Hukuk Sayfamıza Hoş Geldiniz!
Etkin Patent Telefon
mİllİ eğİtİm temel kanunu..

Kanun İndex

Faaliyet Alanlarımız

Bize Katılın

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

    Kanun Numarası: 1739

    Kabul Tarihi: 14/06/1973

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1973

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 14574

    I - KANUNUN KAPSAMI:

    Madde 1 - Bu kanun, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.

    BİRİNCİ KISIM: TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİ DÜZENLEYEN GENEL ESASLARBİRİNCİ BÖLÜM:TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARII - GENEL AMAÇLAR:

   

   

    Madde 2 - Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

    1. (Değişik bent: 16/06/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

    2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

    3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

    Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

    II - ÖZEL AMAÇLAR:

    Madde 3 - Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

    İKİNCİ BÖLÜM: TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİI - GENELLİK VE EŞİTLİK:

   

    Madde 4 - Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

    II - FERDİN VE TOPLUMUN İHTİYAÇLARI:

    Madde 5 - Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

    III - YÖNELTME:

    Madde 6 - Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.

    (Değişik fıkra: 16/08/1997 - 4306/3 md.) Milli eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir.

    Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır.

    IV - EĞİTİM HAKKI:

    Madde 7 - İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.

    İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.

    V - FIRSAT VE İMKAN EŞİTLİĞİ:

    Madde 8 - Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

    Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyle parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.

    Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.

    VI - SÜREKLİLİK:

    Madde 9 - Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.

    Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.

    VII - ATATÜRK İNKILAP VE İLKELERİ VE ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ:

    Madde 10 - (Değişik madde: 16/06/1983 - 2842/2 md.)

    Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

    Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

    VIII - DEMOKRASİ EĞİTİMİ:

    Madde 11 (Değişik madde: 16/06/1983 - 2842/3 md.)-

    Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.

    IX - LAİKLİK:

    Madde 12 - (Değişik madde: 16/06/1983 - 2842/4 md.)

    Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.

    X - BİLİMSELLİK:

    Madde 13 - Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.

    Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır.

    Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve desteklenir.

    XI - PLANLILIK:

    Madde 14 - Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim - insangücü - istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir.

    Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir.

    Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.

    XII - KARMA EĞİTİM:

    Madde 15 - Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.

    XIII - OKUL İLE AİLENİN İŞBİRLİĞİ:

    Madde 16 - (Değişik madde: 16/06/1983 - 2842/5 md.; Değişik madde: 11/11/2004 - 5257 S.K. 1.mad) *1*

    Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında iş birliği sağlanır.

    Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddî imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir, maddî katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların bünyesinde bulunan kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz.

    Okul - aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddî katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar, Millî Eğitim ve Maliye bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

    Okul - aile birliklerinin gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    XIV - HER YERDE EĞİTİM:

    Madde 17 - Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır.

    Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir.

    İKİNCİ KISIM: TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISIBİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLERI - ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM:

   

   

    Madde 18 - Türk milli eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, iki anabölümden kurulur.

    Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.

    Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar.

    İKİNCİ BÖLÜM: ÖRGÜN EĞİTİMA OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ:I - KAPSAM:

   

   

    Madde 19 - Okul öncesi eğitimi, mecburi ilköğrenim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar.

    Bu eğitim isteğe bağlıdır.

    II - AMAÇ VE GÖREVLER:

    Madde 20 - Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

    1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak;

    2. Onları ilk öğretime hazırlamak;

    3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak;

    4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.

    III - KURULUŞ:

    Madde 21 - (Değişik madde: 16/06/1983 - 2842/6 md.)

    Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi, gerekli görülen yerlerde ilköğretim okuluna bağlı anasınıfları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilir.

    Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi önceliklere göre açılacağı, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

    İş Kanununa tabi işyerlerinde işverenlerin okul öncesi eğitim kurumu kurmaları için gerekli şartlar ve diğer hususlar, Milli Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gösterilir.

    B İLKÖĞRETİM:I - KAPSAM:

   

    Madde 22 - (Değişik madde: 16/06/1983 - 2842/7 md.)

    İlköğretim 6 - 14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar, İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.

    II - AMAÇ VE GÖREVLER:

    Madde 23 - İlköğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

    1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek;

    2. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.

    3. (Ek bent: 16/08/1997 - 4306/4 md.) İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır.

    III - KURULUŞ:A İLKÖĞRETİM KURUMLARI:

   

    Madde 24 - (Değişik madde: 16/08/1997 - 4306/5 md.)

    İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir.

    B KURULUŞ ŞEKİLLERİ:

    Madde 25 - (Değişik madde: 16/06/1983 - 2842/9 md.)

    (Mülga ilk fıkra: 16/08/1997 - 4306/9 md.)

    Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, köyler gruplaştırılarak, merkezi durumda olan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yatılı ilköğretim bölge okulları kurulur.

    C ORTA ÖĞRETİM:I - KAPSAM:

   

    Madde 26 - Ortaöğretim, ilk öğretime dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar.

    II - ORTAÖĞRETİMDEN YARARLANMA HAKKI:

    Madde 27 - İlköğretimini tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci, ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkanlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir.

    III - AMAÇ VE GÖREVLER:

    Madde 28 - Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

    1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,

    2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.

    Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.

    IV - KURULUŞ:

    Madde 29 - Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir.

    Belli bir programa ağırlık veren okullara lise, teknik lise ve tarım meslek lisesi gibi eğitim dallarını belirleyen adlar verilir.

    Nüfusu az ve dağınık olan ve Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, ortaöğretimin, genel, mesleki ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan çok programlı liseler kurulabilir.

    Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi, uygulanan programın özelliğine göre, Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilir.

    V - ORTAÖĞRETİMDE YÖNELTME:

    Madde 30 - Yöneltme ilköğretimde başlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için ortaöğretimde de devam eder.

    Yöneltme esasları ve çeşitli programlar veya ortaöğretim okulları arasında yapılacak yatay ve dikey geçiş şartları, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenir.

    VI - YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ:

    Madde 31 - (Değişik madde: 16/06/1983 - 2842/10 md.)

    Lise veya dengi okulları bitirenler, yükseköğretim kurumlarına girmek için aday olmaya hak kazanır.

    Hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri, giriş şartları Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.

    VII - İMAMHATİP LİSELERİ:

    Madde 32 - İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur´an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır.

    VIII - GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ:

    Madde 33 - Güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilköğretim ve orta öğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir. Özellikleri dolayısiyle bunların kuruluş, işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

    D YÜKSEKÖĞRETİM:I - KAPSAM:

   

    Madde 34 - Yüksek öğretim, orta öğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsar.

    II - AMAÇ VE GÖREVLER:

    Madde 35 - Yüksek öğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

    1. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek;

    2. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak;

    3. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak;

    4. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek;

    5. Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak;

    6. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır.

    III - KURULUŞ:A YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI:

   

    Madde 36 - (Değişik madde: 16/06/1983 - 2842/11 md.)

    Yükseköğretim kurumları şunlardır:

    1. Üniversiteler,

    2. Fakülteler,

    3. Enstitüler,

    4. Yüksekokullar,

    5. Konservatuvarlar,

    6. Meslek yüksekokulları

    7. Uygulama ve araştırma merkezleri,

    Yükseköğretim kurumlarının amaçları, açılış, kuruluş ve işleyişleri ile öğretim elemanlarına ilişkin esaslar ve yükseköğretim kurumları ile ilgili diğer hususlar, özel kanunlarında belirlenir.

    B YÜKSEKÖĞRETİMİN DÜZENLENMESİ:

    Madde 37 - Yüksek öğretim, milli eğitim sistemi çerçevesinde, öğrencileri lisans öncesi, lisans ve lisans üstü seviyelerinde yetiştiren bir bütünlük içinde düzenlenir.

    Bu bütünlük içinde çeşitli görevleri yerine getiren ve farklı seviyelerde öğretim yapan kuruluşlar bulunur.

    Farklı seviyeler ve kuruluşlar arasında öğrencilere kabiliyetlerine göre, yatay ve dikey geçiş yolları açık tutulur.

    IV - YÜKSEKÖĞRETİMİN PARALI OLUŞU:

    Madde 38 - Yüksek öğretim paralıdır. Başarılı olan fakat maddi imkanları elverişli olmayan öğrencilerin kayıt ücreti, imtihan harcı gibi her türlü öğrenim giderleri burs, kredi yatılılık ve benzeri yollarla sağlanır.

    Öğrenim harç ve ücretlerinin tutarları ve bunların ödenme tarzları ile burs ve kredilerin tutarları ve bunların veriliş esasları, Maliye Bakanlığı ile birlikle hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir.

    Bazı alanlar için mecburi hizmet karşılığı öğrenci yetiştirilmesi hakkındaki hükümler saklıdır.

    V - YÜKSEKÖĞRETİM PLANLAMASI:

    Madde 39 - Yüksek öğretimde, öğretim elemanlarından, tesislerden ve öğrencinin zamanından en verimli bir şekilde yararlanmayı mümkün kılacak ve çeşitli bölgelerdeki yüksek öğretim kurumlarının dengeli bir şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirler alınır; yüksek öğretimin bütününü kapsayan ve orta öğretimle ilgisini sağlayan bir planlama düzeni kurulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YAYGIN EĞİTİMI - KAPSAM, AMAÇ VE GÖREVLER:

   

    Madde 40 - Yaygın eğitimin özel amacı, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş yahut, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında,

    1. Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkanları hazırlamak,

    2. Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkanları hazırlamak,

    3. Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak,

    4. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak,

    5. İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek,

    6. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak,

    7. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkanlar hazırlamak,

    8. Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

    II - KURULUŞ:

    Madde 41 - Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamlayacak, gereğinde aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü imkanlarından yararlanacak biçimde bir bütünlük içinde düzenlenir.

    Yaygın eğitim, genel ve mesleki - teknik olmak üzere iki temel bölümden meydana gelir. Bu bölümler birbirini destekleyici biçimde hazırlanır.

    III - KOORDİNASYON:

    Madde 42 - Genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmi, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyon Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanır.

    Genel yaygın eğitim programlarının düzenleniş şekli yönetmelikle tespit edilir.

    Mesleki ve teknik yaygın eğitim faaliyetlerini yürüten Bakanlıklar ile özerk eğitim kurumları ve resmi ve özel işletmeler arasında Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanacak koordinasyon ve işbirliğinin esasları kanunla düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: ÖĞRETMENLİK MESLEĞİI - ÖĞRETMENLİK :

   

    Madde 43 - Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.

    Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

    Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için, hangi öğretim kademe sinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisans üstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de imkan verecek biçimde düzenlenir.

    (Ek fıkra: 30/06/2004 - 5204 S.K./1.md) Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır. Adaylık dönemini başarıyla tamamlayanlar mesleğe öğretmen olarak atanır.

    (Ek fıkra: 30/06/2004 - 5204 S.K./1.md) Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim (hizmet içi eğitim, lisansüstü eğitim), etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) puanları ile sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanının % 10´unu kıdem, % 20´sini eğitim, % 10´unu etkinlikler, % 10´unu sicil (iş başarımı) ve % 50´sini de sınav puanı oluşturur.

    (Ek fıkra: 30/06/2004 - 5204 S.K./1.md) Kariyer basamaklarında yükselecekler değerlendirme puanlarına göre başarı sıralamasına alınır. Değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az % 60´ını almış olmak şartı aranır.

    (Ek fıkra: 30/06/2004 - 5204 S.K./1.md) Sınav yılda bir defa olmak üzere ÖSYM´ce yapılır.

    (Ek fıkra: 30/06/2004 - 5204 S.K./1.md) Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz. Bu durumda olan öğretmenler kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) ölçütlerine göre değerlendirilir.

    (Ek fıkra: 30/06/2004 - 5204 S.K./1.md) Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükseleceklerin gireceği sınav, sınava katılacaklarda aranacak en az çalışma süresi, hizmet içi eğitim veya lisansüstü eğitim nitelikleri, her bir değerlendirme ölçütüne ilişkin hususlar ve puan değerleri, alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik için aranacak kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) şartları ve puan değerleri, branşlar temelindeki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları, yükselmeye ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

    (Ek fıkra: 30/06/2004 - 5204 S.K./1.md) Toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde, başöğretmen oranı % 10, uzman öğretmen oranı % 20´dir. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar yükseltmeye yetkilidir.

    II- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI “EĞİTİM YÜKSEKOKULU “ AÇMA YETKİSİ:

    Madde 44 - (Değişik madde: 16/06/1983 - 2842/12 md.)

    Öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim yüksekokulları, Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak, Bakanlar Kurulu kararı ile kurulabilirler.

    III - ÖĞRETMENLERİN NİTELİKLERİ VE SEÇİMİ:

    Madde 45 - Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.

    (Değişik fıkra: 16/06/1983 - 2842/13 md. ) Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Milli Eğitim Bakanlığınca seçilirler.

    Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenliğe atanmaları halinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.

    Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim görmüş olanların ne gibi şartlarla seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir.

    IV - ÖĞRETMENLERİN BÖLGE HİZMETİ:

    Madde 46 - Öğretmenlikte yurdun çeşitli bölgelerinde görev yapmak esastır.

    Hizmet bölgeleri ve ihtiyaçlara göre bu bölgelerarası yer değiştirme esasları yönetmelikle düzenlenir.

    V - UZMAN VE USTA ÖĞRETİCİLER:

    Madde 47 - (Değişik madde: 16/06/1983 - 2842/14 md.)

    Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme kurs, seminer ve konferanslarında uzman ve usta öğreticiler de geçici veya sürekli olarak görevlendirilebilir.

    Öğretim tür ve seviyelerine göre uzman ve usta öğreticilerin seçimlerinde aranacak şartlar, görev ve yetkileri, yönetmeliklerle tespit edilir.

    VI - ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ YETİŞTİRİLMESİ:

    Madde 48 - Öğretmenlerin daha üst öğrenim görmelerini sağlamak üzere yaz ve akşam okulları açılır veya hizmet içinde yetiştirilmeleri maksadıyle kurslar ve seminerler düzenlenir.

    Yaz ve akşam okulları öğretmen yetiştiren kurumlarca açılır; bunlara devam ederek yeterli krediyi dolduran öğretmenlere o kurumun belge veya diploması verilir.

    Milli Eğitim Bakanlığınca açılan kurs ve seminerlere devam edenlerden başarı sağlayanlara belge verilir. Bu belgelerin, öğretmenlerin atama, yükselme ve nakillerinde ne ölçüde ve nasıl değerlendirileceği yönetmelikle düzenlenir.

    VII - YURT İÇİ VE YURT DIŞI YETİŞME İMKANLARI:

    Madde 49 - Yurt içinde ve dışında daha üst öğrenim yapmak veya bilgi, görgü ve ihtisaslarını arttırmak isteyen öğretmenlerin belli şartlarla, aylıklı veya aylıksız izinli sayılmaları sağlanır; bu şartlar, milli eğitimin ihtiyaçları gözönünde tutularak, hazırlanacak yönetmelikle belirtilir.

    VIII - ÖĞRETMEN KONUTLARI:

    Madde 50 - Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, özellikle mahrumiyet bölgelerinde görevli öğretmenlere konut sağlanır.

    Konutlar okul binaları ile birlikte planlanır ve yapılır.

