Kanun

 Hukuk /Kanun/UZMAN JANDARMA KANUNU
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

UZMAN JANDARMA KANUNU

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  15.01.2015 15:34:36

    Kanun Kabul Tarihi : 28/05/1988

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 04/06/1988

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 19832

    BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kadro görev yerlerinde devamlı personel istihdam ederek hizmetteki verimi artırmak maksadıyla; Uzman Jandarma temini, bunların hizmet şartları, görev ve sorumlulukları, hak ve yükümlülükleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Kanun, Uzman Jandarmalarla, bunları istihdam edecek bütün jandarma birlik, kurum ve kuruluşları kapsar.

    TANIMLAR

    Madde 3 - Bu Kanunda yer alan deyimlerden;

    a) Uzman Jandarma Adayı : Uzman Jandarma yetiştirilmek üzere Uzman Jandarma Okuluna alınanları,

    b) Uzman Jandarma: Bu Kanuna göre Uzman Jandarma Okulunu başarı ile bitiren Uzman Jandarma çavuştan Uzman Jandarma sekizinci kademeli çavuşa kadar rütbeleri haiz asker kişileri, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: HİZMETE ALINMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

    KAYNAK

    Madde 4 - (Değişik madde: 01/07/1992 - 3829/1 md. ; Değişik madde: 14/04/2004 - 5135/ 1.md. ) *1*

    Uzman jandarma kaynaklarını, 18 yaşını bitirmiş ve 24 yaşını geçmeyen en az lise veya dengi okul mezunu erkeklerden;

    a) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olanlardan terhisi müteakip iki yıl içerisinde müracaat edenler,

    b) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmamış olanlar,

    Teşkil eder.

    Sadece jandarma bando komutanlıklarında istihdam edilmek üzere, 18 yaşını bitirmiş ve 24 yaşını geçmeyen en az lise veya dengi okul mezunu bayanlar da uzman jandarma kaynakları arasında yer alır.

    YETİŞTİRME

    Madde 5 - Uzman Jandarma olacaklarda aranacak şartlar ile Uzman Jandarma Okulunda öğrenim ve eğitim gören adaylara uygulanacak genel esaslar aşağıda gösterilmiştir.

    a) Uzman Jandarma olabilmek için 6 aydan az olmayan eğitim ve öğrenimi başarıyla bitirmek şarttır.

    b) Uzman Jandarma adaylarının ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır.

    c) Uzman Jandarma öğrenimi esnasında yetkili kurullarca başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar verilen adaylarla, haklarında mahkemelerce veya sağlık kurullarınca Uzman Jandarma adayı olamayacağına karar verilenlerin ilişiği kesilir.

    d) (Değişik bent: 01/07/1992 - 3829/2 md.) Sağlık sebebi dışında ilişkileri kesilenlere Devletçe yapılan masraf, faiziyle birlikte ödettirilir.

    İlişikleri kesilenler subay, astsubay, Uzman Jandarma ve uzman erbaş olarak Silahlı Kuvvetlere alınamazlar.

    (Değişik fıkra: 01/07/1992 - 3829/2 md.) Bunlardan muvazzaf askerlik hizmetini yapmamış olanların, sağlık kurullarınca Uzman Jandarma adayı olamayacağına karar verilenler hariç olmak üzere, okulda geçen süreleri hizmetlerinden sayılmaz.

    MESLEK İÇİ EĞİTİM VE İHTİSAS KOLLARI

    Madde 6 - (Değişik madde: 12/06/2003 - 4892 S.K./2. md.)

    Uzman jandarma adayları ve uzman jandarmalar, ihtiyaca göre düzenlenecek kurslar ile ihtisas eğitimine tabi tutulabilir. Uzman jandarmalar, eğitim aldıkları ihtisas kollarında istihdam edilebilir. Tabi tutulacakları kurslar ile ihtisas eğitimlerinin süre ve şekli yönetmelikle düzenlenir.

    MECBURİ HİZMET VE YEDEKLİK

    Madde 7 - (Değişik fıkra: 12/06/2003 - 4892 S.K./3. md.) Uzman jandarmaların mecburi hizmet süresi, uzman jandarma çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren on yıl olup, yaş hadleri 56dır. Bunun beş yıl fazlası ise askerlik çağı sonudur. Barışta ve seferde bu süreye kadar yedeğe ayrılmış uzman jandarmalar en genç olanlarından başlanmak üzere hizmete çağrılabilirler.

    (Ek fıkra: 01/07/1992 - 3829/3 md.) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112 nci maddesindeki, subay ve astsubayların istifa etmiş sayılacağı haller ile bu hususa ilişkin tazminat hükümleri, Uzman Jandarmalar hakkında da uygulanır.

