Kanun

 Hukuk /Kanun/Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.03.2012 16:40:53

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU

    Kanun Numarası: 211

    Kabul Tarihi: 04/01/1961

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/01/1961

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10703

    A ESASLAR

    I - TARİFLER

    Madde 1 - (Değişik madde: 18/06/2003 - 4902 S.K./9. md.)

    Türk Silahlı Kuvvetleri : Kara (Jandarma dahil), Deniz (Sahil Güvenlik dahil) ve Hava Kuvvetleri subay, askeri memur, astsubay, erbaş ve erleri ile askeri öğrencilerden teşekkül eden ve seferde ihtiyatlarla ikmal edilen, kadro ve kuruluşlarla teşkilatı gösterilen silahlı Devlet kuvvetidir.

    Madde 2 - Askerlik : Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir. Bu mükellefiyet özel kanunlarla vaz´olunur.

    Asker : Askerlik mükellefiyeti altına giren şahıslarla (Erbaş ve erler) özel kanunlarla Silahlı Kuvvetlere intisabeden ve resmi bir kıyafet taşıyan şahsa denir.

    Madde 3 - Askerler ve rütbeler:

    a) Askerler:

    1. Er: İhtiyaçları Devlet tarafından deruhte ve temin olunan rütbesiz askerdir.

    2. Erbaş: İhtiyaçları Devlet tarafından deruhte ve temin olunan onbaşı ve çavuş rütbelerini haiz askerdir.

    Askerlik Kanununa göre mükellef bulundukları hizmetleri ifadan sonra hususi kanunlara tevfikan muayyen bir hizmet taahhüdü suretiyle Silahlı Kuvvetlerde vazife gören uzman veya uzatmalı çavuş ve on başılar

    da erbaş sayılır.

    3. Astsubay: Hususi kanununa göre Silahlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbeyi haiz olan askerdir.

    4. Askeri öğrenci: Subay, askeri memur veya astsubay yetiştirilmek üzere muhtelif okul ve üniversitelerde okuyan ve resmi bir kıyafet taşıyan öğrencilerdir.

    5. Askeri memur: İdari işlerde, fen ve sanat kollarında vazife gören ve kanuna göre subaylara muadil ve özel bir silsileye tabi bulunan askerdir.

    6. Subay: Hususi kanuna göre Silahlı Kuvvetlere intisabeden asteğmenden mareşale (Büyük amirale) kadar rütbeyi haiz olan askerdir.

    b) Rütbeler:

    1. Erbaşlar:

       a) Onbaşı

       b) Çavuş

    2. Astsubaylar :

       a) Astsubay çavuş

       b) Astsubay üstçavuş

       c) Astsubay başçavuş

       d) Astsubay kıdemli başçavuş

    3. Askeri memurlar:

       a) 8 inci sınıf (Asteğmen muadili)

       b) 7 nci sınıf (Teğmen muadili)

       c) 6 ncı sınıf (Üsteğmen muadili)

       d) 5 inci sınıf (Yüzbaşı muadili)

       e) 4 üncü sınıf (Kıdemli yüzbaşı muadili)

       f) 3 üncü sınıf (Binbaşı muadili)

       g) 2 nci sınıf (Yarbay muadili)

       h) 1 inci sınıf (Albay muadili)

    4. Subaylar:

       a) Asteğmen

       b) Teğmen

       c) Üsteğmen

       d) Yüzbaşı

       e) Binbaşı

       f) Yarbay (Üst subaylar)

       g) Albay

       h) Tuğgeneral (Tuğamiral )

       i) Tümgeneral (Tümamiral )

       j) Korgeneral (Koramiral ) General veya amiraller

       k) Orgeneral (Oramiral )

       l) Mareşal (Büyük amiral )

    Madde 4 - Muhtelif sınıfların rütbe isimlerinin başlarına sınıf veya meslek ismi konulur.

    Madde 5 - Nizam: Tüzükler, kararnameler, yönetmelikler, talimnamelerin ve talimatların hükümleridir.

    Madde 6 - Hizmet: Kanunlarla nizamlarda yapılması veyahut yapılmaması yazılmış olan hususlarla, amir tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak edilen işlerdir.

    Madde 7 - Vazife: Hizmetin icabettirdiği şeyi yapmak ve menettiği şeyi yapmamaktır.

    Madde 8 - Emir: Hizmete ait bir talep veya yasağın sözle, yazı ile ve sair surette ifadesidir.

    Madde 9 - Amir : Makam ve memuriyet itibariyle emretmek salahiyetini haiz kimsedir. Bunun emri altındakilere maiyet denir.

    Madde 10 - Üst tabiri, rütbe veya kıdem büyüklüğünü gösterir.

    Ast, üstün rütbece veya kıdemce aşağısında bulunan kimsedir.

    Madde 11 - Makam: Her amirin Silahlı Kuvvetlerde temsil ettiği mevkidir.

    Madde 12 - a) Kıta: Görevin yapılması için taktik ve idari birlikleri kapsıyan ve bir kumanda altında toplanan teşkillere kıta denir.

    Taktik birlik: Belli bir kuruluş ve kadrosu olup asli görevi muharebe hareketleri olan bir teşkildir. Taktik birlikler içerisinde bazı idari unsurlar da bulunabilir.

    İdari birlik: Belli bir kuruluş ve kadrosu olup asli görevi hizmet hareketleri olan bir teşkildir.

    b) Karargah: Kumandan veya amirlerin kıta veya kurumlarının sevk ve idarelerinde yardımcı olan bir toplumdur. Karargahlar bir kuruluş ve kadro ile tesbit edilir.

    c) Askeri kurum: Kıta ve karargah anlamı dışında kalan askeri hastane, okul, ordu evi, dikim evi, fabrika, askerlik şubesi, ikmal merkezi ve depo gibi askeri tesis ve teşkillerdir.

    II - DİSİPLİN

    Madde 13 - Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir.

    Askerliğin temeli disiplindir.

    Disiplinin muhafazası ve idamesi için hususi kanunlarla cezai ve hususi kanun ve nizamlarla idari tedbirler alınır.

    III- ASTIN VAZİFELERİ

    Madde 14 - Ast; amir ve üstüne umumi adap ve askeri usullere uygun tam bir hürmet göstermeye, amirlerine mutlak surette itaate ve kanun ve nizamlarda gösterilen hallerde de üstlerine mutlak ita

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Bu Kanunun amacı; Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait yataklı tedavi yerlerinde, tedavileri yapılan tüm hasta ve yaralıların beslenme gereksinimlerinin karşılanması ile ilgili usûl ve esasları belirlemektir


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Kartal Patent Zeytinburnu Patent Üsküdar Patent Manisa Patent Malatya Patent Şişli Patent Rize Patent Urfa Patent Sarıyer Patent Eskişehir Patent Maltepe Patent Ataşehir Patent