Kanun

 Hukuk /Kanun/6343 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

6343 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  15.01.2015 15:36:36

Kanun Numarası: 6343

    Kanun Kabul Tarihi: 09/03/1954

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/03/1954

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 8661

    BÖLÜM I: UMUMİ HÜKÜMLER

    Madde 1 - Yüksek veteriner okulları ile veteriner fakültelerinden veya muadeleti Maarif Vekaletince tasdik edilmiş veteriner okullarından diploma almış olanlara (Veteriner hekim) denir.

    Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve sahip oldukları diplomalarını Ziraat Vekaletine tescil ettirilmiş bulunan her (Veteriner hekim) meslekini bu kanun hükümleri dahilinde serbestçe icra edebilir.

    Madde 3 - Yabancı memleketler yüksek veteriner okul veya fakültelerinden diplomalı olup da tahsil muadeleti Maarif Vekaletince tasdik edilmiş bulunan (Veteriner hekim) lerin Türkiyede mesleklerini icra edebilmeleri için Türkiye üniversiteleri veteriner fakültelerinden birisinde yapılacak "Collegium" imtihanını kazanmaları şarttır.

    Madde 4 - Hakiki şahıslar veya hususi hukuk hükmi şahısları tarafından istihdam edilen (Veteriner hekim) ler de bu kanun hükümlerine tabidir.

    Madde 5 - Veteriner hekimlerin vazife ve salahiyetleri aşağıda yazılı fıkralarda gösterilmiştir.

    a) Hayvanları muayene, hayvan hastalıklarını tedavi etmek ve hayvanlar üzerinde muktedir olabildiği her türlü ameliyatı yapmak, ihtisası icabettiren ahvalde ise mütehassıs (Veteriner hekim) e müracaatı tavsiye eylemek;

    b) Hayvanların vasıfları ve sağlık durumları hakkında rapor vermek;

    c) Kara ve deniz hayvanlarından elde edilen gıdai, sınai maddelerle mamullerini, hayvan yemi olarak kullanılan maddelerin muayene ve ihtisas sahibi ise tahlil etmek;

    d) (Veteriner hekim) likte tatbik olunan her türlü aşı, serum, biyolojik maddelerle müstahzaratı (ihtisas sahibi olmak ve bu maksatların tahakkuku için tedvin olunmuş hususi kanunların hükümlerine uymak şartiyle) ihzar, muayene, tahlil eylemek ve bu gibi hususatta rapor verebilmek;

    e) Eczanesi bulunmıyan yerlerde hayvan hastalıklarında kullanılan her nevi aşı, serum, müstahzar ve biyolojik maddeleri muhtevi bir ecza dolabı tesis eylemek ve bu ilaçları satabilmek;

    f) Memleket hayvancılığının ıslah ve inkişafını engelleyici hareketleri, ve bulaşıcı hayvan hastalıklarını görür veya işitirse en kısa bir zamanda keyfiyetten resmi makamları haberdar etmek ve istilai mahiyet arzeden vakayide ise derhal muktedir olabileceği önleyici tedbirlere girişmek ve zootekni sahasında haiz olduğu ilmi salahiyetini kullanmak.

    Madde 6- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./181.mad)

    Aşağıda yazılı haller, veteriner hekimlik mesleğinin icrasına mani teşkil eder:

    a) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm olmak.

    b) Bu Kanun ile teşekkül eden Haysiyet veya Yüksek Haysiyet Divanı kararları ile meslekini icradan menolunmak.

    c) Yüksek Haysiyet Divanınca haklarında diplomalarının istirdadı kararı ittihaz edilmek.

    Madde 7 - Mütehassıs unvanını taşıyabilmek için Veteriner Hekim İhtisas Talimatnamesinde yazılı olan branşlardan birinde ihtisas yapmış olmak ve Ziraat Vekaletince hazırlanacak yönetmeliğe göre yapılacak imtıhanı kazanmak ve ihtisas vesikası almak şarttır.

    Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olanlar da bu imtihanı kazanmak mecburiyetindedir.

    Usul ve nizama Uygun olarak ordinaryüs profesör, profesör, doçent, doktor, öğretmen ve benzeri unvanları kazanmamış olan (Veteriner hekim) lerin her hangi bir şekilde olursa olsun bu unvanları kullanmaları ve ilan eylemeleri yasaktır.

    Madde 8 - Her veteriner hekim hayvanların muayene ve tedavisi için bir muayenehane açabilir. Muayenehane açmak istiyen (Veteriner hekim) bir istida ile mahallin en büyük mülkiye amirine müracaat eder. İstidasına diplomasının, nüfus cüzdanının tasdikli suretiyle istenilen miktar fotoğrafını iliştirir.

    İstidada muayenehane ittihaz olunan mahal ile ikametgah adresi ve varsa ihtısas numarası açıkça gösterilir.

    Muayenehane yapılacak mahallerin vasıf ve şartları Ziraai Vekaletince tayin ve tesbit olunur.

    İstısas vesikalarını haiz olanların bu belgelerini ayrıca veteriner müdür veya kaza veterinerliklerine ibraz etmeleri lazımdır. Ancak hastane veya laboratuvar açabilmek için Ziraat Vekaletince tesbit olunan esaslar dahilinde ruhsat alınması şarttır.

    Madde 9 - Muayenehanesinin yerini değiştirmek veya muayenehanesini kapatmak istiyen bir (Veteriner hekim) keyfiyeti en az bir hafta önce mahallin mülkiye amirliğine yazılı olarak bildirmeye mecburdur.

    İkametgah hariç bir veteriner hekimin birden fazla yerde muayenehane açması memnudur.

    (Veteriner hekim) ler, çalışma yerlerini ve ihtısaslarını bildirir ilanlar tertip edebilirler, ancak bunların propaganda ve reklam mahiyetinde olmaması şarttır.

    Madde 10 - Veteriner hekimler, hastane, laboratuvar ve muayene yerlerinde muayene ve tedavileri için getirilen hayvanların eşkalini, sahiplerinin adreslerini, hastalık durumlarını, tedavi şekillerini, yazmak üzere yönetmeliğindeki örneğine uygun gündelik bir protokol defteri tutmaya medburdurlar. Bu defterlerin sayfaları kayıtlı bulundukları veteriner dairesi tarafından numaralanır ve mühürlenir. Tedavi ve ücretlerden doğacak davalarda işbu defterlerdeki kayıtlar esastır.

    Madde 11 - (Veteriner hekim) bulunan şehir, kasaba ve köylerde (Veteriner hekim) olmıyanların her türlü hayvan hastalıklarını muayene ve tedavi etmeleri, hayvanlar üzerinde ameliyat yapmaları yasaktır.

    Ancak; hayvan sağlık memurları ile hayvan sağlığı işlerinde ameli bilgi sahibi oldukları sabit olan kimseler, bu hususta hazırlanacak yönetmeliklerinde gösterilen esaslar dahilinde sanatlarını icra edebilirler.

    Madde 12 - Veteriner hekimlerin reçete kağıtlarında diploma numaralarını, muayenehane veya ikametgah adreslerini açıkça göstermeleri mecburidir.

    Madde 13 - Ölen veteriner hekimlerin diploma ve ihtisas vesikalarının iki ay içinde ölü hekimin bağlı bulunduğu mahaldeki ilgili Vekalet salahiyetli memurları tarafından hekimin varislerinden geriye alınması için gerekli müracaat ve teşebbüsün yapılması mecburidir. Bu vesikalar ilgili makamın tayin edeceği bir heyet huzurunda iptal edilerek geri verilir ve Resmi Gazete ile ilan olunur.

