikte ya da patent araştırma raporu yayınından itibaren 6 ay içinde) yapılması gerekmektedir.

Talep ile birlikte ilgili ücretlerin ve (tarifname takımında değişiklik yapılmışsa) değişen sayfaların Türk Patent Enstitüsü' ne gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiği kabul edilir ve “zorunlu incelemesiz sistem tercihi” yayını yapılır.


İNCELEMELİ PATENT YAYIN

 

Tüm yayınlar Türk Patent Enstitüsü' nün Resmi Patent Bülteni'nde yapılmaktadır. Bülten, her ayın 21. gününde ya da anılan günün resmi tatile rastlaması durumunda resmi tatili takip eden ilk iş günü yayımlanır.
Patent başvuru Yayını, başvuru (ya da rüçhan) tarihinden itibaren 18 ay sonra yapılır.

İNCELEMELİ PATENT İTİRAZLAR

 

Patent Araştırma raporu yayınından sonra 6 ay içinde üçüncü kişiler itiraz edebilirler.

Söz konusu itiraz, yazılı olarak, itirazı kanıtlayan belgelerle birlikte Türk Patent Enstitüsü' ne (Türk Patent) verilir. Yapılan itiraz, yeniliğin bulunmadığı, tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı, tarifnamenin yeterli olmadığı dahil patentin verilebilirlik şartlarının mevcut olmadığı konularında olmalıdır.


İNCELEMELİ PATENT İNCELEME RAPORLARI

 


İnceleme raporu, başvurusu yapılan buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar verilen son adımdır.

İnceleme raporunda buluş (istemler), patentlenebilirlik kriterleri (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) bakımından incelenir. Bu yapılırken, daha önce düzenlenen araştırma raporundaki dokümanlar ve inceleme uzmanının bulabileceği yeni dokümanlar esas alınır.

 

İNCELEMELİ PATENT İNCELEME RAPORU BİLDİRİMİ / BELGE KARARI

Düzenlenen inceleme raporu Türk Patent Enstitüsü tarafından başvuru sahibine/patent vekiline bildirilir.

İnceleme raporu olumlu ise, yani tüm istemler patent verilebilirlik şartlarını sağlıyorsa ve herhangi bir eksiklik içermiyorsa başvuru sahibine/vekiline “belge karar yazısı” gönderilir.

 


İNCELEMELİ PATENT İKİNCİ İNCELEME RAPORU

 

İlk inceleme raporunun bildirim tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde başvuru sahibi ikinci inceleme talebini  Türk Patent ve Marka Kurumu'na bildirir.İkinci inceleme talebi için seçilen ofis, ilk inceleme ofisi ile aynı olmak zorunda değildir.

 

İNCELEMELİ PATENT ÜÇÜNCÜ İNCELEME RAPORU

 

İkinci inceleme raporunun bildirim tarihinden itibaren 3 aylık süre içinde başvuru sahibi, üçüncü (son) inceleme talebini Türk Patent ve Marka Kurumu'na bildirir. Üçüncü inceleme talebi için seçilen ofis, ikinci inceleme ofisi ile aynı olmak zorunda değildir.

Patent başvuru sahibi üçüncü inceleme talebinde, ikinci incelemedeki olumsuzlukları gidermeye yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli görürse başvuruda değişiklik yapabilir. Tarifname takımında değişiklik yapılmışsa, Türk Patent Enstitüsü tarafından Patent Bülteni'nde “Değişiklik Yayını” yapılır.


İNCELEMELİ PATENT BELGE DÜZENLEME ÜCRETİ

 

İnceleme raporlarından birinin sonunda Türk Patent Enstitüsü tarafından belge karar yazısını alan başvuru sahibi, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde belge düzenleme ücretinin  ödendiğini gösteren belgeyi Türk Patent Enstitüsü' ne gönderir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış sayılır.