    Eski eğitim kurumlarının konut ihtiyacı bir plana bağlanır ve bu konutların yapımı için, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine gerekli ödenek konur.

    DÖRDÜNCÜ KISIM: OKUL BİNALARI VE TESİSLERİOKUL YAPILARI VE TAŞINMAZLARI

   

    Madde 51 - Her derece ve türdeki eğitim kurumlarına ait bina ve tesisler çevrenin ihtiyaçlarına ve uygulanacak programların özelliklerine göre Milli Eğitim Bakanlığınca planlanır ve yaptırılır.

    Bu maksatla her yıl Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek konur.

    Arsa temini ile okul bina ve tesislerin yapım ve donatımında, Devletin azami imkanlarının kullanılması yanında vatandaşların her türlü yardımlarından da yararlanılır ve yardımlar teşvik edilir ve değerlendirilir.

    (Ek fıkra: 03/12/2003 - 5005 S.K./1. md.) Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar ile Milli Eğitim Bakanlığı kullanımında bulunan mülkiyeti il özel idaresine veya köy tüzel kişiliğine ait taşınmazlardan gerekli görülenlerin, mülkiyetinin Hazineye bedelsiz devrinden sonra; Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 24 üncü maddesine bağlı olmaksızın satmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

    (Ek fıkra: 03/12/2003 - 5005 S.K./1. md.) Satış bedelleri bütçeye gelir kaydedilir. Okul/derslik yapımı, onarımı ve donatımı ile ders araç ve gereçleri alımında kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek öngörülür.

    BEŞİNCİ KISIM: EĞİTİM ARAÇ VE GEREÇLERİI - KAPSAM:

   

    Madde 52 - Eğitim araç ve gereçleri, eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitapları ile öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı eğitim malzemesini, milli eğitimin genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eserleri ve eğitim araç ve gereçlerini kapsar.

    II - GÖREV:

    Madde 53 - Milli Eğitim Bakanlığı, kendisine bağlı eğitim kurumlarının eğitim araç ve gereçlerini, gelişen eğitim teknolojisine ve program ve metotlara uygun olarak sağlamak, geliştirmek, yenileştirmek, standartlaştırmak, kullanılma süresini ve telif haklarını ve ders kitabı fiyatlarını tespit etmek, paralı veya parasız olarak ilgililerin yararlanmasına sunmakla görevlidir.

    III - GÖREVİN YERİNE GETİRİLMESİ:

    Madde 54 - Milli Eğitim Bakanlığı eğitim araç ve gereçlerini,

    1. Hazırlamak, imal etmek ve satın almak;

    2. Kişilere veya kuracağı komisyonlara veya yarışmalar düzenleyerek hazırlatmak;

    3. Özel kesimce hazırlananlar veya imal edilenler arasından seçmek veya tavsiye etmek suretiyle 53 üncü maddede belirtilen görevini yerine getirir.

    IV - OKULLARDA OKUTULACAK KİTAPLARIN TESPİTİ VE ÜCRET ÖDENMESİ:

    Madde 55 - (Değişik madde: 03/12/2003 - 5005 S.K./2. md.) *1*

    İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak ders kitapları, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

    Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak veya hazırlatılacak kitaplar ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlama, inceleme ve redaksiyonunda görevlendirilenlere ücret ödenir.

    Ders kitaplarına ilişkin yarışmalarda derece alanlara verilecek ödülün ödeme, usul ve esasları ile miktarı yönetmelikle belirlenir.

    Özel kesimce hazırlanan ve okullarda ders kitabı olarak okutulmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen eserler ücret karşılığı incelenir.

    Ders kitaplarının kabulü, uygunluk süresi, telif hakkı ve ücretlerle ilgili esaslar; inceleme işlemleri ve alınacak inceleme ücreti miktarı; Milli Eğitim Bakanlığınca incelettirilecek eserler için ödenecek ücret miktarı; ders kitaplarının hazırlanması ve incelenmesinde aranacak kriterler ile ders kitabı üreten yayın evlerinde aranacak kriterler; ders kitabı dışındaki diğer kitap ve eğitim araçlarının kullanımı ve bunlardan hangileri için inceleme ücreti alınacağı ve ödeneceği ile ilgili esas ve usuller Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

    ALTINCI KISIM: EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDAKİ GÖREV VE SORUMLULUKI - YÜRÜTME, GÖZETİM VE DENETİM:

   

    Madde 56 - Eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.

    II - YASAKLIK:

    Madde 57 - Askeri maksatlarla açılacak okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykırı hiç bir eğitim faaliyetinde bulunulamaz.

    III - OKUL AÇMA YETKİSİ:

    Madde 58 - (Değişik madde: 16/06/1983 - 2842/16 md.)

    Türkiye´de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Milli Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz.

    Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (Askeri liseler dahil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Milli Eğitim Bakanlığına aittir.

    Askeri eğitim kurumlarının dereceleri, Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir.

 &nb

Kategori:Kanun

Etiket Bulutu

İlginizi Çekebilir

Türk Tabipler birliği kanunund

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5477     Kanun Kabul Tarihi : 23/03/2006   ..Devamını Oku

6023 sayılı Türk Tabipler Birl

Kanun Numarası: 6023     Kabul Tarihi: 23/01/1953     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/01/1953     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı..Devamını Oku

132 sayılı Türk Standartları E

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KURULUŞ KANUNU     Kanun Numarası: 132     Kabul Tarihi: 18/11/1960     Yayımlandığı Resmi G..Devamını Oku

2527 Sayılı Türk Soylu Yabancı

TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE’DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN..Devamını Oku

2920 sayılı Türk Sivil Havacıl

TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU     Kanun Numarası: 2920     Kabul Tarihi: 14/10/1983     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/10/1983..Devamını Oku

3388 sayılı Türk Silahlı Kuvve

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI KANUNU         Madde 1 - Bu Kanunun amacı; milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp ..Devamını Oku

4678 sayılı Türk Silahlı Kuvve

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR HAKKINDA KANUN       BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLERAMAÇMadd..Devamını Oku

5612 sayılı Türk Silahlı Kuvv

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İLK NASIP İSTİHKAKINA İLİŞKİN KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN        Madde 1 - 21/4/2004 tarihli ve 5143 sayılı T&uu..Devamını Oku

5143 sayılı Türk Silahlı Kuvve

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İLK NASIP İSTİHKAKINA İLİŞKİN KANUN        AMAÇ     Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Ku..Devamını Oku

3833 sayılı Türk Silahlı Kuvve

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK HEDEF PLANININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA GELECEK YILLARA SARİ TAAHHÜTLERE GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN    ..Devamını Oku

5459 sayılı Türk Silahlı Kuvve

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK HEDEF PLANININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA GELECEK YILLARA SARİ TAAHHÜTLERE GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞ..Devamını Oku

5497 Türk Silahlı Kuvvetleri P

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ İLE TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSON..Devamını Oku

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSON

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5589     Kanun Kabul Tarihi : 01/03/2007 ..Devamını Oku

5621 SAYILI TÜRK SİLÂHLI KUVVE

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5621     Kanun Kabul Tarihi : 05/04/2007 ..Devamını Oku

Türk Silahlı Kuvvetleri Person

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun No : 4891     Kabul Tarihi : 12/06/2003    ..Devamını Oku

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hiz

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası: 5305     Kabul Tarihi: 23/02/2005  ..Devamını Oku

5365 Türk Silahlı Kuvvetleri İ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU, TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU, GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ KANUNU VE MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE KA..Devamını Oku

4375 Sayılı Türk Silahlı Kuvve

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanu..Devamını Oku

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hiz

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU     Kanun Numarası: 211     Kabul Tarihi: 04/01/1961     Yayımlandığı Resmi Gazete..Devamını Oku

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU     Kanun Numarası : 5715     Kanun Kabul Tarihi : 21/12/2007     Resmi Gazete ..Devamını Oku

Türk Patent Enstitüsü Kuruluş

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN     Kanun No : 5000     Kabul Tarihi : 06/11/2003     Res..Devamını Oku

Türk Parasının Kıymetini Korum

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun No : 4961     Kabul Tarihi : 30/07/2003   ..Devamını Oku

Türk Parasının Kıymetini Korum

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 1567     Kabul Tarihi: 20/02/1930     Yayımlandığı Resmi Gazete..Devamını Oku

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU     Kanun Numarası: 6235     Kabul Tarihi: 27/01/1954     Resmi Gazete Tarihi: ..Devamını Oku

Türk Medeni Kanununun Yürürlüğ

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 4722     Kabul Tarihi: 03/12/2001  ..Devamını Oku

UÇUCU MADDELERİN ZARARLARINDAN

UÇUCU MADDELERİN ZARARLARINDAN İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5898     Kanun Kabul Tarihi : 07/05/2009  &nbs..Devamını Oku

5590 UÇUŞ PARAŞÜT DENİZALTI DA

UÇUŞ, PARAŞÜT, DENİZALTI, DALGIÇ VE KURBAĞA ADAM HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU VE 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN..Devamını Oku

Ulaştırma Bakanlığının Teşkila

  Normal021MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-s..Devamını Oku

5494 Sayılı Ulaştırma Bakanlığ

Kanun Numarası : 5494     Kanun Kabul Tarihi : 27/04/2006     Resmi Gazete Tarihi : 02/05/2006     Resmi Gazete Sayısı : 26156 &nbs..Devamını Oku

697 SAYILI ULAŞTIRMA VE HABERL

Kanun Numarası: 697     Kabul Tarihi: 16/07/1965     Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 26/07/1965     Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 1..Devamını Oku

Ulusal Bayram Ve Genel Tatille

Kanun Numarası: 2429     Kabul Tarihi: 17/03/1981     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1981     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı..Devamını Oku

Ulusal Bayram Ve Genel Tatille

Kanun Numarası : 5892     Kanun Kabul Tarihi : 22/04/2009     Resmi Gazete Tarihi : 27/04/2009     Resmi Gazete Sayısı : 27212 &nbs..Devamını Oku

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

  Normal021MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-s..Devamını Oku

ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN

  Normal021MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-s..Devamını Oku

Uluslararası Nitelikteki Teşek

ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ TEŞEKKÜLLERİN KURULMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 3335     Kabul Tarihi: 26/03/1987     Yayımlan..Devamını Oku

4782 SAYILI ULUSLARARASI TİCAR

ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE RÜŞVET VERİLMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanu..Devamını Oku

Umumi Hayata Müessir Afetler D

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Normal021MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */table.MsoNormalT..Devamını Oku

5511 Umumi Hayata Müessir Afet

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5511     Kanun Kabul Tarihi : 31/05/2006  &..Devamını Oku

Umumi Mağazalar Kanunu

Kanun Numarası: 2699     Kanun Kabul Tarihi: 11/08/1982     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/07/1982     Yayımlandığı Resmi Gazete ..Devamını Oku

1694 Sayılı Umumi Mahkemeler v

UMUMİ MAHKEMELER VE KARAR HAKİMLERİ VE MUSTANTİKLERLE UMUMİ VE HUSUSİ KAZA SALAHİYETİNİ HAİZ MAKAMLAR ARASINDAKİ İHTİLAFIN HALLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 1684     ..Devamını Oku

3533 Sayılı Kanun

Kanun Numarası: 3533     Kabul Tarihi: 29/06/1938     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/07/1938     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı..Devamını Oku

5802 Sayılı Kanun

Kanun Numarası : 5802     Kanun Kabul Tarihi : 31/07/2008     Resmi Gazete Tarihi : 14/08/2008     Resmi Gazete Sayısı : 5802  ..Devamını Oku

UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHK

Kanun Numarası: 1608     Kanun Kabul Tarihi: 15/05/1930     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/05/1930     Yayımlandığı Resmi Gazete ..Devamını Oku

486 Sayılı Umuru Belediyeye Mü

Kanun Numarası: 486     Kabul Tarihi: 16/04/1924     Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 17/05/1924     Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 7..Devamını Oku

UYGULAMA İMKÂNI KALMAMIŞ BAZI

Kanun Numarası : 5637     Kanun Kabul Tarihi : 26/04/2007     Resmi Gazete Tarihi : 02/05/2007     Resmi Gazete Sayısı : 26510 &nbs..Devamını Oku

Uygulanma İmkanı Kalmamış Olan

Kanun Numarası: 3488     Kabul Tarihi: 27/10/1988     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/11/1988     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı..Devamını Oku

Uyuşturucu Maddelerin Murakabe

Kanun Numarası: 2313     Kanun Kabul Tarihi: 12/06/1933     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1933     Yayımlandığı Resmi Gazete ..Devamını Oku

Uyuşturucu Maddelerin Murakabe

Kanun No : 4819     Kabul Tarihi : 27/02/2003     Resmi Gazete Tarihi: 06/03/2003     Resmi Gazete Sayısı: 25040    ..Devamını Oku

UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ K

Kanun Numarası: 3298     Kanun Kabul Tarihi: 03/06/1986     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1986     Yayımlandığı Resmi Gazete ..Devamını Oku

UZMAN ERBAŞ KANUNU

  Normal021MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-s..Devamını Oku

UZMAN ERBAŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKL

Kanun Numarası: 5085     Kabul Tarihi: 10/02/2004     Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 17/02/2004     Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 2..Devamını Oku

UZMAN JANDARMA KANUNU

  Normal021MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-s..Devamını Oku

Uzman Jandarma Kanununda Değiş

Kanun No : 4892     Kabul Tarihi : 12/06/2003     Resmi Gazete Tarihi: 18/06/2003     Resmi Gazete Sayısı: 25142    ..Devamını Oku

UZMAN JANDARMA KANUNUNDA DEĞİŞ

Kanun Numarası: 5135     Kabul Tarihi: 14/04/2004     Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 20/04/2004     Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 2..Devamını Oku

Üç İlçe Ve Bir İl Kurulması İl

Kanun Numarası: 4200     Kabul Tarihi: 24/10/1996     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/10/1996     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı..Devamını Oku

Üretimini Likit Petrol Gazı İl

Kanun No. 4680     Kabul Tarihi : 13/06/2001     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/06/2001     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 244..Devamını Oku

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUA

Kanun No: 4703     Kanun Kabul Tarihi: 29/06/2001     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/2001     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı..Devamını Oku

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TE

Kanun No: 4757     Kabul Tarihi : 16/05/2002     Resmi Gazete Tarihi: 30/05/2002     Resmi Gazete Sayısı: 24770     ..Devamını Oku

VATANİ HİZMET TERTİBİ AYLIKLAR

Kanun Numarası : 3292    Kabul Tarihi : 28/05/1986    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 03/06/1986    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 19126 &..Devamını Oku

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KAN

Normal021MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-par..Devamını Oku

VEREM SAVAŞI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 5368    Kabul Tarihi: 11/04/1949    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/04/1949    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7183  ..Devamını Oku

VERGİ BARIŞI KANUNU

Normal021MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-par..Devamını Oku

VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK L

Normal021MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-par..Devamını Oku

VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK L

Normal021MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-par..Devamını Oku

4358 VERGİ KİMLİK NUMARASI KUL

Kanun Numarası: 4358     Kabul Tarihi: 02/04/1998     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/04/1998     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı..Devamını Oku

VERGİ USUL KANUNU, EMLAK VERGİ

Kanun Numarası: 4751    Kabul Tarihi : 03/04/2002    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/04/2002    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24721 &nbs..Devamını Oku

