Kanun

 Hukuk /Kanun/YARGITAY KANUNU-1
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

YARGITAY KANUNU-1

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  15.01.2015 14:05:49

Kanun Numarası: 2797

    Kabul Tarihi: 04/02/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/02/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17953

    BİRİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ

    YARGITAY:

    Madde 1 - Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu Kanun ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir.

    KURULUŞ:

    Madde 2 - Yargıtay; Birinci Başkanlık, daireler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bürolar ve idari birimlerden oluşur.

    KARAR ORGANLARI:

    Madde 3 - Yargıtayın karar organları şunlardır:

    1. Daireler,

    2. Hukuk Genel Kurulu,

    3. Ceza Genel Kurulu,

    4. Büyük Genel Kurul,

    5. Başkanlar Kurulları,

    6. Birinci Başkanlık Kurulu,

    7. Yüksek Disiplin Kurulu,

    8. Yönetim Kurulu.

    BİRİNCİ BAŞKANLIK:

    Madde 4 - Birinci Başkanlık; Birinci Başkan ve başkanvekilleriyle Genel Sekreterden oluşur.

    DAİRELER:

    Madde 5 - (Değişik madde: 07/12/1994 - 4053/1 md.)

    Yargıtayda yirmibir hukuk, onbir ceza dairesi ve her dairede bir daire başkanı ile yeteri kadar üye bulunur.

    YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI:

    Madde 6 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekili, Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarından oluşur.

    HUKUK VE CEZA GENEL KURULLARI:

    Madde 7 - Hukuk Genel Kurulu, hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinden; Ceza Genel Kurulu, ceza dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşur.

    Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihadı birleştirme toplantılarında; bu kurullara bağlı dairelerin her birinin mevcudu beş itibar edilerek toplamının en az üçte ikisi kadar üyenin, diğer toplantılarında, işi görüşme konusu olan daireden beşten fazla üyenin katılmaması koşuluyla bu kurullara bağlı daire sayısının en az iki katı üyenin bulunması zorunludur.

    Toplantılarda daire başkanlarının en az yarısından fazlasının ve başkanlarının katıldığı dairelerden bir, katılmadığı dairelerden iki üyenin bulunması zorunludur.

    Ceza Genel Kurulunun içtihadı birleştirme toplantılarına ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili de katılır.

    İtiraz ettiği konularda görüşünü açıklamak, müzakere ve oya katılmamak koşuluyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Ceza Genel Kuruluna bizzat katılabilir.

    Hukuk ve Ceza Genel Kurullarındaki Başkanlar yeter sayısı, başkanların izinli veya özürlü olması halinde aynı dairenin kıdemli üyesi ile doldurulur.

    Birinci Başkanın başkanlık etmediği veya bulunmadığı zamanlarda Hukuk Genel Kuruluna hukuk dairelerinden, Ceza Genel Kuruluna ise ceza dairelerinden seçilmiş olan başkanvekili başkanlık eder.

    Birinci Başkanla belli kurulda onun yerini tutacak olan Birinci Başkanvekilinin bulunmaması halinde, diğer birinci başkanvekili, onun da bulunmaması halinde o toplantıya katılmış olan daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık görevini yapar.

    İcra ve İflas Kanunundaki ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin daire kararlarının Ceza Genel Kurulunda incelenmesi sırasında ilgili dairenin başkan ve en az bir üyesi de Ceza Genel Kuruluna katılır.

    Ceza Genel Kurulunun ilk derece mahkemesi olarak görev yapması halinde Kurul, asgari toplanma nisabıyla toplanır ve karar verir. Bu şekilde Ceza Genel Kurulunun verdiği kararların yeniden incelenmesi halinde ise Kurul, hukuki engeli olmayan Yargıtay Ceza Dairelerinin diğer başkanları ile her daireden en az ikişer üyenin katılmasıyla oluşur, evrak üzerinde inceleme yapar ve kesin olarak meseleyi karara bağlar. Başkanların katılamadığı durumlarda başkanın yerine katılmaya engeli olmayan en kıdemli üye kurula katılır.

    YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU:

    Madde 8 - Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkan, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeler ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinden oluşur.

    Yargıtay Büyük Genel Kurulu, dairelerden her birinin mevcudu beş itibar edilerek toplamının en az üçte ikisi ile toplanır. Şu kadar ki, Ceza Genel Kuruluna katılması zorunlu üye sayısının üçte ikisi kadar ceza dairesi üyesi ile hukuk ve ceza daireleri başkanlarının en az yarısından fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır.

    Başkanlar yeter sayısı, diğer başkanlarla doldurulmak mümkün oldukça en kıdemli üye ile doldurulamaz.

    BAŞKANLAR KURULLARI:

    Madde 9 - Yargıtayda;

    1. Birinci Başkan ile birinci başkanvekillerinden ve daire başkanlarından oluşan Başkanlar Kurulu,

    2. Birinci Başkan ile hukuk dairelerinden seçilen Birinci Başkanvekili ve hukuk daireleri başkanlarından oluşan Hukuk Daireleri Başkanları Kurulu,

    3. Birinci Başkan ile ceza dairelerinden seçilen Birinci Başkanvekili ve ceza daireleri başkanlarından oluşan Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu,

    Bulunur.

    Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde Başkanlar Kurulunun başkanlık görevi, birinci başkanvekillerinden kıdemlisi, bulunmaması halinde diğer başkanvekili, onun da bulunmaması halinde ise kurula katılan daire başkanlarından kıdemli olanı tarafından yerine getirilir.

    Hukuk ve Ceza daireleri Başkanlar Kurullarında Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde; Hukuk Daireleri Başkanlar Kuruluna hukuk dairelerinden seçilen Birinci Başkanvekili; Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna ceza dairelerinden seçilen Birinci Başkanvekili başkanlık yapar. İlgili birinci başkanvekilinin bulunmaması halinde diğer başkanvekili, onun da bulunmaması halinde en kıdemli daire başkanı başkanlık görevini yerine getirir.

    Başkanlar kendileriyle ilgili konuların görüşülmesinde, Başkanlar Kuruluna katılamazlar.

    Daire başkanlarının özürleri halinde, dairenin kıdemli üyesi, Başkanlar Kurulu ile Hukuk ve Ceza Başkanlar Kuruluna katılırlar.

    BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULU:

    Madde 10 - Birinci Başkanlık Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığında dördü daire başkanı, dördü Yargıtay üyesi olmak üzere sekiz asıl ve ikisi daire başkanı ve ikisi Yargıtay üyesi olmak üzere dört yedek üyeden oluşur.

    YÜKSEK DİSİPLİN KURULU:

    Madde 11 - Yüksek Disiplin Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekillerinden kıdemli olanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile altı hukuk ve üç ceza dairesi başkanları ve başkanlarının katılmadığı dairelerin beş üyesinden oluşur.

    Yüksek Disiplin Kurulunda ayrıca, Kurula asıl üye olarak katılmayan daire başkanları ile bunların dışındaki dairelerin birer üyesi yedek üye olarak bulunur.

    YÖNETİM KURULU:

    Madde 12 - Yönetim Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Genel Sekreter ile Başkanlar Kurulu tarafından iki yıl için seçilen bir asıl ve bir yedek daire başkanı, üç asıl ve iki yedek Yargıtay üyesinden oluşur.

