Kanun

 Hukuk /Kanun/486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.03.2012 17:27:47

Kanun Numarası: 486

    Kabul Tarihi: 16/04/1924

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 17/05/1924

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 70

    Madde 1 - 24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye Kanununun memnuiyeti mutazamahkamı hilafına vuku bulan inşaat ve tamirat ile umuma mahsus mahallerde ve yangın yerlerinde bila ruhsat yapılan barakalar ve her nevi inşaat belediyece derhal hedmolunur. Hedmiyattan husule gelen enkaz satılarak masarifi hedmiye istifa olunur. Hedim masrafı kafi gelmediği takdirde üst tarafı rüsumu belediye gibi tahsil olunur.

    Madde 2 - Umumi ana lağımlariyle su yollarını hasbezzarure açtıranlar belediyece tayin edilen müddet zarfında hali sabıkına ircaa mecburdurlar. Müddeti mezkure zarfında yapılmadığı takdirde belediyece bilkeşif yaptırılır. Belediyece sarf olunan para alındıktan başka masarifi vakıanın yüzde onu da ayrıca cezaen istifa olunur.

    Madde 3 - Umumi ana lağımlariyle suyollarını kasten tahrip edenlerden masarifi tamiriye tahsil ve bunun bir misli de cezaen başkaca istifa olunur.

    Madde 4 - Belediyece sıhhat ve selameti umumiye için mahzuru görülen hususi mecra ve lağım, kuyu ve çukurların nihayet bir hafta zarfında izalei mahzuru sahibine tebliğ olunur. Tebligatı vakıa alakadaran tarafından nazarı itibara alınmadığı takdirde belediyece keşfi mucibince yaptırılarak mahzur izale ve sarfiyat tahsil olunduktan başka masarifi vakıanın yüzde onu da cezaen istifa olunur. Cezanın miktarı elli lirayı tecavüz etmez. Fakrı halleri belediye meclisince sabit olanlardan dört taksitte bir sene müddetle rüsumu belediye gibi tahsil olunur.

    Madde 5 - (Mülga madde: 15/05/1930 - 1608/11 md.)

    Madde 6 - (Mülga madde: 15/05/1930 - 1608/11 md.)

    Madde 7 - (Mülga madde: 15/05/1930 - 1608/11 md.)

    Madde 8 - (Mülga madde: 15/05/1930 - 1608/11 md.)

    Madde 9 - İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meri olup, Ankara ve istanbul şehremanetlerine de şamildir.

    Madde 10 - İşbu kanunun tatbikına Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur.

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Madde 1 - (1) Ekli listede yer alan kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Beyoğlu Patent Üsküdar Patent Malatya Patent Eskişehir Patent Manisa Patent Zeytinburnu Patent Kocaeli Patent İkitelli Patent Bayrampaşa Patent Mersin Patent Trabzon Patent Isparta Patent