Marka Mevzuat

 Marka /Marka Mevzuat/Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması Uygulama Yönetmenliği
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması Uygulama Yönetmenliği

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Mevzuat  Tarih :  19.11.2011 15:35:01

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD ANLAŞMASI VE BU ANLAŞMAYA İLİŞKİN PROTOKOLÜN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarih: 4458 - 4.11.1999

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 12 Mart 1999 - Sayı: 23637

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 1891 tarihli Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin Madrid Anlaşması ile 1989 tarihli Markaların Uluslararası Tescili konusunda Madrid Anlaşması'na ilişkin Protokol'de belirtilen uluslararası marka tescil başvurusunun yeri, zamanı ve başvuru evrakının düzenlenmesi ile markalarla ilgili diğer işlemlerde uyulacak usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, marka tesciline uygun mal ve hizmetlere marka verilerek, bunların korunmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 1891 tarihli Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin Madrid Anlaşması ile 1989 tarihli Markaların Uluslararası Tescili Konusunda Madrid Anlaşması'na ilişkin Protokol'e dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen:

Anlaşma: 14/7/1967'de Stockholm'de değiştirilen 2/10/1979'da revize edilen, 14/4/1891 tarihli Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin Madrid Anlaşmasını,

Protokol: 27/6/1989'da Madrid'de kabul edilen, Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin Madrid Anlaşması ile ilgili Protokolü,

Akit Taraf: Anlaşmaya taraf olan devlet veya Protokole taraf olan devlet veya hükümetlerarası teşkilatı,

Akit Devlet: Bir devlet olan akit tarafı,

Akit Teşkilat: Hükümetlerarası teşkilat olan akit tarafı,

Uluslararası Tescil: Anlaşma veya Protokol veya her ikisi uyarınca bir markanın tescilini,

Uluslararası Başvuru: Anlaşma veya Protokol veya her ikisi uyarınca işleme konan uluslararası tescil başvurusunu,

Yalnızca Anlaşma Çerçevesinde Düzenlenen Uluslararası Başvuru: Menşe ofisi; Protokol ile değil de, Anlaşma ile bağlı bulunan bir devletin ofisi olan veya uluslararası başvuruda belirlenen tüm devletlerin Anlaşma ile bağlı olduğu durumlarda (bu devletlerin aynı zamanda Protokol ile bağlı olmasına bakılmaksızın) hem Anlaşma hem de Protokol ile bağlı olan bir devletin ofisi olan bir uluslararası başvuruyu,

Yalnızca Protokol Çerçevesinde Düzenlenen Uluslararası Başvuru: Menşe ofisi; Anlaşma ile değil de, Protokol ile bağlı bulunan bir devletin veya bir akit teşkilatın ofisi olan veya uluslararası başvurunun, Anlaşma ile bağlı bulunan bir devleti içermediği durumlarda hem Anlaşma hem de Protokol ile bağlı bulunan bir devletin ofisi olan bir uluslararası başvuruyu,

Hem Anlaşma Hem de Protokol Çerçevesinde Düzenlenen Uluslararası Başvuru: Menşe ofisi; hem Anlaşma hem de Protokol ile bağlı bulunan bir devletin ofisi olan, Anlaşma ile bağlı bulunan en az bir devletin (bu devletin aynı zamanda Protokol ile de bağlı bulunduğuna bakılmaksızın) ve Anlaşma ile değil de, Protokol ile bağlı bulunan en az bir devletin veya bir akit teşkilatın tesciline dayanan ve belirlemesini içeren bir uluslararası başvuruyu,

Başvuru Sahibi: Uluslararası başvurunun adına işleme konduğu gerçek kişi veya tüzel kişiyi,

Tüzel Kişi: Uygulanabilir kanunlar uyarınca, hak elde etme, yükümlülükler üstlenme ve bir hukuk mahkemesinde dava açma veya kendisine dava açılma imkanı olan bir şirket, dernek veya başka grup veya teşkilatı,

Esas Başvuru: Bir akit tarafın ofisi tarafından işleme konan ve bir markanın tescili için uluslararası başvuruya esas oluşturan, o markanın tesciline yönelik başvuruyu,

Esas Tescil: Bir akit tarafın ofisi tarafından gerçekleştirilen ve bir markanın tescili için uluslararası başvuruya esas oluşturan o markanın tescilini,

