Kanun

 Hukuk /Kanun/4876 Sayılı TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

4876 Sayılı TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.03.2012 12:38:21

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN ÜRETİCİLERE KULLANDIRILAN VE SORUNLU HALE GELEN TARIMSAL KREDİLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

    Kanun No : 4876

    Kabul Tarihi : 06/06/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 12/06/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25136

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; T.C. Ziraat Bankası A. Ş. (Banka) kaynaklarından gerçek ve tüzel kişilere 31/01/2002 tarihinden önce, Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından ortaklarına 01/05/2003 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla takip hesaplarında kayıtlı bulunan tarımsal kredilerle, bu tarihlerden önce kullandırılmış ve bu Kanunun yayımı tarihinden önce takip hesaplarında iken ödeme planına bağlanmış olan tarımsal kredilerin, Banka tarafından kendi alacakları için % 100 oranında karşılık ayrılmak kaydıyla yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    BORCUN HESAPLANMASI

    Madde 2 - Kredinin; kullandırıldığı tarihten itibaren 01/05/2003 tarihine kadar ilgili dönemde Bankaca tarımsal kredilere uygulanan getiri oranı veya Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından tespit edilen tarım sektörüne ilişkin toptan eşya fiyat endeksi (tarımsal TEFE) dikkate alınarak hesaplanan ekli listedeki yıllık ortalama artış oranlarından düşük olanı üzerinden basit usulde nemalandırılması suretiyle bulunan tutarın, bir yılın sonunda kullandırılan kredi miktarına eklenmesiyle bulunan meblağa, aynı şekilde basit usulde hesaplanan nema tutarı eklenerek ve yapılan tahsilat ve tediyeler de valör tarihleri itibarıyla dikkate alınarak, toplam borç miktarı tespit edilir.

    Bankanın TKK´ya kullandırdığı kredilerde kredi miktarına, kredinin kullandırıldığı tarihten (01/01/2000 tarihinden önce kullandırılan kredilerde 01/01/2000 tarihindeki cari hesap bakiyesine), 01/05/2003 tarihine kadar ilgili dönemde Bankaca tarımsal kredilere uygulanan getiri oranı veya DİE tarafından tespit edilen tarımsal TEFE dikkate alınarak hesaplanan ekli listedeki yıllık ortalama artış oranlarından düşük olanı üzerinden basit usulde hesaplanan nema tutarı eklenmek ve yapılan tahsilat ve tediyeler de valör tarihleri itibarıyla dikkate alınmak suretiyle, toplam borç miktarı tespit edilir.

    ÖDEME ESASLARI

    Madde 3 - Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen şekilde 01/05/2003 tarihi itibarıyla tespit edilen toplam borç miktarının % 10´u, Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde peşin, kalanı 2003 yılı Ekim ayından başlamak üzere her yılın Ekim ayı sonuna kadar üç eşit taksitte tahsil edilir. Taksitlendirme süresince söz konusu alacağa herhangi bir değer artışı uygulanmaz. Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde borcun tamamının peşin ödenmesi halinde, toplam borç miktarı üzerinden % 30 oranında indirim uygulanır.

    TKK´nın Bankaya olan borçlarının ödenmesinde 2 nci maddede belirtilen şekilde tespit edilen toplam borç miktarının % 30´u 2003 yılı Ekim ayı sonuna kadar, % 30´u 2004 yılı Ekim ayı sonuna kadar, % 40´ı ise 2005 yılı Ekim ayı sonuna kadar, taksitlendirme süresince söz konusu alacağa herhangi bir değer artışı uygulanmadan tahsil edilir.

    BAŞVURU SÜRESİ VE USULÜ

    Madde 4 - Taksitlendirme uygulamasından yararlanmak isteyen borçlular ve borçla ilgililer, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde Bankaya veya TKK´ya dilekçe ile başvuruda bulunmak zorundadır.

    TAKİPLERİN DURMASI

    Madde 5 - Bu Kanun kapsamındaki tarımsal krediler hakkında başlatılmış bulunan idari veya kanuni takibat işlemleri, hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur. Ancak, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde peşinat tutarlarını (TKK´ya kullandırılan kredilerde 2003 yılı Ekim ayı sonuna kadar ilk taksit tutarını) ödemeyenler hakkında, bu tarihten itibaren takibata kalındığı aşamadan devam olunur.

    T.C. Ziraat Bankası A. Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan yararlanmak üzere müracaatta bulunanlar hakkında, icra tetkik mahkemelerinde görülmekte olan ve borç ilişkisinden kaynaklanan mevcut ceza davalarının ve İcra ve İflas Kanununa göre verilen mahkumiyet kararlarının infazının, son taksit tarihine kadar durdurulmasına karar verilir.

    İnfazına başlanmış ilamların infazına ara verilerek hükümlü derhal tahliye edilir.

    Borçlunun kararlaştırılan tarihlerde borcunu düzenli ödememesi halinde bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen sürenin sonunda ceza davası kaldığı yerden devam eder. İlam infaz edilir.

    Ceza davasının ve ilamın infazının durdurulması dava ve zaman aşımını durdurur.

    ÖDEMEDE GECİKME

    Madde 6 - Bu Kanun kapsamında başvuru süresi içinde peşinatını (TKK´ya kullandırılan kredilerde 2003 yılı Ekim ayı sonuna kadar ilk taksit tutarını) eksiksiz yatırmak suretiyle borcu yeniden yapılandırılan borçluların ödemeleri gereken taksit tutarlarını vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, ödenmemiş olan tutarların vadeden sonraki doksan gün içinde, ilgili her ay için bir önceki ay DİE tarafından ilan edil

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Trabzon Patent Sarıyer Patent Kütahya Patent Bayrampaşa Patent Tekirdağ Patent Adana Patent Zeytinburnu Patent Manisa Patent Kocaeli Patent Elazığ Patent Kayseri Patent Urfa Patent