    BÖLÜM II: TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ

    Madde 14 - (Değişik fıkra: 03/04/1984 - 2993/1 md.) Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icra eden bütün veteriner hekimlerin katıldığı Türk Veteriner Hekimleri Birliği; veteriner hekimler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, veteriner hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak veya yararlarını korumak amacı ile kurulmuş, tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.

    Bu birlik veteriner hekim odaları, birlik merkez konseyi, yüksek haysiyet divanı ve büyük kongre gibi organlardan terekkübeder.

    (Değişik fıkra: 18/06/1997 - 4276/1 md.) Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve veteriner hekim odaları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

    (Ek fıkra: 03/04/1984 - 2993/1 md.) Birlik ve odalar protokol kurallarına göre resmi törenlere katılır, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. Lokal, misafirhane ve benzeri sosyal amaçlı tesisler açabilir.

    Madde 15 - Birlik, aşağıda yazılı mesleki hizmetleri yapmakla mükelleftir:

    a) Veteriner hekimliği meslekinin memleket menfaatlerine en faydalı şekilde tatbikını sağlamak;

    b) Azalarının maddi ve manevi hak ve menfaatlerini, hak ve memleket menfaatleriyle telif eder mahiyette korumak;

    c) Memleket hayvancılığının inkişafı ile alakalı bütün meselelerde resmi makamlarla temas ederek ilmi istişareler yapmak ve bu makamata görüş ve kanaatlerini bir rapor halinde sunmak;

    d) Serbest veteriner hekimlerin "Salgın ve paraziter hayvan hastalıkları ile mücadele işlerinde" Ziraat Vekaletine yardımlarını sağlamak;

    e) Mesleki risale ve mecmua neşretmek ve ettirmek suretiyle meslek mensuplarının ilmi müktesebatının inkişafına yardımcı olmak;

    f) Meslekin kıymet ve ehemmiyetini tebarüz ettiren broşürler tanzim ve tevzii suretiyle memleket gençliğinin veteriner hekimliği meslekine intisabını, vatandaşın bu mesleke karşı sevgi ve itibarını temin eylemek;

    g) Meslek mensuplarının maddi ve manevi yardımlaşmalarını temin edecek tedbirleri almak ve tahakkuk ettirmek;

    h) Veteriner fakültelerinde okuyan gençlere (Memlekete ve mesleke yararlı gençler olarak yetişmelerini sağlamak düşüncesiyle) maddi ve manevi her türlü müzaharette bulunmak.

    VETERİNER HEKİM ODALARI

    Madde 16 - Hudutları içinde en az 30 veteriner hekim bulunan her vilayet merkezinde veya mücavir vilayetler birleştirilmek suretiyle en az 30 veteriner hekim bulunan mıntakalarda merkez konseyi karariyle veteriner hekim odaları kurulur.

    ( Ek fıkra: 03/04/1984 - 2993/2 md.) Veteriner hekim odaları tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

    Madde 17 - (Değişik madde: 03/04/1984 - 2993/3 md.)

    Bir veteriner hekim odası mıntakasında, meslek ve sanatını münhasıran serbest olarak icra eden veteriner hekimler bir ay içinde o il veya mıntaka veteriner hakim odasına yazılmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

    Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ve herhangi bir sebeple meslek ve sanatı ile uğraşmayanlardan isteyenler veteriner hekim odalarına üye kayıt olabilirler.

    Özel kanunlarında meslek kuruluşlarına üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlar, mesleki hak, yetki, sorumluluk ve disiplin bakımından bu Kanun hükümlerine tabidirler.

    Madde 18 - (Mülga madde: 03/04/1984 - 2993/19 md.)

