Kanun

 Hukuk /Kanun/VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 2
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 2

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  15.01.2015 15:35:32

Bakanı yetkilidir." cümlesi "Kaydedilen özel ödeneklerden kullanılmayan kısımları ertesi yıla devren gelir ve özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir; gelirleri özel ödenek kaydedilen işletmeler Kurumlar Vergisinden muaftır.",

    Olarak değiştirilmiştir.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 44 - 1) 213 sayılı Kanunun 356 ncı maddesi,

    2) 488 sayılı Kanunun 16 ve 20 nci maddeleri,

    3) 492 sayılı Kanunun 137 nci maddesi ile mükerrer 138 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi,

    4) 193 sayılı Kanunun;

    a) 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası,

    b) 104 üncü maddesinin son fıkrası,

    5) 5422 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin ikinci paragrafının son cümlesi ile dördüncü paragrafı,

    6) 16.7.2004 tarihli ve 5230 sayılı Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası,

    7) 7.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi,

    Yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun ile Damga Vergisi ve Harçlar Kanununda yapılan değişikliklere istinaden damga ve harç pullarının kullanımdan kalkması nedeniyle yapılması gereken işlemlere ilişkin esas ve usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

    Geçici Madde 2 - 1.1.2005 - 31.12.2010 tarihleri arasında uygulanmak üzere, hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait olan bir bankanın bilanço değerlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devralınması halinde, devir veya birleşmeden doğan kazançlar Kurumlar Vergisinden müstesnadır.

    Hisseleri kısmen ya da tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait olan bir bankanın; iştiraklerinin, takipteki alacaklarının ve diğer bilanço kalemleri ile banka lehine alınan teminatların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devir ya da satın alınması ve bu suretle edinilen aktiflerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devir, birleşme veya satış işlemine tabi tutulması sırasında düzenlenen sözleşmeler ve sair kâğıtlar ile bunların değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, devredilmesi ve bozulmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, gayrimenkul ve menkul mallar ile hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu veya göstereceği kişiler adına kayıt ve tescil işlemleri, her türlü vergi, resim ve harçtan (taşıt alım vergisi dahil) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından bankaya ödenen bedeller Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden müstesnadır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 45 - Bu Kanunun;

    1) 27, 28 inci maddeleri, 44 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendi ve (5) numaralı fıkrası, 30 uncu maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 67 inci madde, 32 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 35 inci maddenin (1) ve (2) numaralı fıkraları 1.1.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 1.1.2006 tarihinde,

    2) 29 uncu maddesi 1.1.2005 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

    3) 30 uncu maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 68 inci madde ile 35 inci maddesi yayımını izleyen aybaşında,

    4) 32 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 35 inci maddenin (3) numaralı fıkrası 31.12.2005 tarihinde,

    5) 34 üncü maddesi ile 43 üncü maddesinin (15) numaralı fıkrası 13.11.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

    6) 36 ve 37 nci maddeleri, 43 üncü maddesinin (6) numaralı fıkrasının (a) bendi, (12) ve (13) numaralı fıkraları yayımı tarihinde,

    7) 38 inci maddesi yayımını izleyen üçüncü günden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

    8) 40 ıncı maddesi, 43 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentleri, (5) ve (7) numaralı fıkraları ve (6) numaralı fıkrasının (b) bendi 23.7.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

    9) 43 üncü maddesinin (11) numaralı fıkrası 2004 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

    10) 44 üncü maddesinin (7) numaralı fıkrası 24.12.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

    11) Diğer maddeleri 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

    Yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 46 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    (1) SAYILI CETVEL

    (1) SAYILI TABLO

    Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

    I. Akitlerle ilgili kağıtlar

    A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

    1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler     (Binde 7,5)

    2. Kira Mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli

    üzerinden)        (Binde 1,5)

    3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri     (Binde 7,5)

    4. Tahkimnameler ve sulhnameler     (Binde 7,5)

    5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,5)

    B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

    1. Tahkimnameler        (18,00 YTL)

    2. Sulhnameler        (18,00 YTL)

    3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri

    kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (100,00 YTL)

    II. Kararlar ve mazbatalar

    1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak

    Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

    a) Belli parayı ihtiva edenler        (Binde 7,5)

    b) Belli parayı ihtiva etmeyenler    (18,00 YTL)

    2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili

    organlarınca verilen her türlü ihale kararları     (Binde 4,5)

    (Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tabi ihale kararlarının   

    vize edilmemesi durumunda bu karara ilişkin vergi red ve iade olunur.)

    III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

    1. Ticari ve mütedavil senetler:

    a) Emtia senetleri:

    aa) Makbuz senedi (Resepise)     (6,50 YTL)

    ab) Rehin senedi (Varant)     (4,00 YTL)

    ac) İyda senedi        (1,00 YTL)

    ad) Taşıma senedi        (0,50 YTL)

    b) Konşimentolar    (4,00 YTL)

    c) Deniz ödüncü senedi         (Binde 7,5)

    d) İpotekli borç senedi, irat senedi            (Binde 7,5)

    2. Ticari belgeler:

    a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri        (6,50 YTL)

    b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

    ba) Bilançolar        (14,00 YTL)

    bb) Gelir tabloları           (7,00 YTL)

    bc) İşletme hesabı özetleri           (7,00 YTL)

    c) Barnameler        (1,00 YTL)

    d) Tasdikli manifesto nüshaları           (3,00 YTL)

    e) Ordinolar           (0,50 YTL)

    f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları           (3,00 YTL)

    IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

    1. Makbuzlar:

    a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin

    ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından

    resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra

    senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler

    adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve

    havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar        (Binde 7,5)

    b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye,

    yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla

    olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile

    bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak

    cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu

    takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar        (Binde 6)

    c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki

    senetler             (Binde 6)

    d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için

    düzenlenen makbuzlar        (Binde 6)

    2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

    a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi

    için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her

    gönderi maddesi için        (0,50 YTL)

    b) Vergi beyannameleri:

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri        (18,00 YTL)

    bb) Kurumlar vergisi beyannameleri        (24,00 YTL)

    bc) Katma değer vergisi beyannameleri        (12,00 YTL)

    bd) Muhtasar beyannameler        (12,00 YTL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (12,00 YTL)

    c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler        (24,00 YTL)

    d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler     (9,00 YTL)

    e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri     (9,00 YTL)

    3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla

    maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek

    özet, suret ve tercümeleri           (0,50 YTL)

    (2) SAYILI CETVEL

    I SAYILI LİSTE

    --------------

    A CETVELİ

    Vergi

    (*)G.T.İ.P. NO Mal İsmi Tutarı (TL.) Birimi

    ---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- -------------------------

    (Hafif yağlar ve müstahzarları)

    2710.11.11.00.00 Özel bir işleme t

    bi tutulacak olanlar 2,0000 Kilogram

    (Yalnız nafta)

    2710.11.31.00.00 Uçak benzini 2,0000 Litre

    (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

    2710.11.41.00.00 Oktanı (RON) 95ten az olanlar 1,2325 Litre

    (Kurşunsuz normal benzin)

    (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Mersin Patent Ataşehir Patent Maltepe Patent İkitelli Patent Elazığ Patent Merdin Patent Kütahya Patent Tekirdağ Patent Beyoğlu Patent Fatih Patent Kocaeli Patent Urfa Patent