    İKİNCİ BÖLÜM: YARGITAY DAİRE VE KURULLARININ GÖREVLERİ

    YARGITAYIN GÖREVLERİ:

    Madde 13 - Yargıtayın görevleri şunlardır:

    1. Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümleri ilk ve son merci olarak inceleyip karara bağlamak,

    2. Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ve özel kanunlarında belirtilen kimseler aleyhindeki görevden doğan tazminat davalarına ve bunların kişisel suçlarına ait ceza davalarına ve kanunlarda gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmak,

    3. Kanunlarla verilen diğer işleri görmek.

    DAİRELERİN GÖREVLERİ:

    Madde 14 - Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde,

    1. Hukuk dairelerinden:

    Birinci Hukuk Dairesi: Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakkına veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallar hakkında Hazinenin açtığı davalara ait asliye mahkemelerinden verilen İkinci, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Onikinci ve Ondördüncü Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları,

    İkinci Hukuk Dairesi: Türk Kanunu Medenisinin birinci, ikinci ve üçüncü kitapları ve özel kanunlarla düzenlenmiş olan şahıs, aile ve miras hukukuna ilişkin davalarla, meslek kuruluşları ve bu kuruluşlarla üyeleri arasında çıkan ve kuruluş kanunlarına göre dernekler hukuku hükümlerinin uygulanmasını gerektiren davalara ve 274 sayılı Sendikalar Kanununda yer alan işçi ve işveren sendikaları, federasyon ve konfederasyonları genel kurullarının toplantıya çağrılması ve kayyım tayinine, çağrı heyeti teşkiline ve genel kurulların verdiği kararların iptaline ilişkin olarak asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları,

    Üçüncü Hukuk Dairesi: Sulh mahkemelerinden verilip de İkinci, Beşinci, Altıncı, Sekizinci, Onbirinci, Onikinci, Ondördüncü ve Onbeşinci Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararlarla, nişan bozmadan doğan hediyelerin geri alınması ve tazminat davalarına ve kaynaklara, özel ve genel sulara ilişkin hüküm ve kararlarla, sulh ve asliye mahkemelerinden verilen işgal tazminatı ile ilgili her türlü hüküm ve kararları,

    Dördüncü Hukuk Dairesi: (Değişik fıkra: 30/05/1991 - 3749/2 md.) Asliye mahkemelerince verilen haksız eylemden, genel ve özel kanunlardan doğan ve diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan hüküm ve kararlarla, hakim reddi işlerini,

    Beşinci Hukuk Dairesi: (Değişik fıkra: 30/05/1991 - 3749/2 md.) Her türlü kamulaştırma kanunları ile kamulaştırılmasız elkoymadan doğan bütün uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıklar nedeniyle sulh ve asliye mahkemelerinden verilen tazminat kararlarıyla yürürlükten kaldırılmış olan 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunundan doğan uyuşmazlıklarla ilgili hüküm ve kararları,

    Altıncı Hukuk Dairesi: (Değişik fıkra: 30/05/1991 - 3749/2 md.) Asliye ve sulh mahkemelerinden verilip de şufa iştira ve vefa haklarına, paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksimi ve şüyuunun giderilmesi davalarına, asliye ve sulh ve ticaret mahkemelerinden verilip de kira bağıtından doğan tahliye davalarına, tahliye davası ile birlikte görülen kira karşılığı ve tazminat davalarına, ilişkin hüküm ve kararları,

    Yedinci Hukuk Dairesi: (Değişik fıkra: 30/05/1991 - 3749/2 md.) 3402 sayılı Kadastro Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca kurulan kadastro mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları,

    Sekizinci Hukuk Dairesi: Zilyetliğe dayanılarak taşınmaz malların aynı hakkında açılan davalara ilişkin asliye ve sulh mahkemelerince verilen hüküm ve kararlarla taşınmaz malların iktisabı, zamanaşımıyla tesciline ilişkin olarak verilip de Ondördüncü Hukuk Dairesinin görevi dışında kalan hüküm ve kararları,

    Dokuzuncu Hukuk Dairesi: 1475 sayılı İş Kanunu, 274 sayılı Sendikalar Kanunu, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 212 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki İlişkileri Düzenleyen Kanunla, Deniz İş Kanunundan doğan uyuşmazlıklara değinen ve Onuncu Hukuk Dairesinin görevi dışında kalan ve iş mahkemelerinden verilmiş olan hüküm ve kararları,

