Kanun

 Hukuk /Kanun/ Tarım ve Köyişleri Bak. Merkez ve Taşra Kuruluşlarında Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Tarım ve Köyişleri Bak. Merkez ve Taşra Kuruluşlarında Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  14.10.2011 15:26:01

   TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ MERKEZ VE TAŞRA KURULUŞLARINA DÖNER SERMAYE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 969

    Kabul Tarihi: 21/12/1967

    Resmi Gazete Tarihi: 30/12/1967

    Resmi Gazete Sayısı: 12790

    SERMAYE TAHSİSİ:

    Madde 1 - (Değişik madde: 08/03/2000 - 4549/2. md.; Değişik madde: 28/12/2005-5441 S.K./2.mad)

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner sermaye işletmelerine kendi kaynaklarından karşılanmak üzere, yüz milyon Yeni Türk Lirası tahsis edilmiştir. Bu miktarı dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    SERMAYE KAYNAKLARI:

    Madde 2 - Döner sermaye aşağıdaki kaynaklardan elde edilir.

    a) 549 ve 2654 sayılı Kanunlarla 4486 sayılı Kanunun 18 inci maddesine bağlı işletmelerin döner sermaye varlıkları,

    b) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerle Hazinece yapılacak ayni yardımlar,

    c) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar.

    ç) Diğer bağış ve yardımlar,

    Sermayenin toplamı 1 inci maddede belirtilen miktara baliğ olduktan sonra fazlası Hazineye yatırılır.

    Bağış ve yardımlar sermaye haddine tabi değildir.

    DÖNER SERMAYENİN FAALİYET ALANLARI

    Madde 3 - (Değişik madde: 08/03/2000 - 4549/3. md.;Değişik madde: 28/12/2005-5441 S.K./3.mad)

    İşletmeler, 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen; bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri, gıda, yem, kooperatifçilik, el sanatları ve hayvan hastalıklarıyla ilgili olarak üretim, ıslah, araştırma, yetiştirme, koruma, muayene, analiz, kontrol, deneme, öğretim, eğitim, yayım, yayın ve karantina ile ilgili döner sermaye faaliyetlerini yürütürler. Bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan her türlü ahır, ağıl, kümes, sera, imalathane, depo, ambar, hangar, işçi evi, atölye, tesis ve bina yapılması ve yaptırılması ile gerekli hallerde taşıt edinme faaliyetlerinde bulunurlar.

    İşletmeler, bu faaliyetlerin ifasında, gereken hallerde, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapar.

    Döner sermaye işletmelerinden elde edilen kârın en fazla % 80´i, kârın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve bu Kanunun 4/B maddesine tâbi personele katkıları oranında, asgari ücretin yıllık brüt tutarının iki katını aşmamak üzere, üretimi teşvik primi olarak ödenebilir. Üretimi teşvik priminin miktarı ile ödenmesine ilişkin esas ve usûller; görev yapılan birimin iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, personelin hizmet sınıfı, kadro unvanı ve çalışma süresi gibi kriterler dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Üretimi teşvik primi dağıtımı işletme bünyesi ile sınırlıdır. İşletmenin zararı, izleyen yılların kârlarından mahsup edilir.

    SERMAYE AKTARMALARI

    Madde 4 - 3 üncü maddede yazılı konular içindeki görevlerin yapılması için, döner sermayelerin tahsisi, birleştirilmesi kaldırılması ve kaldırılan döner sermayeye ilişkin varlıkların diğer sermayelere devri ve sermayeler arasında aktarma yapılması hususlarında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.

    Yapılacak bu değişiklikler hakkında, Maliye Bakanlığına bilgi verilir.

    SERMAYENİN HARCAMA YERLERİ

    Madde 5 - 3 üncü maddede sayılan iş ve faaliyetlerin yürütülebilmesi için lüzum görülen:

    a) Ahır, depo, kümes, ambar, hangar, işçi evi, sıcak yastık, sera, atelye ve imalathane gibi bina ve tesislerin yapım ve onarımı,

    b) Canlı, cansız demirbaş, üretim ve tüketim madde ve malzeme bedelleri ile döner sermaye çalışmalarının gerektirdiği diğer alım ve giderleri,

    c) Döner sermaye işlerinde çalıştırılacak personel ve işçilerin ücretleri ve gündelikleri ile bunların her türlü özlük hakları,

    Konularındaki harcamalar döner sermayeden karşılanır.

    KURULUŞ

    Madde 6 - (Değişik madde: 08/03/2000 - 4549/4. md.)

    Merkezde, döner sermaye işletmelerinin bütçelerini, hesaplarını, bilançolarını incelemek, düzenlemek, makam

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Tekirdağ Patent Eskişehir Patent Urfa Patent Maltepe Patent Adana Patent Mersin Patent İzmir Patent Kocaeli Patent Isparta Patent Muğla Patent Şişli Patent Ataşehir Patent