Marka Davaları

 Marka /Marka Davaları/Marka Başvurusunda Ayırt Edicilik
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Marka Başvurusunda Ayırt Edicilik

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Davaları  Tarih :  13.01.2015 11:56:41

Marka Başvurusunda Ayırt Edicilik

YARGITAY
11. Hukuk Dairesi 2007/8574 E.N , 2008/11531 K.N.

İlgili Kavramlar


MARKA
AYIRT EDİCİLİK


Özet
Marka başvurusuna konu "M,.." sözcüğünün sunulacak ürünler İçİn ayIrt edİcİlİk özellİğİnİ taşIdIğI, yabancI dİldekİ karşIlIğInIn vİşne olmasIna rağmen tescİl İstemİ reddedİlen ürünler bakImIndan cİns ve vasIf bİldİrmedİğİ, normal düzeyde bİlgİlendİrİlmİş, makul ölçüde dİkkatlİ yararlanIcI kİtlesİnİn bu kelİmeyİ vİşne olarak algIlamasInIn mümkün olmadIğI, İşarette yer alan sözcüğün yanIltIcI olabİlmesİ İçİn tüketİcİnİn sIrf o İşarette yer alan sözcük ya da anlatIm nedenİyle yararlanma yoluna gİtmesİ gerektİğİ, yeterİnce bİlİnmeyen bİr kelİmenİn anIlan ürünler yönünden yanIlgI doğuracağIndan bahsedİlmesİnİn gerçekçİ olmadIğI, markanın tescİl kapsamIna gİren ürünlerİn öz adlarIndan veya tasvİrİ hallerİnden uzak olduğu gerekçesİyle, TPE YÎDK kararInIn 30. sInIfIn 9, 32. sInIfIn 2, 3, 4. alt gruplarInda yazIlI emtİalar yönünden İptalİne karar verİlmesİnde bİr İsabetsİzlİk yoktur.


İçtihat Metni

Taraflar arasında görülen davada (Ankara İkinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)'nce verilen 15.02.2007 tarih ve 2006/243-2007/40 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin 1989 yılından beri meyve suyu işi ile iştigal ettiğini, WM..." sözcük markasının 1991 yılından beri kullanıldığını, "M... Meyve Suyu", M...+şekil Portakal Suyu", wM...+şekil Vişne Nektarı" markalarının müvekkili adına tescilli olduğunu, tescillerin birleştirilmesi anlamında "M..." sözcük markasını tescil amacıyla 30, 32 ve 35. sınıflarda yazılı mal ve hizmetler bakımından davalı Kurum'a başvuruda bulunduğunu, davalı Kurum'un 556 sayılı KHK'nın, 7/1 (c) ve 7/1 (f) maddelerine dayanarak talebi kısmen reddettiğini ileri sürerek, TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Başkanlığının 24.04.2006 tarih ve 2006/M-442 sayılı kararının kısmen iptali ile söz konusu marka başvurusunun tesciline ve marka bülteninde yayınlanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, "M..." kelimesinin İtalyanca vişne anlamına gelip, 556 sayılı KHK'nın, 7/1 (c) ve 7/1 (f) maddeleri uyarınca marka başvuru mal ve hizmet listesinde yer alan emtialar bakımından ayırt ediciliği sağlamaktan uzak olduğunu, cins ve vasıf ifade eden bu tür işaretler herkesin kullanımına açık olduğu için bu kelimenin tek bir kişinin inhisarına verilemeyeceğini, söz konusu markanın yanıltıcılığa sebebiyet vereceğini savunarak, davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, davacının marka başvurusuna konu "M..." sözcüğünün sunulacak ürünler için ayırt edicilik özelliğini taşıdığı, yabancı dildeki karşılığının vişne olmasına rağmen tescil istemi reddedilen ürünler bakımından cins ve vasıf bildirmediği, normal düzeyde bilgilendirilmiş, makul ölçüde dikkatli yararlanıp kitlesinin bu kelimeyi vişne olarak algılamasının mümkün olmadığı, işarette yer alan sözcüğün 556 sayılı KHK'nın 7/1 (f) maddesi uyarınca yanıltıcı olabilmesi için tüketicinin sırf o işarette yer alan sözcük ya da anlatım nedeniyle yararlanma yoluna gitmesi gerektiği, yeterince bilinmeyen bir kelimenin anılan ürünler yönünden yanılgı doğuracağından bahsedilmesinin gerçekçi olmadığı, markanın tescil kapsamına giren ürünlerin öz adlarından veya tasviri hallerinden uzak olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, TPE YİDK'nın 10.04.2006 tarih ve 2006/M-442 sayılı kararının 30. sınıfın 9, 32. sınıfın 2, 3, 4. alt gruplarında yazılı emtialar yönünden iptaline, tescil ve benzeri istemlerin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
 
Dava dosyas ı içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 20.10.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ÖNEMLİ NOT: Türkiye' nin önde gelen patent firmalarınından biri olan Etkin Patent, Yurtiçi ve Yurtdışı tanınmış markaların, şirketlerin Marka ve Patent Davalarını yürütmekle birlikte, Avukatlara, Hukuk Ofislerine Yürüttükleri Marka Davalarına ilişkin inceleme, görüş ve mütalaa hizmetleri vermekle birlikte, kendi müvekkilerinin dışındaki özellikle sorunlu marka tescil başvuruları için Türk Patent Enstitüsü (TPE) İtirazlar birimi, YİDK (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) nezdindeki itirazlar için de görüş, öneri ve mütalaa vermektedir.

Marka Başvurusunda Ayırt Edicilik İNDİR

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
DavacI adIna daha önce ruhsatlandIrIlmIş İlaç test sonuçlarInIn ve klİnİk çalIşmalarInIn yer aldIğI verİ dosyasI referans gösterİlerek davalI tarafça kIsaltIlmIş ruhsat başvurusu yapIlmasI


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Şişli Patent Adana Patent Kütahya Patent Wan Patent Muğla Patent Elazığ Patent Kadıköy Patent Sarıyer Patent Merdin Patent Rize Patent Kartal Patent Ataşehir Patent