Marka Mevzuat

 Marka /Marka Mevzuat/Markalar Kanunu Tasarısı
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Markalar Kanunu Tasarısı

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Mevzuat  Tarih :  02.03.2014 23:38:48

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI 

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun olarak bir markanın tescili konusunda yapılan başvuruya veya tescil edildiğinde korunmasına ilişkin esasları belirlemektir.
(2) Bu Kanun, bir markanıntescili için yapılan başvuru, tescil,itiraz, tescilli bir markanın korunması ve tescil sonrası işlemler ile ilgili usul ve esasları kapsar.
(3) Bu Kanun kapsamına girmeyen markalar, genel hükümler uyarınca korunur.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bülten: Marka başvurularının yayımlandığı Resmi Marka Bültenini,
b) Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması: 26/1/1995 tarih ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarih ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulunun kararı ile onaylanan Anlaşmayı,
c) Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,
ç) Garanti markası: Marka sahibinin kontrolü altında, bu markayı kullanmaya yetkili kılınmış birçok teşebbüs tarafından üretilen mal ve/veya hizmetlerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti etmeye yarayan işareti,
d) Garanti Markası Teknik Şartnamesi: Garanti markasının kullanılma usul ve şeklini gösterir şartnameyi,
e) Gazete: Sicile kaydedilen markaların yayımlandığı Resmi Marka Gazetesini,
f) İhtisas Mahkemesi: Fikri ve sınai haklar hukuk ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesini,
g) Madrid Protokolü: 5/8/1997 tarih ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan, Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi İle İlgili Protokolü,
ğ) Marka: Bir teşebbüsün imalâtını ve/veya ticaretini yaptığı malları ve/veya sunduğu hizmetleri, başka teşebbüslerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işareti,
h) Nice Anlaşması: 12/7/1995 tarih ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına ilişkin Nice Anlaşması ve değişikliklerini,
ı) Ortak Marka: Bir sözleşme çerçevesinde, tüzel kişilik meydana getirmeksizin bir araya gelen gerçek veya tüzel kişilerin oluşturduğu birliğe dahil teşebbüslerce üretilen mal ve/veya hizmetleri, diğer teşebbüslerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve bu teşebbüslerce ayrı ayrı kullanılabilen işareti,
i) Ortak Marka Teknik Şartnamesi: Ortak markanın kullanılma usul ve şeklini gösterir şartnameyi,
j) Paris Sözleşmesi: 8/8/1975 tarih ve 7/10464 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20/3/1883 tarihli Sözleşme ile Türkiye tarafından onaylanmış değişikliklerini,
k) Sınıf: Markaların kullanılacağı mallar ve/veya hizmetlerin Nice Anlaşmasına göre sınıflandırılmasını,
l) Sicil: Kayıt ortamının türüne bakılmaksızın, markalara ilişkin tüm tescil bilgilerinin ve tescil olunan Marka ile ilgili bütün değişikliklerin kaydedildiği Markalar Sicilini,
m) Tebliğ: 6/11/2003 tarih ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile 25 inci maddesine göre Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliği,
n) Ücret: Tebliğde belirtilen ilgili ücretin, bu ücretin katma değer vergisinin ve varsa harcının toplamını,
o) Vekil: Bu Kanunda belirtilen konularda; ilgili kişileri Enstitü nezdinde temsil etmeye ve işlemleri yürütmeye yetkili, Marka Vekilleri Siciline kayıtlı gerçek veya tüzel kişi Marka vekilini,
ö) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu: Enstitünün almış olduğu kararlara karşı yapılacak itirazları inceleyen ve nihai kararı veren Kurulu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Korumadan Yararlanacak Kişiler, Uluslararası Anlaşmaların Öncelikle Uygulanması

Korumadan yararlanacak kişiler

MADDE 3- (1) Bu Kanun ile sağlanan korumadan; aşağıdaki niteliklerden en az birine sahip gerçek veya tüzel kişiler yararlanır;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya yönetim merkezi bulunan ya da sınai veya ticari faaliyette bulunanlar,
c) Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip olanlar,
ç) Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen Marka koruması tanıyan devletlerin uyruğunda olanlar.

Uluslararası anlaşmaların öncelikle uygulanması

MADDE 4- (1) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşmaların hükümlerinin bu Kanun hükümlerinden daha elverişli olması halinde, bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen kişiler, elverişli hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Markanın İçereceği İşaretler, Marka Korumasının Elde Edilmesi ve

Marka Tescilinde Red Nedenleri

Markanın içereceği işaretler

MADDE 5- (1) Marka, bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların veya ambalajların biçimi gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, her türlü işaretleri içerir.
(2) Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescilettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili, Marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. İnhisari hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir.
Marka korumasının elde edilmesi

MADDE 6- (1) Bu Kanun ile sağlanan Marka koruması tescil yoluyla elde edilir.
Enstitüce resen incelenen Marka başvurusu red nedenleri

MADDE 7- (1) Aşağıda yazılı işaretler Marka olarak tescil edilemez;
a) 5 inci madde kapsamına girmeyen iş

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
556 Sayılı Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK.) amacı, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak tescil edilen markaların korunmasını sağlamaktır.


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Beyoğlu Patent Kartal Patent Kütahya Patent Ataşehir Patent Şişli Patent Kadıköy Patent Avcılar Patent Mersin Patent Trabzon Patent Kocaeli Patent Malatya Patent Zeytinburnu Patent