Kanun

 Hukuk /Kanun/SERBEST BÖLGELER KANUNU
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

SERBEST BÖLGELER KANUNU

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:32:34

SERBEST BÖLGELER KANUNU

    Kanun Numarası: 3218

    Kabul Kabul Tarihi: 06/06/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/06/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18785

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLERAMAÇ VE KAPSAM:

   

    Madde 1 - Bu Kanun, Türkiye´de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek, dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak üzere, serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarının tayini, yönetimi faaliyet konularının belirlenmesi, işletilmesi, bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile ilgili hususları kapsar.

    YETKİ:

    Madde 2 - Türkiye´de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Serbest bölgelerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca, yerli veya yabancı gerçek veya tüzelkişilerce kurulmasına, işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin verilir.

    TANIMLAR:

    Madde 3 - Bu Kanun uygulamasında;

    a) İşletici: Serbest bölgeyi işleten kamu kurum ve kuruluşunu yerli ve yabancı gerçek veya tüzelkişileri,

    b) Kullanıcı: Faaliyet ruhsatı alan ve bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzelkişiyi,

    c) Döviz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından konvertibl sayılan paralar veya ödemeyi sağlayan her nevi hesap ve belgeleri, ifade eder.

    FAALİYET KONULARI:

    Madde 4 - Serbest bölgelerde, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunca uygun görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilir.

    Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz.

    İKİNCİ BÖLÜM : SERBEST BÖLGENİN DÜZENLENMESİBÖLGENİN DÜZENLENME ESASLARI:Madde 5 - Serbest bölge ilan edilen yerlerde ihtiyaç duyulacak arazi ve tesisler Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre sağlanabilir.

   

   

    Yerli veya yabancı gerçek veya tüzelkişiler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından ruhsat almak kaydıyla serbest bölgede faaliyette bulunabilir. Serbest bölgede arazinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, kurulması ve kullanılmasıyla ilgili diğer bütün izinler ve ruhsatlar bölge müdürlüğünce verilir ve denetlenir.

    Serbest bölgelerin asayiş hizmetleri polis tarafından yerine getirilir.

    MUAFİYET VE TEŞVİKLER:Madde 6 -

    (Değişik madde : 29/01/2004-5084 S.K./8.mad)

    Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılır.

    Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz.

    Kullanıcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelere ilişkin olarak, 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun hükümlerine bağımlı olmaksızın düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

    İşleticiler ve kullanıcılar yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlandırılabilir.

    SERBEST BÖLGELERİN GELİR VE HARCAMALARI:

    Madde 7 - (Değişik madde: 20/06/2001 - 4684 S.K./9. md.)

    Serbest bölgelerden elde edilen gelirlerden;

    a) Faaliyet ruhsatı ve izin belgesi karşılığı tahsil edilecek ücretler,

    b) (Değişik bend: 11/04/2007-5623 S.K./1.mad.) Yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF, bölgeden Türkiye´ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden peşin olmak üzere binde 5 oranında ödenecek ücretler,

    c) Serbest bölgeyi işleten gerçek veya tüzel kişilerle yapılacak sözleşmeler uyarınca tahsil edilecek tutarlar,

    d) Bölge faaliyetlerinden sağlanan diğer gelirler,

    (Değişik paragraf: 14/07/2004 - 5217 S.K./1.mad) *1* *2*

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Maraş Patent Elazığ Patent Rize Patent Zeytinburnu Patent Afyon Patent Malatya Patent Sarıyer Patent Ataşehir Patent Kütahya Patent Fatih Patent Manisa Patent Kayseri Patent