Kanun

 Hukuk /Kanun/ŞEHİR VE KASABALARDA MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR HEYETLERİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

ŞEHİR VE KASABALARDA MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR HEYETLERİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:31:58

ŞEHİR VE KASABALARDA MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR HEYETLERİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 4541

    Kabul Tarihi: 10/04/1944

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/04/1944

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 5682

    Madde 1 - Şehir ve kasabalarda kurulu bulunan ve Belediye Kanununun 8 inci maddesine göre kurulacak olan mahallelerde bir muhtar ve muhtarın başkanlığında bir ihtiyar heyeti bulunur.

    Yapılacak işler bakımından bir kaç mahallenin bir muhtar ve ihtiyar heyetine bağlanması veya bir mahallede birden fazla muhtar ve ihtiyar heyeti bulunması belediye meclisinin kararına ve o mahallin en büyük mülkiye memurunun tasdikına bağlıdır.

    Madde 2 - Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti, bir muhtar ile dört azadan teşekkül eder. Heyetin dört yedek azası vardır.

    Madde 3 - Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetinin göreceği işler şunlardır:

    1 - Nüfus Kanunu hükümlerine göre:

    A) Kendilerini nüfus sicillerine kaydettirmemiş olanlara,

    B) Hüviyet cüzdanlarını kaybedenlere,

    C) Doğum vakalarını nüfus idarelerine bildirmekle mükellef olanlara,

    D) Ölüm vakaları için nüfus dairelerine,

    E) Yer değiştirmelerinin kütüklere kaydı için alakadarlara,

    F) Sanat, sıfat, mezhep ve eşkal gibi hususların nüfus sicillerine kaydı için talep edenlere, ilmuhaber vermek;

    2 - 1111 numaralı Askerlik Kanunu hükümlerine tevfikan :

    A) Askerlik yoklama memurları tarafından istenilen malümatı vermek,

    B) Askerlik şubelerine davet pusulalarını imza mukabilinde alarak sahiplerine tebliğ etmek ve davetlilerle beraber muayyen günde askerlik meclisine gitmek ve davete icabet etmemiş olanlar hakkında malümat vermek,

    C) Alakadarlara bildirilmek üzere gönderilen askere sevk cetvellerini, hazır olan sahiplerine tebliğ ederek kendilerini ve hazır bulunmıyanlar hakkında icabeden meşruhatı kaydederek, cetveli o mahallin zabıta amirine teslim etmekle beraber kendisi de toplama yerinde hazır bulunarak istenilecek malümatı vermek,

    D) Askere sevk tarihinden itibaren akibeti meçhul kalanlar hakkında şahadetname vermek,

    E) Askerlik çağında olanlardan 15 günden fazla bir müddetle şubesinin bulunduğu mevkiden harice çıkmak istiyenlerin verecekleri haberi kaydetmek ve şubelerine bildirmek;

    3 - 1525 numaralı Şose ve Köprüler Kanunu hükümlerine göre:

    A) Yol vergisi ile mükellef olanlar için hususi muhasebelerden verilecek cetvelleri doldurmak,

    B) Mükellefiyetlerini bedenen ifa edecek olanların vesikalarını muayene ile bu mükellefiyeti ifadan kaçınmış olanların cetvellerini hususi muhasebeye vermek;

    4 - 1086 numaralı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre:

    A) Sulh hakimleri nezdinde görülecek davalara ait vekaletname imzalarını tasdik etmek,

    B) İmza vazına muktedir olmıyan veya yazı bilmiyen şahsın kullanacağı mührü veya el ile yapacağı işareti tasdik etmek,

    C) Adli müzaheret talebinde bulunanların mahkemeye ibraz edecekleri şahadetnameleri tanzim etmek;

    5 - 1412 numaralı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre:

    A) Bir davayı temyiz talebinde bulunacakların yatırmak mecburiyetinde oldukları depo şartından müstesna tutulabilmesi için fakir olduklarına dair ilmühaber vermek,

    B) Zabıtaca yapılacak bina aramalarında hazır bulunmak;

    6 - Hayvan sirkatinin men´i hakkındaki kanun hükümlerine göre:

    A) Hayvanını satmak istiyenlere ilmühaber vermek,

    B) Tazmin ettirilmesi lazımgelen çalınmış hayvan bedelini, mahalle halkına taksim etmek,

    C) Hayvan hırsızları ve yatakları hakkında zabıt tanzim etmek;

    7 - 797 numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu hükümlerine göre: mahallede her geçen ay içindeki ölüm vakalarını ertesi ayın on beşine kadar varidat dairelerine yazı ile bildirmek;

    8 - Tahsili Emval Kanunu mucibince yapılacak hacizlerde hazır bulunmak ve borçlarını tediyede temerrüt edenlerin mali iktidarları olup olmadığına dair ilmühaber vermek;

    9 - 393 numaralı muzur hayvanların itlafı hakkındaki kanun hükmüne göre:

    Hayvanların öldürülmesi için kullanılacak silah ve saireyi mücadele mevsiminde mücadele heyetinden makbuz mukabilinde alarak tevzi etmek ve mevsim hitamında silahları ve kullanılmamış maddeleri toplıyarak heyete teslim etmek;

    10 - 1580 numaralı Belediye Kanunu hükümlerine göre: İntihap encümeni teşkili için, belediyeler tarafından istenilecek kimseleri seçmek;

    11 - Tedrisatı iptidaiye kararnamesi hükümlerine göre: Her yıl okul açılmadan on beş gün evvel semtin bağlı bulunduğu ilk okulun baş öğretmeni ile birlikte mahalle hududu içinde oturan ve mecburi Öğrenim yaşında olan çocukların bir cetvelini tanzim ederek mühürlemek ve bu cetvelde adları yazılı çocuklardan okula devama mecbur olanları bu müddet içinde velilerine bildirmek ve devam

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Muğla Patent Tekirdağ Patent Kartal Patent Wan Patent Bayrampaşa Patent Beyoğlu Patent Urfa Patent Merdin Patent Isparta Patent Trabzon Patent Kütahya Patent Tuzla Patent