Kanun

 Hukuk /Kanun/4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerini Satışı Hakkında Kanun
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerini Satışı Hakkında Kanun

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  15.03.2014 17:19:47

4070 SAYISI HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 4070

    Kabul Tarihi: 16/02/1995

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1995

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22207

    AMAÇ VE KAPSAMMadde 1 - Bu Kanunun amacı, Hazineye ait tarım arazilerinin satış esaslarını belirlemektir.

   

    BİRİNCİ BÖLÜM: SATIŞ ESASLARISATILACAK ARAZİLERMadde 2 - Hazineye ait tarım arazileri, bu bölümdeki hükümlere göre, peşin veya taksitle satılabilir.

   

   

    İHALELERE KATILABİLECEKLERMadde 3 - Tarım arazilerinin satışı ile ilgili ihalelere, taşınmaz malın bulunduğu köy veya belde nüfusuna kayıtlı, o köyde veya beldede oturmakta olan veya 31/12/2002 tarihinden önce o köyde bir taşınmaz malı malik veya zilyed olarak tasarruf eden gerçek kişiler katılabilir.

   

    İLANMadde 4 - Tarım arazilerinin satışına ait ilan, köy ve belde muhtarlıklarına bildirilerek ve köyde alışılmış usullerle köylülere duyurularak yapılır. Gerekli görülen hallerde, belirlenecek başka yollarla da ilan yapılabilir.

   

    KİRACILARA SATIŞMadde 5 - Topraksız veya yeterli toprağı olmaması nedeniyle 31/12/2002 tarihinden önce kendilerine Hazineye ait tarım arazisi kiraya verilen kiracılara, talep etmeleri halinde, takdir edilecek bedel üzerinden doğrudan satış yapılabilir.

   

    HİSSEDARLARA SATIŞMadde 6 -

    (Değişik fıkra: 03/07/2003 - 4916 S.K./13. md.) Hazineye ait tarım arazilerindeki Hazine hissesi, talepte bulunan hissedarlara takdir edilecek bedel üzerinden doğrudan satılabilir.

    (Mülga fıkra: 03/07/2003 - 4916 S.K./38. md.)

    TARIMSAL AMAÇLA KULLANANLARA ARAZİ SATIŞIMadde 7 -

    (Değişik fıkra: 03/07/2003 - 4916 S.K./14. md.) Hazineye ait tarım arazileri, 31/12/2002 tarihinden önce beş yıl süreyle fiilen tarımsal amaçla kullanılması ve bu hususun Hazinece belirlenmiş olması şartıyla, kullananlara doğrudan satılabilir.

    Bu Kanunun 5, 6, 7 nci maddelerinden yararlanacak kişilere satış yapılabilmesi için birikmiş kira ve ecrimisil borçlarının asıllarının %20 fazlasıyla ödenmesi şarttır. Bu Şekilde ödeme yapıldığı takdirde ayrıca gecikme zammı ve faiz alınmaz.

    (Ek fıkra: 03/07/2003 - 4916 S.K./14. md.) Hazineye ait taşınmazlardan, mülga 28/06/1966 tarihli ve 766 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince üzerine şerh konulmuş ve 21/06/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre ilgililerince talep ve dava edilmemiş olanlar ile davaları devam edenlerden davadan vazgeçenlere, birinci fıkradaki şartlar aranmaksızın tapuda adına şerh bulunanlara veya bunların yasal mirasçılarına doğrudan satılabilir.

    TARIM ARAZİLERİNİ KULLANANLARIN ÖNCELİKLİ ALIM HAKKIMadde 8 -

    (Değişik fıkra: 03/07/2003 - 4916 S.K./15. md.) 31/12/2002 tarihinden önce Hazineye ait tarım arazilerini kullananlardan, doğrudan satış hakkından yararlanamamış olanlar veya bunların kanuni mirasçıları; taşınmazı fiilen kullanmaları ve bu hususun Hazinece belirlenmiş olması şartıyla, satışa çıkarılacak bu arazileri öncelikli alım hakkına sahiptir.

    Alım hakkı olan ihaleye katılsın veya katılmasın ihale ita amirince onaylanmadan önce kendisine 7 gün içinde yapılacak tebligat üzerine 15 gün zarfında ihale bedelinin tamamını veya 1/4´ü ile vergi, resim ve harçları yatırır, kalan borcunu ödeyeceğini taahhüt eder ve istenecek belgeleri idareye verirse, ihale hak sahibine yapılır ve durum üzerinde ihale kalan müşteriye bildirilir. Hak sahibi, bu süre içinde üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmez ise, müşteriye tebligat yapılarak işlemler tamamlanır. *1*

    İhalede istekli bulunmadığı takdirde ikinci ve müteakip ihalelerde öncelikli alım hakkı kullanılamaz ve taşınmaz mal genel hükümlere göre satılır.

    SATIŞTA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREMadde 9 - Bu Kanunun 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerine göre taşınmaz mal satın

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

İzmir Patent Rize Patent Bayrampaşa Patent Kartal Patent Trabzon Patent Afyon Patent Isparta Patent İkitelli Patent Urfa Patent Üsküdar Patent Şişli Patent Beyoğlu Patent