VERGİ USUL KANUNU GELİR VERGİS

Kanun No : 5024     Kabul Tarihi : 17/12/2003     Resmi Gazete Tarihi: 30/12/2003     Resmi Gazete Sayısı: 25332    ..Devamını Oku

6343 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLE

  Normal021MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-s..Devamını Oku

YABANCI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİM

Kanun Numarası: 2923    Kabul Tarihi: 14/10/1983    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/10/1983    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18196  ..Devamını Oku

YABANCI MEMLEKETLERDE TÜRK ASI

Kanun Numarası: 168    Kabul Tarihi: 16/12/1960    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/12/1960    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10688  ..Devamını Oku

6653 Sayılı Kanun

YABANCI MEMLEKETLERLE MUVAKKAT MAHİYETTE MODÜSVİVENDİLER VE TİCARET ANLAŞMALARI AKDİ VE BUNLARIN ŞÜMULÜNE GİREN MADDELERİN GÜMRÜK RESİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE ..Devamını Oku

YABANCILARA İKİNCİ EL TAŞIT SA

Kanun Numarası: 5086    Kabul Tarihi: 10/02/2004    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/02/2004    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25373  ..Devamını Oku

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ

Normal021MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-par..Devamını Oku

5683 SAYILI YABANCILARIN TÜRKİ

  Normal021MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-s..Devamını Oku

3681 SAYILI YAHŞİHAN'DA MEYDAN

Kanun Numarası: 3681     Kabul Tarihi: 22/11/1990     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/11/1990     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı..Devamını Oku

YAKIN VE ORTA - DOĞU ÇALIŞMA E

Normal021MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-par..Devamını Oku

YALOVA TERMAL KAPLICALARININ İ

Kanun Numarası: 3653    Kabul Tarihi: 26/06/1939    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/07/1939    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4249  ..Devamını Oku

YALOVA TERMAL KAPLICALARININ İ

Kanun No : 5185    Kabul Tarihi : 03/06/2004    Resmi Gazete Tarihi: 09/06/2004    Resmi Gazete Sayısı: 25487    Madde 1 - 26/06/1939..Devamını Oku

4473 SAYILI YANGIN YERSARSINTI

  Normal021MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-s..Devamını Oku

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK

Kanun Numarası: 4283    Kabul Tarihi: 16/07/1997    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/07/1997    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 23054  ..Devamını Oku

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK

Kanun Numarası : 5539    Kanun Kabul Tarihi : 01/07/2006    Resmi Gazete Tarihi : 18/07/2006    Resmi Gazete Sayısı : 26232    Madde 1..Devamını Oku

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

Kanun No: 4708    Kanun Kabul Tarihi : 29/06/2001    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/07/2001    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24461 &nbs..Devamını Oku

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNDA

Kanun No : 5205    Kabul Tarihi : 30/06/2004    Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2004    Resmi Gazete Sayısı: 25514    Madde 1 - 29/06/2001 ..Devamını Oku

YARDIM TOPLAMA KANUNU

Normal021MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-par..Devamını Oku

YARGITAY KANUNU-1

Normal021MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-par..Devamını Oku

YARGITAY KANUNU-2

Normal021MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-par..Devamını Oku

YARGITAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Kanun No : 4929    Kabul Tarihi : 15/07/2003    Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003    Resmi Gazete Sayısı: 25176    Madde 1 - 04/02/1983 ..Devamını Oku

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN

Kanun Numarası : 5652    Kanun Kabul Tarihi : 05/05/2007    Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007    Resmi Gazete Sayısı : 26530    Madde 1..Devamını Oku

YATILI BÖLGE VE ÖZEL EĞİTİME M

Kanun Numarası: 1607    Kabul Tarihi: 11/07/1972    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/07/1972    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 14251  ..Devamını Oku

YATIRIMLAR (HOLDİNG) ANONİM Şİ

Kanun Numarası: 86    Kabul Tarihi: 20/09/1960    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/09/1960    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10610  &..Devamını Oku

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞ

Normal021MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-par..Devamını Oku

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞ

Kanun Numarası : 5350    Kanun Kabul Tarihi : 12/05/2005    Resmi Gazete Tarihi : 18/05/2005    Resmi Gazete Sayısı : 25819    Madde 1..Devamını Oku

YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERÎ

Kanun Numarası : 5743    Kanun Kabul Tarihi : 26/02/2008    Resmi Gazete Tarihi : 12/03/2008    Resmi Gazete Sayısı : 26814    Madde 1..Devamını Oku

YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERÎ

Kanun Numarası : 5613    Kanun Kabul Tarihi : 27/03/2007    Resmi Gazete Tarihi : 03/04/2007    Resmi Gazete Sayısı : 26482    Madde 1..Devamını Oku

YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERİ

Normal021MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-par..Devamını Oku

YEM KANUNU

Kanun Numarası: 1734    Kanun Kabul Tarihi: 29/05/1973    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/06/1973    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 14557&nb..Devamını Oku

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLAR

Kanun Numarası : 5346    Kanun Kabul Tarihi : 10/05/2005    Resmi Gazete Tarihi : 18/05/2005    Resmi Gazete Sayısı : 25819    BİRİNCİ..Devamını Oku

YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 167    Kabul Tarihi: 16/12/1960    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/12/1960    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10688  ..Devamını Oku

YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TA

Kanun Numarası : 5366    Kanun Kabul Tarihi : 16/06/2005    Resmi Gazete Tarihi : 05/07/2005    Resmi Gazete Sayısı : 25866    AMA&Cce..Devamını Oku

YUNUS EMRE VAKFI KANUNU

Kanun Numarası : 5653    Kanun Kabul Tarihi : 05/05/2007    Resmi Gazete Tarihi : 18/05/2007    Resmi Gazete Sayısı : 26526    BİRİNC..Devamını Oku

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKIN

Kanun Numarası : 5597    Kanun Kabul Tarihi : 08/03/2007    Resmi Gazete Tarihi : 23/03/2007    Resmi Gazete Sayısı : 26471    YURT DI..Devamını Oku

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATA

Normal021MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-par..Devamını Oku

YURT DIŞINDA GÖREVLİ PERSONELE

Kanun Numarası: 2453    Kabul Tarihi: 23/04/1981    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25/04/1981    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 17321  &..Devamını Oku

YÜKSEK ASKERİ ŞURANIN KURULUŞ

Kanun Numarası: 1612    Kabul Tarihi: 17/07/1972    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/07/1972    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 14257  ..Devamını Oku

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLA

Normal021MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-par..Devamını Oku

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLA

Kanun Numarası : 5505    Kanun Kabul Tarihi : 18/05/2006    Resmi Gazete Tarihi : 26/05/2006    Resmi Gazete Sayısı : 26179    Madde 1..Devamını Oku

YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURTLAR

Kanun Numarası: 5661    Kabul Tarihi: 24/03/1950    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/04/1950    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7472  ..Devamını Oku

YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE B

Kanun Numarası: 5102    Kanun Kabul Tarihi: 03/03/2004    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/03/2004    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25394 ..Devamını Oku

Yüksek Öğretim Personel Kanunu

  Normal021MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-s..Devamını Oku

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA GEÇİCİ

Kanun Numarası : 5316    Kanun Kabul Tarihi : 15/03/2005    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi :18/03/2005    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 25759&n..Devamını Oku

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNDA DEĞİŞİ

Kanun Numarası : 5772     Kanun Kabul Tarihi : 18/06/2008    Resmi Gazete Tarihi : 28/06/2008    Resmi Gazete Sayısı : 26920    Madde..Devamını Oku

5839 Sayılı YÖK Teşkilatı Kanu

Kanun Numarası : 5839     Kanun Kabul Tarihi : 19/02/2009     Resmi Gazete Tarihi : 28/02/2009     Resmi Gazete Sayısı : 27155-Mük..Devamını Oku

5826 Sayılı YÖK Öğretim Eleman

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE E..Devamını Oku

5467 Sayılı YÖK Teşkilatı Kanu

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU TELSİZ KANUNU İLE 78 VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KA..Devamını Oku

5573 Sayılı YÖK Teşkilatı Kanu

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU, YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU, KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU, TELSİZ KANUNU İLE 78 VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE..Devamını Oku

YÖK Teşkilatı K. Bir Ek Madde

Kanun No : 4909     Kabul Tarihi : 26/06/2003     Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2003     Resmi Gazete Sayısı: 25155    ..Devamını Oku

Yükseköğretim Kurumları Teşkil

Kanun Numarası : 5379     Kanun Kabul Tarihi : 01/07/2005     Resmi Gazete Tarihi : 06/07/2005     Resmi Gazete Sayısı : 25867 &nbs..Devamını Oku

YÖK Teşkilatı Kanununda Değişi

Kanun Numarası : 5526     Kanun Kabul Tarihi : 22/06/2006     Resmi Gazete Tarihi : 04/07/2006     Resmi Gazete Sayısı : 26218 &nbs..Devamını Oku

YÖK Teşkilatı Kanununda Değişi

Kanun Numarası : 5656     Kanun Kabul Tarihi : 09/05/2007     Resmi Gazete Tarihi : 18/05/2007     Resmi Gazete Sayısı : 26526 &nbs..Devamını Oku

5662 Sayılı Kanun

Kanun Numarası : 5662     Kanun Kabul Tarihi : 17/05/2007     Resmi Gazete Tarihi : 29/05/2007     Resmi Gazete Sayısı : 26536 &nbs..Devamını Oku

YÖK Teşkilatı Kanununun Bir Ma

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLÂTI KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 5076     Kabul Tarihi: ..Devamını Oku

3843 Sayılı Yüksek Öğretim Kur

Kanun Numarası: 3843     Kabul Tarihi: 19/11/1992     Resmi Gazete Tarihi: 27/11/1992     Resmi Gazete Sayısı : 21418   &..Devamını Oku

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU,

Kanun Numarası: 4048    Kabul Tarihi: 24/11/1994    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/12/1994    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22129  ..Devamını Oku

ZABİTAN VE ASKERİ MEMURLARIN M

Kanun Numarası: 1453    Kabul Tarihi: 18/05/1929    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30/06/1929    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 1229  ..Devamını Oku

ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİ

Kanun Numarası: 3573    Kanun Kabul Tarihi: 26/01/1939    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/02/1939    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4126&nbs..Devamını Oku

ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİ

Kanun Numarası: 6777    Kabul Tarihi: 09/07/1956    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1956    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 9358  &n..Devamını Oku

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALA

Normal021MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-par..Devamını Oku

ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ HAK

Kanun Numarası: 7472    Kanun Kabul Tarihi: 06/05/1960    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/05/1960    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10504 ..Devamını Oku

ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANT

Normal021MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-par..Devamını Oku

ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANT

Kanun Numarası : 5818    Kanun Kabul Tarihi : 26/11/2008    Resmi Gazete Tarihi : 05/12/2008    Resmi Gazete Sayısı : 27075    Madde 1..Devamını Oku

ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞIND

Kanun Numarası: 2841    Kanun Kabul Tarihi: 16/06/1983    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/06/1983    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18081 ..Devamını Oku

TÜRK KODEKSİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 767    Kabul Tarihi: 03/03/1926    Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 17/03/1926    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 324   ..Devamını Oku

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDA

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN     Kanun No. 4668     Kabul Tarihi : 02/05/2001  ..Devamını Oku

TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLEN

TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİMİZİN KURULMASI AMACİYLE KATILMA PAYI İHDASI VE MİLLİ PİYANGO HASILATININ BU GAYEYE SARFI HAKKINDA KANUN  ..Devamını Oku

TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATB

TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numurası: 1353    Kabul Tarihi: 01/11/1928    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/11/1..Devamını Oku

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU

Normal021MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-par..Devamını Oku

TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KAN

Normal021MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-par..Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK V

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası : 5349    Kanun Kabul Tarihi ..Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK V

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN    Kanun No: 5252    Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004    Yayımlandığı ..Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası : 5377    Kanun Kabul Tarihi : 29/06/2005    Resmi Gazete Tarihi : 08/07/..Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNUNA BİR GEÇİCİ

TÜRK CEZA KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN    Kanun Numarası: 5106    Kabul Tarihi: 04/03/2004    Yayımlandığı Resmi Ga..Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU, CEZALARIN İN

TÜRK CEZA KANUNU, CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUN VE KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun No: 4785    Kabul Tarihi : 08/01/20..Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU İLE HAPİSHANE

TÜRK CEZA KANUNU İLE HAPİSHANE VE TEVKİFHANELERİN İDARESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun No : 4806    Kabul Tarihi : 05/02/2003&nbs..Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU İLE CEZALARIN

TÜRK CEZA KANUNU İLE CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası: 4421    Kabul Tarihi: 28/07/1999    R..Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU 1.BÖLÜM

Kanun Numarası: 5237    Kabul Tarihi: 26/09/2004    Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 12/10/2004    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 25611  &n..Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU 2.BÖLÜM

İKİNCİ KİTAP: ÖZEL HÜKÜMLER    BİRİNCİ KISIM:ULUSLARARASI SUÇLAR    BİRİNCİ BÖLÜM:SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR &nb..Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU 3.BÖLÜM

İSNADIN İSPATI    Madde 127 - (1) İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması hâlinde kişiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkın..Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU 4.BÖLÜM

TİCARÎ SIR, BANKACILIK SIRRI VEYA MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VEYA BELGELERİN AÇIKLANMASI    Madde 239 - (1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gere..Devamını Oku

TÜRK BAYRAĞI KANUNU

TÜRK BAYRAĞI KANUNU    Kanun Numarası: 2893    Kanun Kabul Tarihi: 22/09/1983    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/09/1983    Y..Devamını Oku

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURUL

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 4457    Kabul Tarihi: 27/10/1999    Yayımlandığı Resmi Gazet..Devamını Oku

4822 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNM

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun No : 4822     Kabul Tarihi : 06/03/2003     Res..Devamını Oku

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 4077    Kanun Kabul Tarihi: 23/02/1995    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1995&nb..Devamını Oku

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası : 5761    Kanun Kabul Tarihi : 07/05/2008    Resmi Gazete Tarihi : 15/05/..Devamını Oku

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun No : 4957    Kabul Tarihi : 24/07/2003    Resmi Gazete Tarihi: 01/08/2003 &..Devamını Oku

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU    Kanun Numarası: 2634    Kanun Kabul Tarihi: 12/03/1982    Resmi Gazete Tarihi: 16/03/1982    Resmi Gazete Sayı..Devamını Oku

5578 SAYILI TOPRAK KORUMA VE A

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası : 5578     Kanun Kabul Tarihi : 31/01/2007  &nb..Devamını Oku

5751 SAYILI TOPRAK KORUMA VE A

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU İLE MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası : 5751     Kanun Kabul Tarihi : 26/03/20..Devamını Oku

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANI

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU    Kanun Numarası : 5403    Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005    Resmi Gazete Tarihi : 19/07/2005  &nb..Devamını Oku

TOPRAK BAYRAMI KANUNU

TOPRAK BAYRAMI KANUNU    Kanun Numarası: 4760    Kabul Tarihi: 15/06/1945    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/06/1945    Yayımlandı..Devamını Oku

TOPLUMA KAZANDIRMA KANUNU

TOPLUMA KAZANDIRMA KANUNU    Kanun No : 4959    Kabul Tarihi : 29/07/2003    Resmi Gazete Tarihi: 06/08/2003    Resmi Gazete Sayısı: 25..Devamını Oku

