Kanun

 Hukuk /Kanun/132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  30.11.2011 10:27:44

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KURULUŞ KANUNU

    Kanun Numarası: 132

    Kabul Tarihi: 18/11/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/11/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10661

    KURULUŞ VE GAYE

    Madde 1 - (Değişik madde: 16/05/1985 - 3205/1 md.)

    Her türlü madde ve mamulleri ile usul ve hizmet standartlarını yapmak gayesiyle "Türk Standartları Enstitüsü" kurulmuştur.

    Enstitü, tüzelkişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir Kamu Kurumu olup kısa adı ve markası "TSE" dir. Bu marka çeşitli şekillerde gösterilir. Türk Standartları Enstitüsünün müsaadesi olmadan bu marka hiçbir şekil ve şart altında kullanılamaz.

    Yalnız Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen standartlar "Türk Standardı" adını alır.

    Bu Standartlar ihtiyari olup; standardın ilgili olduğu Bakanlığın onayı ile mecburi kılınabilir. Bir standardın mecburi kılınabilmesi için "Türk Standardı" olması şarttır. Mecburi kılınan standartlar Resmi Gazetede yayımlanır.

    Enstitünün ilgili olduğu Bakanlık Başbakanlıktır.

    Türk Standartları Enstitüsü´nün Merkezi Ankara´da olup hizmet icabı gerekli yerlerde teşkilat kurabilir.

    GÖREVLERİ

    Madde 2 - Türk Standardları Enstitüsünün görevleri şunlardır:

    A) Her türlü standardları hazırlamak veya hazırlatmak,

    B) Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standardları tetkik ve uygun bulduğu takdirde Türk Standartları olarak kabul etmek,

    C) (Değişik bent: 17/08/1983 - 2881/2 md. ) Kabul edilen standartları, yayınlamak ve ihtiyari olarak uygulanmalarını teşvik etmek, mecburi olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri, ilgili bakanlığın onayına sunmak,

    D) Hususi ve resmi sektörün talebi üzerine standardları veya projelerini hazırlamak ve mütalaa vermek,

    E) (Değişik bent: 16/05/1985 - 3205/2 md.) Standartlar konusunda her türlü ilmi ve teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı memleketlerdeki benzeri çalışmaları takip etmek, Milletlerarası ve yabancı standart kurumları ile münasebetler kurmak ve bunlarla işbirliğinde bulunmak,

    F) Üniversiteler ve diğer ilmi, teknik kurum ve müesseselerle iş birliği sağlamak, standardizasyon konularında yayın yapmak, milli ve milletlerarası standardlardan arşivler meydana getirmek ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak,

    G) Standardlarla ilgili araştırma maksadiyle ve ihtiyari standardların tatbikatında kontrol için laboratuvarlar kurmak, muayene, analiz ve deneyleri, resmi veya hususi sektörün talep edeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek,

    H) Yurtta standard işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu maksatla kurslar açmak ve seminerler tertiplemek,

    Türk Standardları Enstitüsünün bu görevlerinin öncelik esasına göre tanzimi Genel Kurulca kararlaştırılır ve ilgililere duyurulur.

    İ) (Ek bent: 08/06/1984 - KHK 221/2 md.; Aynen kabul: 16/05/1985 - 3205/2 md.) Standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaları yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri tanzim etmek,

    J) (Ek bent: 16/05/1985 - 3205/2 md.) Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuvarları kurmak.

    ORGANLAR

    Madde 3 - Türk Standardları Enstitüsünün organları Genel Kurul, Teknik Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile İhtisas Kurullarıdır.

    GENEL KURUL

    Madde 4 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK 221/3 md.; Aynen kabul: 16/05/1985 - 3205/6 md.)

    Genel Kurul, Türk Standartları Enstitüsünün en yüksek karar organıdır.

    Genel Kurul aşağıdaki üyelerden meydana gelir.

    1. Başbakanlık, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından üst seviyede görevlendirilecek 2´şer temsilci,

 

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Türk soylu yabancıların, kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilen meslek, sanat ve işlerde çalışabilme ve çalıştırılabilmeleri için, özel kanunlarda aranan nitelikleri taşımak ve yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, bu Kanun ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile diğer ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca izin verilir.


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Ostim Patent Rize Patent Sarıyer Patent Kartal Patent Şişli Patent Malatya Patent Muğla Patent Eskişehir Patent Kadıköy Patent Tuzla Patent Fatih Patent Maltepe Patent