Kanun

 Hukuk /Kanun/Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.03.2012 16:29:20

TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

    Kanun Numarası: 2925

    Kabul Tarihi: 17/10/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/10/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18197

    BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların bu Kanunda yazılı şartlarla sosyal güvenliğinin sağlanmasıdır.

    KAPSAM:

    Madde 2 - Sosyal güvenlik kanunları kapsamı dışında olanlarla, bu kanunlara göre malullük, emeklilik (yaşlılık) aylığı, sürekli tam işgöremezlik geliri almayanlardan; süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar istekte bulunmaları kaydıyla bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar.

    TANIMLAR:

    Madde 3 - Bu Kanunda geçen;

    a) Sigortalı: Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kimseleri,

    b) İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzelkişileri,

    c) İşveren vekili: İşveren adına ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseleri,

    d) İşyeri: Sigortalıların işlerini yaptıkları yerleri,

    e) Süreksiz iş: Nitelikleri bakımından en çok 30 işgünü süren işleri,

    f) Gelir: Sigortalıya ve hak sahiplerine, işkazaları ile meslek hastalıkları sigortasından yapılan tahsise bağlı ödemeyi,

    g) Aylık: Sigortalıya veya hak sahiplerine malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından yapılan tahsise bağlı ödemeyi,

    h) Hak sahibi: Sigortalının veya bu Kanuna göre aylık veya gelir almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş ve çocuklarını,

    i) Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,

    j) Sosyal güvenlik kuruluşları: T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıkları,

    k) Katsayı: Her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı,

    l) İş kazası: Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ve işi ile ilgili olarak meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olayı,

    m) Meslek hastalığı: Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhı arıza hallerini,

    ifade eder.

    SİGORTALI SAYILMAYANLAR:

    Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasında;

    a) 18 yaşını doldurmamış olanlar,

    b) Sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödemekte olanlar,

    c) Dul, yetim aylığı veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli kısmi işgöremezlik geliri alanlar hariç, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik (yaşlılık) veya malullük aylığı ile sürekli tam işgöremezlik geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar,

    d) 01/07/1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar, Sigortalı sayılmazlar.

    SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI:

    Madde 5 - Bu Kanun kapsamına girenler, yazılı istekte bulundukları tarihi izleyen aybaşından (...) itibaren sigortalı sayılırlar.

    SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE KESİNTİYE UĞRAMASI:

    Madde 6 - Sigortalı olanlardan;

    a) (Değişik bent: 17/04/2008-5754 S.K./76.mad) Primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerin o yılın 1 Ocak gününden itibaren,

    b) Sigortalılıklarına devam etmek istemediklerini Kuruma yazılı olarak bildirenlerin, bu bildiriminin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi izleyen yılbaşından itibaren,

    c) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlamaları nedeniyle

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Fatih Patent Maraş Patent Eskişehir Patent Urfa Patent Maltepe Patent Kütahya Patent Merdin Patent Şişli Patent Kocaeli Patent Bayrampaşa Patent Avcılar Patent İkitelli Patent