Kanun

 Hukuk /Kanun/Basın Mesleğinde Çalışanlara Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Basın Mesleğinde Çalışanlara Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  15.03.2014 16:02:30

21.08.2010

5953 SAYILI BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 5953

    Kanun Kabul Tarihi: 13/06/1952

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/06/1952

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 8140

    KANUNUN ŞÜMULÜ

    Madde 1 - (Değişik madde: 04/01/1961 - 212/1 md.)

    Bu Kanun hükümleri Türkiye´de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunundaki "işçi" tarifi şümulü haricinde kalan kimselerle bunların

    işverenleri hakkında uygulanır.

    Bu Kanunun şümulüne giren fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir.

    İSTİSNALAR

    Madde 2 - Birinci maddenin şümulü dahilinde bulunup da Devlet, vilayet ve belediyeler ve İktisadi Devlet Teşekkül ve müesseseleriyle sermayesinin yarısından fazlası bu teşekküllere ait şirketlerde istihdam edilen memur ve hizmetliler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

    BİLDİRİLMESİ LAZIMGELEN HUSUSLAR

    Madde 3 - Bu kanunun şümulüne girecek mahiyetteki bir müesseseyi işletmekte olanlar; tesis edenler, devir alanlar ve kapatanlarla bu kabil bir müessesenin iştigal mevzuunu kısmen veya tamamen değiştirenler yahut da kendisine intikal eden böyle bir müesseseyi işletmeye devam edenler veya kapatanlar (müessesenin unvan ve adresini, müessese sahibinin isim ve hüviyetiyle adresini, yapılan işin nev´ini, burada çalışanların miktarını, bir intikal mevzuubahis ise bunun şeklini ve tarihini) işletmeye başlamak veya kapatma yahut da devir alma veya iştigal nev´ini değiştirme tarihinden itibaren bir ay içinde o iş yerinin kurulu bulunduğu mahal için İş Kanununun uygulanmasiyle görevli makama yazılı olarak bizzat veya taahhütlü mektupla bildirmekle ödevlidirler. Bizzat müracaat edenlere bu müracaatlarını tevsik edecek bir belge verilir.

    YAZILI MUKAVELE VE TERFİ ESASI

    Madde 4 - (Değişik madde: 04/01/1961 - 212/1 md.)

    Gazeteci ile kendisini çalıştıran işveren arasındaki iş akdinin yazılı şekilde yapılması mecburidir.

    Mukavelede aşağıdaki hususların gösterilmesi şarttır:

    a) İşin nev´i,

    b) Ücret miktarı,

    c) Gazetecinin kıdemi,

    İş nev´inin ve ücretin değişikliğinde mukaveleye derci mecburidir.

    İki yıl gazetede çalışmış olan gazeteci terfie hak kazanır. Terfi mukavelede tesbit edilen yüzde nispetinde yapılır.

    FESHİN İHBARI

    Madde 5 - Müddeti muayyen olmıyan iş akitlerinde feshin ihbarı bu Kanunda yazılı mühletlere tabidir.

    6 ncı ve 7 nci maddelerde yazılı ihbar mühletlerine tekabül eden ücret miktarındaki tazminatın işveren veya gazeteci tarafından diğer tarafa önceden ödenmesi suretiyle akdin derhal feshi de caizdir.

    AKDİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ VE KIDEM TAZMİNATI

    Madde 6 - (Değişik madde: 04/01/1961 - 212/1 md.)

    Meslekte en az beş yıl çalışmış olan gazetecilere kıdem hakkı tanınır.

    Kıdem hakkı gazetecinin mesleke ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

    Akdin feshi halinde gazeteci, bu süreye göre hesaplanacak tazminatı almaya hak kazanır.

    Birinci maddenin şümulüne giren bir işyerinde işverenle arasındaki hizmet münasebeti bir veya müteaddit mukaveleye istinaden fasılasız olarak en az beş yıl sürmüş olan gazetecinin işine son verilmesi yapılacak yazılı ihbardan itibaren üç ay geçtikten sonra muteber olur. Beş seneden az hizmeti olanlar için bu ihbar müddeti bir aydır.

    İhbar müddetinin son günü olan tarih tazminata esas tutulur ve yıllık izinden sayılmaz.

    Gazeteci yıllık iznini kullanmamışsa, işine son verilmesi halinde, izin müddetine ait ücreti kendisine peşin olarak verilir.

    Hizmetine bu madde hükümleri

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Wan Patent Tekirdağ Patent Avcılar Patent Adana Patent Trabzon Patent Fatih Patent Rize Patent Beyoğlu Patent Kocaeli Patent İkitelli Patent Urfa Patent Bayrampaşa Patent