Kanun

 Hukuk /Kanun/KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:34:46

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 7478

    Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506

    KANUNUN ŞÜMULÜMadde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

   

    DSİ Umum Müdürlüğü; 4 üncü maddedeki programlara giren bazı köylere ait işlerin, kendi kontrol ve murakabesi altında yapılmasını ilgili vilayete bırakabilir.

    Vilayete bırakılan işler için vilayete nakdi ve ayni yardım yapılır.

    TAHSİSATMadde 2 - Bu kanuna göre yapılacak işler için DSİ Umum Müdürlüğü bütçesine her yıl lüzumu kadar tahsisat konur.

   

    ÇALIŞMA VE İCRAİ PROGRAMLARMadde 3 - Kafi miktarda sıhhi ve içme suyu olmıyan bütün köyler ve köy mahallelerinin tesbitinden sonra:

   

    a) İhtiyacı en çok,

    b) Nüfusu en kalabalık,

    c) Nüfus başına su getirme masrafı en az,

    d) (Mülga bent: 01/02/1977 - 2032/3 md.)

    e) Bir kaç köye ait işlerde aralarında birlik kuran,

    f) En fazla iş birliğinde bulunan,

    Köylere, bağlı bulundukları vilayetlerle teşriki mesai edilerek, rüçhaniyet sırası verilmek suretiyle DSİ Umum Müdürlüğünce her mali yıl başında üç yıllık Çalışma programları hazırlanır.

    Madde 4 - Her sene bütçe yılı başında her vilayet için valinin reisliği altında bir daimi encümen azası ile DSİ bölge müdürü ve nafıa müdüründen müteşekkil bir heyet tarafından üç yıllık çalışma programına uygun olarak yıllık icraat programları hazırlanıp, DSİ Umum Müdürlüğüne gönderilir.

    DSİ Umum Müdürlüğünün teklifi ve Nafıa Vekilinin tasdiki ile programlar mer´iyete girer.

    İŞİN YAPILMASIMadde 5 - Yukarıda üçüncü ve dördüncü maddelerde adı geçen programlar bu kanunla, 6200 sayılı kanunun hükümleri ve bütçe ile verilen tahsisat dahilinde DSİ Umum Müdürlüğü tarafından icra ve tatbik olunur.

   

    DSİ Umum Müdürlüğü bu işleri tabi olduğu mevzuat dairesinde emaneten yapabileceği gibi, tediyesi diğer yıllara sari taahhütlere de bağlıyabilir.

    Aynı veçhile bu işlerin etüd ve projelerinin ihzarı için gerekli taahhütlere girişebilir.

    DSİ Umum Müdürlüğü bu maksatlar için, lüzumlu her türlü vasıta, makina, alat, edevat ve malzemeyi bu tahsisatlarla tedarik edebilir.

    FABRİKA VE İMALATHANELER KURMA SALAHİYETİMadde 6 - DSİ Umum Müdürlüğü köy içme sularına lüzumlu içme su borularını, motor ve tulumbalarını ve sair teferruatını imal etmek üzere, İcra Vekilleri Heyetinin müsaadesi ile müstakilen fabrika, imalathane kurabileceği gibi, İller Bankası veya diğer yerli ve yabancı müessese ve teşekküllerle ortak olarak fabrikalar ve imalathaneler kurabilir.

   

    Bu maksatla kullanılacak bilümum malzeme için birinci fıkra hükümleri dairesinde, lüzum gördüğü fabrika ve imalathanelere ortak olabilir.

    TEŞKİLAT VE PERSONELMadde 7 - DSİ Umum Müdürlüğü köy içme su işleri için merkezde, bölgelerde ve şubelerde gerekli teşkilatı kurar. Bu teşkilatın ihtiyacı bulunan teknik elemanların yetişmesi için yurt içinde ve dışında mevcut öğretim müesseselerine bursla talebe gönderebilir.

   

    Ayrıca lüzumlu teknisyenleri yetiştirmek üzere kurslar açabilir.

    BELEDİYELERLE MÜŞTEREKEN YAPILACAK TESİSLERMadde 8 - Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü bir veya mütaaddit köylerle birlikte, taraflar için fayda mülahaza edildiği ve kendilerine isabet eden masrafları karşıladıkları takdirde İller Bankası ile teşriki mesai ederek mücavir belediyelerin de su tedarik ve isale işlerini ihtiva eden müşterek tesisler yapmaya salahiyetlidir.

   

    TESİSLERİN DEVİR VE TESLİMİMadde 9 - Köy içme su tesisleri bitirilince tatbik projeleri ile birlikte, bir zabıtla ihtiyar meclisine ve bir kaç köye veya bir kaç köy ile birlikte belediyelere ait sularda ise, birliklere ve belediyelere ve ihtiyar meclislerine devir ve teslim edilir. Bu suretle tesis; köylerin, belediyelerin veya köylerle birlikte belediyelerin müşterek malı olur.

&nbs

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Zeytinburnu Patent Kartal Patent İzmir Patent Kadıköy Patent Eskişehir Patent Sarıyer Patent Ostim Patent Bayrampaşa Patent Kayseri Patent Maraş Patent Rize Patent Isparta Patent