Kanun

 Hukuk /Kanun/SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARININ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARININ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:32:05

SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARININ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 5738

    Kanun Kabul Tarihi : 21/02/2008

    Resmi Gazete Tarihi : 27/02/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26800

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLARAMAÇ VE KAPSAM

   

    Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı; uzmanlık, ileri teknoloji ve yüksek maddî kaynak gerektiren, at yarışları hariç olmak üzere, spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını düzenleme işine ilişkin merkezî bahis sistemi ve risk yönetim merkezinin kurulması ve işletilmesi ile başbayilik iş ve hizmetlerinin özel hukuk sözleşmesi ile hâsılattan pay verilmesi modeliyle, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    TANIMLAR

    Madde 2 - (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

       a) Başbayi: 3 üncü maddenin (c) bendinde belirtilen iş ve hizmetleri yapmak üzere idare ile sözleşme yapan yükleniciyi,

       b) Benzer iş: Risk yönetimi içermesi kaydıyla, ihale konusu iş ile nitelikleri itibarıyla benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen makine, teçhizat ve diğer ekipman ile malî güç, ihtisas ile personel ve organizasyon gerekleri itibarıyla benzer özellikteki işleri,

       c) Hâsılat: İdare tarafından müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarının oynatılması karşılığında iştirakçilerden tahsil edilen tutardan katma değer vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı,

       ç) Hâsılattan pay verilmesi modeli: 3 üncü maddede belirtilen iş ve hizmetlerin özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için yükleniciye, yüklendiği iş ve hizmetlerden elde edilen hâsılattan, sözleşmede belirlenen esaslara göre yükleniciye belli bir yüzde oranında pay verilmesini öngören özel finansman modelini,

       d) İdare: Spor Toto Teşkilat Başkanlığını,

       e) İhale dokümanı: İhale konusu iş ve hizmette idarî şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

       f) İhale yetkilisi: Spor Toto Teşkilat Başkanını,

       g) İstekli: İhaleye teklif veren özel hukuk tüzel kişilerini,

       ğ) Merkezî bahis sistemi: Ana sistem ve kurtarma sistemi olmak üzere iki bölümden meydana gelen, tüm bayilerden gelen bilgilerin toplandığı, işlendiği ve depolandığı, yüksek kapasite ve işlem gücüne sahip yedekleme özelliği bulunan donanımların bütününün oluşturduğu sistemi,

       h) Müşterek bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hâsılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını,

       ı) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketlerin kendi aralarında veya yabancı şirketlerle yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklıklarını,

       i) Özel hukuk tüzel kişisi: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketleri veya bunların kendi aralarında veya yabancı şirketlerle oluşturdukları ortak girişimleri,

       j) Pazarlıkla temin: 26 ncı maddede belirtilen durumlarda 3 üncü maddede belirtilen iş ve hizmetlerin, idare tarafından ilan yapılmaksızın davet edilenlerle teknik şartların ve hâsılattan verilecek pay oranının görüşülerek temin edildiği usulü,

       k) Pilot ortak: Ortak girişimi temsil etme yetkisine sahip olan ortağı,

       l) Risk Yönetimi: Sabit ihtimalli bahis oyun programlarında yer alan bahis katsayılarının ve asgari müsabaka sayılarının belirlenmesi ile oyunların ikramiye riskinin kısmen veya tamamen yüklenici tarafından karşılanmasını,

       m) Risk yönetim merkezi: Sabit ihtimalli bahis oyun programlarında yer alan etkinliklere ilişkin bahis oranlarının belirlenmesi, güncellenmesi ve bahis işlemlerinin takibi gibi faaliyetlerin yürütüldüğü merkezi,

       n) Sabit ihtimalli bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunları,

       o) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında yapılan, özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeyi,

       ö) Spor müsabakası: Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlarca tertiplenen resmî, özel, temsilî, ulusal veya uluslararası spor karşılaşmalarını,

       p) Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin İdareye sunduğu ve hasılattan talep ettiği pay oranını gösterir teklifi ile değerlendirmeye esas diğer belge veya bilgileri,

       r) Yüklenici: Bu Kanunda belirtilen iş ve hizmetlerin yaptırılması amacıyla İdare ile sözleşme im

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Fatih Patent Kayseri Patent Beyoğlu Patent İzmir Patent Eskişehir Patent Ataşehir Patent Şişli Patent Maraş Patent Kadıköy Patent Avcılar Patent Urfa Patent Isparta Patent