TOPLU KONUT KANUNUNDA VE GENEL

TOPLU KONUT KANUNUNDA VE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAS..Devamını Oku

TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKL

TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN    Kanun No: 4767    Kabul Tarihi : 27/06/2002    Resmi Gazete Tarihi: 03/07/2002 &nbs..Devamını Oku

TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKL

TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası : 5610     Kanun Kabul Tarihi : 22/03/2007     Resmi Gazete Tarihi : 06/04/2..Devamını Oku

TOPLU KONUT KANUNU

TOPLU KONUT KANUNU    Kanun Numarası: 2985    Kabul Tarihi: 02/03/1984    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/03/1984    Yayımlandığı ..Devamını Oku

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE L

Kanun Numarası: 2822    Kanun Kabul Tarihi: 05/05/1983    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/05/1983    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18040 ..Devamını Oku

2911 SAYILI TOPLANTI VE GÖSTER

Kanun Numarası: 2911     Kanun Kabul Tarihi: 06/10/1983     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/10/1983     Yayımlandığı Resmi Gazete ..Devamını Oku

TOHUMCULUK KANUNU

TOHUMCULUK KANUNU    Kanun Numarası : 5553    Kanun Kabul Tarihi : 31/10/2006    Resmi Gazete Tarihi : 08/11/2006    Resmi Gazete Sayıs..Devamını Oku

4952 SAYILI TİCARİ İŞLETME REH

TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun No : 4952     Kabul Tarihi : 23/07/2003     Resmi Gazete Tar..Devamını Oku

TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU

TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU    Kanun Numarası: 1447    Kanun Kabul Tarihi: 21/07/1971    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/07/1971   ..Devamını Oku

TİCARETTE TAĞŞİŞİN MENİ VE İHR

TİCARETTE TAĞŞİŞİN MEN’İ VE İHRACATIN MURAKABESİ VE KORUNMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 1705    Kanun Kabul Tarihi: 10/06/1930    Yayıml..Devamını Oku

TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU

TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU    Kanun Numarası: 430    Kabul Tarihi: 03/03/1340    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 06/03/1340    Yayımladığ..Devamını Oku

TESEÜLÜN MENİNE DAİR NİZAMNAME

TESEÜLÜN MENİNE DAİR NİZAMNAME (OSMANLI KANUNU)    "KANUN NO" - "R.G.NO" - "YAYIM TARİHİ"    Madde 1 - İşbu nizamname dar&uum..Devamını Oku

TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞ

TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası : 5532    Kanun Kabul Tarihi : 29/06/2006    Resmi Gazete Tar..Devamını Oku

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN D

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası : 5562    Kanun Kabul ..Devamını Oku

TEMSİL TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKK

TEMSİL TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 4505    Kabul Tarihi: 27/01/2000    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2000 ..Devamını Oku

TELSİZ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YA

TELSİZ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5392    Kanun Kabul Tarihi : 02/07/2005    Resmi Gazete Tarihi : 13/07/205&nb..Devamını Oku

Telgraf Ve Telefon Kanununda D

TELGRAF VE TELEFON KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     TELGRAF VE TELEFON KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası: 5071..Devamını Oku

Telgraf Ve Telefon Kanununda D

TELGRAF VE TELEFON KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası : 5457     Kanun Kabul Tarihi : 09/02/2006     Resm..Devamını Oku

4502 Sayılı Telgraf ve Telefon

TELGRAF VE TELEFON K, ULAŞTIRMA BAK TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HK K, TELSİZ K VE POSTA, TELGRAF VE TELEFON İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI HK K İLE GENEL KADRO VE USULÜ HK KHK&rsq..Devamını Oku

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU    Kanun No: 4691    Kabul Tarihi : 26/06/2001    Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2001    Resmi G..Devamını Oku

TEKKE VE ZAVİYELERLE TÜRBELERİ

TEKKE VE ZAVİYELERLE TÜRBELERİN SEDDİNE VE TÜRBEDARLIKLAR İLE BİR TAKIM UNVANLARIN MEN VE İLGASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası: 677    Kabul Tarihi: 30/1..Devamını Oku

TEBLİGAT KANUNU İLE CEZA MUHAK

     TEBLİGAT KANUNU İLE CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun No : 4829    Kabul Tarihi : 19/03/2003..Devamını Oku

TEBLİGAT KANUNU

TEBLİGAT KANUNU    Kanun Numarası: 7201    Kanun Kabul Tarihi: 11/02/1959    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1959    Yayımland..Devamını Oku

TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMA

     TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN İKTİSABINA DAİR KANUN    Kanun Numarası: 3303    Kabul Tarihi: 05/06/1986  ..Devamını Oku

TAŞKIN SULARA VE SU BASKINLARI

TAŞKIN SULARA VE SU BASKINLARINA KARŞI KORUNMA KANUNU    Kanun Numarası: 4373    Kabul Tarihi: 14/01/1943    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/01/1..Devamını Oku

TAŞIT KANUNU

TAŞIT KANUNU    Kanun Numarası: 237    Kabul Tarihi: 05/01/1961    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/01/1961    Yayımlandığı Resmi G..Devamını Oku

TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAP

TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN    Kanun No : 4807    Kabul Tarihi : 05/02/20..Devamını Oku

TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAP

  TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 3091    Kanun Kabul Tarihi: 04/12/1984    ..Devamını Oku

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE

     TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA BAĞLANMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN H&U..Devamını Oku

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 2983    Kabul Tarihi: 29/02/1984    Yayımlandığı Resmi..Devamını Oku

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KA

     TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU    Kanun No: 5200    Kanun Kabul Tarihi: 29/06/2004    Resmi Gazete Tarihi: 06/07/200..Devamını Oku

TARIMIN TEŞVİKİ VE ÇİFTÇİNİN

     TARIMIN TEŞVİKİ VE ÇİFTÇİNİN DESTEKLENMESİ, 193 SAYILI GVK VE 5422 SAYILI KVK.NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 3380..Devamını Oku

Tarımda Kendi Adına ve Hesabın

    TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU     Kanun Numarası: 2926     Kabul Tarihi: 17/10/1983 &n..Devamını Oku

Tarım ve Köyişleri Bak. Merke

   TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ MERKEZ VE TAŞRA KURULUŞLARINA DÖNER SERMAYE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 969     Ka..Devamını Oku

170 sayılı Tabi İşletmeler Dı

  TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ 867 VE 170 SAYILI KANUNLARA TABİ İŞLETMELER DIŞINDA KALAN TAŞRA KURULUŞLARINA DÖNER SERMAYE VERİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA, ..Devamını Oku

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DE

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5648    Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007    ..Devamını Oku

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOC

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU    Kanun Numarası: 5300          Kanun Kabul Tarihi:10/02/2005    Yay..Devamını Oku

TARIM SİGORTALARI KANUNU

TARIM SİGORTALARI KANUNU    Kanun Numarası : 5363    Kanun Kabul Tarihi : 14/06/2005    Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005    Resmi Gazet..Devamını Oku

TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİR

TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 4572    Kabul Tarihi: 01/06/2000    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/06/200..Devamını Oku

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 3155    Kabul Tarihi: 26/02/1985  &nb..Devamını Oku

5330 Sayılı Tarım Kooperatifle

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 553 SAYILI KANUN HÜKMÜND..Devamını Oku

Tarım Kredi Kooperatifleri ve

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU     Kanun Numarası: 1581     Kabul Tarihi: 18/04/1972     Resmi Gazete Tarihi: 28/04/19..Devamını Oku

TARIM KANUNU

TARIM KANUNU    Kanun Numarası: 5488    Kabul Tarihi: 18/04/2006    Resmi Gazete Tarihi : 25/04/2006    Resmi Gazete Sayısı : 26149&nbs..Devamını Oku

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜR

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİL EDİLECEK TAŞINMAZ MALLAR HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 3646    Kabul Tarihi: 16/05/1990 &..Devamını Oku

Tarım İşçileri Sosyal Sigortal

TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU     Kanun Numarası: 2925     Kabul Tarihi: 17/10/1983     Yayımlandığı Resmi Gazete Tari..Devamını Oku

TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALAR

TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 2859    Kabul Tarihi: 23/06/1983    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: ..Devamını Oku

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRL

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN    Kanun Nu..Devamını Oku

TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIY

TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİ KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUN    Kanun Numarası: 1515    Kabul Tarihi: 02/06/1929    Yayımlandığı ..Devamını Oku

TAPU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAP

TAPU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası : 5444    Kabul Tarihi : 29.12.2005    Resmi Gazete Tarihi : 07.01.2006  ..Devamını Oku

TAPU KANUNU

TAPU KANUNU    Kanun Numarası: 2644    Kabul Tarihi: 22/12/1934    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/12/1934    Yayımlandığı Resmi G..Devamını Oku

TANITMA FONU TEŞKİLİ İLE 11.0

   TANITMA FONU TEŞKİLİ İLE 11.07.1939 TARİHLİ VE 3670 SAYILI MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUNUN 4. MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 3230&..Devamını Oku

TANIK KORUMA KANUNU

TANIK KORUMA KANUNU    Kanun Numarası: 5726    Kanun Kabul Tarihi: 27/12/2007    Resmi Gazete Tarihi: 05/01/2008    Resmi Gazete Sayısı..Devamını Oku

TAKVİMDE TARİH MEBDEİNİN TEBD

TAKVİMDE TARİH MEBDEİNİN TEBDİLİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 698    Kabul Tarihi: 26/12/1925    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 02/01/1926 ..Devamını Oku

TAHSİS EDİLDİKLERİ GAYELERDE

TAHSİS EDİLDİKLERİ GAYELERDE KULLANILMALARINA İMKAN VEYA LÜZUM KALMAYAN HARB SEFİNELERİNİN SATILMASINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 269    ..Devamını Oku

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 2090    Kabul Tarihi: 20/06/1977    Y..Devamını Oku

TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA

TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN    Kanun Numarası: 4123    Kabul Tarihi: 23/07/1995..Devamını Oku

TABABETİ ADLİYE KANUNU

TABABETİ ADLİYE KANUNU    Kanun Numarası: 38    Kabul Tarihi: 11/10/1920    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/03/1921    Yayımlandığ..Devamını Oku

TABABET VE ŞUABATI SANATLARIN

TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun No : 5181    Kabul Tarihi : 02/06/2004    Res..Devamını Oku

TABABET VE ŞUABATI SANATLARIN

TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası: 1219    Kanun Kabul Tarihi: 11/04/1928    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih..Devamını Oku

4876 Sayılı TC Ziraat Bankası

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN ÜRETİCİLERE KULLANDIRILAN VE SORUNLU HALE GELEN TARIMSAL KREDİLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN  &n..Devamını Oku

T.C. Emekli Sandığı, SSK ve Ba

T.C. EMEKLİ SANDIĞI, SOSYAL SİGORTALAR KURUMU VE BAĞ-KUR´DAN AYLIK VEYA GELİR ALMAKTA OLANLARA EK ÖDEME YAPILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR KURUMU VE BAĞ-KUR´DAN AYLIK VEYA GELİR ..Devamını Oku

ŞİRKETLERİN MÜRURU ZAMANA UĞRA

ŞİRKETLERİN MÜRURU ZAMANA UĞRAYAN KUPON TAHVİLAT VE HİSSE SENEDİ BEDELLERİNİN HAZİNEYE İNTİKALİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 2308    Kabul Tarihi: 12/06/1..Devamını Oku

ŞEKER KANUNU

ŞEKER KANUNU    Kanun No: 4634    Kanun Kabul Tarihi: 04/04/2001    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/04/2001    Yayımlandığı Resmi ..Devamını Oku

ŞEHİR VE KASABALARDAN UZAK YER

ŞEHİR VE KASABALARDAN UZAK YERLERDE İNŞA EDİLEN JANDARMA KARAKOL BİNALARINA KARAKOL KOMUTANI İLE AİLESİNİN İKAMETİ İÇİN İLAVE YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 394..Devamını Oku

ŞEHİR VE KASABALARDA MAHALLE M

ŞEHİR VE KASABALARDA MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR HEYETLERİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN    Kanun Numarası: 4541    Kabul Tarihi: 10/04/1944    Yayımlandığı Resm..Devamını Oku

ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN

  ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 671    Kabul Tarihi: 25/11/1925    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 28/11/1925  &nbs..Devamını Oku

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALI

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5602    Kanun Kabul Tarihi : 14/03/2007  &nbs..Devamını Oku

ŞANLIURFA İLİ HALFETİ İLÇESİ K

ŞANLIURFA İLİ HALFETİ İLÇESİ KARAOTLAK KÖYÜ TAPULAMA ALANI DIŞINA NAKLEDİLEN BÖLÜMÜ İLE ARGAÇ, SELDEK, YEŞİLÖZEN VE KARAOTLAK KÖYLERİNİN HALFETİ İ..Devamını Oku

SULAR HAKKINDA KANUN

SULAR HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 831    Kabul Tarihi: 28/04/1926    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 10/05/1926    Yayımladığı R..Devamını Oku

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZEN

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU    Kanun Numarası: 3083    Kabul Tarihi: 22/11/1984    Yayımlandığı Resmi Gazet..Devamını Oku

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5549    Kanun Kabul Tarihi : 11/10/2006    Resmi Gazete Tarihi ..Devamını Oku

SU ÜRÜNLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKL

SU ÜRÜNLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun No : 4950    Kabul Tarihi : 22/07/2003    Resmi Gazete Tarihi: 29/07/2003&n..Devamını Oku

SU ÜRÜNLERİ KANUNU

SU ÜRÜNLERİ KANUNU    Kanun Numarası: 1380    Kabul Tarihi: 22/03/1971    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/04/1971    Yay..Devamını Oku

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN    Kanun No: 5149    Kanun Kabul Tarihi: 28/04/2004    Resmi Gazete..Devamını Oku

SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SAB

SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARININ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5738 &..Devamını Oku

SOYADI KANUNU

Kanun Numarası: 2525    Kabul Tarihi: 21/06/1934    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/07/1934    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2741  ..Devamını Oku

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞM

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası:5263    Kanun Kabul Tarihi:01/1..Devamını Oku

SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DE

SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5386    Kanun Yayım Tarihi : 02/07/2005    Resmi Gazete Tarihi : 0..Devamını Oku

4759 Sayılı Sosyal Sigortalar

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORT..Devamını Oku

5073 sayılı Sosyal Sigortalar

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA..Devamını Oku

4784 sayılı, Sosya Sigortalar

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HE..Devamını Oku

5698 sayılı Sosyal Sigortalar

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HA..Devamını Oku

Sosyal Sigortalar Kanunu ile T

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5561     Kanun Kabul..Devamını Oku

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİ

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5579    Kanun Kabul Tarihi : 01/02/2007  ..Devamını Oku

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİ

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU    Kanun Numarası: 2828    Kabul Tarihi: 24/05/1983    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/05..Devamını Oku

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLA

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5458    Kanun Kabul Tarih..Devamını Oku

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLATI KANUNU    Kanun No : 4947    Kabul Tarihi : 16/07/2003    Resmi Gazete Tarihi: 24/07/2003    Resm..Devamını Oku

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU    Kanun Numarası : 5502    Kanun Kabul Tarihi : 16/05/2006    Resmi Gazete Tarihi : 20/05/2006    R..Devamını Oku

