Kanun

 Hukuk /Kanun/TOPLU KONUT KANUNU
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

TOPLU KONUT KANUNU

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:31:18

TOPLU KONUT KANUNU

    Kanun Numarası: 2985

    Kabul Tarihi: 02/03/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/03/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18344

    AMAÇ VE KAPSAM:

    Madde 1 - Konut ihtiyacının karşılanması konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi, memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve Devletin yapacağı desteklemeler (..) bu Kanun hükümlerine tabidir.

    TOPLU KONUT İDARESİNİN GELİRLERİ, HARCAMALARI VE DENETİMİ:

    Madde 2 - (Değişik madde: 20/06/2001 - 4684 S.K./7. md.)

    Toplu Konut İdaresinin gelirleri;

    a) İdare tarafından satışı yapılacak konut, işyeri, arsa ve arazilerin satış ve kira gelirlerinden,

    b) İdare tarafından açılacak kredilerin geri ödemelerinden,

    c) Hazine arsaları üzerine yapılan konut ve işyerlerinin arsa maliyet bedellerinin en çok yüzde 25´ine kadar alınacak katılım payından,

    d) Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine yurt dışından sağlanacak kredilerden,

    e) Faiz gelirlerinden,

    f) Bütçe kanunları ile tahsis edilen ödenek ve 29.6.2001 tarihli ve 4705 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca alınan harçlardan, *1*

    g) İdareye yapılacak bağış ve yardımlardan,

    Meydana gelir.

    Toplu Konut İdaresinin kaynakları aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

    a) (Değişik bend: 31/07/2003 - 4966 S.K./3. md.) Ferdi ve toplu konut kredisi verilmesi, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup, yenilenmesine yönelik projelere kredi verilmesi ve kredilerde faiz sübvansiyonu yapılması.

    b) Toplu konut alanlarına arsa temin edilmesi.

    c) Araştırma, turizm alt yapıları, konut alt yapıları, okul, karakol, ibadethane, sağlık tesisleri, spor tesisleri, postane, çocuk parkları, benzeri tesisler ve konut sektörü sanayiini teşvik için yatırım ve işletme kredisi verilmesi.

    d) İş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkarlara ait işyerleri ve küçük sanayi teşebbüslerinin kredi yoluyla desteklenmesi.

    e) Afet mahallerinde konut yapımının teşvik ve desteklenmesi.

    İdare kaynaklarının kullanımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle tespit edilir.

    Toplu Konut İdaresinin gelir ve giderleri Yüksek Denetleme Kurulu denetimine tabidir.

    TOPLU KONUT FONUNUN KULLANMA SAHASI:

    Madde 3 - (Mülga madde: 20/06/2001 - 4684 S.K./7. md.)

    İSKAN SAHALARININ TESPİTİ, KAMULAŞTIRMA VE KADASTRO:

    Madde 4 - (Değişik madde: 05/05/2004 - 5162 S.K./2.mad) *1* Başkanlık, gecekondu dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerden konut uygulama alanı olarak belirlediği alanlarda veya valiliklerce toplu konut iskân sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür ve ölçekteki imar plânlarını yapmaya, yaptırmaya ve tadil etmeye yetkilidir. Bu plânlar, büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan alanlar için büyükşehir belediye meclisi tarafından, il ve ilçe belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde kalan alanlar için ilgili belediye meclisleri tarafından, beldelerde ve diğer yerlerde ilgili valilik tarafından, plânların belediyelere veya valiliğe intikal ettiği tarihten itibaren üç ay içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanması suretiyle yürürlüğe girer. Üç ay içerisinde onaylanmayan plânlar Başkanlık tarafından re´sen yürürlüğe konur.

    Başkanlık kanundaki görevleri çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunların içerisinde veya üzerinde bulunan her türlü eklenti ve yapıları kamulaştırmaya yetkilidir. Başkanlık tarafından yapılacak kamulaştırmalar, 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı k

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Kadıköy Patent Sarıyer Patent Muğla Patent Trabzon Patent Wan Patent Urfa Patent Tekirdağ Patent Eskişehir Patent Üsküdar Patent Zeytinburnu Patent Maltepe Patent Kayseri Patent