Marka Mevzuat

 Marka /Marka Mevzuat/Paris Sözleşmesi
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Paris Sözleşmesi

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Mevzuat  Tarih :  12.11.2011 18:22:07

Sınai Hakların Korunması Hususunda 20 Mart 1883 Tarihinde İmzalanmış
14 Aralık1900'de Brüksel'de, 2 Haziran 1911'de Washinton'da,
6 Kasım 1925'te La Haye'de, 2 Haziran 1934'te Londra'da,
31 Ekim 1958 Lizbon'da ve 14 Temmuz 1967'de Stockholm'de
Revize edilmiştir.

Madde 1

Birliğin Kurulması; Sınai Hakların Kapsamı

1)Sınai hakların korunması için, bu sözleşmenin uygulandığı ülkeler tarafından bir Birlik kurulmuştur.

2)Sınai hakların korunması, patentler, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, ticaret markaları, hizmet markaları, ticaret unvanları, menşe adları ve mahreç işaretleri, haksız rekabetin önlenmesi gibi hususları kapsar.

3)Sınai haklar kavramı en geniş anlamıyla anlaşılacak, ve yalnız sanayi ve ticaret alanı için değil, aynı zamanda tarımsal ve tabii ürünler maden çıkarma sanayileri ile, örneğin şarap, tahıl, tütün yaprağı, meyva, sürü hayvanları, mineraller, maden suları, bira, çiçekler ve un gibi bütün üretilen veya doğal ürünler için de geçerli olacaktır.

4)Patentler, ithal patentleri, ıslah ve ikmal patentleri, ek patentler ve belgeler vb. gibi Birlik ülkelerinin kanunlarınca tanınan çeşitli sanayi patentlerini içerecektir.

Madde 2

Birlik Ülkeleri Vatandaşlarına Tanınan Haklar

1)Birlik üyesi ülkelerden birinin vatandaşları, sınai hakların korunmasıyla ilgili hususlarda, diğer Birlik ülkelerinin kanunlarınca kendi vatandaşlarına tanınan veya bundan sonra tanıyabileceği bütün menfaatlerden bu sözleşme ile özel olarak sağlanmış olan haklara halel gelmemesi kaydıyla yararlanacaktır. Sonuç olarak, bu kişiler haklarına herhangi bir şekilde tecavüz edilmesine karşı, o ülke vatandaşlarına yüklenen kural ve işlemlere uymak şartıyla, onların sahip olduğu aynı koruma ve kanuni yollardan yararlanacaktır.

2)Ancak, sınai hakların herhangi birinden yararlanmak hususunda, birlik ülkelerinin vatandaşlarından, korumanın istendiği ülkelerde ikamet etme veya bir kuruluş tesis etme gereksinimi şart koşulmayacaktır.

3)Birlik ülkelerinden herbirinin adli ve idari muhakeme usulüyle ve yargı yetkisiyle ve sınai haklar hususundaki kanunlarca gerek duyulabilen ikametgah seçimiyle veya bir vekil tayiniyle ilgili hükümleri kesinlikle mahfuzdur.

Madde 3

Bazı Kişilere Birlik Ülkeleri Vatandaşlarıyla Aynı Hakların Tanınması

Birliğe dahil olmayan ülkelerin vatandaşları olup Birlik ülkelerinden birine ait topraklar üzerinde ikamet eden veya burada gerçek veya fiili ticari müessese sahibi olanlar, Birlik ülkeleri vatandaşları ile aynı muameleye tabi olacaklardır.

Madde 4

A - I. Patentler, Faydalı Modeller, Endüstriyel Tasarımlar, Markalar, Mucit Sertifikaları: Rüçhan Hakkı - G. Patentler: Başvurunun Bölünmesi

A (1)Birlik ülkelerinin birinde bir patent, bir faydalı model, bir endüstriyel tasarım veya bir ticaret markası başvurusunu usulüne uygun olarak yapmış olan bir kişi veya onun kanuni halefi, bunların diğer ülkelerde dosyalanması hususunda, aşağıda tespit edilen süreler içinde rüçhan hakkından yararlanabilecektir.