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA T

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 2829    Kabul Tarihi: 24/05/1983  &..Devamını Oku

5282 sayılı Sosyal Sigortalar

SOS. SİG. K., TARIM İŞÇİLERİ SOS. SİG. K., ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOS. SİG. KURUMU K. İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOS. SİG. K..Devamını Oku

SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞ

SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN    Kanun Numarası : 4445    Kabul Tarihi : 12/08/1999    Resmi Gazete Tarihi : 14/08/19..Devamını Oku

SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞ

SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5341    Kanun Kabul Tarihi : 29/04/2005    Resmi Gazete Tarihi : 07/..Devamını Oku

SİVİL SAVUNMA KANUNU

SİVİL SAVUNMA KANUNU    Kanun Numarası: 7126    Kanun Kabul Tarihi: 09/06/1958    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/06/1958    Yayım..Devamını Oku

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜ

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5431    Kanun Kabul Tarihi : 10/11/2005  ..Devamını Oku

SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞA

SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET SİGORTASININ TİCARİ OLARAK TEMİN EDİLEMEYEN KISMININ DEVLET GARANTİSİ İLE KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN   ..Devamını Oku

SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİ

SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI İLE DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 5224    Kanun Kabul Tarihi: 14/07/2004   ..Devamını Oku

Silahlı Kuvvetler Yakacak Aydı

SİLAHLI KUVVETLER YAKACAK, AYDINLATMA, ISITMA VE SOĞUTMA KANUNU     Kanun Numarası: 169     Kabul Tarihi: 29/01/1963     Yayımlandığı R..Devamını Oku

Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazl

SİLAHLI KUVVETLER İHTİYAÇ FAZLASI MAL VE HİZMETLERİNİN SATIŞ, HİBE, DEVİR VE ELDEN ÇIKARILMASI; DİĞER DEVLETLER ADINA YURT DIŞI VE YURT İÇİ ALIMLARIN YAPILMASI VE EĞİTİM G..Devamını Oku

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN     Kanun Numara..Devamını Oku

SITMANIN İMHASI HAKKINDA KANUN

SITMANIN İMHASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 7402    Kanun Kabul Tarihi: 04/01/1960    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/01/1960  &n..Devamını Oku

SINIR, KIYI VE KARA SULARIMIZ

SINIR, KIYI VE KARA SULARIMIZIN MUHAFAZA VE EMNİYETİ VE KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİ İŞLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 6815 &nb..Devamını Oku

SIKIYÖNETİM KANUNU

SIKIYÖNETİM KANUNU    Kanun Numarası: 1402    Kabul Tarihi: 13/05/1971    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/05/1971    Yayımlan..Devamını Oku

SICAK VE SOĞUK MADEN SULARINI

SICAK VE SOĞUK MADEN SULARININ İSTİSMARI İLE KAPLICALAR TESİSATI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 927    Kabul Tarihi: 10/06/1926    Yayımlandığı Res..Devamını Oku

SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ

SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU    Kanun Numarası: 1738    Kabul Tarihi: 30/05/1973    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/06/1973  &..Devamını Oku

SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT

SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU    Kanun Numarası: 1618    Kabul Tarihi: 14/09/1972    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/09..Devamını Oku

SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN Sİ

SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5729    Kanun Kabul Tarihi : 23/01/2008    Resmi Gazete Tarihi : 12/02/2008&nbs..Devamını Oku

3332 Sayılı Sermaye Piyasasını

SERMAYE PİYASASININ TEŞVİKİ, SERMAYENİN TABANA YAYGINLAŞTIRILMASI VE EKONOMİYİ DÜZENLEMEDE ALINACAK TEDBİRLER İLE 5422 S. KURUMLAR V.K., 213 SAYILI VU KANUNU VE 3182 S. BANKALAR KANUNUNDA..Devamını Oku

SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT

SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU    Kanun Numarası: 992    Kabul Tar..Devamını Oku

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBES

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU    Kanun Numarası: 3568    Kanun Kabul Tarihi: 01/06/1989 ..Devamını Oku

SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA DE

SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası : 5623    Kanun Kabul Tarihi : 11/04/2007    Resmi Gazete Tarihi :..Devamını Oku

SERBEST BÖLGELER KANUNU

SERBEST BÖLGELER KANUNU    Kanun Numarası: 3218    Kabul Kabul Tarihi: 06/06/1985    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/06/1985  &nbs..Devamını Oku

SENDİKALAR KANUNUNUN BAZI MADD

SENDİKALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN     Kanun Numarası: 5332     Kanun Kabul Tarihi:12/04/2005     Yayım..Devamını Oku

SENDİKALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKL

SENDİKALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası : 5672    Kanun Kabul Tarihi : 26/05/2007    Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2007..Devamını Oku

SEFERBERLİKTE VEYA FEVKALADE

SEFERBERLİKTE VEYA FEVKALADE HALLERDE ASKERİ ŞAHISLARA AİT HUKUK DAVALARİYLE İCRA TAKİPLERİNDE YAPILACAK MUAMELELER HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 4308    Kabul T..Devamını Oku

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İL

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 4083    Kabul Tarihi: 28/02/1995 &nbs..Devamını Oku

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANU

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU    Kanun Numarası: 2941    Kabul Tarihi: 04/11/1983    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/11/1983   ..Devamını Oku

4381 sayılı SEÇİMLERLE İLGİLİ

SEÇİMLERLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI; TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 21 İNCİ DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ VE BİRLİKTE YAPILACAK MAHAL..Devamını Oku

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası : 5749    Kanun..Devamını Oku

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN    Kanun No : 4885   ..Devamını Oku

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE SİYASİ PARTİLER KANUNU VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN K..Devamını Oku

SAVUNMA SEKRETERLİKLERİ KURUL

SAVUNMA SEKRETERLİKLERİ KURULMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası: 108    Kabul Tarihi: 24/10/1960    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/10/1960 ..Devamını Oku

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANU

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU    Kanun No : 5202    Kabul Tarihi : 29/06/2004    Resmi Gazete Tarihi: 03/07/2004    Resmi Gazet..Devamını Oku

SAVUNMA SAN. MÜST. KURULMASI

SAVUNMA SAN. MÜST. KURULMASI VE 11.07.1939 T. VE 3670 SAYILI MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUNUN İKİ MADDESİ İLE 23.10.1984 T. VE 3065 S. KDV K.NUN BİR MAD. DEĞ. YAP. HK. K.  &nbs..Devamını Oku

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5593     Kanun Kabul Tar..Devamını Oku

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN     Kanun Numarası: 5331     Kanun Kabul ..Devamını Oku

SANAYİ SİCİLİ KANUNU

SANAYİ SİCİLİ KANUNU    Kanun Numarası: 6948    Kanun Kabul Tarihi: 17/04/1957    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/04/1957    Yayım..Devamını Oku

SALTANATI SENİYYE ŞEHBENDERLER

"KANUN NO" - "R.G.NO" - "YAYIM TARİHİ"BİRİNCİ KISIM: ŞEHBENDERHANELERİN SURETİ TEŞEKKÜLÜBİRİNCİ FASIL: ŞEHBENDER MEMURLARI      &..Devamını Oku

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kan

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  &nb..Devamını Oku

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KAN

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU    Kanun Numarası: 2692    Kabul Tarihi: 09/07/1982    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/07/1982  ..Devamını Oku

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANL

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 209 &nb..Devamını Oku

SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT V

SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN    Kanun Numarası: 2368    Kabul Tarihi: 31/12/1980    Yayımlandığı Resmi Gazete ..Devamını Oku

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞ

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 224    Kabul Tarihi: 05/01/1961    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/01/1..Devamını Oku

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUN

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası: 5220    Kabul Tarihi: 14/07/2004    Yayımlandığı Resmi Gazete T..Devamını Oku

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUN

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5748     Kanun Kabul Tarihi : 12/03/2008    Resmi Gazete Tar..Devamını Oku

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUN

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5396    Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005    Resmi Gazete Tar..Devamını Oku

5371 Sayılı Kanun

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU, SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE TABABET VE ŞUABATI SAN´ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANU..Devamını Oku

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU    Kanun Numarası: 3359    Kabul Tarihi: 07/05/1987    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/05/1987    Y..Devamını Oku

Sağlık Bakanlığının Teşkilatı

SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5683   &nbs..Devamını Oku

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLI

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN İLE 2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNDA ..Devamını Oku

RUMELİ DEMİRYOLLARININ UMUR-U

RUMELİ DEMİRYOLLARININ UMUR-U NAKLİYESİ HAKKINDA NİZAMNAME (OSMANLI KANUNU)    "KANUN NO" - "R.G.NO" - "YAYIM TARİHİ"BİRİNCİ FASIL: YOLCU VE EŞYA VE E..Devamını Oku

RUMELİ DEMİRYOLLARI İŞLETME Nİ

RUMELİ DEMİRYOLLARI İŞLETME NİZAMNAMESİNİN ZIYA VE HASAR TAZMİNATINA MÜTEALLİK BİRİNCİ BAB 29, 37, 42 VE İKİNCİ BAB 20 NCİ MADDELERİNDEKİ HADLERİN TADİLİNE DAİR KANUN (OSMANLI)  &n..Devamını Oku

RULET, TİLT, LANGIRT VE BENZER

RULET, TİLT, LANGIRT VE BENZERİ OYUN ALET VE MAKİNALARI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 1072    Kanun Kabul Tarihi: 13/12/1968    Yayımlandığı Resmi..Devamını Oku

ROMANYA DA MİLLİLEŞTİRME TEDBİ

ROMANYA’DA MİLLİLEŞTİRME TEDBİRLERİ VEYA BUNA BENZER KANUNİ VE İDARİ DİĞER TEDBİRLERDEN ZARAR GÖRMÜŞ TÜRK MAL, HAK VE MENFAATLERİNİN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN  &nb..Devamını Oku

RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTR

RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTRASI KURULUŞU HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 6940    Kabul Tarihi: 25/03/1957    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 29/..Devamını Oku

Resmi Gazetede Yayımlanacak Ol

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANACAK OLAN YÖNETMELİKLER HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 3011     Kabul Tarihi: 24/05/1984     Yay..Devamını Oku

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA

Kanun Numarası : 5388    Kanun Kabul Tarihi : 02/07/2005    Resmi Gazete Tarihi : 13/07/2005    Resmi Gazete Sayısı : 25874    Madde 1 ..Devamını Oku

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA K

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 4054    Kanun Kabul Tarihi: 07/12/1994    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/12/1994 &nbs..Devamını Oku

Refah Vapurunda Ölen Askeri Şa

REFAH VAPURUNDA ÖLEN ASKERİ ŞAHISLARIN ŞEHİT, DUL VE YETİMLERİNİN DE ŞEHİT DUL VE YETİMİ SAYILMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 5795     Kabul ..Devamını Oku

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURUL

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası : 5373    Kanun Kabul Tarihi : 24/06/2005 &nb..Devamını Oku

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURUL

     RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN, BASIN KANUNU, GELİR VERGİSİ KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN &nb..Devamını Oku

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURUL

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 3984    Kanun Kabul Tarihi: 13/04/1994    Yayımlandığı Resmi Gazete T..Devamını Oku

RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİ

RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 3153    Kanun Kabul Tarihi: 19/04/1937  ..Devamını Oku

PUL VE KIYMETLİ KAĞITLARIN BAY

PUL VE KIYMETLİ KAĞITLARIN BAYİLER VE MEMURLAR VASITASİYLE SATTIRILMASINA VE BUNLARA SATIŞ AİDATI VERİLMESİNE DAİR KANUN    Kanun Numarası: 3468    Kabul Tarihi: 20/..Devamını Oku

Posta Telgraf Ve Telefon İdare

POSTA, TELGRAF VE TELEFON İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 4157     Kabul Tarihi: 22/12/1941   &nb..Devamını Oku

POSTA KANUNU

POSTA KANUNU    Kanun Numarası: 5584    Kanun Kabul Tarihi: 02/03/1950    Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1950    Resmi Gazete Sayısı: 7451&..Devamını Oku

Polis Yüksek Öğretim Kanunu

POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU     Kanun No. 4652     Kabul Tarihi : 25/04/2001     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/05/2001..Devamını Oku

POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KAN

POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun No:5259    Kanun Kabul Tarihi:24/11/2004    Yayımlan..Devamını Oku

POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANU

POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU    Kanun Numarası: 2559    Kabul Tarihi: 04/07/1934    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1934   ..Devamını Oku

POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KAN

POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası : 5681    Kanun Kabul Tarihi : 02/06/2007    Resmi Gazet..Devamını Oku

PETROLÜN BORU HATLARI İLE TRA

PETROLÜN BORU HATLARI İLE TRANSİT GEÇİŞİNE DAİR KANUN    Kanun Numarası: 4586    Kabul Tarihi: 23/06/2000    Yayımlandığı Resmi Gazete Tar..Devamını Oku

PETROL PİYASASI KANUNUNDA DEĞİ

PETROL PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası : 5576    Kanun Kabul Tarihi : 25/01/2007    Resmi Gazete Tarihi : 13/01..Devamını Oku

PETROL PİYASASI KANUNU

PETROL PİYASASI KANUNU    Kanun No: 5015    Kanun Kabul Tarihi: 04/12/2003    Resmi Gazete Tarihi: 20/12/2003    Resmi Gazete Sayısı: 2..Devamını Oku

PASAPORT KANUNU

PASAPORT KANUNU    Kanun Numarası: 5682    Kabul Tarihi: 15/07/1950    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/07/1950    Yayımlandığı Res..Devamını Oku

PAMUKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİN

PAMUKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE DEVRİ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN    Pamukbank Türk Anonim Şirketi..Devamını Oku

PAMUK ISLAHI KANUNU

PAMUK ISLAHI KANUNU    Kanun Numarası: 2903    Kanun Kabul Tarihi: 27/01/1936    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/02/1936    Yayıml..Devamını Oku

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KAN

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5378    Kanun Kabul Tarihi ..Devamını Oku

ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI K

ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERİN DURUMLARI İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ..Devamını Oku

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ D

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA..Devamını Oku

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKK..Devamını Oku

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKK

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 4046    Kabul Tarihi: 24/11/1994    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/11/1994 ..Devamını Oku

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA VE PETROL PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5493    ..Devamını Oku

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU    Kanun No: 4760    Kabul Tarihi : 06/06/2002    Resmi Gazete Tarihi: 12/06/2002    Resmi Gazete..Devamını Oku

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU    Kanun Numarası : 5580    Kanun Karar Tarihi : 08/02/2007    Resmi Gazete Tarihi : 14/02/2007  &nb..Devamını Oku

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİ

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN    Kanun No: 5188    Kanun Kabul Tarihi: 10/06/2004    Resmi Gazete Tarihi: 26/06/2004  &nbs..Devamını Oku

ÖZEL GELİR VE ÖZEL ÖDENEKLERİN

ÖZEL GELİR VE ÖZEL ÖDENEKLERİN DÜZENLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 521..Devamını Oku

ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASI İL

ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN    Kanun Numarası: 5218    Kabul Tarihi: 14/07/2004    ..Devamını Oku

ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU

ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU    Kanun Numarası: 3516    Kabul Tarihi: 11/01/1989    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/01/1989  ..Devamını Oku

