Kanun

 Hukuk /Kanun/SALTANATI SENİYYE ŞEHBENDERLERİNE DAİR NİZAMNAMEİ DAHİLİDİR OSMANLI KANUNU
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

SALTANATI SENİYYE ŞEHBENDERLERİNE DAİR NİZAMNAMEİ DAHİLİDİR OSMANLI KANUNU

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  02.11.2014 21:34:46

"KANUN NO" - "R.G.NO" - "YAYIM TARİHİ"BİRİNCİ KISIM: ŞEHBENDERHANELERİN SURETİ TEŞEKKÜLÜBİRİNCİ FASIL: ŞEHBENDER MEMURLARI

   

   

    Bend 1 - Heyeti şehbenderi biri muvazzaf diğeri fahri (bila maaş) olmak üzere iki nevidir.

    Bend 2 - Muvazzaf şehbenderler üç sınıfa münkasimdir. Birincisi başşehbender, ikincisi şehbender, üçüncüsü şehbender vekili veyahud kançelarya memurudur.

    Bend 3 - Muvazzaf ve fahri şehbenderlerin kaffesi ba iradei şahane nasb ve tayin olunur.

    Muvazzaf şehbenderlerin tabai devleti aliyeden bulunmaları ve ticaretle meşgul olmamaları meşrutdur.

    Bend 4 - Muvazzaf şehbenderlere mikdarı muayyen maaş ve mahalli memuriyetlerinin ehemmiyetine göre münasib mikdar (Allokasyon) tahsisat ita olunacakdır.

    Bend 5 - Şehbenderlerin maaşları bervechizir tayin olunur.

    (Mülga fıkra: 18/05/1929 tarih ve 1452 sayılı Tevhidi maaşat Kanunu.)

    Şehbenderlerin maaşları mahalli memuriyetlerine vusulleri tarihinden itibaren mah bemah tediye edilir.

    Şehbenderliğe tayin olunan memur mahalli memuriyetine gitmek emrini aldığı günden itibaren iki haftaya kadar Dersaadetden hareketle doğruca mahalli memuriyetine gitmeğe mecbur olup aksi takdirinde on yedinci bendde gösterilen cezaya düçar olacaktır.

    Bend 6 - Her şehbenderhanenin ve bazı kançelarya memurlarının tahsisatı seneviyeleri yirmi dokuzuncu bendde muharrer tahmata melfuf işaretile murakkam cedveli mahsusunda gösterilecekdir.

    İşbu tahsisatı seneviye bir memurun mahalli memuriyetine vusulü tarihinden itibaren mah bemah ita olunur.

    Bend 7 - (Değişik madde: 12 Kanunuevvel 1302 tarihli irade ile)

    Bombay ve Batavya Şehbenderlikleri müstesna olmak üzere şehbenderlere azimet ve avdetlerinde verilecek harcırah alacakları maaşın bir misli olacaktır. Mahalli memuriyetleri Asya kıtasında bulunan şehbenderlere olmiktar harcırahın ademi kifayeti anlaşıldığı halde nihayet maaşlarının iki mislini tecavüz etmemek üzere Hariciye Nezaretince miktarı tezyid olunabilir.

    Bend 8 - Bir şehbenderin memuriyetde iken vefatı takdirinde familyasının memleketine iadesi hükümeti seniyeye aid olacak ve fakat bunun için edilecek masarif müteveffaya verilecek harcırah mikdarını tecavüz etmiyecekdir.

    Bend 9 - Bir mahalde müceddeden bir şehbenderhane tesis olundukda nasbolunacak şehbendere masarifi tefrişiye olmak üzere maaşının bir misli ita olunacakdır.

    Bend 10 - (Değişik madde:12 Kanunuevvel 1302 tarihli irade ile)

    Tahsisat dahilinde verilip şehbenderler tarafından tesviyesi lazımgelen masarif, evvela: Kançalariya masarifi. Saniyen: Kançalariyada müstahdem memurin ve kavas ve hademe maaşatı. Salisen: Araba ve sandal masarifatından ibarettir.