    Onuncu Hukuk Dairesi: (Değişik fıkra: 07/12/1994 - 4053/2 md.) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundan ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 3917 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin olarak iş mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları,

    Onbirinci Hukuk Dairesi: Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanunun diğer kanunlarda yer almasına rağmen ticari hüküm saydığı kuralların uygulanmasından doğan ve ticari dava sayılan uyuşmazlıklara ilişkin olarak asliye ve sulh mahkemelerinden verilen ve Üçüncü, Dördüncü, Onikinci, Onüçüncü ve Onbeşinci Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları,

    Onikinci Hukuk Dairesi: (Değişik fıkra: 30/05/1991 - 3749/2 md.) İcra ve İflas Kanununun uygulanmasından doğan itiraz ve şikayetler dolayısıyla icra tetkik mercilerinden verilen, Onüçüncü ve Onbeşinci Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları, şüyuunun satış suretiyle giderilmesine ilişkin işlemlere karşı yönetilecek itiraz ve şikayetler sonunda sulh mahkemelerinden verilen kararları, Özel kanunların görevlendirmesi nedeniyle icra tetkik mercilerinden İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca verilen ve diğer dairelerin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları,

    Onüçüncü Hukuk Dairesi: Haksız iktisaptan ve geçerli olup olmadığına bakılmaksızın Borçlar Kanununun ikinci kısmında düzenlenmiş olan sözleşmelerle, özel kanunlara göre yapılan sözleşmelerden doğan ve Onbirinci ve Onbeşinci Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan ve asliye mahkemelerinden verilen kararlar ile alacağın temliki ve borcun nakli işlemlerinden doğan her türlü davalara ilişkin olarak asliye mahkemelerinden verilen ve Onbirinci Hukuk Dairesinin görevi dışında kalan hüküm ve kararları,

    Ondördüncü Hukuk Dairesi: (Değişik fıkra: 30/05/1991 - 3749/2 md.) Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakkına veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallar hakkında, Hazinenin açtığı davalara ait sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla, mülkiyetin gayri ayni haklara ilişkin olup da asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlara, kamu mallarından mera, yayla, kışlak davalarına ve şahsi haklara dayanan taşınmaz ile ilgili davalara ilişkin olup da asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla ferman ve hüccet gibi tasarruf belgelerinin sahteliği nedeniyle açılan iptal davaları ile ilgili hüküm ve kararları ve 5520 sayılı Kanuna göre açılan tapuda sınır ve yüzölçümü ve tapuda isim ve soyadı düzeltilmesine ilişkin hüküm ve kararları,

    Onbeşinci Hukuk Dairesi: İşin niteliğine ve tarafların sıfatına bakılmaksızın bütün istisna sözleşmelerinden ve okutma ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak kanundan veya sözleşmeden doğan her türlü davalar hakkında sulh ve asliye mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla icra tetkik mercilerinden genel hükümler çerçevesinde verilen istihkak, İcra ve İflas Kanununun 277 - 280 inci maddeleri hükümlerine değinen iptal davalarına ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundan doğan ve Onikinci Hukuk Dairesinin görevi dışında kalan sulh ve asliye mahkemelerinden verilen her türlü hüküm ve kararları,

    Onaltıncı Hukuk Dairesi : (Ek fıkra: 20/05/1987 - 3368/2 md; Değişik fıkra: 30/05/1991 - 3749/2 md.) 3402 sayılı Kadastro Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca kurulan Kadastro Mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

İkitelli Patent Şişli Patent Kocaeli Patent Eskişehir Patent Rize Patent Kadıköy Patent Ostim Patent Maraş Patent Tekirdağ Patent Merdin Patent Muğla Patent Sarıyer Patent