    GÖREV VE YETKİ

    Madde 8 - Uzman Jandarmalar :

    a) Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğinde erbaşlar için belirtilen görevlerle istihdam edildikleri kadroların açıklamalarında belirtilen görevleri,

    b) Zabıta memuru olarak, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri

    Kanununun verdiği görevleri yapar ve yetkileri kullanırlar.

    SORUMLULUK

    Madde 9 - (Değişik madde: 12/06/2003 - 4892 S.K./4. md.)

    Uzman jandarmalar, çavuş rütbesi taşıyan asker kişi sayılırlar. Bunlar muvazzaflık hizmetinde ve yedeklik döneminde iken hizmete çağrıldıklarında uzman erbaş, erbaş ve erlerin üstü olup, disiplin ve cezai müeyyideler ile yargılama usulü bakımından erbaşlarla aynı hükümlere tabi tutulurlar. Askeri öğrencilerle astlık ve üstlük münasebetleri yoktur.

    Uzman jandarmalar, terhis kaydı, yedeklik yoklaması, hizmete celp, eğitim ve tatbikat gibi yedeklik dönemine ilişkin olarak bu Kanunda düzenlenmeyen hususlarda 1111 sayılı Askerlik Kanununun ilgili hükümlerine tabidirler.

    Uzman jandarmalar, mülki görevlerin ifası sırasında işledikleri suçlardan dolayı 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine tabidirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÖZLÜK İŞLEMLERİ

    RÜTBELER

    Madde 10 - Uzman Jandarma rütbeleri aşağıda gösterilmiştir.

    a) Uzman Jandarma Çavuş,

    b) Uzman Jandarma Birinci Kademeli Çavuş,

    c) Uzman Jandarma İkinci Kademeli Çavuş,

    d) Uzman Jandarma Üçüncü Kademeli Çavuş,

    e) Uzman Jandarma Dördüncü Kademeli Çavuş,

    f) Uzman Jandarma Beşinci Kademeli Çavuş,

    g) Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş,

    h) Uzman Jandarma Yedinci Kademeli Çavuş,

    ı) Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş,

    BEKLEME SÜRELERİ

    Madde 11 - Her rütbede normal bekleme süresi 3, en fazla bekleme süresi ise sıhhi izin süreleri hariç 4 yıl olup, terfiler her yıl 30 Ağustos tarihinde yapılır.

    NASIP, TERFİ

    Madde 12 - Uzman Jandarma Çavuşluğa nasıp ve terfiler; Jandarma Genel Komutanının onayı ile yapılır.

    Uzman Jandarma Okulundaki en az 6 aylık mesleki eğitim ve öğrenimini başarıyla bitirenler uzman Jandarma Çavuş nasbedilirler. Nasıpları okulu bitirdikleri takvim yılının 30 Ağustosuna götürülür. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları ödenmez. Uzman Jandarma Çavuş nasbedilenler stajyer olarak 6 ay süre ile görevbaşı eğitimine tabi tutulurlar.

    (Ek fıkra: 15/08/1991 - KHK - 446/1 md.; Aynen kabul: 26/02/1992 - 3777/1 md.) Uzman Jandarma Çavuşları ile Emeklilerinin askerlik hizmetinde geçen süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkları ve diğer özlük hakları ödenmez.

    SİCİL İŞLEMLERİ

    Madde 13 - Uzman Jandarmalar hakkında her yıl yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde askeri ve mülki olmak üzere iki çeşit sicil belgesi düzenlenir.

    (Değişik fıkra: 05/02/2009-5837 S.K./34.mad) Askerî ve mülki sicil belgelerinin yıllık sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve yukarısı olan uzman jandarmalara kademe ilerlemesi yaptırılır. Kademe ilerlemesi şartları 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre yapılır. Mülki görevi bulunmayan jandarma birliklerinde görev yapanlar için sadece askerî sicil belgesi düzenlenir. Ancak, kademe ilerlemesi yapacak uzman jandarmalardan görev esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanlardan o yıla ait sicil notu olmayanların kademe ilerlemeleri, sicil notu şartı aranmadan sicil notu ortalamasına göre yapılır.

        (Değişik fıkra: 05/02/2009-5837 S.K./34.mad) Rütbe bekleme süresi içinde asgari iki yıllık sicili bulunan ve bu sicillerin ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar, bir üst rütbeye terfi ettirilirler. Ancak, yükselme sırasına girmiş bulunan uzman jandarmalardan görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanların rütbe terfi işlemleri, sicil notu ortalamasına göre yapılır.