İNCELEMELİ PATENT BELGE YAYINI

Patent Belge ücretinin süresi içinde ödenmesi ve ilgili form ekinde Türk Patent Enstitüsü' ne (Türk Patent) gönderilmesinin ardından Bültende “Patent Belge Yayını” yapılır. 

 

BELGE KARARI

 

Patent başvuru sahibi anılan süre (3 ay) içinde karşı görüş bildirmezse (ya da patent araştırma raporuna yönelik herhangi bir görüş bildirimi yoksa patent araştırma raporu yayınından itibaren 6 aylık süre geçtikten sonra) Türk Patent Enstitüsü (Türk Patent)  incelemesiz patent verilmesine karar verir. Patent başvuru sahibine “belge karar yazısı” gönderilir.


Patent Belge Düzenleme Ücreti

 

Türk Patent Enstitüsü  (Türk Patent)  tarafından gönderilen belge karar yazısını alan başvuru sahibi/Vekili, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde belge düzenleme ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi Türk Patent ve Marka Kurumu'na (Türk Patent)  gönderir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış sayılır.


PATENT BELGE YAYINI

Belge ücretinin süresi içinde ödenmesi Türk Patent ve Marka Kurumu'na (Türk Patent) gönderilmesinin ardından Bültende “Belge Yayını” yapılır.

Diğer Patent ve Faydalı Model İşlemleri

Patent Ücretleri
Patent ücretleri, Patent alma ücreti, marka patent fiyatları, patent firmalarının danışmanlık ve takip ücretlerini ayrıntılı olarak buradan inceleyebilirsiniz.
Patent Nedir
Patent nedir kısaca anlamı, Patent ne demek, ne işe yarar, patent belgesi nedir, patentli ürün ne demek olduğunu aşağıdaki yazılarımızdan inceleyebilirsiniz.
Patent Sorgulama
Patent sorgulama nasıl yapılır, Uluslararası, Yurtdışı patent başvuru araştırma, sorgulamaları anında online BUARADAN yapabilir, ücretsiz yardım alabilirsiniz.
Patent Nasıl Alınır
Patent nedir, nerede ve nasıl alınır kısaca patent tescili, süreci, ücreti, başvuru şart ve koşullarını, istenen belgeleri ayrıntılı buradan inceleyebilirsiniz.
Patent Alma
Patent alma süreci, ücreti, şartları, aşamaları, koşulları, araştırma ve inceleme raporları, tarifname, istemler, teknik resimleri buradan inceleyebilirsiniz.
Patent Hakkı
Patent hakkı nedir, nereden ve nasıl alınır, patent hakkı ön koruma yol ve yöntemleri, tescil, koruma ve hukuki yaptırımlara ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.
Anında Online Marka, Patent, COM.TR, Tescil BURADAN
TIKLAYINIZ !

Patent Başvuru
Patent başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti, formu, dilekçesi, kılavuzu, örneği, şart ve koşulları ve istenen bilgi ve belgeleri buradan inceleyebilirsiniz.
Yurtdışı Patent Başvuru
Yurtdışı patent başvuru, uluslararası patent başvurusu nasıl ve nerede yapılır, ücreti, sorgulama, ve toplam tescil maliyetlerini buradan inceleyebilirsiniz.
Patent Haklarının İhlali
Patent haklarının ihlali nedir, Patent ihlali cezaları nelerdir, maddi ve manevi ceza ve yaptırımlara ilişkin ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz.
Patent Araştırma
Patent araştırma, nasıl ve nerede yapılır, Türk Patent araştırmaları BURADAN, diğer ülkeler için araştırma yapabileceğiniz web sitelerini burada bulabilirsiniz.
Patent Firmaları
İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Kocaeli, Adana, Manisa, Mersin, Muğla, Maraş, Elazığ, Malatya Patent firmaları, ofisi, şirketi burada!
Know How Ticari Sırların Korunması
Know-How ticari sırların korunması nedir, ne demek, ticari sır ile patent arasındaki fark ve ilişkileri, hakları ve yaptırımları burada bulabilirsiniz.