Kanun

 Hukuk /Kanun/5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  15.03.2014 17:21:27

5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

    Kanun Numarası: 5302

    Kanun Kabul Tarihi: 22/02/2005

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/03/2005

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25745

    BİRİNCİ KISIM:GENEL HÜKÜMLERBİRİNCİ BÖLÜM:AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLARAMAÇ

   

   

    Madde 1. - Bu Kanunun amacı; il özel idaresinin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2. - Bu Kanun il özel idaresini kapsar

    TANIMLAR

    Madde 3. - Bu Kanunun uygulanmasında;

    a) İl özel idaresi: İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,

    b) İl özel idaresinin organları: İl genel meclisini, il encümenini ve valiyi,

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:İL ÖZEL İDARESİNİN KURULUŞU VE SINIRLARIKURULUŞ

   

    Madde 4. - İl özel idaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer.

    İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV ALANI

    Madde 5. - İl özel idaresinin görev alanı il sınırlarını kapsar

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIİL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

   

    Madde 6 - İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

    a) Sağlık, Gençlik ve spor, tarım, sanayi ve ticaret; (Ek ibare : 01/07/2006 - 5538 S.K/26/a.mad) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

    b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ... ; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

    Yapmakla görevli ve yetkilidir.

    (Ek fıkra : 01/07/2006 - 5538 S.K/26/a.mad) İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

    (Ek fıkra: 03/07/2005-5393 S.K/85.mad) Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmibeşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz. (Ek cümle : 01/07/2006 - 5538 S.K/26/a.mad) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

    İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Eskişehir Patent Rize Patent Muğla Patent Şişli Patent Urfa Patent İzmir Patent Tuzla Patent Malatya Patent Beyoğlu Patent Manisa Patent İkitelli Patent Üsküdar Patent