    Normal bekleme süresi sonunda bu rütbeye ait yıllık sicillerinin ortalaması sicil tam notunun %60dan aşağı olanlar o rütbede bir yıl daha bekletilirler. Müteakip yıl sonundaki yıllık sicil notları ortalaması sicil tam notunun %60 ve yukarısı olanlar bir üst rütbeye terfi ettirilirler.

    En fazla bekleme süresi sonunda terfi edemeyenler ile bir rütbede en fazla iki defa kademe ilerlemesi yapamayan Uzman Jandarmaların yetersizlikten ilişkileri kesilir.

    KIDEM VE KIDEM SIRASI

    Madde 14 - Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.

    a) Rütbelerde kıdemler, Jandarma Genel Komutanlığının onay metninde yazılı tarihten başlar.

    b) Aynı günde Uzman Jandarma Çavuşluğa nasbedilenler arasında kıdem sırası; okulda kazanılan not ortalamalarına göre tespit edilir ve bunlar kendi aralarında sıralanırlar.

    c) (Değişik bent: 05/02/2009-5837 S.K./35.mad) Aynı rütbe ve nasıplar arasında kıdem sırası; her yıl tespit edilen yeterlik derecesine göre yapılır.

    AYIRMA

    Madde 15 - Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle "Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir" şeklinde sicil düzenlenen Uzman Jandarmalar meslekten hemen çıkarılırlar ve haklarında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

    İLİŞİK KESME

    Madde 16 - Uzman jandarmaların aşağıda yazılı herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde Jandarma Genel Komutanının onayı ile ilişkileri kesilir.

    a) Stajyer olarak görevbaşı eğitimine tabi tutulanlardan başarısız olanlar,

    b) Mahkeme kararları ile rütbesi geri alınanlar,

    c) (Değişik bent: 15/08/1991 - KHK - 446/2 md.; Aynen kabul: 26/02/1992 - 3777/2 md.) Askeri Ceza Kanununun üçüncü Bap Beşinci Faslında yeralan askeri itaat ve inkiyadı bozan suçlardan herhangi birinden (6) aydan fazla şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,

    d) Mülki, adli ve askeri görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlardan (6) aydan fazla hapis cezasına hüküm giyenler,

    e) Hapis cezası ile birlikte (6) aydan fazla memuriyetten mahrumiyet cezasına hüküm giyenler.

    f) (Ek bend: 12/06/2003 - 4892 S.K./5. md.) Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen az vahim hali hariç, basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hüküm giyenler.

    (Ek fıkra: 12/06/2003 - 4892 S.K./5. md.) 15 inci maddeye göre meslekten çıkarılan veya bu madde gereğince ilişikleri kesilen uzman jandarmalar yedekte, er kaynağına alınırlar.

    (Ek fıkra: 01/07/1992 - 3829/4 md.) Uzman Jandarmalardan, 15 inci maddeye göre haklarında ayırma işlemi yapılanlar ile birinci fıkranın (a) bendi hariç olmak üzere diğer hükümleri uyarınca ilişiği kesilenler, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğrenim masraflarının iki katını tazminat olarak öderler.

    AÇIĞA ÇIKARILAN, TUTUKLANAN VEYA FİRAR VE İZİN TECAVÜZÜNDE BULUNAN, CEZASI İNFAZ EDİLMEKTE OLAN UZMAN JANDARMALAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM

    Madde 17 - Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan, cezası infaz edilmekte olan uzman jandarmalar hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 65 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

    (Ek fıkra: 01/07/1992 - 3829/5 md.) Kazai ve idari kararlar neticesinde nasıp düzeltmesi, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun 36 ncı maddesinin (a), (b) ve (e) bentleri hükümlerine göre yapılır.

    ASTSUBAYLIĞA GEÇİRİLME

    Madde 18 - (Değişik madde: 28/05/2003 - 4861 S.K./15. md.)

    Uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlar aşağıda belirtilmiştir :

    a) Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görülecek lüzum üzerine kendi sınıflarında veya öğrenimleri ile ilgili ihtiyaç duyulan sınıflarda astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

    1. Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarından mezun olmak,

    2. Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,

    3. 28 yaşından gün almamış olmak,

    4. En az üç yıl uzman jandarma olarak görev yapmış olmak,

    5. Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak,

    6. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve ilgili yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlaki niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna,

    mesleki yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,

    7. Tabi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
28/05/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan "ortaokul" ibaresi "lise" olarak değiştirilmiştir.


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Kayseri Patent Ataşehir Patent Muğla Patent Bayrampaşa Patent Kadıköy Patent Eskişehir Patent Wan Patent Üsküdar Patent Sarıyer Patent Maltepe Patent Maraş Patent Beyoğlu Patent