5079 Sayılı YÖKde Parasız Yatı

ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUNDA DEĞİŞİKLİK ..Devamını Oku

3580 Sayılı YÖKde Parasız Yatı

ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN  &nb..Devamını Oku

ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BAZI BASIL

ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BAZI BASILI EVRAKIN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA HAZIRLANMASI, BASTIRILMASI VE SATILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 2866    Kanun Kabul ..Devamını Oku

ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU

ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU    Kanun Numarası: 6301    Kanun Kabul Tarihi: 02/03/1954    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1954   ..Devamını Oku

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLAR

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun ..Devamını Oku

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLAR

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 3816    Kab..Devamını Oku

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5531    Kanun..Devamını Oku

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALAR

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 2924    Kabul Tarihi: 17/10/1983    Yayımlandığı Resmi Ga..Devamını Oku

ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAP

ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun No : 4999    Kabul Tarihi : 05/11/2003    Resmi Gazete Tarihi: 18/11/2003   ..Devamını Oku

ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAP

ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun No : 5192    Kabul Tarihi : 17/06/2004    Resmi Gazete Tarihi: 03/07/2004  &nbs..Devamını Oku

ORMAN KANUNUNA BAZI HÜKÜMLER E

ORMAN KANUNUNA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE VE BU KANUNUN BİRİNCİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası: 4785    Kabul Tarihi: 09/07/..Devamını Oku

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 323..Devamını Oku

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANU

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU    Kanun Numarası: 4562    Kabul Tarihi: 12/04/2000    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000  &..Devamını Oku

ORGANİK TARIM KANUNU

ORGANİK TARIM KANUNU    Kanun No: 5262    Kanun Kabul Tarihi: 01/12/2004    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/12/2004    Yayımlandığ..Devamını Oku

ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU    Kanun Numarası: 205    Kabul Tarihi: 03/01/1961    Resmi Gazete Tarihi: 09/01/1961    Resmi Gazete Sa..Devamını Oku

ORDU MOTÖRLÜ SİLAH VE VASITALA

ORDU MOTÖRLÜ SİLAH VE VASITALARINDA KULLANILACAK ÜCRETLİ SİVİL MAKİNİST VE ŞOFÖRLERE ER MELBUSATI VE TEÇHİZATI VERİLMESİNE DAİR KANUN    Kanun Numarası: ..Devamını Oku

OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN

OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN    Kanun No: 5193    Kanun Kabul Tarihi: 22/06/200425504    Resmi Gazete Tarihi: 26/06/2004    Resmi Gazete ..Devamını Oku

ONÜÇ İLÇE VE İKİ İL KURULMASI

ONÜÇ İLÇE VE İKİ İL KURULMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 3806    Kabul Tarihi: 27/05/1992    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih..Devamını Oku

OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU

OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU    Kanun Numarası: 2935    Kabul Tarihi: 25/10/1983    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/10/1983    ..Devamını Oku

OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE K

OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ İLE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMA..Devamını Oku

OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ

OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ İHDASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN    Kanun Numarası: 5090  ..Devamını Oku

OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ

OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ İHDASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN    Kanun No: 4753    Kabul Tar..Devamını Oku

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KUR

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN    Kanun Numarası : 5710    Kanun Kabul Tarihi : 09/11/2007&nb..Devamını Oku

NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANU

NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 2827    Kanun Kabul Tarihi: 24/05/1983    Yayımlandığı Resmi GazeteTarihi: 27/05/1983 &nb..Devamını Oku

NÜFUS KANUNUNUN BİR MADDESİNİN

NÜFUS KANUNUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN    Kanun No : 4992    Kabul Tarihi : 21/10/2003    Resmi Gaze..Devamını Oku

NÜFUS KANUNUNUN BAZI MADDELERİ

NÜFUS KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN    Kanun No : 4826    Kabul Tarihi : 15/03/2003    Resmi Gazete Tarihi: 20/03/2003&..Devamını Oku

NÖBETÇİ MEMURLUĞU KURULMASI VE

NÖBETÇİ MEMURLUĞU KURULMASI VE OLAĞANÜSTÜ HAL TATBİKATLARINDA MESAİNİN 24 SAAT DEVAMINI SAĞLAYAN KANUN    Kanun Numarası: 711    Kabul Tarihi: ..Devamını Oku

NOTERLİK KANUNUNUN BİR MADDESİ

NOTERLİK KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası: 5134    Kabul Tarihi: 14/04/2004    Yayımladığı Resmi Gazete Ta..Devamını Oku

NOTERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

NOTERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası: 5309    Kanun Kabul Tarihi: 02/03/2005    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08..Devamını Oku

NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLAN

NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 2330    Kabul Tarihi: 03/11/1980    Resmi Gazete Tarihi: 06/11/1980  &n..Devamını Oku

MÜLGA 2613 VE 766 SAYILI KANUN

MÜLGA 2613 VE 766 SAYILI KANUNLARLA HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN MİKTAR FAZLALIKLARININ İLGİLİLERİNE DEVRİNE DAİR KANUN    Kanun Numarası: 4072    Kabul Tarihi: 1..Devamını Oku

MÜKERRER SİGORTA HAKKINDA KANU

MÜKERRER SİGORTA HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 1160    Kabul Tarihi: 25/06/1927    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/08/1927  &n..Devamını Oku

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKIN

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 3458    Kanun Kabul Tarihi: 17/06/1938    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/06/1938&..Devamını Oku

MUNZAM DEĞERLİ POSTA PULLARI Ç

MUNZAM DEĞERLİ POSTA PULLARI ÇIKARILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası: 7127    Kabul Tarihi: 09/06/1958    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: ..Devamını Oku

MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENL

MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI    Kanun Numarası: 2108    Kabul Tarihi: 29/08/1977    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1977&..Devamını Oku

MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN

MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 4341    Kabul Tarihi: 18/02/1998    Yayımlandığı Resmi ..Devamını Oku

2875 Sayılı Kanun

MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİNİ DEĞİŞTİREN 2586 SAYILI KANUNUN HÜKMÜNÜN GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI ASKERİ KURUMLARI HAKKINDA DA TATBİKINA DAİR KAN..Devamını Oku

Muhasebeci Umumiye Kanunu

MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU     Kanun Numarası: 1050     Kabul Tarihi: 26/05/1927     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/06/1927 &nb..Devamını Oku

MUHARİP YABANCI ORDU MENSUPLAR

MUHARİP YABANCI ORDU MENSUPLARINDAN TÜRKİYE’YE İLTİCA EDENLER HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 4104    Kabul Tarihi: 11/08/1941    Yayımla..Devamını Oku

MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EV

MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEMENİN YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 3473&n..Devamını Oku

MUĞLA, DENİZLİ, BOLU, AYDIN VE

MUĞLA, DENİZLİ, BOLU, AYDIN VE SAKARYA VİLAYETLERİ DAHİLİNDE VUKUA GELEN YER SARSINTISINDA ZARAR GÖRENLERE YAPILACAK YARDIM HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 7010  &..Devamını Oku

4605 Sayılı, 4306 ve 4481 Sayı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, FİNANSMAN KANUNU, GELİR VERGİSİ KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE 4306 VE 4481 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA BİR GE&..Devamını Oku

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanun

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU     Kanun Numarası: 197     Kabul Tarihi: 18/02/1963     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/02/1963 ..Devamını Oku

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSKAN

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSKAN İHTİYAÇLARI İÇİN SARFİYAT İCRASI VE BU BAKANLIKÇA KULLANILAN GAYRİMENKULLERİN LÜZUMU KALMIYANLARIN SATILMASINA SELAHİYET VERİLMESİ HAKKINDA..Devamını Oku

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÖREV

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 1325    Kabul Tarihi: 31/07/1970    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi..Devamını Oku

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYA

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN    Kanun No. 4636    Kabul Tarihi : 05/..Devamını Oku

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ KUR

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ KURULUŞ KANUNU    Kanun Numarası: 580    Kabul Tarihi: 08/04/1965    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 17/04/1965 ..Devamını Oku

MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR K

MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUN    Kanun Numarası: 3670    Kanun Kabul Tarihi: 05/07/1939    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1939 &nbs..Devamını Oku

MİLLİ PARKLAR KANUNUNDA DEĞİŞİ

MİLLİ PARKLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası : 5400    Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005    Resmi Gazete Tarihi : 15/07/2..Devamını Oku

MİLLİ PARKLAR KANUNU

MİLLİ PARKLAR KANUNU    Kanun Numarası: 2873    Kanun Kabul Tarihi: 09/08/1983    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983    Yayım..Devamını Oku

MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ İLMİ İS

MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ İLMİ İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA KURULU TEŞKİLİNE DAİR KANUN    Kanun Numarası: 7279    Kabul Tarihi: 18/05/1959    Yayımlandığı..Devamını Oku

MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KA

MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU    Kanun Numarası: 3634    Kabul Tarihi: 07/06/1939    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/06/1939 ..Devamını Oku

MİLLİ MATBAA TAHSİSATININ MÜTE

MİLLİ MATBAA TAHSİSATININ MÜTEDAVİL SERMAYE HALİNDE İSTİMALİNE DAİR KANUN    Kanun Numarası: 968    Kabul Tarihi: 27/01/1927    Yayımlandığı Resm..Devamını Oku

MİLLİ KÜTÜPHANE KURULUŞU HAKKI

MİLLİ KÜTÜPHANE KURULUŞU HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 5632    Kabul Tarihi: 23/03/1950    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/03/1950&..Devamını Oku

MİLLİ KORUNMA KANUNU

MİLLİ KORUNMA KANUNU    Kanun Numarası: 3780    Kabul Tarihi: 18/01/1940    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/01/1940    Yayımlandığ..Devamını Oku

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun No: 4789    Kabul Tarihi : 15/01/200..Devamını Oku

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU    Kanun Numarası: 2945    Kabul Tarihi: 09/11/1983    Yayımlandığı..Devamını Oku

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUNDA D

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun No : 5257    Kabul Tarihi : 11/11/2004    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: ..Devamını Oku

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU VE D

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU VE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN    Kanun Numarası : 5204    Kabul Tarihi : 30/06/2004    ..Devamını Oku

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU    Kanun Numarası: 1739    Kabul Tarihi: 14/06/1973    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1973    Yayıml..Devamını Oku

4855 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN     Kanun No : 4855     Kabul Tarihi : 30/04/20..Devamını Oku

5381 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5381     Kanun Kabul Tarihi :..Devamını Oku

Milli Eğitim Bakanlığının Teşk

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (13/12/1983 T. VE 179 S., 08/06/1984 T. VE 208 S., 23/10/1989 T. VE 385 S., 09/04/1990 T. VE 419 S., 28/08/1991 T. VE 454 S...Devamını Oku

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN &nbs..Devamını Oku

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARI DÖNER SERMAYESİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 3423    Kabul Tarihi: 03/06/1938 &..Devamını Oku

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PA

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU    Kanun Numarası: 2698    Kabul Tarihi: 11/08/1982    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/07/1982&nb..Devamını Oku

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU    Kanun Numarası: 4122    Kabul Tarihi: 23/07/1995    Yayımlandığı Resmi Gazete..Devamını Oku

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası : 5504    Kanun Kabul Tarihi : 18/05/..Devamını Oku

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5552    Kabul Tarihi : 19/10/2006       Re..Devamını Oku

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU    Kanun Numarası: 2839    Kabul Tarihi: 10/06/1983    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/06/1983   ..Devamını Oku

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU    Kanun No: 4686    Kabul Tarihi: 21/06/2001    Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2001    Resmi Gazete Sayısı: 2..Devamını Oku

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE U

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5718    Kanun Kabul Tarihi : 27/11/2007    Resmi Gazete Tarihi : 12/1..Devamını Oku

MİLLETLERARASI MÜNASEBETLERİN

MİLLETLERARASI MÜNASEBETLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE KOORDİNASYONU HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 1173    Kabul Tarihi: 05/05/1969    Y..Devamını Oku

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARIN Y

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI İLE BAZI ANDLAŞMALARIN YAPILMASI İÇİN BAKANLAR KURULUNA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN  &nbs..Devamını Oku

MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKIN

MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 3998    Kabul Tarihi : 09/06/1994    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/06/1994 &nbs..Devamını Oku

MESLEKİ EĞİTİMİ KANUNU

MESLEKİ EĞİTİMİ KANUNU    Kanun Numarası: 3308    Kanun Kabul Tarihi: 05/06/1986    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1986    Yay..Devamını Oku

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANU

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU    Kanun Numarası : 5544    Kanun Kabul Tarihi : 21/09/2006    Resmi Gazete Tarihi : 07/10/2006  &nbs..Devamını Oku

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5671    Kanun Kabul Tarihi : 26/05/2007   ..Devamını Oku

MERAKİBİ BAHRİYEDEN MAADA MAHA

MERAKİBİ BAHRİYEDEN MAADA MAHALLERDE KULLANILAN MÜVELLİDİ BUHARLARLA, BUHAR HAZİNELERİ VE MOTÖRLER NİZAMNAMESİNE MUHALEFET EDENLER HAKKINDA KANUNU MUVAKKAT (OSMANLI KANUNU)  &..Devamını Oku

MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPI

MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5685    Kanun Kabul Tarihi : 03/06/2007    Resmi Gazete Tarihi : 20/06/2007&nbs..Devamını Oku

MERA KANUNU İLE BAZI KANUNLARD

MERA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 5178    Kabul Tarihi: 27/05/2004    Yayımlandığı Resmi Gazete T..Devamını Oku

MERA KANUNU

MERA KANUNU    Kanun Numarası: 4342    Kabul Tarihi: 25/02/1998    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/02/1998    Yayımlandığı Resmi G..Devamını Oku

MENKUL VE GAYRİMENKUL EMVAL İL

MENKUL VE GAYRİMENKUL EMVAL İLE BUNLARIN İNTİFA HAKLARININ VE DAİMİ VERGİLERİN MEKTUMLARINI HABER VERENLERE VERİLECEK İKRAMİYE HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 1905  &nb..Devamını Oku

2025 Sayılı Menafii Umumiyeye

MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK İMTİYAZAT HAKKINDAKİ 10 HAZİRAN 1326 TARİHLİ KANUNA BAZI MADDELER TEZYİLİNE VE BU KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İLGASINA DAİR KANUN (OSMANLI KANUNU)  &nbs..Devamını Oku

Menafii Umumiye Müteallik Husu

MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK HUSUSAT İÇİN EFRADA AİT ARAZİ İLE TAŞ OCAKLARININ MUVAKKATEN İŞGALİ HAKKINDA KANUN (OSMANLI KANUNU)     Kabul Tarihi: 09/02/1331 ..Devamını Oku

Menafii Umumiyete Müteallik İm

MENAFII UMUMİYEYE MÜTEALLİK İMTİYAZAT HAKKINDA KANUN (OSMANLI KANUNU)     Kabul Tarihi :10/06/1326     Yayımlandığı Takvimi Vakayi Tarihi: 24/06/1326..Devamını Oku

MEMURLAR, DİĞER KAMU GÖREVLİLE

MEMURLAR, DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU    Kanun Numarası: 4214   ..Devamını Oku

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVL

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kan..Devamını Oku

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVL

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 4483    Kabul Tarihi : 02/12/1999     Yayımlandığı Resmi Ga..Devamını Oku

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVL

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE BİR DERECE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 5289    Kabul Tarihi: 02/02/2005    Yayımlandığı Resm..Devamını Oku

MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVL

Kanun Numarası : 5525    Kanun Kabul Tarihi : 22/06/2006    Resmi Gazete Tarihi : 04/07/2006    Resmi Gazete Sayısı : 26218    DİSİPLİN..Devamını Oku

Memur ve kamu personelii yetki

Kanun No. 4639    Kabul Tarihi : 10/04/2001    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/04/2001    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24372  &nbs..Devamını Oku

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİ

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında KanunKanun Numarası: 5232        Kabul Tarihi: 17.07.2004 ..Devamını Oku

5232 sayılı Memurların Yargıla

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun    Kanun Numarası: 5232        Kabul Tar..Devamını Oku

4483 sayılı Kamu görevlilerini

Kanun Numarası : 4483    Kabul Tarihi : 02/12/1999     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 04/12/1999     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 23896&nbs..Devamını Oku

5289 sayılı kamu görevlilerine

Kanun Numarası: 5289    Kabul Tarihi: 02/02/2005    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/02/2005    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25721  ..Devamını Oku

5525 sayılı kamu görevlilerine

Kanun Numarası : 5525    Kanun Kabul Tarihi : 22/06/2006    Resmi Gazete Tarihi : 04/07/2006    Resmi Gazete Sayısı : 26218    DİSİPLİ..Devamını Oku

477 sayılı kanun

Kanun Numarası: 477    Kabul Tarihi: 12/04/1924    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 26/04/1924    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 69   ..Devamını Oku

4654 sayılı memeleket içi düşm

Kanun Numarası: 4654    Kanun Kabul Tarihi: 07/08/1944    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/08/1944    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 5782 ..Devamını Oku

3480 sayılı,mamül,dul ve şehit

Kanun Numarası: 3480    Kabul Tarihi: 13/10/1988    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/10/1988    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19961  ..Devamını Oku

4353 sayılı kanun

MALİYE VEKALETİ BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN VE MUHAKEMAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN VAZİFELERİNE, DEVLET DAVALARININ TAKİBİ USULLERİNE VE MERKEZ VE VİLAYETLER KADROLARINDA BA..Devamını Oku

5452 saylı maliyet bakanlığını

MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNKanun Numarası : 5452    Kanun Kabul Tarihi : 01/02/..Devamını Oku

4743 sayılı mali sektörde borç

MALİ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNKanun Numarası: 4743    Kabul Tarihi : 30/01/2002  ..Devamını Oku

5604 sayılı mali tatil hakkınd

  MALÎ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUNKanun Numarası : 5604    Kanun Kabul Tarihi : 15/03/2007    Resmi Gazete Tarihi : 28/03/2007    R..Devamını Oku

3561 saylı mal emurlarının kay

MAL MEMURLARININ KAYYIM TAYİN EDİLMESİNE DAİR KANUNKanun Numarası: 3561    Kabul Tarihi: 18/05/1989    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/05/1989   ..Devamını Oku

3628 sayılı rüşvet ve yolsuzlu

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUKanun Numarası: 3628    Kabul Tarihi: 19/04/1990    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi:..Devamını Oku

2972 sayılı mahalli idarelerin

MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUNKanun Numarası: 2972    Kabul Tarihi: 18/01/1984    Yayımlandığı Resmi Ga..Devamını Oku

5452 sayılı Maliye bakanlığını

MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5452    Kanun Kabul Tarihi : 01/02..Devamını Oku

5445 sayılı mahalli idare birl

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNKanun Numarası : 5445    Kanun Kabul Tarihi : 29/12/2005    Resmi Gazete Tarihi : 04/01/2006&nb..Devamını Oku

5355 sayılı mahalli idare birl

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNUKanun Numarası : 5355    Kanun Kabul Tarihi : 26/05/2005    Resmi Gazete Tarihi : 11/06/2005    Resmi Gazete Sayısı : 2..Devamını Oku

1264 sayılı hatıra para bastır

MADENİ UFAKLIK VE HATIRA PARA BASTIRILMASI HAKKINDA KANUNKanun Numarası: 1264    Kanun Kabul Tarihi: 28/05/1970    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/06/1970 ..Devamını Oku

2804 sayılı maden tetkik ve ar

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNUKanun Numarası: 2804    Kabul Tarihi: 14/06/1935    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/06/1935 ..Devamını Oku

5177 sayılı maden kanununda de

MADEN KANUNUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNKanun Numarası: 5177    Kabul Tarihi: 26/05/2004    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 05/06/20..Devamını Oku

3213 sayılı maden kanunu

Kanun Numarası: 3213    Kabul Tarihi: 04/06/1985    Resmi Gazete Tarihi: 15/06/1985    Resmi Gazete Sayısı: 18785    AMAÇ: ..Devamını Oku

MEMLEKET İÇİ DÜŞMANA KARŞI SİL

MEMLEKET İÇİ DÜŞMANA KARŞI SİLAHLI MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU    Kanun Numarası: 4654    Kanun Kabul Tarihi: 07/08/1944    Yay..Devamını Oku

Malüller ile Şehit dul ve Yeti

MALULLER İLE ŞEHİT DUL VE YETİMLERİNE TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNİN SATIŞ BEDELLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 3480  &nbs..Devamını Oku

MALİYE VEKALETİ BAŞ HUKUK MÜŞA

MALİYE VEKALETİ BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN VE MUHAKEMAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN VAZİFELERİNE, DEVLET DAVALARININ TAKİBİ USULLERİNE VE MERKEZ VE VİLAYETLER KADROLARINDA BAZI ..Devamını Oku

MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT V

MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5452    Kanun Ka..Devamını Oku

MALİ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YE

MALİ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 4743    Kabul Tarihi : 30/..Devamını Oku

MAL MEMURLARININ KAYYIM TAYİN

MAL MEMURLARININ KAYYIM TAYİN EDİLMESİNE DAİR KANUN    Kanun Numarası: 3561    Kabul Tarihi: 18/05/1989    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/05/198..Devamını Oku

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI,

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU    Kanun Numarası: 3628    Kabul Tarihi: 19/04/1990    Yayımlandığı R..Devamını Oku

MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE M

MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 2972    Kabul Tarihi: 18/01/1984    Ya..Devamını Oku

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUN

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5445    Kanun Kabul Tarihi : 29/12/2005    Resmi Gazete Tar..Devamını Oku

MADENİ UFAKLIK VE HATIRA PARA

MADENİ UFAKLIK VE HATIRA PARA BASTIRILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 1264    Kanun Kabul Tarihi: 28/05/1970    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih..Devamını Oku

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU    Kanun Numarası: 2804    Kabul Tarihi: 14/06/1935    Yayımlandığı Resmi Gazete Tari..Devamını Oku

MADEN KANUNUNDA VE BAZI KANUNL

  MADEN KANUNUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN    Kanun Numarası: 5177    Kabul Tarihi: 26/05/2004    Yayımlandığı Res..Devamını Oku

MADEN KANUNU

MADEN KANUNU    Kanun Numarası: 3213    Kabul Tarihi: 04/06/1985    Resmi Gazete Tarihi: 15/06/1985    Resmi Gazete Sayısı: 18785 ..Devamını Oku

MADALYA VE NİŞANLAR KANUNU

MADALYA VE NİŞANLAR KANUNU    Kanun Numarası: 2933    Kabul Tarihi: 24/10/1983    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/10/1983    Yayım..Devamını Oku

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHEN

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5368    Kanun Kabul Tarihi : 16/06/2005    Resmi Gazete..Devamını Oku

LİMANLAR KANUNU

LİMANLAR KANUNU    Kanun Numarası: 618    Kabul Tarihi: 14/04/1341    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 20/04/1341    Yayımladığı Resmi ..Devamını Oku

LİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANU

LİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 6237    Kanun Kabul Tarihi: 27/01/1954    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/02/1954  &..Devamını Oku

KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİML

  KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU    Kanun Numarası: 5225    Kanun Kabul Tarihi: 14/07/2004    Yayımlandığı Resmi Gaz..Devamını Oku

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5663    Kanun Kabul Tarihi : 22/05/2007  &..Devamını Oku

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU İLE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 5226    Kabul Tarihi: 14.0..Devamını Oku

KÜLTÜR BAKANLIĞINA BAĞLI ERTİK

KÜLTÜR BAKANLIĞINA BAĞLI ERTİK OKULLARI ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 3007    Kabul Tarihi: 08/06/1936    Yayımlandığı..Devamını Oku

KÜLTÜR BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE

KÜLTÜR BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KANUNU    Kanun Numarası: 2252    Kabul Tarihi: 19/06/1979    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/06/19..Devamını Oku

KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KO

KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU    Kanun numarası: 1117    Kabul Tarihi: 21/06/1927    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07..Devamını Oku

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ G

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 3624    Kabul Tarih..Devamını Oku

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : ..Devamını Oku

KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİ İÇİNDE

KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİ İÇİNDE DEVLETÇE İNŞA EDİLMİŞ ÖRNEK SANAYİ SİTESİ İŞ YERLERİNİN MÜLKİYETİNİN DEVREDİLMESİ HAKKINDA KANUN    Kanu..Devamını Oku

Kuzey Atlantik Antlaşması Gere

KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI TEŞKİLATI MÜŞTEREK ENFRASTRÜKTÜR PROGRAMI GEREĞİNCE TÜRKİYE’DE YAPILACAK İNŞA VE TESİS İŞLERİNE DAİR KANUN     Kanun Numa..Devamını Oku

KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖ

KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KANUNU    Kanun Numarası : 5104    Kabul Tarihi: 04/03/2004    Yayımlandığı Resmi Gazete Ta..Devamını Oku

KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKIND

KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 3202 *1*    Kabul Tarihi: 09/05/1985    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/198..Devamını Oku

KÖY OKULLARI VE ENSTİTÜLERİ TE

KÖY OKULLARI VE ENSTİTÜLERİ TEŞKİLAT KANUNU    Kanun Numarası: 4274    Kabul Tarihi: 19/06/1942    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25/06/1..Devamını Oku

KÖY KANUNUNDA VE BAZI KANUNLAR

KÖY KANUNUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası : 5673       27/05/2007    Kanun Kabul Tarihi..Devamını Oku

KÖY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPIL

KÖY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası : 5443    Kanun Kabul Tarihi : 28/12/2005    Resmi Gazete Tarihi : 03/01/2006&..Devamını Oku

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 7478    Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960&n..Devamını Oku

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5286    Kanun..Devamını Oku

KÖY EĞİTMEN KURSLARİYLE İLK ÖĞ

KÖY EĞİTMEN KURSLARİYLE İLK ÖĞRETMEN OKULLARININ İDARESİNE DAİR KANUN    Kanun Numarası: 3704    Kabul Tarihi: 07/07/1939    Yayımlandığı Re..Devamını Oku

KÖY EBELERİ VE KÖY SAĞLIK MEMU

KÖY EBELERİ VE KÖY SAĞLIK MEMURLARI TEŞKİLATI YAPILMASINA VE 3017 NUMARALI SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLAT VE MEMURİN KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DA..Devamını Oku

KOZMETİK KANUNU

KOZMETİK KANUNU    Kanun Numarası: 5324    Kanun Kabul Tarihi: 24.03.2005    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30.03.2005    Yayımlandı..Devamını Oku

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİ

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun No : 5146    Kabul Tarihi : 21/04/2004    Resmi Gazete Tarihi: 07/05/2004 &n..Devamını Oku

Konya İline Bağlı Hadım İlçesi

KONYA İLİNE BAĞLI HADIM İLÇESİNİN ADININ "HADİM" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 5323     Kabul Tarihi: 24.03.20..Devamını Oku

KONYA İLİ MERKEZİNDE KARATAY,

KONYA İLİ MERKEZİNDE KARATAY, SELÇUKLU VE MERAM ADIYLA ÜÇ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 3399    Kabul Tarihi: 20/06/1987..Devamını Oku

KONUT MÜSTEŞARLIĞININ KURULMAS

KONUT MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI VE ARSA OFİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN    Kanun No. 4698    Kabul Tarihi : 28/06/2001    Yay..Devamını Oku

Konut İnşaatında Ve Kalkınmada

KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Num..Devamını Oku

KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SA

KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası : 5664    Kanun Kabul Tarihi : 22/05/2007    Resmi Gazete ..Devamını Oku

KİMYASAL SİLAHLARIN GELİŞTİRİ

KİMYASAL SİLAHLARIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ, STOKLANMASI VE KULLANIMININ YASAKLANMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası : 5564    Kanun Kabul Tarihi : 14/12/200..Devamını Oku

KİMYAGERLİK VE KİMYA MÜHENDİSL

KİMYAGERLİK VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 6269    Kanun Kabul Tarihi: 15/02/1954    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 2..Devamını Oku

KİMLİK BİLDİRME KANUNU

KİMLİK BİLDİRME KANUNU    Kanun Numarası: 1774    Kabul Tarihi: 26/06/1973    Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1973    Resmi Gazete Sayısı: 1..Devamını Oku

KIYI KANUNU

KIYI KANUNU    Kanun Numarası: 3621    Kabul Tarihi: 04/04/1990    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/04/1990    Yayımlandığı Resmi G..Devamını Oku

KEFALET KANUNU

KEFALET KANUNU    Kanun Numarası: 2489    Kabul Tarihi: 02/06/1934    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/06/1934    Yayımlandığı Resm..Devamını Oku

KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFL

KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 3100    Kabul Tarihi: 06/12/1984&n..Devamını Oku

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİ

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN    Kanun Numarası : 5711     Kanun Kabul Tarihi : 14/11/2007    Resmi Gazete Tarihi ..Devamını Oku

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU    Kanun No: 4925    Kanun Kabul Tarihi: 10/07/2003    Resmi Gazete Tarihi: 19/07/2003    Resmi Gazete Sayısı: 2..Devamını Oku

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA D

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN    Kanun Numarası : 5495    Kanun Kabul Tarihi : 03/05/2006    Resmi Gazete Tarihi :..Devamını Oku

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA D

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun No:5265    Kanun Kabul Tarihi:02/12/2004    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi:0..Devamını Oku

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA D

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK APILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası : 5537    Kanun Kabul Tarihi : 30/06/2006    Resmi Gazete Tarihi : 05/..Devamını Oku

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE SİGORTA MURAKABE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun No : 4896    Kabul Tarihi: 17/06/2003    Resmi Gaz..Devamını Oku

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

5003 SAYILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KANUN     Kanun No :..Devamını Oku

Karayolları Genel Müdürlüğü Dı

3465 SAYILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKIND..Devamını Oku

KARASULARI KANUNU

 2674 SAYILI  KARASULARI KANUNU     Kanun Numarası: 2674     Kabul Tarihi: 20/05/1982     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 2..Devamını Oku

KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLEN

4208 SAYILI KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HK. KANUNDA,657 SAYILI DMK.NDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREV..Devamını Oku

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ Ö

5657 SAYILI KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İŞ KONSEYİ ULUSLAR ARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYE´DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİ..Devamını Oku

KARA AVCILIĞI KANUNU

4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU     Kanun No: 4915     Kanun Kabul Tarihi: 01/07/2003     Resmi Gazete Tarihi: 11/07/2003 &nb..Devamını Oku

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİN

3095 SAYILI KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN     Kanun Numarası: 3095     Kabul Tarihi: 04/12/1984     Yayı..Devamını Oku

