Kanun

 Hukuk /Kanun/TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  02.12.2011 17:28:06

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

    Kanun Numarası: 6235

    Kabul Tarihi: 27/01/1954

    Resmi Gazete Tarihi: 04/02/1954

    Resmi Gazete Sayısı: 8625

    I - ODALAR BİRLİĞİMadde 1 -

    (Değişik madde: 19/04/1983 - KHK 66/1 md.)

    Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen yetkili olup da mesleki faaliyette bulunan yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarları teşkilatı içinde toplayan tüzel kişiliğe sahip Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kurulmuştur.

    Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Birliğin ve Odaların merkezi Ankara´dadır.

    Madde 2 - (Değişik madde: 19/04/1983 - KHK 66/2 md.)

    Birliğin kuruluş amacı ile yapamayacağı faaliyetler ve işler aşağıda gösterilmiştir.

    Birliğin kuruluş amacı:

    a) Bütün mühendis ve mimarları ihtisas kollarına ayırmak ve her kol için bir oda kurulmasına karar vermek;

    Bu suretle aynı ihtisasa mensup meslek mensuplarını bir Odanın bünyesinde toplamak; merkezde idare heyeti, haysiyet divanı ve murakıplar gibi görevlilere yetecek kadar üyesi bulunmayan Odanın merkezini, Umumi Heyetin belirleyeceği yerde açmak;

    b) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak;

    c) Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı normları, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmektir.

    (Değişik fıkra: 18/06/1997 - 4276/6 md.) Birlik ve organları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

    Madde 3 - (Değişik madde: 27/05/1959 - 7303/1 md.)

    Birliğin idare uzuvları şunlardır:

    a) Birlik Umumi Heyeti;

    b) Birlik İdare Heyeti;

    c) Yüksek Haysiyet Divanı.

    Madde 4 - (Değişik fıkra: 06/09/1983 - KHK 85/1 md.) Birlik Umumi Heyeti; iki yılda bir Odaların, meslekte en az on yıl kıdemli olan üyeleri arasından toplam üye sayısının %2´si oranında ve üç kişiden az, yüz kişiden çok olmamak üzere seçecekleri delegelerden oluşur. Birlik Umumi Heyeti, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Birlik Umumi Heyetinin seçimle ilgili toplantılarına üyelerin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmıyanlar Yüksek Haysiyet Divanınca cezalandırılırlar.

    (Değişik bent: 27/05/1959 - 7303/1 md.) Birlik Umumi Heyetinin vazifeleri şunlardır:

    a) Birliğin teşekkül maksadına mütaallik kararları ittihaz etmek;

    b) Mesleki inkişafı ve gerekli faaliyetleri hakkında sahalar aramak ve bu hususların esaslarını tesbit etmek;

    c) İdare Heyetinin çalışmalarını ve hesaplarını incelemek, direktifler vermek;

    d) Varidat ve masraf bütçelerini kabul etmek;

    e) Daimi veya muvakkat, ücretle veya ücretsiz vazifelileri tayin ve ücretlerini tesbit etmek;

    f) (Değişik alt bent: 06/09/1983 - KHK 85/1 md.) Gizli oyla, Birlik İdare Heyeti, Yüksek Haysiyet Divanı ile Birlik Denetçilerini ve bunların yedeklerini seçmek.

    Birlik hissesini ödemiyen odalar umumi heyet toplantısına katılamazlar.

    Madde 5 - (Değişik madde: 19/04/1983 - KHK - 66/4 md.)

    Birlik İdare Heyeti; her Oda bir üye ile temsil edilmek üzere, mevcut Oda adedine göre o Odanın genel kuruldaki delegeleri arasından Birlik Umumi Heyetince seçilecek &u

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Türk Medeni Kanununun kamu düzeni ve genel ahlakı sağlamaya yönelik kuralları, haklarında ayrık bir hüküm bulunmayan bütün olaylara uygulanır


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Üsküdar Patent Fatih Patent Tuzla Patent Rize Patent Merdin Patent Maltepe Patent Afyon Patent Kayseri Patent Maraş Patent Mersin Patent Eskişehir Patent Bayrampaşa Patent