Marka Davaları

 Marka /Marka Davaları/Haksız Rekabet, Ticaret Ünvanı
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Haksız Rekabet, Ticaret Ünvanı

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Davaları  Tarih :  13.01.2015 12:39:14

11. Hukuk Dairesi 1993/3585 E., 1993/4667 K.
# HAKSIZ REKABET
# TİCARET ÜNVANI

"İçtihat Metni"
T.C.
Y A R G I T A Y
Onbirinci Hukuk Dairesi

E. 1993/3585
K. 1993/4667
T. 25.6.1993


ÖZET : Davacı, kendisine ait ticaret ünvanı ile markayı davalının aynen kullanarak haksız rekabette bulunduğunu ileri sürmüştür. Bu iddia üzerine davalı, dava konusu ünvanda kısmi değişiklik yapmıştır.

Bu değişikliğin niteliği de gözönüne alınarak iddia ve savunma, ıslah edilmeksizin dahi açılan bu davada karara bağlanabilir.

(6762 s. TTK. m. 41, 43, 52, 54)

Butik S..... Koll. Şti. ile S..... Konfeksiyon Tuhafiye Ltd. Şti. arasındaki davadan dolayı, (Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemesi)nce verilen 14.5.1991 gün ve 649-443 sayılı hükmü bozan dairenin 2.2.1993 gün ve 6962-598 sayılı ilamı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla; dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili şirketin 1975 tarihinden itibaren ticaret ünvanı olarak "sükse" kelimesini seçtiğini, 1985 yılında da marka olarak tescil
ettirdiğini, davalının "Sükse" kelimesini 1988 tarihinden itibaren ticaret ünvanı olarak kullanmaya başladığını ileri sürerek haksız tecavüzün meni ve ünvandan silinmesini, 5.000.000 lira manevi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın açılmasından sonra "Sükse" kelimesini "Süksem" olarak değiştirildiğini, davanın konusu kalmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; toplanan delillere, alınan bilirkişi raporuna dayanılarak davanın açılmasından sonra "süksem" olarak değiştirilmiş olmasının sonucu değiştirmediği gerekçesiyle davalının "Sükse ve süksem" olan ticaret ünvanındaki sözcüklerin terkinine ve menine karar verilmiştir.

Hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiş, karar Dairemizce ilamda yazılı nedenle davalı yararına bozulmuştur.

Bu defa davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur. Davacı vekili, müvekkili şirketin ticaret ünvanında kullandığı ve ayrıca marka
olarak da tescil ettirdiği (Sükse) sözcüğünü, davalının da ticaret ünvanında kullanmaya başladığını ve tescil ettirdiğini,davacı ünvanı ile iltibas
yarattığını iddia ederek haksız tecavüzün önlenmesini, anılan sözcüğün ünvandan silinmesini istemiştir.

Dava açıldıktan sonra, davalı ticaret ünvanındaki (Sükse) sözcüğünü (Süksem) olarak tescil ettirmiştir.

Davacı vekili bu şekildeki değişikliğin de iltibası önlemediğini ve bir farklılık meydana getirmediğini, bu davranışın iyiniyet kurallarına aykırı
olduğunu ileri sürmüştür. Bu beyan HUMK.nun 185. madesinde düzenlenen iddianın tevsii niteliğinde değildir. Davadan sonra gerçekleşen tescil olgusunu dahi davanın konusu içinde bulunduğunun beyanı niteliğindedir. Davanın niteliği yargılama aşamasında davanın tevsii edildiği savunması da yapmamıştır.

Olayımızda, ıslah işlemi de yoktur. Davacı ilk iddiasından vazgeçerek sonraki ticaret ünvanına yöneltmiş değildir. Sonraki tecildeki (Süksem) sözcüğü ile durumun değişmediğini haksız rekabetin devam ettiğini ileri sürmüştür.

Davalının tecilli ilk ticaret ünvanını, davacı ticaret ünvanı ve markası ile iltibas meydana getirdiği tüm dosya içeriği ile anlaşılmış bulunmaktadır. Davalının daha sonra (Sükse) sözcüğüne sadece (m) harfini ekleyerek (Süksem) sözcüğünü alması, yasanın aradığı anlamda bir değişiklik teşkil etmediği gibi, iyiniyetle bağdaşacak bir davranış da değildir. Eğer bir harf ilavesi ile yapılan değişiklik yeni bir tescil olarak kabul edilir ve sonraki tescilin silinmesi için ayrı bir davaya lüzum görülürse, iyiniyetli olmayan kişilere, açılan haksız rekabet davasını sürüncemede bırakma imkanı verilmiş olur. Bu durum ise, yasa hükümlerinin ihlaline ve birden fazla davaların açılmasına, zaman kaybına ve masrafa yol açar.

Bütün bu durumlar karşısında HUMK.nun 440 ve müteakip maddelerine uygun bulunan davacı vekilinin karar düzeltme talebinin kabulüyle Dairemizin bozma ilamının kaldırılmasına ve hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davacı vekilinin karar düzeltme talebinin kabulüyle Dairemizin 2.2.1993 gün ve 1992/6962 esas ve 1993/598 sayılı bozma ilamının kaldırılmasına ve yerel mahkeme kararının (ONANMASINA), ilk temyizden dolayı bakiye 17.300 lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, davacıdan peşin alınan 31.000 lira karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyen davacıya iadesine, 25.6.1993 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY YAZISI
* Dairenin 2.2.1993 gün ve 1992/6962 esas ve 1993/598 karar sayılı ilamında (2) numaralı bendde açıklanan gerekçelerle kararın bozulması düşüncesinde olduğumdan, çoğunluğun onama kararına katılmıyorum.

ÖNEMLİ NOT: Türkiye' nin önde gelen patent firmalarınından biri olan Etkin Patent, Yurtiçi ve Yurtdışı tanınmış markaların, şirketlerin Marka ve Patent Davalarını yürütmekle birlikte, Avukatlara, Hukuk Ofislerine Yürüttükleri Marka Davalarına ilişkin inceleme, görüş ve mütalaa hizmetleri vermekle birlikte, kendi müvekkilerinin dışındaki özellikle sorunlu marka tescil başvuruları için Türk Patent Enstitüsü (TPE) İtirazlar birimi, YİDK (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) nezdindeki itirazlar için de görüş, öneri ve mütalaa vermektedir.

 

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Marka haklarına tecavüzün önlenmesi, davalı şirket tarafından marka olarak tescil ettirilen "SATEN" sözcüğü esasen boyanın vasfını ifade eden bir sözcük olup, tek başına marka olarak tescil edilemez


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Mersin Patent Eskişehir Patent Elazığ Patent Avcılar Patent Maltepe Patent Urfa Patent Trabzon Patent Fatih Patent Tekirdağ Patent Malatya Patent Manisa Patent Üsküdar Patent