KANUNA MUGAYİR TAHAKKUK VE TED

1156 SAYILI KANUNA MUGAYİR TAHAKKUK VE TEDİYE MUAMELATINI İHBAR EDENLERE İKRAMİYE İTASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası: 1156     Kabul Tarihi: ..Devamını Oku

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU

5624 SAYILI KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU     Kanun Numarası : 5624     Kanun Kabul Tarihi : 11/04/2007     Resmi Gaze..Devamını Oku

KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI

3082 SAYILI KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI HALLERDE, KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN DEVLETLEŞTİRİLEBİLMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA KANUN   ..Devamını Oku

KAMU SERMAYELİ BANKALAR TARAF

5570 SAYILI KAMU SERMAYELİ BANKALAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAİZ DESTEKLİ KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5570    ..Devamını Oku

Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışın

2522 SAYILI KAMU KURULUŞLARININ YURT DIŞINDAKİ İHALELERE KATILMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 2522     Kabul Tarihi: 11/09/1981  &nb..Devamını Oku

KAMU KONUTLARI KANUNU

2946 SAYILI KAMU KONUTLARI KANUNU     Kanun Numarası: 2946     Kabul Tarihi: 09/11/1983     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/1..Devamını Oku

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN     Kanun ..Devamını Oku

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU     Kanun Numarası: 4735     Kabul Tarihi : 05/01/2002     Yayımlandığı Resmi Gaze..Devamını Oku

KAMU İHALE KANUNU VE KAMU İHAL

5680 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5680     &n..Devamını Oku

KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İM

4501 SAYILI KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN  &..Devamını Oku

Kamu Görevlileri Sendikaları K

5198 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU, SOSYAL SİGORTALAR KANUNU VE SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN     Kanun No : ..Devamını Oku

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU     Kanun No: 4688     Kabul Tarihi: 25/06/2001     Yayımlandığı Resmi Gazete..Devamını Oku

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU

5176 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 5176     Kabul Tar..Devamını Oku

KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLAR

5635 SAYILI KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5635   &nbs..Devamını Oku

KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLAR

2531 SAYILI KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 2531     Kabul Tarihi: 02/10/1981  ..Devamını Oku

Kamu Finansmanı ve Bor. Yön. D

5568 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN, ÇALIŞANLARIN TASARRUFLARINI TEŞVİK HESABININ TASFİYESİ VE BU HESAPTAN YAPILACAK Ö..Devamını Oku

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNET

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 4749     Kabul Tarihi : 28/03/2002 ..Devamını Oku

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU

5548 SAYILI KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU     Kanun Numarası : 5548     Kanun Kabul Tarihi : 28/09/2006     Resmi Gazete T..Devamını Oku

KALKINMA PLANLARININ YÜRÜRLÜĞ

3067 SAYILI KALKINMA PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE KONMASI VE BÜTÜNLÜĞÜN KORUNMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 3067   &n..Devamını Oku

KALKINMA PLANININ UYGULANMASI

933 SAYILI KALKINMA PLANININ UYGULANMASI ESASLARINA DAİR KANUN     Kanun Numarası: 933     Kabul Tarihi: 28/07/1967     Yayımlandı..Devamını Oku

KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası : 5449     Kanun Kabul Tarihi : 25/01/2..Devamını Oku

KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADE

3960 SAYILI KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU     Kanun Numarası: 3960     Kabul Tarihi: 28/12/1993     Yayımlandığı Res..Devamını Oku

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜ

5251 SAYILI KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası : 5251     Kab..Devamını Oku

KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

5304 SAYILI KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası : 5304     Kanun Kabul Tarihi : 22/02/2005   &nbs..Devamını Oku

KADASTRO KANUNU

3402 SAYILI KADASTRO KANUNU     Kanun Numarası: 3402     Kabul Tarihi: 21/06/1987     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1987..Devamını Oku

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU     Kanun Numarası : 5607     Kanun Kabul Tarihi : 21/03/2007     Resm..Devamını Oku

KABAHATLER KANUNU

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU     Kanun Numarası: 5326     Kanun Kabul Tarihi: 13/03/205     Yayımlandığı Resmi Gazete No: 25772 M..Devamını Oku

5686 sayılı İthalatta Haksız R

5686 SAYILI JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU     Kanun Numarası : 5686     Kanun Kabul Tarihi : 03/06/2007     ..Devamını Oku

3577 sayılı İthalatta Haksız R

3577 SAYILI İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 3577     Kabul Tarihi: 14/06/1989     Yay..Devamını Oku

3572 sayılı İşyeri Açma Ve Ça

3572 SAYILI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN     Kanun Numarası: 357..Devamını Oku

4447 sayılı İşsizlik Sigortası

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU     Kanun Numarası: 4447     Kanun Kabul Tarihi: 25/08/1999     Yayımlandığı Resmi Gazete T..Devamını Oku

18749 İmar Kanunu

3194 SAYILI İMAR KANUNU     Kanun Numarası: 3194     Kabul Tarihi: 03/05/1985     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/05/1985 ..Devamını Oku

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kan

5521 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU     Kanun Numarası: 5521     Kabul Tarihi: 30/01/1950     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/0..Devamını Oku

4747 sayılı İstihdamın Teşviki

4747 SAYILI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ AMACIYLA ÜCRET DIŞI YÜKLERDEN BAZILARININ ÖDENMESİNİN ERTELENMESİ İLE SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ &Ccedi..Devamını Oku

5706 sayılı İstanbul 2010 Avru

5706 SAYILI İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası : 5706     Kanun Kabul Tarihi : 02/11/2007  &nb..Devamını Oku

5543 sayılı İskan Kanunu

5543 SAYILI İSKAN KANUNU     Kanun Numarası : 5543     Kanun Kabul Tarihi : 19/09/2006     Resmi Gazete Tarihi : 26/09/2006 &n..Devamını Oku

5651 sayılı İnternet Ortamında

5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numar..Devamını Oku

3686 sayılı İnsan Haklarını İn

3686 SAYILI İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU KANUNU     Kanun Numarası: 3686     Kabul Tarihi: 05/12/1990     Yayımlandığı Resmi..Devamını Oku

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU     Kanun Numarası: 5442     Kanun Kabul Tarihi: 10/06/1949     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18..Devamını Oku

5302 sayılı İl Özel İdaresi Ka

5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU     Kanun Numarası: 5302     Kanun Kabul Tarihi: 22/02/2005     Yayımlandığı Resmi Gazete ..Devamını Oku

261 sayılı İhracatı Geliştirme

261 SAYILI İHRACATI GELİŞTİRMEK AMACI İLE VERGİLERLE İLGİLİ OLARAK HÜKÜMETÇE ALINACAK TEDBİRLERE DAİR KANUN     Kanun Numarası: 261   &nb..Devamını Oku

2577 sayılı İdari Yargılama Us

2577 SAYISI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU     Kanun Numarası: 2577     Kabul Tarihi: 06/01/1982     Yayımlandığı Resmi Gazete ..Devamını Oku

5236 sayılı Hukuk Usulü Muhake

5236 SAYISI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN     Kanun Numarası: 5236     Kabul Tarihi: 26/09/2004 &n..Devamını Oku

4070 sayılı Hazineye Ait Tarım

4070 SAYISI HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 4070     Kabul Tarihi: 16/02/1995     Yayıml..Devamını Oku

5199 sayılı Hayvanları Koruma

5199 SAYISI HAYVANLARI KORUMA KANUNU     Kanun No: 5199     Kanun Kabul Tarihi: 24/06/2004     Resmi Gazete Tarihi: 01/07/20042550..Devamını Oku

6245 sayılı Harcırah Kanunu

6245 SAYISI HARCIRAH KANUNU     Kanun Numarası: 6245     Kabul Tarihi: 10/02/1954     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/02/1954..Devamını Oku

2461 sayılı Hakimler Ve Savcıl

2461 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNU     Kanun Numarası: 2461     Kabul Tarihi: 13/05/1981     Yayımlandığı ..Devamını Oku

5435 sayılı Hakimler Ve Savcıl

5435 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     Kanun Numarası : 5435     Kanun Kabul Tarihi : 22/1..Devamını Oku

Hakim Ve Savcu Adayları Eğitim

21.08.2010 4781 SAYILI HAKİM VE SAVCI ADAYLARI EĞİTİM MERKEZİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN İKİ MADDESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN     K..Devamını Oku

6802 sayılı Gider Vergileri Ka

6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU     Kanun Numarası: 6802     Kabul Tarihi: 13/07/1956     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/..Devamını Oku

Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve

21.08.2010 5179 SAYILI GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN   &nb..Devamını Oku

Finansman Kanunu

21.08.2010 1318 SAYILI FİNANSMAN KANUNU     Kanun Numarası: 1318     Kabul Tarihi: 29/07/1970     Yayımlandığı Resmi Gazete Ta..Devamını Oku

Finansal Kiralama Kanunu

21.08.2010 3226 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA KANUNU     Kanun Numarası: 3226     Kabul Tarihi: 10/06/1985     Yayımlandığı Resmi G..Devamını Oku

Endüstrü Bölgeleri Kanunu

21.08.2010 4737 SAYILI ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU     Kanun Numarası: 4737     Kabul Tarihi : 09/01/2002     Yayımlan..Devamını Oku

Emlak Vergisi Kanunu

21.08.2010 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU     Kanun Numarası: 1319     Kabul Tarihi: 29/07/1970     Resmi Gazete Tarihi: 11/..Devamını Oku

Elektronik İmza Kanunu

21.08.2010 5070 SAYILI ELEKTRONİK İMZA KANUNU     Kanun Numarası: 5070     Kabul Tarihi: 15/01/2004     Yayımlandığı Resmi Gaz..Devamını Oku

Eczacılar Ve Eczaneler Hakkınd

21.08.2010 6197 SAYILI ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 6197     Kanun Kabul Tarihi: 18/12/1953     Y..Devamını Oku

Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hak

21.08.2010 2976 SAYILI DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 2976     Kabul Tarihi: 02/02/1984    ..Devamını Oku

Devlet Davalarını İntaç Eden A

21.08.2010 1389 SAYILI DEVLET DAVALARINI İNTAÇ EDEN AVUKAT VE SAİREYE VERİLECEK ÜCRETİ VEKALET HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 1389   &..Devamını Oku

Dernekler Kanunu

21.08.2010 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNU     Kanun No: 5253     Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004     Yayımlandığı Resmi Gazete Ta..Devamını Oku

Denizde Can Ve Mal Koruma Hakk

21.08.2010 4922 DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 4922     Kanun Kabul Tarihi: 10/06/1946     Yayım..Devamını Oku

Denizcilik Müsteşarlığının Kur

21.08.2010DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    Kanun Numarası: 5310 &nb..Devamını Oku

Değerli Kağıtlar Kanunu

21.08.2010DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU    Kanun Numarası: 210    Kabul Tarihi: 21/02/1963    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/02/1963   ..Devamını Oku

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi

21.08.2010ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN    Kanun Numarası: 3167    Kabul Tarihi: 19/03/1985 ..Devamını Oku

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU    Kanun No : 4982    Kabul Tarihi : 09/10/2003    Resmi Gazete Tarihi: 24/10/2003    Resmi Gazete Sayısı: 25..Devamını Oku

Belediye Gelirleri Kanunu

21.08.2010BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU    Kanun Numarası: 2464    Kabul Tarihi: 26/05/1981    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/05/1981  &nb..Devamını Oku

Bazı Kanunklarda Değişiklik Ya

21.08.2010 4962SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN     Kanun No : 4962     Kabul Ta..Devamını Oku

Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil

21.08.2010 26222 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ TAHSİL VE TERKİNİNE İLİŞKİN KANUN     Kanun Numarası : 5535     Kanun Sayısı : 29/06/2006 &nb..Devamını Oku

Basma Yazı Ve Resimleri Derlem

2741 SAYILI BASMA YAZI VE RESİMLERİ DERLEME KANUNU     Kanun Numarası: 2527     Kabul Kabul Tarihi: 21/06/1934     Yayımlandığı Re..Devamını Oku

Basın Ve Yayın Yoluyla İşlenen

21.08.2010 4454 SAYILI BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN     Kanun Numarası: 4454   &nb..Devamını Oku

Basın Mesleğinde Çalışanlara Ç

21.08.2010 5953 SAYILI BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 5953 ..Devamını Oku

Basın Kanunu

25504 SAYILI BASIN KANUNU     Kanun No : 5187     Kanun Kabul Tarihi : 09/06/2004     Resmi Gazete Tarihi: 26/06/2004  &n..Devamını Oku

Araştırma Ve Geliştirme Faaliy

21.08.2010 26814 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası : 5746     Kanun Kabul Tarihi : 2..Devamını Oku

Adli Yargi İlk Derece Mahkemel

21.08.2010 5235 SAYILI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 52..Devamını Oku

Depremlerden Zarar Görenlerin

21.08.2010 4731 SAYILI 17/08/1999 VE 12/11/1999 TARİHLERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERDEN ZARAR GÖRENLERİN VERGİ BORÇLARI VE VERGİ CEZALARININ TERKİNİ İLE VUK, KDVK, HAR&Cce..Devamını Oku

130 İlçe Kurulması Hakkında Ka

21.08.2010 3644 SAYILI 130 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası: 3644     Kabul Tarihi: 09/05/1990    ..Devamını Oku

Banka Kartları ve Kredi Kartla

Güncelleme 21.08.2010  5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU   Kanun No. 5464    Kabul Tarihi : 23.2.2006    ..Devamını Oku

Markalar Kanunu

5833 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5833 Kabul Tarihi: 21/1/2009 MADDE 1 – 24/6/19..Devamını Oku

6111 sayılı torba yasa geçici

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. S&..Devamını Oku

6111 sayılı Torba yasa kapsamı

Mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası işçilerine ilişkin hükümlerMADDE 166- (1) İl özel idarelerinin sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç ..Devamını Oku

6111 sayılı Torba yasa kapsamı

 MADDE 79- 4857 sayılı Kanunun108 inci maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“101 inci ve 106 ncı maddeler kapsamındaki idari para cezaları ise doğrudan T&u..Devamını Oku

6111 Torba yasa kapsamındaki d

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Hükümler ve Son HükümlerBİRİNCİ BÖLÜMDeğişiklik HükümleriMADDE 22-30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatle..Devamını Oku

6111 sayılı torba yasa Yapılan

 Ortak HükümlerBaşvuru ve ödeme süresi ile şekliMADDE 18- (1) Bu Kanunun ilgili bölümlerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler sa..Devamını Oku

6111 sayılı torba yasa Vergi v

Diğer alacaklar ve çeşitli hükümlerMADDE 17- (1) 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanu..Devamını Oku

6111 Sayılı torba yasa SGK ala

Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Tahsil Dairelerince Takip EdilenAlacaklara İlişkin HükümlerBİRİNCİ BÖLÜMTahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin HükümlerKesinleşmiş ..Devamını Oku

6111 Sayılı torba yasa Matrah

Matrah ve Vergi ArtırımıGelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı MADDE 6-(1) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlar..Devamını Oku

6111 sayılı torba yasa İncelem

Maliye Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Amme Alacakları ile Belediyelerin ve Büyükşehir..Devamını Oku

6111 sayılı kanun-torba yasa g

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE  GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE  KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMA..Devamını Oku