Kanun

 Hukuk /Kanun/ TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:31:43

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3155

    Kabul Tarihi: 26/02/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 05/03/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18685

    BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLATAMAÇMadde 1 - Bu Kanunun amacı; uygulama alanlarında toprağın verimli olarak işletilmesi, verimliliğinin korunması ve geliştirilmesi, toprağın erozyonla kaybedilmesini ve tarım arazisinin parçalanmasının önlenmesi, az topraklı ve topraksız çiftçilerin topraklandırılması, desteklenmesi ve eğitilmesi, tarımda istihdam imkanlarının geliştirilmesi, teknolojik gelişmeyi hızlandıran, ekonomik verimliliği ve değerlendirmeyi ön planda tutan bir yapının kurulması için Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı kamu tüzelkişiliğine sahip katma bütçeli Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

   

   

    GÖREVMadde 2 - Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

   

    1. Genel olarak;

    Uygulama alanlarının öncelik sıralarının tespit edilmesi ile ilgili ön etüt ve araştırmaları yapmak, tarım reformunun uygulanacağı alanı bağlı bulunduğu Bakanlık Makamına teklif etmek.

    2. Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen uygulama bölgelerinde;

    a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine adına tescilli olup, kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmemiş olan tarım arazisinin, topraksız veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilere zirai aile işletmeleri kurabilecek şekilde dağıtılmasını veya kiralanmasını, ayrıca bu çiftçilerin teçhiz edilmelerini, desteklenmelerini, eğitilmelerini sağlamak ve teşkilatlanmalarını teşvik etmek,

    b) Ekonomik üretime imkan vermeyecek şekilde parçalanmış tarım arazisini toplulaştırmak ve çiftçi ailelerinin geçimini sağlamaya ve aile işgücünü değerlendirmeye yetmeyecek derecede parçalanmasına ve küçülmesine engel olmak,

    c) Toprak - su kaynaklarının teknolojik ve ekonomik gereklere göre kullanılmasını ve kullanma haklarının düzenlenmesini sağlamak,

    d) Toprağın verimli bir şekilde işletilmesini, işletilmesinin korunmasını, birim alandan azami ekonomik verim alınmasını, zirai üretimin sürekli olarak artırılmasını sağlamak.

    e) Yeni yerleşim yerleri kurulması, mevcut yerleşim yerlerine eklemeler yapılması için tedbirler almak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

    f) Tarım arazisinin esas olarak tarımda kullanılmasını, mecburi hallerle sınırlı kalmak kaydıyla, tarım arazisinin tarım dışı amaçlara tahsisini sağlamak.

    3. Çeşitli kanunlar ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

    TEŞKİLATMadde 3 - Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.

   

    İKİNCİ KISIM : GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ TEŞKİLATIMERKEZ TEŞKİLATIMadde 4 - Genel Müdürlük merkez teşkilatı; anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden meydana gelir.

   

   

    Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL MÜDÜRGENEL MÜDÜRMadde 5 - Genel Müdür, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün en üst amiridir.

   

   

    Genel Müdürlük hizmetlerini mevzuata, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla koordinasyon sağlamakla görevli ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanına karşı sorumludur.

    Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, iş ve işlemleri ile hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

    GENEL MÜDÜR YARDIMCISIMadde 6 - Genel Müdürlüğün anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere iki Genel Müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

   

    İKİNCİ BÖLÜM : ANAHİZMET BİRİMLERİANAHİZMET BİRİMLERİMadde 7 - Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün anahizmet birimleri şunlardır:

   

   

    a) Arazi İşleri Dairesi Başkanlığı,

    b) Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı,

    c) Destekleme Dairesi Başkanlığı.

    ARAZİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMadde 8 - Arazi İşleri

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Kayseri Patent Ostim Patent Elazığ Patent Wan Patent Rize Patent Bayrampaşa Patent Tekirdağ Patent Eskişehir Patent Zeytinburnu Patent Isparta Patent Manisa Patent Avcılar Patent