Kanun

 Hukuk /Kanun/6245 sayılı Harcırah Kanunu
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

6245 sayılı Harcırah Kanunu

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  15.03.2014 17:19:02

6245 SAYISI HARCIRAH KANUNU

    Kanun Numarası: 6245

    Kabul Tarihi: 10/02/1954

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/02/1954

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 8637

    KISIM I: UMUMİ HÜKÜMLER

    KANUNUN ŞÜMULÜ:

    Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve mütedavil sermayeli müesseseler;

    b) (Değişik bent: 25/06/1958 - 7145/1 md.) Hususi kununlarla kurulmuş banka ve teşekküller; (Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hariç);

    c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler;

    Tarafından ödenecek harcırah bu kanun hükümlerine tabidir.

    REİSİCUMHURUN SEYAHAT MASRAFLARI:

    Madde 2 - Reisicumhurun memleket iç ve dışındaki seyahatleri dolayısiyle vakı bilcümle masrafları bu kanun hükümlerine tabi tutulmaksızın ödenir.

    TARİFLER:

    Madde 3 - (Değişik madde: 11/12/1981 - 2562/1 md.)

    Bu Kanunda geçen;

    a. Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını;

    b. Kurum: 1 inci maddede sayılan daire, idare, banka, teşekkül ve müesseseleri;

    c. Memur: Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç);

    d. Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri;

    e. Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini;

    f. Bagaj: Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması mümkün olanları;

    g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

    h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;

    ifade eder.

    HARCIRAH VERİLECEK KİMSELER:

    Madde 4 - (Değişik madde: 11/12/1981 - 2562/2 md.)

    Bu Kanunda belirtilen hallerde:

    1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

    2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;

    3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;

    4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;

    5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;

    6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;

    7. ( Mülga bend: 31/07/2003 - 4969 S.K./1. md.)

    8. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Muğla Patent İzmir Patent Kadıköy Patent Maraş Patent Ataşehir Patent Ostim Patent Sarıyer Patent Kocaeli Patent Beyoğlu Patent Adana Patent Trabzon Patent Malatya Patent