    Bend 11 - Hükümeti seniye tarafından kabul ve ita olunacak masarif

    Evvela şehbenderhane icarı,

    Saniyen sancak ve arma bahası,

    Salisen posta ve telgraf ücretleri,

    Resmi mektub ve paket ve telgraf için,

    Rabian yirmi dokuzuncu bendde muharrer talimatda tayin olunan haddı tecavüz etmemek üzere mühtacin tabaaya iane ve bunların memleketlerine iadeleri için muktazi olan masarif,

    Hamisen şehbenderin merbut olduğu sefareti seniyeden veyahud nezareti hariciyeden bilistizan ruhsatı mahsusa ile edilecek masarif sairei acileden ibaretdir.

    Bend 12 - (Değişik madde: 10 Teşrinisani 1302 tarihli irade ile)

    Şehbenderlik selkine duhul, nezareti hariciye umuru şehbenderi müdüriyeti marifetile şeraiti mevzuası mucibince icra olunacak müsabakat imtihanile vukubulacakdır. Şehbenderlik memuriyetleri müdüriyeti mezkure tarafından tanzim edilen takrir üzerine nezareti hariciyenin tasvib ve intihabile icra olunacakdır. Mektebi sultanide ikmali tahsil edib yedlerinde şehadetnameleri olarak hariciye nezaretinde müstahdem bulunan veyahud istihdam olunmak üzere mukayyed ve mülazım olanlar işbu müsabakat imtihanına duhul hakkını haizdirler.

    Mektebi mülkiye şehadetnamesini haiz olanlar nizamnamei mahsusu mucibince müsabakat imtihanına girmeksizin sefaret kitabetlerile şehbenderliklere intihab olunurlar.

    Bend 13 - Şehbenderlerin azli veya diğer mahalle nakli memuriyetleri bairadei seniye icra olunur.

    Bend 14 - Şehbenderlerin terfi memuriyetleri intihab ile bairadei şahane icra olunur.

    Bend 15 - Muvazzaf şehbenderlerin tekaüdlük maaşı memurini sairei mülkiye hakkında olan nizamnamede musarrah esbab ve şeraite tevfikan ita olunur.

    Bend 16 - Şehbenderler muharebe vukuu veyahud sair esbabı mücbire zuhuru veyahud nezareti hariciyece muvakkaten bir memuriyetde istihdam olunmaları lazımgelmesi gibi bila ihtiyar bulundukları memuriyeti terk ve tatil etdikleri takdirde hariciye nezaretinin emri tahtında bulunacaklarından maaşları yine kendilerine ita olunacak ve fakat onuncu bendde gösterilen şehbenderhane masarifi vekalet edecek zata vekalet edecek kimse bulunmadığı halde hükümeti seniyeye aid olacakdır.

    Bend 17 - Şehbenderler hakkında icra olunacak mücezatı inzibatiye şunlardır:

    Evvela tevbih.

    Saniyen bir aydan bir seneye kadar azli muvakkat ile maaşının kısmen veya külliyen kat´ı.

    Salisen memuriyetden affı.

    Şu tadad olunan mücazatdan birine düçar olan şehbenderlerin nevi cezası umuru şehbenderi müdüriyetinde bulunan memurin defterlerine işaret olunacakdır.

    Bend 18 - Tevbih cezası hariciye nazırı tarafından tahriren icra olunduğu gibi azli muvakkat cezası dahi nezareti hariciyenin rey ve kararile olur memuriyetden af cezası nezareti müşarüleyhanın kararile bairadei şahane icra olunur.

    B

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Eskişehir Patent Merdin Patent İkitelli Patent Sarıyer Patent Kadıköy Patent Kocaeli Patent Üsküdar Patent Kayseri Patent Rize Patent Elazığ Patent Şişli Patent Ataşehir Patent