Kanun

 Hukuk /Kanun/TELSİZ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

TELSİZ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:31:27

TELSİZ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 5392

    Kanun Kabul Tarihi : 02/07/2005

    Resmi Gazete Tarihi : 13/07/205

    Resmi Gazete Sayısı : 25874

    Madde 1 - 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir.

    f) "Elektronik Kimlik Bilgisi" terimi, telsiz cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş kimlik tanımını,

    g) "Abone Kimlik ve İletişim Bilgileri" terimi, elektronik haberleşme hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait işletmeci tarafından aboneye tahsis edilen özel bilgileri,

    h) "Elektronik Haberleşme" terimi, ses, görüntü, işaret, sembol ve elektrik işaretlerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını,

    ı) "İşletmeci" terimi, yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan veya telekomünikasyon alt yapısı işleten sermaye şirketini,

    k) "Kurum" terimi, Telekomünikasyon Kurumunu,

    l) "Kurul" terimi, Telekomünikasyon Kurulunu,

    m) "EIR (Equipment Identity Register)" terimi, mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanını,

    n) "CEIR (Central Equipment Identity Register)" terimi, merkezi mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanını,

    o) "Cihaz" terimi, telsiz veya elektronik haberleşme şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak bağlanan cihaz veya cihazın ilgili parçasını,

    p) "SMS (Short Message Service)" terimi, kısa mesaj servisini,

    r) "IMEI (International Mobile Equipment Identity)" terimi, uluslararası mobil cihaz kimliğini,

    Madde 2 - 2813 sayılı Kanunun 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere Kanuna aşağıdaki kısım eklenmiş ve diğer kısımlar buna göre teselsül ettirilmiştir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar

    Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar

    Madde 25a - Kurum tarafından izin verilmedikçe işletmecilerce tedarik edilen abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler veya cihazın teşhisine yarayan elektronik kimlik bilgileri yeniden oluşturulamaz, değiştirilemez, kopyalanarak çoğaltılamaz veya herhangi bir amaçla dağıtılamaz.

    Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması amacına yönelik yazılım, her türlü araç veya gereçlerin ithalâtı, üretimi, dağıtımı veya tanıtımı yapılamaz, bulundurulamaz, aracılık edilemez.

    Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması amacıyla kullanılabilen yazılım, her türlü araç veya gereçlere Kurumun talebiyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 127 nci madde hükümlerine göre el konulur.

    Kurum düzenlemelerine aykırı olarak elektronik kimlik bilgisini haiz yeni veya kullanılmış cihazların ticareti yapılamaz.

    Abone ve cihaz kimlik bilgilerinin güvenliği

    Madde 25b - Abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler ile cihazların elektronik kimlik bilgilerini taşıyan her türlü yazılım, kart, araç veya gereç yetkisiz ve izinsiz olarak kopyalanamaz,

    muhafaza edilemez, dağıtılamaz, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla kullanılamaz.

    İşletmeci veya adına iş yapan temsilcisine abonelik kaydı sırasında abonelik bilgileri konusunda gerçek dışı belge ve bilgi verilemez.

    Abonelik tesisi için gerekli kimlik belgeleri kontrol edilmeden işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik kaydı yapılamaz.

    Abonelik tesisine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

    İşletmeciler

    Madde 25c - İşletmeciler; kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlarla, Kurumun CEIR´ında yer alan elektronik kimlik bilgileri değiştirilmiş cihazlara elektronik haberleşme hizmeti veremez.

    İşletmeciler, yukarıdaki fıkrada açıklanan yasal olmayan cihazların haberleşme şebe-kelerine bağlanılmalarını önlemek üzere EIR sistemlerini Kurumdaki CEIR sistemiyle birlikte uyumlu olarak çalışır hâle getirmek, bununla ilgili teknik alt yapı ve sisteminin güvenliği ve güvenilirliğini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içerisinde sağlamak ve aksamaksızın işletmekle yükümlüdürler.

    İkinci fıkradaki sistemin işletilmesinden kaynaklanan sorunların işletmeci veya Kurum tarafından tespit edilip derhâl bildirilmesinden itibaren Kurum tarafından sorunların giderilmesi için işletmeciye beş iş günü süre verilir. Sorunların giderilememesi hâlinde işletmeci derhâl gerekçelerini yazılı olarak bildirerek ek süre verilmesi amacıyla Kuruma başvurur.

    Bilgi ve ihbar merkezi

    Madde 25d - Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar için Kurum, bilgi ve ihbar merkezi kurar veya kurdurur. Kurum sistemine kayıtlı olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı çalınan, yağmalanan, kaybeden veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler öncelikle cihazının elektronik haberleşme bağlantısının kesilmesi için Kurumun bilgi ve ihbar

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Merdin Patent Wan Patent Kütahya Patent Malatya Patent Tekirdağ Patent Ostim Patent Kayseri Patent Tuzla Patent Şişli Patent Beyoğlu Patent Sarıyer Patent Bayrampaşa Patent