Belirleme: Duruma göre Anlaşmanın 3 üncü maddesinin (B) bendinin birinci veya ikinci fıkraları uyarınca veya Protokolün 3 üncü maddesinin (B) bendinin birinci veya ikinci fıkraları uyarınca korumanın genişletilmesi (bölgesel genişletme) talebini, ayrıca Uluslararası Sicile kaydedilen bu tür genişletmeleri,

Belirlenen Akit Taraf: Duruma göre Anlaşmanın 3 üncü maddesinin (B) bendinin birinci veya ikinci fıkraları uyarınca veya Protokolün 3 üncü maddesinin (B) bendinin birinci veya ikinci fıkraları uyarınca korumanın genişletilmesi (bölgesel genişletme) talebi yapılan veya Uluslararası Sicile böyle bir genişletmenin kaydedildiği bir akit tarafı,

Anlaşma Uyarınca Belirlenen Akit Taraf: Kendisi için, Anlaşmanın 3 üncü maddesinin (B) bendinin birinci veya ikinci fıkraları uyarınca talep edilen koruma genişletilmesinin (bölgesel genişletme) Uluslararası Sicile kaydedildiği, belirlenen bir akit tarafı,

Protokol Uyarınca Belirlenen Akit Taraf: Kendisi için, Protokolün 3 üncü maddesinin (B) bendinin birinci veya ikinci fıkraları uyarınca talep edilen koruma genişletilmesinin (bölgesel genişletme) Uluslararası Sicile kaydedildiği, belirlenen bir akit tarafı,

Red: Anlaşmanın 5 inci maddesinin birinci fıkrası veya Protokolün 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, belirlen bir akit taraf ofisi tarafından yapılan, korumanın söz konusu akit tarafta korunmayacağına ilişkin bildirimi,

Gazete: Altıncı kısmın birinci bölümünde belirtilen süreli gazeteyi,

Marka Sahibi: Uluslararası tescilin kendisi adına Uluslararası Sicile kaydedildiği gerçek veya tüzel kişiyi,

Figüratif Unsurların Uluslararası Sınıflandırılması: 12/6/1973 tarihli Markaların Figüratif Unsurlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını düzenleyen Viyana Anlaşması ile oluşturulan sınıflandırmayı,

Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılması: 14/7/1967 tarihinde Stockholm'de ve 13/5/1977 tarihinde Cenevre'de revize edilen, 15/6/1957 tarihli Markaların Tescili Amacına Yönelik Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına ilişkin Nice Anlaşması ile oluşturulan sınıflandırmayı,

Uluslararası Sicil: Anlaşma, Protokol veya Yönetmeliğin kaydedilmesini gerekli kıldığı veya kaydedilmesine izin verdiği, uluslararası tescillere ilişkin olarak Uluslararası Büro tarafından tutulan verilerin, saklanma araçlarına bakılmaksızın resmi olarak biriktirilmesini,

Ofis: Duruma göre, markaların tescilinden sorumlu bir akit tarafın ofisi veya Anlaşmanın 9 uncu maddesinin (C) bendinde veya Protokolün 9 uncu maddesinin (C) bendinde belirtilen ortak ofisi veya her ikisini,

Menşe Ofis: Duruma göre Anlaşmanın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan menşe ülkenin ofisi veya Protokolün 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan menşe ofisi veya her ikisini,

Resmi Form: Uluslararası Büro tarafından hazırlanan formu veya aynı içerik ve biçime sahip herhangi bir formu,

Belirlenen Ücret: Ücre

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Paris Sözleşmesi,Sınai Hakların Korunması Hususunda 20 Mart 1883 Tarihinde İmzalanmış,14 Aralık1900'de Brüksel'de, 2 Haziran 1911'de Washinton'da,6 Kasım 1925'te La Haye'de, 2 Haziran 1934'te Londra'da,31 Ekim 1958 Lizbon'da ve 14 Temmuz 1967'de Stockholm'de Revize edilmiştir


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Kadıköy Patent İkitelli Patent Adana Patent Maltepe Patent Fatih Patent Manisa Patent Üsküdar Patent Tekirdağ Patent Mersin Patent Maraş Patent Trabzon Patent Malatya Patent