Kanun

 Hukuk /Kanun/SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:32:15

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

    Kanun Numarası : 5502

    Kanun Kabul Tarihi : 16/05/2006

    Resmi Gazete Tarihi : 20/05/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26173

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, TANIMLAR, KURULUŞ VE GÖREVLER

    AMAÇ VE KURULUŞ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

    Bu Kanun ile Kuruma görev ve yetki veren diğer kanunların hükümlerini uygulamak üzere; kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tâbi Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşudur. Kurumun merkezi Ankara´dadır.

    Kurum, Sayıştay´ın denetimine tâbidir.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Kanunda geçen;

    a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

    b) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

    c) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

    ç) Genel Kurul: Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunu,

    d) Yönetim Kurulu: Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunu,

    e) Başkanlık: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

    f) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

    g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü,

    ifade eder.

    KURUMUN AMACI VE GÖREVLERİ

    Madde 3- Kurumun temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.

    Kurumun görevleri şunlardır:

    a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

    b) Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak.

    c) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, usûlüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaları uygulamak.

    ç) Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

    d) Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : KURUMUN ORGANLARI VE GÖREVLERİ

    KURUMUN ORGANLARI

    Madde 4- Kurum, aşağıdaki organlardan oluşur:

    a) Genel Kurul.

    b) Yönetim Kurulu.

    c) Başkanlık.

    Kurumun teşkilât yapısı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    GENEL KURULUN OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE TOPLANMASI

    Madde 5- Genel Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında;

    a) Sayıştay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile öğretim üyeleri arasından Yüksek Öğretim Kurulu tarafından görevlendirilecek birer temsilciden,

    b) İş ve/veya Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Bakan tarafından belirlenecek iki öğretim üyesinden,

    c) Başkan, genel müdürler, Strateji Geliştirme Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı ile Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanından,

    ç) En fazla üyeye sahip ilk üç işveren sendikası konfederasyonları tarafında

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Sarıyer Patent Kütahya Patent Tekirdağ Patent Elazığ Patent Bayrampaşa Patent Ostim Patent Afyon Patent Kadıköy Patent Maltepe Patent Maraş Patent Adana Patent Avcılar Patent