Kanun

 Hukuk /Kanun/KEFALET KANUNU
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

KEFALET KANUNU

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:34:52

KEFALET KANUNU

    Kanun Numarası: 2489

    Kabul Tarihi: 02/06/1934

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/06/1934

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2720

    Madde 1 - Umumi bütçeye ait (Mütedavil ve bu mahiyetteki sabit sermayeler dahil) para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan memur ve müstahdemlerle mülhak bütçelerden muhasebeleri Maliye Vekaletine bağlı olan veya gelirlerinin en az yüzde ellisini Devlet bütçesinden alan müesseselerin ve varidat almak maksadiyle kurulan inhisar idarelerinin yukarda sayılan işlerdeki memur ve müstahdemleri için (Müteselsil kefalet usulü) kabul edilmiş ve bu maksatla hükmi şahsiyeti haiz (Kefalet Sandığı) kurulmuştur.

    Bu Sandık Maliye Vekaletine bağlıdır. Vekalet memurlarından olmak üzere Maliye Vekilince seçilecek üç kişiden mürekkep bir heyet tarafından idare olunur.

    İdare Heyeti bu kanuna ve yapılacak nizamnameye göre vazife görür.

    Madde 2 - Kefalet Sandığının sermayesi:

    A - Kefalete bağlı vazife alanların maaş (Bu kanunda yazılı maaş tabirinde emsal hasılı da dahildir) veya ücretlerinden kesilecek kefalet aidatından,

    B - 8 inci maddede sayılı para cezalarından,

    C - Sandık sermayesinin işletilmesinden elde edilecek kazançlardan,

    D - Kefaletle memur kullanan daire ve müesseselerin icabında Sandığa yapacakları yardımlardan elde edilir.

    (A) fıkrasındaki kefalet aidatı ikidir.

    (1) giriş aidatı,

    (2) aylık aidatı.

    Giriş aidatı; kefalete bağlı vazife alanların tam olarak aldıkları ilk maaş veya ücretin yarısıdır ve beş müsavi taksitte kesilir.

    Aylık aidat; maaş ve ücretin yüzde ikisidir ve bu aidat giriş aidatının tamamının kesilmesini takip eden aydan itibaren tediye sırasında kesilir. Aidatla müstahdem olanlardan alınacak sandık aidatı bu vazifenin benzeri olan memurlardan kesilmesi lazımgelen miktardan aşağı olmamak üzere İdare Heyetince kararlaştırılır.

    Kendisine muvakkat olarak veya vekalet suretiyle kefalete bağlı vazife verilenler bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar para veya Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunundaki esaslara göre menkul kıymetler veya gayrimenkul ipotekli kefalet gösterirler. Şu kadar ki, muvakkat veya vekalet suretiyle tayin olunanlar kefalete bağlı memurlardan iseler ayrıca kefalet aranmaz. Ancak aldıkları vekalet maaşından veya ücretten yüzde iki aidat kesilir. *1*

    Madde 3 - (Değişik madde: 27/06/1938 - 3503/1 md.)

    Bu kanuna tabi daire ve müesseselerin para ve menkul kıymetlere ve ayniyata fiilen el sürmeyen muhasiblerile Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinde yazılı mutemedler ve yolcu ve seyyahların beraberlerinde getirdikleri gümrük resmine tabi eşya ile sergilere ve panayır ve pazarlara teşhir için getirilip satılan gümrük resmine tabi eşyanın tahakkuk ettirilecek resimlerini tahsil ile mükellef kılınan muayene memurları kefalet usulüne tabi tutulmazlar.

    Madde 4 - Bu kanunla kefalete bağlı tutulan memur ve müstahdemlerden herhangi birinin katiyet kesbetmiş hükümle tebeyyün eden zimmeti, sandığın her bilanço senesini takip eden ayın sonunda alacaklı daire veya müesseseye verilir.

    Ödenen zimmetler hükmün katiyet kesbettiği senede kefaletli memuriyette bulunanlara - o sene bilançosundaki kar kifayet etmediği takdirde - aynı sene bilançosundaki hisseleri nispetinde garameten tevzi edilir.

    Madde 5 - Kefalete bağlı memurlar ve müstahdemlerden kefalete bağlı olmıyan bir memuriyete geçen veya vefat edenlerle herhangi bir sebeple kefaletli hizmetten ayrılmış olanların sandıktan alakaları şu suretle kesilir:

    A - Bunların ikinci maddeye göre kesilmiş olan aidatları yekünundan dördüncü maddeye göre mahsup edilecek miktarlar çıktıktan sonra kalanının birinci yarısı vefat edenlerin vereseleriyle tekaüt edilenler derhal, bunlardan gayri sebeplerle kefaletli hizmetten ayrılmış olanlara mütaakıp bilanço tarihinden üç ay sonra geri verilir.

    B - Kalan diğer yarısı üç sene içinde tahakkuk edecek şahsına ait zimmetlerle sandıktan ayrılmadan evvelki zamanlara ait ve dördüncü madde hükmiyle kendine düşecek zararlar karşılığı olarak mevkuf tutulur.

    Üç sene sonunda yukarda yazılı zimmetler mahsup edildikten sonra kalan miktar üç senelik faiz ilavesiyle beraber alacaklı memura iade edilir. Sandıkça verilecek faiz haddi sandığın son üç sene içinde sermayesine aldığı faizlerin nispetini geçemez.

    Bu müddet içinde yine kefaletli hizmete geçtiklerinde ilk yarıyı istemeğe hakları kalmaz. (A) fıkrasına göre Kefalet Sandığından birinci yarıyı aldıktan sonra üç sene içinde tekrar kefalete bağlı hizmete geçenlerin sandıkta kalan son yarı hisseleri memuriyetleri müddetince sermaye olarak hesaplarına Sandıkta kalır.

    Madde 6 - (İptal tümce: Anayasa Mah.nin 17/05/2007 tarihli ve E. 2005/17, K. 2007/59sayılı Kararı ile.) . (İptal tümce: Anayasa Mah.nin 17/05/2007 tarihli ve E. 2005/17, K. 2007/59sayılı Kararı

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Ostim Patent Manisa Patent Trabzon Patent Kocaeli Patent Malatya Patent Wan Patent Eskişehir Patent Maltepe Patent Kayseri Patent Avcılar Patent Elazığ Patent Rize Patent