Marka Davaları

 Marka /Marka Davaları/Marka Tescilinde Ret İçin Mutlak Nedenler
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Marka Tescilinde Ret İçin Mutlak Nedenler

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Davaları  Tarih :  13.01.2015 12:24:55

Marka Tescilinde Ret İçin Mutlak Nedenler

YARGITAY
11. Hukuk Dairesi 2004/8083 E.N , 2005/5682 K.N.

İlgili Kavramlar


MARKA TESCİLİNDE RED İÇİN MUTLAK NEDENLER

İçtihat Metni


Taraflar arasında görülen davada İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 18.03.2004 tarih ve 2002/739-2004/135 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, asıl ve birleşen davalarda müvekkili şirketin temsilcisi Tuncay tarafından daha önce hazırlıklarına başlanarak Temmuz 1998 ayından itibaren "K… P…" ve "P…" isimli dergilerin yayın hayatına sokulduğunu, öncesinde bu çalışmaları öğrenen davalın ise 19.03.1998 tarihinde "K… P…", ve daha sonra da "P…" ismini kendi adına tescil ettirdiğini ileri sürerek, anılan marka tescillerinin hükümsüzlüğüne ve iptaline, terkinine ve mümkünse kendi adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, asıl ve birleşen davaların reddini savunmuştur.

Mahkemece; iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporlarına göre, davalı adına tescilli markanın 556 s. KHK 7/c maddesi kapsamı gereğince marka olarak tescili mümkün olmadığı gerekçesiyle, markanın hükümsüzlüğüne ve ancak davacı adına tescili isteminin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'nin 7/c bendine dayalı, markanın, hükümsüzlüğün tespiti, iptali ve terkini istemine ilişkindir.

Davada, "P…" ve "K… P…" markalarının, davalı adına 09 ve 16 sayılı emtia sınıfı için tescilli olduğu ve davacıya ait bu hususta bir tescilin olmadığında bir uyuşmazlık yoktur. Mahkeme kararında, davalının markasının anılan kararnamenin 7/c bendine göre cins isim niteliğinde olduğu gerekçesiyle hüküm kurulmuş olup, davacının öncelik ve tanınmışlık iddiaları bakımından, lehine hüküm kurulmamış olması, davacı tarafından temyiz edilmemiş olduğundan, bu hususta da uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık, davaya konu markaların, anılan kararnamenin 7/c bendine göre cins isim sayılıp sayılamayacağı ve buna göre marka olarak tescilinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.  

Markaların Korunması Hakkında KHK.nin 7/c maddesinde "ticaret alanında cins, çeşit, kalite, miktar, amaç, değer coğrafi kaynak veya malların veya hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların marka olarak tescil edilemeyeceği öngörülmüş ise de, "P…" ve "K… P…" sözcükleri, bu hüküm anlamında bir dergi, broşür, disket gibi bir basılı eser cinsi değildir. Bu nedenle, anıldığı şekilde marka olarak tescil edilmesi, 556 sayılı KHK nin 7/c bendi kapsamında cins isim sayılamaz. Bu durumda da marka olarak tesciline de bir engel yoktur.

O halde, mahkemece, davanın reddine karar vermek gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın kabulüne karar vermek doğru olmamış ve bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.  

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın, davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 31.05.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ÖNEMLİ NOT: Türkiye' nin önde gelen patent firmalarınından biri olan Etkin Patent, Yurtiçi ve Yurtdışı tanınmış markaların, şirketlerin Marka ve Patent Davalarını yürütmekle birlikte, Avukatlara, Hukuk Ofislerine Yürüttükleri Marka Davalarına ilişkin inceleme, görüş ve mütalaa hizmetleri vermekle birlikte, kendi müvekkilerinin dışındaki özellikle sorunlu marka tescil başvuruları için Türk Patent Enstitüsü (TPE) İtirazlar birimi, YİDK (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) nezdindeki itirazlar için de görüş, öneri ve mütalaa vermektedir.

Marka Tescilinde Ret İçin Mutlak Nedenler İNDİR

 

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
müvekkilinin bir kısım sebzelerin bir araya getirilmesinden oluşan kompozisyona ilişkin şeklin tescili başvurusunun davalı kurumca 556 sayılı KHK'nin 7/a ve c bentleri gerekçe gösterilerek reddedildiğini


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Malatya Patent Isparta Patent Afyon Patent Tekirdağ Patent Adana Patent Eskişehir Patent Ataşehir Patent Maraş Patent Trabzon Patent Ostim Patent İkitelli Patent Şişli Patent