    Madde 19 - Veteriner hekim odaları gelirleri aşağıda yazılı fıkralarda gösterilmiştir:

    I - Giriş aidatı;

    II - Yıllık aidatı;

    III - Her türlü mesleki faaliyetler ile tertip olunacak eşya piyangosu ve neşriyattan temin olunacak gelirler ve her nevi teberrular;

    IV - Oda haysiyet divanları karariyle hükmedilip tahsil edilen para cezaları;

    V - Merkez konseyi yardımları;

    (Değişik fıkra: 03/04/1984 - 2993/4 md.) Giriş ve yıllık aidat miktarları beşyüz liradan az beşbin liradan fazla olmamak şartıyla Büyük Kongre tarafından tespit edilir.

    Madde 20 - İdare heyeti, aidat vermiyecek durumda olan azadan geçici veya sürekli olarak aidat alınmamasına karar verebilir.

    Vilayetten vilayete veya mıntakadan mıntakaya nakil 19 uncu maddenin (I ve II nci) bentlerinde yazılı giriş ve yıllık aidat paralarını yeniden ödemeyi icabettirmez.

    Madde 21 - Veteriner hekim odaları, büyük kongrenin tesbit ettiği hadler dahilinde yıllık gelirlerinden bir kısmını merkez konseyine göndermeye mecburdur.

    Bu had, oda yıllık gelirlerinin %30undan fazla olamaz.

    VETERİNER HEKİM ODALARI ORGANLARI

    Madde 22 - Veteriner hekim odaları; umumi heyet, idare heyeti, hesap murakıpları ve haysiyet divanından terekkübeder.

    ODA UMUMİ HEYETİ:

    Madde 23 - (Değişik madde: 03/04/1984 - 2993/5 md.)

    Oda umumi heyeti; iki yılda bir defa Eylül ayında odaya kayıtlı üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı bir hafta sonraya bırakılır. Bu toplantıda mevcut üye ile yetinilir.

    Birlik Merkez Konseyinin yazılı talebi veya odada kayıtlı üye tam sayısının yarısından bir fazlasının, görüşme konularını belirten, yazılı talepte bulunması halinde oda idare heyetli oda umumi heyetini en geç bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağırır.

    Madde 24 - (Değişik madde: 03/04/1984 - 2993/6 md.)

    Oda umumi heyet toplantısına, odaya kayıtlı her üye yazı ile çağrılır. Çağrı mektubunun toplantı gününden en az onbeş gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması şarttır. Çağrı mektubunda, toplantının yeri, günü, saati ile gündemi ve ilk toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati yazılır.

    Oda umumi heyetinin seçimle ilgili toplantısına oda üyelerinin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar oda haysiyet divanınca cezalandırılırlar.

    Madde 25 - Umumi heyet toplantılarında gündemde mevcut maddeler müzakere edilir. Ancak umumi heyet azasından birinin veya birkaçının yazılı teklifinin gündeme alınması ve müzakeresi umumi heyet ekseriyetinin kararı ile mümkündür.

    Madde 26 - Umumi heyet toplantılarını idare heyeti reisi veya katibi açar. Ekseriyet bulunduğu tesbit edildikten sonra bir umumi heyet reisi, bir reisvekili ve iki katip seçimi yapılarak umumi heyet divanı teşekkül eder.

    Umumi heyet ekseriyetinin kararı ile divan seçimleri, işari reyle de yapılabilir.

    KARARLARIN ALINMASINDA EKSERİYETİN REYİ ŞARTTIR.

    Madde 27 - Umumi heyetin vazifeleri aşağıda yazılı fıkralarda gösterilmiştir.

    1. İdare heyeti ve murakabe kurulunun yıllık mesai raporlarını incelemek;

    2. Bilançoyu tetkik ve müzakere eylemek;

    3. Yeni yıl bütçe taslağını tetkik, müzakere, kabulü halinde tasdik etmek;

    4. İdare heyeti tarafından sunulan teklif ve mevzuların müzakeresini yapmak

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Elazığ Patent Kocaeli Patent Maltepe Patent Ostim Patent Avcılar Patent Malatya Patent Kartal Patent Urfa Patent Wan Patent Adana Patent Maraş Patent Trabzon Patent