(2)Birlik ülkelerinden herbirinin dahili mevzuatına uygun veya birlik ülkeleri arasında aktedilmiş iki veya çok taraflı sözleşmeler gereğince, usulüne uygun olarak yapılmış bir yerel başvuru değerinde olan her başvuruya rüçhan hakkı tanınacağı kabul olunur.

(3)Usulüne uygun olarak yapılan yerel başvuru, bahis konusu ülkede başvurunun yapıldığı tarihi tespit için yeterli olan bir başvuru anlamındadır ve bu başvurunun sonradan ne şekilde sonuçlanacağı önemli değildir.

B.  Sonuç olarak, diğer birlik ülkelerinden birinde yukarıda bahsi geçen sürelerin bitiminden önce, yapılan müteakip bir başvuru, aradaki süre zarfında, gerçekleştirilen işlemler nedeniyle, özellikle de başka bir başvuru, buluşun yayınlanması veya kullanılması, tasarım kopyalarının satışa çıkarılması veya markanın kullanılması vb. gibi işlemler nedeniyle hükümden düşürülemez ve bu gibi işlemler üçüncü kişiler lehine bir hak ve bir zilliyetlik meydana getiremez. Rüçhan hakkına esas teşkil eden ilk başvuru tarihinden önce üçüncü kişiler tarafından kazanılmış haklar, Birlik ülkelerinin her birinin dahili mevzuatı uyarınca mahfuzdur.

C(1)Yukarıda bahsi geçen rüçhan süreleri, patentler ve faydalı modeller için on iki, endüstriyel tasarımlar ve ticaret markaları için ise altı ay olacaktır.

(2)Bu süreler, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlayacak olup, başvuru günü süre dahil edilmeyecektir.

(3)Sürenin son günü, koruma isteminin yapıldığı ülkede resmi tatile veya Büronun başvuru dosyalaması yapmak üzere açık olmadığı bir güne geldiği takdirde süre, takip eden ilk iş gününe kadar uzatılacaktır.

(4)Yukarıdaki (2). paragrafın anlamı kapsamında, önceki ilk başvuruyla aynı konuda olan ve aynı Birlik ülkesinde yapılan müteakip bir başvuru, yapıldığı önceki başvuru, kamuya arzedilmeden ve geride mahfuz bir hak bırakmaksızın geri alınmış, terkedilmiş veya reddedilmişse ve henüz rüçhan hakkı istemi için bir mesnet oluşturmamışsa, başvuru tarihinin rüçhan süresinin başlangıcı olarak kabul edileceği ilk başvuru olarak kabul edilecektir. Daha sonra, önceki başvuru, bir rüçhan hakkı isteminde bulunmak için mesnet olarak kullanılamaz.

D(1)Önceki başvurunun rüçhanından yararlanmak isteyen bir kişinin, bu başvurunun yapıldığı tarihi ve ülkeyi belirten bir beyanda bulunması gerekecektir. Herbir ülke, bu beyanın yapılması gereken son tarihi saptayacaktır.

(2)Bu hususlar, yetkili makam tarafından yapılan yayınlarda ve özellikle patentlerde ve ilgili tarifnamelerinde belirtilecektir.

(3)Birlik ülkeleri, rüçhan hakkı talebinde bulunan kişinin evvelce dosyalanmış olan başvurunun (tarifname, resimler vb.) bir nüshasını vermesini isteyebilir. Böyle bir başvuruyu almış olan makam tarafından aslına uygun olduğu onaylanmış olan nüsha herhangi bir resmi onay gerektirmeyecek olup sonra

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, doğal ürünler, tarım, maden ve el sanatları ürünleri ile sanayi, ürünlerinden bu Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan tanımlara ve koşullara uygun her türlü ürünün coğrafı işaretlerle korunmasına ilişkin kuralları ve şartları kapsar.


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz