Kanun

 Hukuk /Kanun/ŞEKER KANUNU
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

ŞEKER KANUNU

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:31:57

ŞEKER KANUNU

    Kanun No: 4634

    Kanun Kabul Tarihi: 04/04/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/04/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24378

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE TANIMLARAMAÇ

   

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanmasına ve gerektiğinde ihracata yönelik olarak Türkiye´de şeker rejimini, şeker üretimindeki usul ve esaslar ile fiyatlandırma, pazarlama şart ve yöntemlerini düzenlemektir.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Kanunun uygulanmasında;

    a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    b) Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığını,

    c) Kurum : Şeker Kurumunu,

    d) Kurul : Şeker Kurulunu,

    e) Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubunu,

    f) Pazarlama yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi,

    g) A kotası : Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını,

    h) B kotası : A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını,

    ı) C şekeri : A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker ile işlenmek üzere ihraç kaydıyla temin edilen ham ve beyaz şekeri,

    j) Şeker fabrikası : Şekeri girdi olarak kullanan işletmeler hariç olmak üzere (e) bendinde tanımlanan ürünler ile ham şekeri işleyerek şeker üreten işletmeyi,

    k) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği,

    l) Hammadde: Şeker üretiminde kullanılan ana girdiyi,

    m) İşlenmiş ürün: İşleme suretiyle şekeri girdi olarak bünyesine alan mamul maddeyi,

    n) İmalatçı-ihracatçı: İşlenmiş ürünü üreten ve ihraç eden firmayı,

    o) Depolama primi: Şekerin üreticiden tüketiciye istikrarlı bir fiyat ile düzenli olarak ulaşmasını sağlamak üzere depolama masraflarını karşılamak için yapılacak ödemeleri,

    p) Depolama kesintisi: Şekerin üreticiden tüketiciye istikrarlı bir fiyat ile düzenli olarak ulaşmasını sağlamak üzere satış zamanlarından kaynaklanan tüm masrafları dengelemek amacıyla şeker satış miktarları üzerinden yapılacak kesintileri, İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : KOTA VE FİYAT TESPİTİ İLE ŞEKER TİCARETİKOTALAR VE KOTALARIN TESPİTİ

   

    Madde 3 - Şeker üretimi ve arzında istikrarı sağlamak amacıyla pazarlanacak şeker miktarı, sakaroz kökenli ve diğer şekerler için ayrı ayrı olmak üzere şeker türlerine göre, gerektiğinde dönemsel olarak kotalar ile belirlenir. Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam A kotası, ülke toplam A kotasının % 10´unu geçemez. Bakanlar Kurulu bu oranı, Kurumun görüşünü alarak % 50´sine kadar artırmaya, % 50´sine kadar eksiltmeye yetkilidir.

    Sakaroz kökenli şekerler dışındaki depolanabilir nitelikte olmayan diğer şekerler için B kotası belirlenmez.

    Şirketlerin A ve B kotaları her yıl en geç 30 Haziran tarihine kadar, yurt içi şeker talebi, fabrikaların işleme ve şeker üretim kapasiteleri gözönünde bulundurularak Kurul tarafından müteakip beşer yıllık dönemler için tespit edilir.

    Kotalar, fabrikaların üretim süreleri ile son üç yıllık ortalama fiili günlük işleme kapasiteleri ve/veya üretim miktarları ve randımanları esas alınmak suretiyle hesaplanır. İlk kez üretime geçecek ve üç yaşın altındaki şeker fabrikaları ile bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kapasite artırım izni almış olan fabrikalar için kota belirlenmesinde nominal üretim verileri esas alınır.

    Yeni fabrika kurulabilmesi ve/veya mevcut fabrikaların kapasitelerini artırabilmeleri için kota temin etmeleri zorunludur. Şirketlere yeni kota tahsisine Kurul yetkilidir.

    KOTA İPTAL VE TRANSFERLERİ

    Madde 4 - Şirketler haklı bir sebebe dayanmadan iki yıl üst üste kendilerine tahsis edilen kotalardan % 90´ın altında arz sağladıkları takdirde, kota ile arz arasındaki fark kadar kota haklarını Kurulca belirlenecek süre için kaybederler. Şirketler bu süre içinde kaybettikleri kota hakkına karşılık yeni kota sağlayamazlar.

    Şirketlere tahsis edilen kotalar, Kurul tarafından belirlenecek süre içinde kullanılmadığı takdirde iptal edilir.

    Zorunlu hallerde pazarlama y

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Elazığ Patent Bayrampaşa Patent Isparta Patent Zeytinburnu Patent Beyoğlu Patent Kadıköy Patent Ataşehir Patent Kütahya Patent Urfa Patent Avcılar Patent Şişli Patent Kocaeli Patent