Marka Davaları

 Marka /Marka Davaları/Cins çeşit ve miktar belirleyen sözcüğün marka olarak tesciline ilişkin Yargıtay Kararı
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Cins çeşit ve miktar belirleyen sözcüğün marka olarak tesciline ilişkin Yargıtay Kararı

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Davaları  Tarih :  13.01.2015 11:23:04

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2000/6135
K. 2000/8767
T. 9.11.2000


MARKANIN AYIRDEDİCİLİK UNSURU ( Multıcanal İbaresinin Ayırdedicilik Unsuru Taşımadığı-Marka Tescili)

MARKA TESCİLİ ( Multıcanal İbaresinin Marka Olarak Tescil Edilememesi)

MARKA OLARAK TESCİL EDİLEMEYECEK SÖZCÜKLER ( Multıcanal İbaresi-Ayırdedicilik Unsuru Taşımayan Kelimeler)

MULTICANAL İBARESİ ( Marka Olarak Tescil Edilemeyeceği)

ÖZET : "Multicanal" sözcüğü, bir markada bulunması gereken ve onun diğer markalardan farklılığını sağlayacak "ayırdedicilik" unsurunu taşımadığı gibi, sadece cins, çeşit ve miktar belirlemeye yönelik bu sözcüğün, marka olarak tesciline 556 sayılı KHK.nin 7/c maddesi de engel teşkil etmektedir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın ( Ankara Asliye Dokuzuncu Ticaret Mahkemesi) nce görülerek verilen 10.2.2000 tarih ve 1999/1004-2000/41 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi duruşmalı olarak davacı vekili tarafından istenmiş olmakla dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, ilk defa müvekkili tarafından Televizyon Yayıncılığı alanında kullanılan "MULTICANAL" ibaresinin marka olarak tescili, için gerekli unsurları taşıdığı ve tescile engel bir halin bulunmadığı halde marka olarak tescil taleplerinin reddedildiğini ileri sürerek, Enstitü Yeniden Değerlendirme Kurulu'nun ret kararının iptalini talep etmiştir.
Davalı vekili, tescili istenen ibarenin, üzerinde marka olarak kullanılacağı hizmetlerde cins, çeşit, vasıf, miktar ve amaç belirteceğinden davacı taleplerinin reddedildiğini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere ve dosya kapsamına göre, davacının tescil istediği ibarede yer alan "multi" ibaresinin çok, çeşit çeşit anlamına, "kanal" ibaresinin de "birşeyin, bir işin oluşum yolu", "elektronik nitelikli tesis", bilgi veya haberin yayılma yolu" anlamlarına geldiği, "Multicanal" ibaresinin "Çok Hatlı TV Oluşumu" anlamına geldiği ve markanın esas unsurunu içerdiğinden 556 sayılı KHK.nin 7/1-c maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava konusu uyuşmazlık, "Multicanal" sözcüğünün televizyon ve radyo program ve yayın hizmetlerinde hizmet markası olarak tescilinin mümkün olup, olmadığı noktasında toplanmaktadır.

556 sayılı Markalar Hakkında KHK'nın 5. maddesinde ifadesini bulan marka tanımına göre marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşulu ile bu maddede sayılan her türlü ad ve işarettir. Bu işaretin marka olarak tescili ise, aynı düzenlemenin 7. ve 8. maddelerinde belirlenen engellere tabi olmama koşuluna bağlanmıştır.

Bu genel açıklamadan sonra dava konusu "Multicanal" sözcüğünün marka olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı ve ayrıca tescile engel bir halin var olup olmadığı konusuna dönüldüğünde, mahkemenin de kabul ettiği üzere anılan sözcük, çok kanallı TV. veya radyo hattı anlamını ifade etmektedir. Bu birleşik kavramın, ilk sözcüğü "Multi" çokluğun yani KHK'nın 7/1-c maddesindeki "miktara" yönelik bir sözcük, ikincisi "Canal" ise TV veya radyo hattını belirten bir sözcüktür. İki markada bulunması gereken ve onu diğer markalardan farklılığını sağlayacak "ayırt edicilik" unsurunu taşımadığı gibi, yukarıda da değinildiği üzere sadece cins, çeşit ve miktar belirlemeye yönelik bu sözcüğün marka olarak tesciline 7/1 -c maddesi de engel teşkil etmektedir.

Her ne kadar davacı vekili, dava ve temyiz dilekçelerinde anılan sözcüğün ilk defa müvekkilince kullanılarak tanıtıldığı, ayırt edicilik niteliğinin kazandırıldığı ve bu sebeble KHK'nın 7/son bendine dayanarak tescil isteminin gözden kaçırılmış olduğunu ileri sürmüşse de dosya içindeki davacı tarafından Patent Enstitüsüne yaptığı başvuruda bu hükme dayalı tescil talebi olmadığı gibi, anılan Enstitü'nün Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'na vaki itirazında da bu maddeye dayalı bir itiraz sebebi ileri sürülmemiş bulunmasına göre, taleple sınırlı olarak inceleme yapıp karar vermeye yetkili kurulun bu kararına karşı açılacak davada bu talebin dışında bir iddia ile dava açılması da mümkün bulunmadığından ve nihayet bu konuda mahkemeye hiçbir delil ibraz dahi edilmemiş bulunmasına nazaran, mahkemece davanın reddine karar verilmesinde bu yönden de bir isabetsizlik görülmediğinden davacı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olarak tesis edilen mahkeme kararının ( ONANMASINA), 2.080.000- lira temyiz ilam harcından peşin harcın mahsubu ile temyiz edenden alınmasına, 100.000.000 lira duruşma vekillik ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, 9.11.2000 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ÖNEMLİ NOT: Türkiye' nin önde gelen patent firmalarınından biri olan Etkin Patent, Yurtiçi ve Yurtdışı tanınmış markaların, şirketlerin Marka ve Patent Davalarını yürütmekle birlikte, Avukatlara, Hukuk Ofislerine Yürüttükleri Marka Davalarına ilişkin inceleme, görüş ve mütalaa hizmetleri vermekle birlikte, kendi müvekkilerinin dışındaki özellikle sorunlu marka tescil başvuruları için Türk Patent Enstitüsü (TPE) İtirazlar birimi, YİDK (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) nezdindeki itirazlar için de görüş, öneri ve mütalaa vermektedir.

Cins çeşit ve miktar belirleyen sözcüğün marka olarak tesciline ilişkin Yargıtay Kararı İNDİR

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Tescili istenen markanın, daha önceden tescil edilmiş marka ile halk tarafından karıştırılma ihtimalinin bulunduğu hallerde ve tescilli marka sahibinin itirazının bulunması durumunda


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Sarıyer Patent Maraş Patent Wan Patent Afyon Patent Eskişehir Patent Kadıköy Patent Fatih Patent Bayrampaşa Patent Isparta Patent Şişli Patent Beyoğlu Patent Merdin Patent