Kanun

 Hukuk /Kanun/SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:32:07

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası:5263

    Kanun Kabul Tarihi:01/12/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi:09/12/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:25665

    BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR, GÖREV VE YETKİLERAMAÇ

   

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun uygulanmasını sağlamak üzere Başbakanlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün kurulması, teşkilâtı, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Başbakan, bu Genel Müdürlüğün yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Bakan vasıtası ile kullanabilir.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Kanunda geçen;

    a) Genel Müdürlük: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünü,

    b) Genel Müdür: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürünü,

    c) Fon: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunu,

    d) Fon Kurulu: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunu,

    e) Vakıf: İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarını,

    İfade eder.

    SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 3 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

    a) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amaçlarını gerçekleştirmek ve uygulanmasını sağlamak için gerekli idarî ve malî tedbirleri almak.

    b) Fonun gelirlerini zamanında toplamak, toplanan gelirlerin yerinde, zamanında ve ihtiyaçlara göre kullanılmasını sağlamak.

    c) Vakıfların harcamalarını, iş ve işlemlerini araştırmak ve incelemek, izlemek ve denetlemek, görülen aksaklıklarla ilgili gerekli tedbirleri almak, vakıfların çalışma usul ve esasları ile sosyal yardım programlarının kriterlerini belirlemek.

    d) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili olarak araştırma ve etüt yapmak, proje hazırlamak ve uygulamak, bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden, sivil toplum örgütlerinden destek almak, ortak projeler hazırlamak, gerektiğinde bunlarla sözleşmeler yapmak, hazırlanan projelere destek vermek, bu kurum ve kuruluşlardan proje uygulama, denetleme, danışmanlık ve değerlendirme konularında hizmet satın almak.

    e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    İKİNCİ BÖLÜM: TEŞKİLÂT VE FON KURULUTEŞKİLÂT

   

    Madde 4 - Genel Müdürlük, ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Genel Müdürlük teşkilâtı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    FON KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

    Madde 5 - Fon Kurulu, Başbakanın görevlendireceği Bakanın başkanlığında Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının müsteşarları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü ve Vakıflar Genel Müdüründen oluşur.

    Fon Kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanır. Kurul Başkanının talebi üzerine Fon Kurulu her zaman olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

    Fon Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Fonda toplanan kaynakların, vakıflar ve Genel Müdürlükçe yürütülecek sosyal yardım proje ve programları ile yatırım programları çerçevesinde dağıtım önceliklerini belirlemek ve dağıtımına karar vermek.

    b) Gerekli görülen hallerde, hizmetin aksamadan yürütülmesi için usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla Genel Müdüre yetki devrinde bulunmak.

    c) Vakıflarda çalıştırılacak personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri görüşmek ve karara bağlamak.

    d) Vakıflardan ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen sosyal yardım amaçlı talep ve teklifleri değerlendirmek, Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak.

    e) Toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere bilimsel, sosyal ve kültürel programlar ve projeler önermek, hazırlanan projelere destek sağlamak.

    Fon Kurulunun çalışma esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİGENEL MÜDÜR

   

   

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Şişli Patent Afyon Patent Wan Patent Ataşehir Patent Maltepe Patent Elazığ Patent İzmir Patent Kocaeli Patent Kayseri Patent Üsküdar Patent Muğla Patent Beyoğlu Patent