Kanun

 Hukuk /Kanun/TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:31:36


 

    TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU

    Kanun No: 5200

    Kanun Kabul Tarihi: 29/06/2004

    Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25514

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; üretimi talebe göre planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi mülkiyetine almamak kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak üzere tarım üreticilerinin, ürün veya ürün grubu bazında bir araya gelerek, tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici birlikleri kurmalarını sağlamaktır.

    Bu Kanun; tarımsal üretici birliklerinin kuruluşu, işleyişi, yönetimi, görevleri ve denetimine ilişkin hükümleri kapsar.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Kanunda geçen;

    a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    b) Tarım üreticisi: Her türlü bitkisel ve hayvansal ürünler ile avcılık ve yetiştiricilik yoluyla su ürünleri üretimini yaparak, bunları pazara sunan gerçek ve tüzel kişileri,

    c) Birlik: Tarım üreticilerinin, ürün veya ürün grubu bazında ve gönüllülük esasına dayalı olarak kurdukları, tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici birliklerini,

    d) Birlik tüzüğü: Üreticiler tarafından kurulan birliklerin ve üst örgütlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını içeren hukuki düzenlemeyi, İfade eder.

    ÜRÜN VEYA ÜRÜN GRUBU

    Madde 3 - Tarımsal üretici birlikleri, her türlü bitkisel, hayvansal ürünler ile su ürünleri konusunda kurulabilir. Hangi ürün veya ürün grubu için birlik kurulacağı, tarım sektöründeki ihtiyaçlar ve öncelikler ışığında, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

    TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN KURULUŞU VE TESCİLİ

    Madde 4 - Birlikler; ürün veya ürün grubu bazında faaliyet gösteren ve tüzüklerinde belirlenen miktardaki tarımsal üretimi bu kuruluşlar aracılığıyla pazarlamayı taahhüt eden, en az onaltı tarım üreticisinin bir araya gelmesiyle, asgari ilçe düzeyinde kurulur. Birliğin toplam üretim kapasitesinin ürün bazında, Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenecek asgari düzeyin altında olmaması gerekir.

    Aynı ürün veya ürün grubu için ilçe düzeyinde en fazla bir birlik kurulabilir. Birlikler, tarım üreticilerinin geniş katılımını sağlayacak tedbirler alır.

    Birlik, üyelerin imzaladıkları tüzük ile Bakanlığa müracaatları sonucunda tüzel kişilik kazanır.

    Birlik tüzüğünün; gerçek kişiler tarafından bizzat, tüzel kişiler tarafından yetkili temsilcilerince imzalanmış olması şarttır. Birlik tüzüğü ve ekleri, Bakanlıkça otuz gün içinde incelenir.

    Birlik tüzüğünü imzalayarak kurucu üye sıfatını kazanan üreticiler, kendi aralarından beş kişilik geçici yönetim kurulunu seçerler. Geçici yönetim kurulu, ilk genel kurula kadar birliği temsil eder.

    Birlik tüzüğünde mevzuata aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde, bunların giderilmesi, geçici yönetim kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğinden itibaren otuz gün içinde belirtilen noksanlıklar tamamlanmaz veya mevzuata aykırılık giderilmez ise Bakanlıkça birliğin tescili yapılmayarak, kurucu üyelere bildirilir ve genel hükümlere göre işlem yapılır.

    BİRLİĞİN GÖREVLERİ

    Madde 5 - Birlikler, bu Kanunun amacına uygun olarak aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Üyelerinin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak.

    b) Üyelerinin ürünlerine pazar bulmak, ürünlerin pazara arzını düzenlemek.

    c) Üyelerine üretim teknikleri, hasat, depolama, paketleme konularında teknik destek sağlamak.

    d) Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak.

    e) İç pazara ve ihracata uygun çeşitlerin üretilmesini sağlamak.

    f) Eğitim ve yayım hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak.

    g) Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve ürün standartlarını uygulamak.

    h) Çiftlik düzeyinde yapılan tarımsal uygulamaları izlemek, kayıtlarını tutmak ve belge düzenlemek.

    ı) Paket ve ambalajlarla ilgili standartların uygulanmasını sağlamak.

    i) Çevreyle uyumlu üretim tekniklerini yaygınlaştırmak.

    j) Üyeleri adına ürün depolanmasına, gerektiğinde bu amaçla depo kiralanmasına yardımcı olmak.

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Kayseri Patent Kartal Patent Afyon Patent Kütahya Patent İkitelli Patent Mersin Patent Maltepe Patent Ataşehir Patent Manisa Patent Wan Patent Şişli Patent Isparta Patent