Kanun

 Hukuk /Kanun/3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  30.11.2011 10:48:02

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI KANUNU

   

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı´nın kurulmasını sağlamaktır.

    Madde 2 - Bu Kanunla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kurulur.

    Vakfın kurucuları; Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay 2 nci Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanıdır.

    Vakfın senedi, Milli Savunma Bakanı tarafından Türk Kanunu Medenisindeki hükümlere göre tescil ettirilir.

    Bu amaçla başka bir vakıf kurulamaz.

    Madde 3 - Bu Kanunla kurulan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı;

    a) Kurumlar vergisinden (iktisadi işletmeler hariç),

    b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,

    c) Yapılacak her türlü muameleler dolayısıyla damga vergisinden, Muaftır.

    Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar; her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar, kurumlar ve gelir vergisi matrahından indirilebilir.

    Vakıf, bu tarihe kadar Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlar ile tanınan vergi, resim, harç muafiyet ve istisnalarından da aynen yararlanır.

    Madde 4 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Türk Kanunu Medenisi ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarının menkul ve gayrimenkul malları, nakit mevcudu, her türlü hakları, alacak ve borçları; herhangi bir karara gerek kalmaksızın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına intikal eder. Devir, teslim ve terkin işlemleri sözü edilen süre zarfında vakıfların yönetim kurulunca yerine getirilir.

    Yukarıdaki fıkrada yazılı sürede işlemlerin yapılmaması halinde, sürenin hitamında, devir, teslim ve terkin işlemleri kanunen yapılmış sayılır. Devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte ve herhalde birinci fıkradaki sürenin hitamında, bu üç vakfın hükmi şahsiyeti sona erer.

    Devir, teslim ve terkin işlemleri Vakıflar Genel Müdürlüğünün nezaretinde yapılır. Devir işlemleri ve bu işlem nedeniyle düzenlenecek kağıtlar ile bu devirden doğan kazançlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanun ile yapılan düzenlemeler sebebiyle hükmi şahsiyetleri son bulan vakıflarda ücret karşılığı görevli bulunan personelden, yeni vakıf bünyesinin ve faaliyetlerinin gerektirdiği personel ihtiyacı dışında kalanların, her türlü özlük hakları verilerek Vakıfla ilişkileri kesilir.

Kanun Numarası: 3388

    Kabul Tarihi: 17/06/1987

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25/06/1987

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19498

    HUKUKİ HİZMETLER

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Sözleşmeli subay adayları, yapılacak ön sözleşmeyi müteakip sınıf okullarında veya eğitim merkezlerinde askeri eğitime alınırlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 16/06/1927 tarihli ve 1076 sayılı Kanun hükümlerine göre askerliğini yedek subay veya kısa dönem erbaş olarak yapanlardan, bu hizmetlerini bitirdikten sonra başvuranların tabi olacakları askeri eğitimle ilgili esaslar yönetmelikte düzenlenir.


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Kartal Patent Rize Patent Üsküdar Patent Kayseri Patent Fatih Patent Eskişehir Patent Maltepe Patent Wan Patent Zeytinburnu Patent Manisa Patent Bayrampaşa Patent Elazığ Patent